رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحدگرمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان

بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

 

استاد راهنما

دکتر مهدی زینالی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1  مقدمه. 2

1-2  بیان مسئله. 3

1-3  ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4  اهداف تحقیق.. 6

1-5  استفاده كنندگان از نتیجة تحقیق ……………………………………………………………………………………………..7

1-6  فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-7  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها 9

1-7-1  متغیر وابسته. 9

1-7-2  متغیرهای مستقل.. 10

1-8  روش وابزارگرد آوری داده ها 10

1-9 جامعه آماری وروش نمونه‌گیری.. 11

1-9-1  حجم نمونه وروش محاسبه. 11

1-10  ابزارتجزیه وتحلیل.. 11

1-11  خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتی.. 11

 

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه. 13

2-2 حسابرس مستقل.. 14

2-2-1 تعریف حسابرسی.. 14

2-2-2 حسابرسی مستقل.. 15

2-2-3 اهداف حسابرسی.. 16

2-2-3-1 بیان هدف حسابرسی.. 16

2-2-3-2   اهداف پنهانی حسابرسی.. 17

2-2-3-3   تحول هدف‌های حسابرسی.. 17

2-2-4 نقش حسابرس مستقل.. 18

2-2-4-1  نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی.. 18

2-2-4-2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی.. 19

2-2-4-3  نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی.. 19

2-2-4-4   نقش اقتصادی خاص حسابرسی.. 20

2-2-4-5   نقش بیمه سیاسی حسابرسی.. 20

2-2-4-6   نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی.. 21

2-2-4-7  نقش اعتبار دهی حسابرسی.. 21

2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل.. 22

2-2-5-1  عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی.. 22

2-2-5-2  استفاده‌كنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی.. 23

2-3 حسابرس داخلی.. 24

2-3-1 تعریف حسابرسی داخلی.. 24

2-3-2 سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ.. 25

2-3-3 نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی.. 27

2-3-4 عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی.. 28

2-3-5 کمیته حسابرسی.. 30

2-3-6 نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی.. 31

2-3-7 همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی.. 33

2-3-8 ضرورت اتكا به كار حسابرسان داخلی.. 34

2-3-9 تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی.. 35

2-3-10 حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی.. 36

2-4 پیشینه تحقیق.. 38

2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 38

2-4-2  پیشینه تحقیقات خارجی.. 39

2-5 خلاصه فصل.. 44

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1 مقدمه. 45

3-2 روش تحقیق.. 46

3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 46

3-2-2 جامعه و نمونه آماری.. 47

3-2-2-1 حجم نمونه. 47

3-2-3 طراحی پرسشنامه و استفاده از طیف لیکرت… 48

3-2-4 روایی و پایایی پرسش‌نامه. 50

3-2-4-1  اعتبار و روایی.. 50

3-2-4-2  پایایی.. 50

3-3  فرضیه‌های تحقیق.. 51

3-4 متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها 52

3-4-1 متغیر وابسته. 52

3-4-1-1 اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی.. 54

3-4-2 متغیرهای مستقل.. 54

3-4-2-1 استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی.. 55

3-4-2-2 صلاحیت حسابرس داخلی.. 55

3-4-2-3 عملکرد کاری حسابرس داخلی.. 56

3-4-2-4  اثربخشی حسابرسی داخلی.. 56

3-4-2-5  سطح ریسک ذاتی صاحب کار. 57

3-5 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 58

3-5-1 مقیاس اندازه‌گیری.. 58

3-5-2 مقیاس مورد استفاده ونحوه نمره دهی.. 59

3-5-3 روش آماری تحلیل داده ها 59

3-5-3-1 ضریب همبستگی.. 60

3-5-3-2  رگرسیون. 62

3-5-3-2-1  رگرسیون چند متغیره 62

3-5-3-2-2   کاربرد رگرسیون در تحقیق.. 62

3-5-3-2-3  روش تخمین پارامترهای مدل رگرسیون (                                ) 63

3-5-3-2-4  بررسی فروض رگرسیون خطی.. 64

3-5-3-2-5  نرمال بودن اجزای خطا 64

3-5-3-2-6  خود همبستگی یا همبستگی سریالی.. 64

3-5-3-2-7   ناهمسانی واریانس… 65

3-5-3-2-8  هم خطی.. 66

3-5-4 آزمون فرضیات تحقیق.. 66

3-5-4-1 آزمون فرضیه‌ی اول. 67

3-5-4-2 آزمون فرضیه‌ی دوم. 67

3-5-4-3 آزمون فرضیه‌ی سوم. 68

3-5-4-4 آزمون فرضیه‌ی چهارم. 68

3-5-4-5 آزمون فرضیه‌ی پنجم. 68

3-6 خلاصه فصل.. 69

فصل چهارم : نتایج

4-1  مقدمه. 70

4-2  آمار توصیفی.. 71

4-2-1   پایایی پرسش نامه. 75

4-3  آمار استنباطی.. 75

4-3-1  آزمونT تک نمونه‌ای.. 75

4-3-2  بررسی نرمال بودن جملات خطا 76

4-3-3  تحلیل رگرسیون. 78

4-3-3-1 بررسی فروض رگرسیون خطی.. 78

4-3-3-2  هم خطی.. 79

4-3-3-3  خود همبستگی……………………………………………………………………………………………… 77

4-3-3-4   بررسی ناهمسانی واریانس ها 80

4-4  نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 80

4-4-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 81

4-4-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 82

4-4-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 83

4-4-5  نتایج آزمون فرضیه پنجم. 84

4-4-6  بررسی اولویت‌بندی تأثیر در متغیر سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی  84

4-5 خلاصه فصل.. 86

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1  مقدمه. 87

5-2  تفسیر نتایج پژوهش… 88

5-2-1  نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه‌ای.. 88

5-2-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 89

5-2-3  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 90

5-2-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم. 90

5-2-5  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 90

5-2-6  نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم. 91

5-3  پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 91

5-3-1  پیشنهادهای کاربردی.. 91

5-3-2  پیشنهادها برای تحقیقات… 93

5-3-3  محدودیت‌های تحقیق.. 93

منابع. .

ضمائم. .

چکید ه انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 103

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول1-1. استفاده كنندگان از نتیجة تحقیق.. 7

جدول 1-3، توزیع نمونه بین جامعه ی آماری.. 48

جدول 2-3، نمره دهی و امتیاز بندی سوالات پرسشنامه براساس طیف لیكرت… 59

جدول 4-1. توزیع فراوانی پاسخ‌ها به سوالات مربوط به فرضیه ها 73

جدول 2-4. میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های دریافت شده 74

جدول 4-3. آزمون t تک نمونه‌ای.. 76

جدول6-4. آزمون نرمال بودن. 77

جدول 4-4. جدول ضرایب متغیرهای مستقل.. 79

جدول 4-5. خلاصه مدل. 80

جدول4-7. آزمون ناهمسانی واریانس ها 80

جدول 4-8.  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 81

جدول4-9. نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 82

جدول 4 -10. نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم. 83

جدول 4-11. نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 83

جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم. 84

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار1-4. میزان تجربه حرفه ای پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 70

نمودار2-4 .میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 70

نمودار2-4. نمودار باقیمانده‌های……………………………………………………………………………………………75

 

 

چکیده

اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب‌کار با همان هزینه می‌شود. استفاده بهینه از كار حسابرسان داخلی می‌تواند كارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب‌کار افزایش دهد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی

                                                  

1-1  مقدمه

نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازمانی و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالی مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی است. در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز استفاده‌ کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالی اساسی در اختیار آن‌ ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالی زمانی برای استفاده  كنندگان مؤثر است كه از ویژگی كیفی قابلیت اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالی اتكا كنند كه شخصی مستقل، ذیصلاح و بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه كرده باشد .در سیستم های اقتصادی كنونی، وظیفه‌ اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسی از اركان اساسی فرایند پاسخگویی به استفاده‌ کنندگان اطلاعات حسابرسی شده است، زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابلیت اتكای اطلاعات به دلایل زیادی نیازمند بررسی آن‌ ها توسط شخصی مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات است. در فرایند تهیه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا یكی از عواملی كه می‌تواند به حسابرسان مستقل كمك كند و باعث شود كه فعالیت آن‌ ها از كیفیت، كارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسی داخلی در شركت صاحب کار و ارتباط هر چه بیشتر این واحد با حسابرسان مستقل است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.