رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A)

گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر قدرت اله طالب نیا

 

استاد مشاور:

افشین آرمین

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده 1

 

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 تشریح و بیان مسأله 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق 5

1-4 اهداف مشخص تحقیق. 6

1-5 سؤالات تحقیق. 6

1-6 فرضیه ‏های تحقیق. 6

1-6-1 فرضیه اصلی 6

1-7 متغیرهای مورد بررسی تحقیق 7

1-8 روش انجام پژوهش… 7

1-8-1 روش تحقیق: 7

1-8-2 روش گردآوری اطلاعات 7

1-8- 3 قلمروی تحقیق. 8

1-8-4  جامعه آماری. 8

1-8-5  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 9

1-9 تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات.. 12

1-9-1 بازده سرمایه گذاری. 12

1-9-2 بهنگام بودن اعلام سود 12

1-9-3 ریسک 12

 

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 14

بخش اول  : 2-2 بازده 15

2-2-1 مفهوم بازده 15

2-2-2  نرخ بازده 16

2-2-3  نرخ بازده تحقق یافته و نرخ بازده مورد انتظار 17

2-2-4  نرخ بازده بدون ریسک.. 17

2-2-5  نرخ بازده سرمایه گذاری. 18

2-2-6 اجزای بازده 20

2-2-7  عوامل موثر بر بازدهی. 20

بخش دوم :2-3  بهنگام بودن اعلام سود 22

2-3-1 مفهوم به موقع بودن. 22

2-3-2 سود و اعلام سود 23

بخش سوم : 2- 4 رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری. 29

بخش چهارم: 2-5 تحقیقات و مطالعات انجام گرفته 31

2-5-1 تحقیقات انجام شده در ایران. 31

2-5- 2 تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور 34

 

فصل سوم – روش شناسی تحقیق (متدولوژی تحقیق)

3-1 مقدمه 40

3-2 اهداف پژوهش… 41

3-3 تدوین فرضیات.. 41

3-4  نوع و روش تحقیق. 42

3-5 جامعه و نمونه آماری. 43

3-6 مدل تحقیق. 46

3-6-1 مدل رگرسیون. 46

3-7 متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 46

3-7-1 بازده 47

3-7-2 بهنگام بودن سود 49

3-8-1 روش کتابخانه ای 50

3-8-2 روش میدانی. 51

3-8-3 اینترنت.. 51

3-9 قلمرو تحقیق 51

3-10 آزمون های آماری برای مدل رگرسیون. 52

3-10-1 آزمون مانایی. 52

3-10-2 آزمون نرمال بودن. 54

3-10-3 آزمون f لیمر. 55

3-10-4 آزمون دوربین – واتسون. 56

3-10-5 آزمون وی آی اف (VIF ) و تلرانس… 56

3-10-6 آزمون t استیودنت.. 57

3-10-7 همبستگی. 57

3-10-8 تحلیل واریانس… 58

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه 61

4-2 نتایج آزمون مانایی. 62

4-3 نتایج آزمون نرمال بودن. 63

4-4 آزمون فرضیات.. 64

4-5 نتایج فرضیات تحقیق. 65

4-5-1 نتایج فرضیه اصلی. 65

آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون. 68

4-5-2 نتایج فرضیه فرعی اول 68

آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون. 70

4-5-3 نتایج فرضیه فرعی دوم 71

آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون. 72

 

فصل پنجم – خلاصه و نتیجه گیری

5-1 مقدمه 87

5-2 بحث.. 87

5-3-1-بررسی مدل در صنعت خودرو سازی. 89

5-3-2 بررسی مدل در فلزات اساسی. 90

5-4 نتیجه گیری و پیشنهادات اجرایی. 90

5-5  پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 91

 

فصل ششم- منابع و مآخذ

 

منابع و ماخذ. 94

چکیده انگلیسی 99

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1 خلاصه پیشین تحقیقات داخلی. 33

جدول 2-2 خلاصه پیشینه خارجی. 37

جدول3-1 لیست شرکتها 44

جدول 4-1 آزمون مانایی. 63

جدول 4- 2 آزمون کلوموگروف اسمیرنوف.. 64

جدول4- 3  آزمون جارک برا 64

جدول 4-4  تست لیمر. 65

جدول4 – 5 بررسی کلی مدل. 66

جدول4-6  بررسی کلی مدل. 66

جدول4 -7 تحلیل واریانس… 67

جدول4 -8  ضرایب رگرسیون. 67

جدول 4-9   معنی داری ضرایب رگرسیون. 68

جدول 4-10 بررسی کلی مدل. 69

جدول 4-11   تحلیل واریانس… 69

جدول4- 12   ضرایب رگرسیون. 70

جدول4- 13   ضرایب رگرسیون. 70

جدول 4-14   بررسی کلی مدل. 71

جدول 4-15  تحلیل واریانس… 71

جدول4-16  ضرایب رگرسیون. 72

جدول4-17  معنی داری ضرایب رگرسیون. 72

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                       صفحه

نمودارهای هیستوگرام 74

 

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور،59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 6 ساله (1390-1385 ) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و از نرم افزارEviews 7  و spss به صورت داده های پنل سازی کمک گرفته شده است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد در شرکتهایی که بازده بیشتری رخ داده است اعلان سود نیز به هنگام تر است و از سوی دیگر شرکت هایی که دارای سود منفی بوده اند تاخیر در اعلام سود بیشتری نسبت به شرکتهایی داشته اند که دارای سود مثبت بوده اند.

واژگان کلیدی: به موقع بودن ،اعلان سود، بازده سرمایه گذاری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

 

 1-1 مقدمه

راهبرد کنونی نظام اقتصادی کشور مبنی بر کوچک سازی دولت و جلوگیری از تورم بخش های دولتی و نهادهای عمومی و قرارگیری نوک پیکان حرکت اقتصادی در راستای خصوصی سازی، سیاست گذاران این عرصه را بر آن داشته است تا با واگذاری شرکت ها و موسسات تحت پوشش دولت، دستیابی به این مهم را تحقق بخشند علاوه بر این کسب منافع اقتصادی و عایدات مالی موجب شده است که متولیان امر ضمن هموار ساختن مسیر نیل به این هدف، آن را تلاشی برای جبران کسری بودجه دولت بدانند. از طرف دیگر، سایر شرکت ها و سازمانها نیز با در نظر گرفتن اهداف و منافع خود که عمدتاً شناسایی سود می باشد، در این راستا حرکت کرده و زیر مجموعه های خود را واگذار می کنند.

تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند که به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابراین سرمایه گذاران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را پیش بینی می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایسه با سایر شاخص های عملکرد (از قبیل سود نقدی، جریان های نقدی، و تغییرات سود ) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند.از این رو سود گزارش شده یکی از معیار های تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است.

سود یکی از مهمترین اقلام اطلاعات حسابداری بوده و به منظور مفید بودن در اخذ تصمیمات سرمایه گذاران، دارای ویژگی هایی از جمله بهنگام بودن است. به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات می باشد و طبق نظر انجمن حسابدارای امریکا به عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی های کیفی مربوط بودن اطلاعات طبقه بندی می گردد. به موقع بودن بدین معناست که، اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن فرصتی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری یا تصمیم گیری نمایند، در اختیار آنها قرار گیرند. بنابراین هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوطه نزدیکتر باشد، اطلاعات بهنگام تر خواهد بود. اگر اطلاعات مربوط به سود،  به موقع باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود.

بازده سهام از دو بخش تشکیل می شود:

بخش اول در آمد یا سود سهام که عبارت است از وجوهی که به صورت متناوب و دوره ای به سرمایه گذاری تعلق می گیرد و بخش دیگر بازده ای است که از تغییرات قیمت سهام ناشی می شود.آگاهی سرمایه گذاران از این که بازده مورد انتظار آنان از سرمایه گذاری، بیشتر از کدام یک از این دو بخش ناشی خواهد شد، بر تصمیم گیری های مربوط به خرید، فروش و حتی مدت نگهداری سرمایه گذاری و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت.

در این تحقیق، شرکت های خودروسازی و فلزات اساسی مورد استفاده قرار گرفته است؛ این دو صنعت چون به همدیگر ارتباط نزدیکی و از دیدگاه بعضی از کارشناسان به نوعی مکمل همدیگر هستند و جزء صنایع اساسی و اصلی و مهم به حساب می آیند انتخاب شده است و همچنین جزء تحقیقات آتی پایان نامه های گذشته بوده است اهمیت آن را دو چندان نموده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.