رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات شهر قدس

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

   

عنوان :

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتر رویا دارابی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               شماره صفحه

چكیده: 1

مقدمه : 2

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق..

1-4- مروری بر ادبیات تحقیق.. 6

1-4-1 تحقیقات خارجی: 6

1-4-2 تحقیقات داخلی: 8

1-5- اهداف تحقیق.. 9

1-5-1 اهداف علمی : 9

1-5-2 اهداف کاربردی تحقیق : 10

1-6- فرضیات تحقیق.. 10

1-7- روش پژوهش… 10

1-8- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات… 11

1-9- روش‌ها و ابزار گردآوری.. 11

1-10- قلمرو پژوهش… 11

1-10- 1 قلمرو موضوعی.. 11

1-10-2 قلمرو مکانی.. 11

1-10-3 قلمرو زمانی.. 12

1-11-جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش 12

1-12- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 12

1-13- ساختار پژوهش… 13

1-14- خلاصه فصل.. 14

فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 16

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

2-2- بازار بورس… 16

2-3- دلایل عمده تأمین مالی شرکت‌ها 17

2-4- روش‌های تأمین مالی.. 17

2-4-1 تأمین مالی كوتاه مدت… 17

2-4-2 تأمین مالی بلند مدت… 18

2-5- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی.. 18

2-5-1 بدهی‌های عملیاتی قراردادی.. 19

2-5-1-1 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 19

2-5-1-1-1 هزینه اعتبارات تجاری.. 19

2-5-1-1-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف… 20

2-5-1-1-3 تأخیر در پرداخت… 20

2-5-1-1-4 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی.. 20

2-5-1-2 اسناد پرداختنی.. 20

2-5-1-3 سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی.. 20

2-5-1-4 پیش دریافت از مشتریان. 21

2-5-2 بدهی‌های عملیاتی برآوردی (ذخایر). 21

2-5-2-1 ذخیره هزینه های معوق.. 22

2-5-2-2 ذخیره مالیات… 22

2-5-2-3 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 23

2-6- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های مالی.. 23

2-6-1 بدهی‌های مالی كوتاه مدت… 23

2-6-1-1 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 24

2-6-1-1-1 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی.. 24

2-6-1-2 وام‌های بانکی کوتاه مدت… 24

2-6-1-3 وثیقه قرار دادن حساب‌های دریافتی.. 25

2-6-1-4 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 25

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

2-6-2 بدهی‌های مالی میان مدت و بلندمدت… 25

2-6-2-1 وام‌های بانكی بلندمدت… 26

2-6-2-2 وام‌های شرکت‌های بیمه و سایر مؤسسات اعتباری.. 26

2-6-2-3 تأمین مالی تجهیزات… 26

2-6-2-4 بدهی‌های رهنی.. 27

2-6-2-5 اوراق قرضه. 27

2-6-2-5-1 انواع اوراق قرضه. 27

2-6-2-6 مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهی‌های بلندمدت… 28

2-7- تشریح بازده و انواع آن. 30

2-7-1 بازده سهام. 30

2-7-2 بازده مورد انتظار یک سهم. 32

2-7-3 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام. 32

2-7-4 بازده دارایی.. 32

2-7-5 بازده سرمایه گذاری.. 33

2-8- نظرات و تئوری‌های تأمین مالی.. 33

2-8-1 نظریه سنتی.. 34

2-8-2 نظریه مودیگیلیانی و میلر. 34

2-8-3 مالیات و نظریه مودیگیلیانی و میلر. 35

2-8-4 هزینه های ورشكستگی و نظریه مودیگیلیانی و میلر. 35

2-8-5 هزینه های نمایندگی.. 35

2-8-6 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 36

2-8-7 نظریه عدم تقارن اطلاعات… 37

2-8-8 تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی (تئوری ترجیحی). 38

2-9 تركیب سرمایه و فرصت‌های سرمایه گذاری.. 39

2-9-1 مزیت‌های مالی 40

2-9-2 محدودیت‌های نقدینگی 40       

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

2-9-3 سایر منابع سرمایه. 40

2-9-4 اثر سیاست تقسیم سود بر Ks 41

2-9-4-1 ریسک… 41

2-9-5 نسبت‌های سودآوری.. 42

2-9-6 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.. 43

2-9-7 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. 43

2-9-8 اهداف گزارشگری مالی در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت… 44

2-10 تاریخچه تأمین مالی.. 45

2-10-1 تاریخچه تأمین مالی در جهان. 45

2ـ10ـ2 تأمین مالی در اسلام. 47

2ـ10ـ3 تأمین مالی در ایران. 48

2-11 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات… 49

2-11-1 مروری مختصر بر مطالعات خارجی.. 49

2-11-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی.. 55

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 60

3-2- جامعه آماری پژوهش… 60

3-3- تعیین حجم نمونه پژوهش… 60

3-4- اهداف مشخص تحقیق.. 62

3-4-1 هدف اصلی.. 62

3-4-2 اهداف فرعی.. 63

3-4-3 اهداف كاربردی.. 63

3-5- سؤال‌های پژوهش… 63

3-6- فرضیه‌های پژوهش… 64

3-7- روش پژوهش… 64

3-7-1 روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی.. 64

 فهرست مطالب

عنوان    ………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه

3-7-2 روش پژوهش از نظر هدف… 64

3-7-3 روش انجام پژوهش…. 65

3-8- روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات… 65

3-9- تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ ها 65

3-9-1 متغیرهای وابسته. 66

3-9-1-1 نسبت تغییرات بدهی شرکت ( ) 66

3-9-1-2 نسبت تغییرات سود انباشته ( ). 66

3-9-2 متغیرهای مستقل.. 67

3-9-2-1 فرصت‌های رشد ( ) 67

3-9-2-2 نسبت شاخص سودآوری ( ) 67

3-9-2-3 اندازه شرکت ( ) 67

3-9-3 متغیرهای كنترلی.. 67

3-9-3-1 نسبت دارایی‌های مشهود ( ) 67

3-9-3-2 سیاست سرمایه گذاری ( ) 67

3-9-3-3 تقسیم سود شركت ( ) 68

3-9-3-5 نرخ رشد فروش شرکت ( ) 68

3-10- مدل‌های پژوهش… 68

3-11- اعتبار درونی و برونی پژوهش… 69

3-12- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات… 70

3-13- روش داده‌های پانل.. 70

3-14- روش اثرات ثابت: 71

3-15- آزمون چاو یا F مقید. 72

3-16- آزمون هاسمن.. 72

3-17- آزمون معنی دار بودن مدل. 73

3-18- آزمون معنی دار بودن ضرایب… 74

3-19- آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 74

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

3-20 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 75

3-21- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 75

3-22- فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل.. 75

3-23- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 76

3-24- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها 76

3- 25 فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل: 77

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 80

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 80

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. 81

4-4- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. 87

4-5- بررسی هم خطی میان متغیرهای تحقیق.. 89

4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 89

4-6-1- نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 89

4-6-2- نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 92

4-6-3- نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 95

4-6-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 97

4-6-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 100

4-6-6- نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 102

4-7- خلاصه فصل.. 105

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 107

5-2- خلاصه پژوهش… 107

5-3- نتایج آزمون فرضیه. 110

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 110

5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 110

 فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………….. شماره صفحه

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 111

5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 111

5-3-6 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 112

5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 113

5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 114

5-7- خلاصه فصل.. 114

منابع و مأخذ. 115

منابع فارسی.. 115

منابع لاتین… 117

پیوست ها 114

پیوست 1: فهرست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق.. 122

پیوست دوم : خروجی های نرم افزار. 126

چکیده انگلیسی.. 141

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                شماره صفحه

نگاره 2-1 ماتریس نظری پیشینه خارجی.. 53

نگاره 2-2 ماتریس نظری پیشینه داخلی.. 57

نگاره 3- 1 روند انتخاب نمونه آماری پژوهش61

نگاره 3-2 فراوانی اعضای نمونه به تفكیک نوع صنعت… 61

نگاره 4-1، آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 81

نگاره 4-2 نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق.. 82

نگاره 4-3، نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی.. 85

نگاره 4-4 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. 88

نگاره 4-5 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (1) 90

نگاره 4-6 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (1) 91

نگاره 4-7 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 91

نگاره 4-8 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (2) 93

نگاره 4-9 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (2) 93

نگاره 4-10 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 94

نگاره 4-11 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (3) 95

نگاره 4-12 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (3) 96

نگاره 4-13 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 96

نگاره 4-14 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (4) 98

نگاره 4-15 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (4) 98

نگاره 4-16 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 99

نگاره 4-17 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (5) 100

نگاره 4-18 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (5) 101

نگاره 4-19 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 101

نگاره 4-20 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (6) 103

نگاره 4-21 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (6) 103

نگاره 4-22 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 104

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

نمودار 3-1 ماتریس و نمودار مفهومی تحقیق.. 66

نمودار (Q-Q plot )، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. 83

نمودار (Q-Q plot)، نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. 85

 

چكیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه است. این پژوهش از نوع مطالعه ‌کتابخانه‌ای‌ و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است (606 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20Spss،7‌‌‌‌‌ Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بین فرصت‌های رشد شركت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم نشان از آن داشت که بین نسبت شاخص سودآوری شركت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. هم‌چنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین عامل اندازه شركت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. هم‌چنین در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین فرصت‌های رشد شركت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در نهایت نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه‌های پنجم و ششم حاکی از آن بود که بین متغیرهای شاخص سودآوری و عامل اندازه شركت با نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

واژه های کلیدی:

فرصت‌های رشد، نسبت شاخص سودآوری، اندازه شركت، نسبت تغییرات بدهی، نسبت تغییرات سود انباشته، پانل دیتا.

مقدمه :

روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تأمین مالی به روش‌های بلند مدت و کوتاه مدت صورت می‌گردد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تأمین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ ها را در رسیدن به این مهم یاری کند.

معیارهای رشد شرکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای تصمیم گیری مدیریت در انتخاب شیوه تأمین مالی و حداکثر سازی ارزش شرکت یاری می‌کند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می‌دهد که در این تحقیق از سه شاخص فرصت رشد شرکت‌ها، عامل اندازه شرکت، شاخص سودآوری به عنوان معیارهای رشد شرکت استفاده شده است.

 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.