رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی ورشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

پایان­­نامه‌ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی ورشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 استاد راهنما

دکتر شکراله خواجوی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- مسئله پژوهش… 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-4- اهداف پژوهش… 4

1-5- سؤال پژوهش… 4

1-6- فرضیه‌های پژوهش… 5

1-7- روش انجام پژوهش… 5

1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها 5

1-7-2- متغیرهای پژوهش… 5

1-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 6

1-7-4- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 6

1-7-5- استفاده‌ کنندگان از نتایج پژوهش… 6

1-8- تعریف واژه‌های كلیدی.. 7

1-9- ساختار پژوهش… 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش8

2-1- مقدمه. 9

2-2- مبانی نظری پژوهش… 9

2-2-1- مفهوم گزارشگری اطلاعات مالی.. 9

2-2-2- تجدید ارائه صورت‌های مالی، دلایل و تقسیم بندی آن. 10

2-2-3- مسائلی در رابطه با تجدید ارائه صورت‌های مالی.. 12

2-2-3-1- اعتبار پایین مدیریت.. 13

2-2-3- 2- شکاف ادراک.. 13

2-2-3-3- اثر آشکار شدن بخشی از ابهامات در مورد تجدید ارائه (تأثیر بر گستره‌ای وسیع) 13

2-2-3- 4- اختلال در ارتباط و واکنش شرکت.. 13

2-2-3- 5- عدم همسویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان. 14

2-2-4- پیامدهای تجدید ارائه صورت‌های مالی.. 14

2-2-4-1- واکنش بازار به تجدید ارائه. 15

2-2-4-2- تغییرات حاکمیت شرکتی.. 16

2-2-4-3- کاهش اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان. 16

2-2-4-4- کاهش رشد شرکت.. 17

2-2-5- تجدید ارائه و رشد شرکت.. 17

2-3- پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش… 18

2-3-1- پیشینه خارجی پژوهش… 18

2-3-2- پیشینه داخلی پژوهش… 20

2-4- خلاصه فصل.. 23

فصل سوم: روش اجرای پژوهش24

3-1- مقدمه. 25

3-2- روش انجام پژوهش… 25

3-3- فرضیه‌های پژوهش… 25

3-4- متغیرهای پژوهش… 26

3-4-1- متغیر مستقل.. 26

3-4-2- متغیرهای وابسته. 26

3-4-3- متغیرهای کنترلی.. 27

3-5- الگوی پژوهش… 28

3-6- قلمرو پژوهش… 29

3-7- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 29

3-8- روش گردآوری داده‌ها 30

3-9- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها 30

3-10- ابزار تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 30

3-11- خلاصه فصل.. 31

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 32

4-1- مقدمه. 33

4-2- آمار توصیفی.. 33

4-3- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش… 34

4-4- آزمون فرضیه‌های پژوهش… 35

4-4-1- آزمون فرضیه اول. 35

4-4-2- آزمون فرضیه دوم. 37

4-4-3- آزمون فرضیه سوم. 38

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم. 39

4-5- خلاصه فصل.. 41

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 42

5-1- مقدمه. 43

5-2- مروری بر نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش… 43

5-3- ایستایی یا پایایی.. 43

5-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 44

5-4-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 44

5-4-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 44

5-4-3- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 44

5-4-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم. 45

5-5- نتایج کلی پژوهش… 45

5-6- پیشنهادی‌های پژوهش… 46

5-6-1- پیشنهادهایی ناشی از نتایج پژوهش… 46

5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده. 46

5-7- محدودیت‌های پژوهش… 46

منابع.. 48

الف) منابع داخلی.. 48

ب) منابع خارجی.. 50

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 34

جدول 4-2: آزمون ایستایی متغیرهای پژوهش… 34

جدول 4-3: آزمون چاو فرضیه اول. 35

جدول 4-4: آزمون هاسمن فرضیه اول. 36

جدول 4-5: آزمون بروش‌پاگان فرضیه اول. 36

جدول 4-6: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه اول. 36

جدول 4-7: آزمون چاو فرضیه دوم. 37

جدول 4-8: آزمون هاسمن فرضیه دوم. 37

جدول 4-9: آزمون بروش‌پاگان فرضیه دوم. 37

جدول 4-10: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه دوم. 38

جدول 4-11: آزمون چاو فرضیه سوم. 38

جدول 4-12: آزمون هاسمن فرضیه سوم. 39

جدول 4-13: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه سوم. 39

جدول 4-14: آزمون چاو فرضیه چهارم. 40

جدول 4-15: آزمون هاسمن فرضیه چهارم. 40

جدول 4-16: آزمون بروش‌پاگان فرضیه چهارم. 40

جدول 4-17: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه چهارم. 41

 

چکیده

 

صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌ کنندگان ارسال می‌کنند. ازاین‌رو تجدید ارائه صورت‌های مالی اثرات مخربی در پی خواهد داشت. این پژوهش به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد‌ شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. به همین منظور 70 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ­های پژوهش استفاده‌شده است. با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌ها بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ اما شواهدی از وجود رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل مشاهده نشده است. همچنین نتایج فرضیه‌ها نشان می‌دهد که اندازه و سودآوری شرکت با شاخص‌های رشد رابطه مستقیمی دارند؛ اما سود تقسیمی شرکت با اکثر شاخص‌های رشد رابطه معکوسی دارند.

 

واژه‌های کلیدی: تعدیلات سنواتی، رشد دارایی‌ها، رشد سود خالص، رشد فروش، رشد قابل‌تحمل.

 

 1-1- مقدمه

 

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت‌‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده‌ از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن ” و “قابل‌اتکا بودن ” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل‌مقایسه بودن ” و “قابل‌فهم بودن ” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. ازآنجاکه خصوصیات کیفی قابل‌مقایسه بودن و قابل‌فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می‌افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش‌های حسابداری بکار گرفته‌شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388: 14). استانداردهای حسابداری ایران مقرر می‌کند که شرکت‌ها باید ارقام صورت‌های مالی را به‌صورت مقایسه‌ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388). بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری، بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه‌بندی قرارگرفته و در صورت وجود اشتباهی بااهمیت در ماهیت و نحوه طبقه‌بندی و نیز مبالغ سال قبل، می‌بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند. بدین ترتیب تجدید ارائه می‌تواند به معنای وجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال جاری کشف‌شده است؛ البته به‌شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه‌های حسابداری نباشد. مطالعات نیز نشان می‌دهند که درصد بالایی از تجدید ارائه در ایران، به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده است (کردستانی و همکاران، 1389).

ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل ‌اتکا تصور شدن صورت‌های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس، زیان ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و درنهایت تضییع منابع عمومی جامعه، بخشی از پیامدهای این امر است (همان). بنابراین، تجدید ارائه مستمر اقلام در دوره‌های پی‌درپی و رواج آن میان شرکت‌های ایرانی، به اعتبار صورت‌های مالی، آسیب می‌زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می‌شود (بهار مقدم و دولت‌آبادی، 1391).

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 72

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.