رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشکده­ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

پایان نامه ‌­ی کارشناسی ­ارشد در رشته‌

 حسابداری

 

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دکتر غلامحسین مهدوی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1- سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… 4

1-4- هدف‌های پژوهش………………………………………………………………………………………… 5

1-5- متغیر‌های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 5

1-5-1- متغیر‌های مستقل……………………………………………………………………………….. 5

1-5-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………….. 6

1-5-3- متغیر‌های کنترلی……………………………………………………………………………….. 6

1-6- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………… 6

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها………………………………………………………………….. 6

1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش……………………………………………………………………. 6

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………… 7

1-7- استفاده‌ کنندگان از نتایج پژوهش………………………………………………………………………… 7

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی…………………………………………………………………………………… 8

1-9- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………. 10

2-2-1- بحران مالی……………………………………………………………………………………. 10

2-2-1-1- دلایل بحران مالی……………………………………………………………………… 11

2-2-1-2- مراحل بحران مالی…………………………………………………………………….. 12

2-2-1-3- نشانه‌های بحران مالی………………………………………………………………….. 13

2-2-2- اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………… 14

2-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………… 15

2-2-2-2- اقلام تعهدی غیراختیاری………………………………………………………………. 16

عنوان                                                                                                                صفحه

2-2-2-3- روش‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی……………………………………………………… 16

2-2-3- سرعت گزارشگری مالی……………………………………………………………………….. 18

2-2-3-1- عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی…………………………………………………. 19

2-2-4- جریان‌های نقدی………………………………………………………………………………. 21

2-2-4-1- نسبت‌های صورت جریان‌ وجوه نقد…………………………………………………….. 22

2-3- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………… 24

2-3-1- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-1- اقلام تعهدی……………………………………………………………………………. 24

2-3-1-2- جریان‌های نقدی………………………………………………………………………. 27

2-3-1-3- سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………………… 29

2-3-1-4- بحران مالی………………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………. 36

2-3-2-1- اقلام تعهدی……………………………………………………………………………. 36

2-3-2-2- جریان‌های نقدی………………………………………………………………………. 38

2-3-2-3- سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………………… 40

2-3-2-4- بحران مالی………………………………………………………………………………………………………. 42

2-4- نقد پژوهش‌های پیشین………………………………………………………………………………… 44

2-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 45

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 47

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………… 47

3-3- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 47

3-4- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………… 48

3-4-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………… 48

3-4-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………….. 50

3-4-3- متغیر‌های‌ کنترلی…………………………………………………………………………….. 50

3-5- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 52

3-6- نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………. 52

3-7- روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………….. 52

3-8- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………. 53

3-9- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 53

 

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2- آماره‌های توصیفی……………………………………………………………………………………… 55

4-3- پایایی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………. 59

4-4- بررسی نرمال بودن داده‌‌ها……………………………………………………………………………… 59

4-5- آزمون فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………… 60

4-5-1- آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….. 60

4-5-2- آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….. 64

4-5-3- آزمون فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………. 66

4-5-4- آزمون فرضیه اصلی چهارم…………………………………………………………………….. 67

4-6- نتیجه‌گیری کلی……………………………………………………………………………………….. 72

4-7- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 73

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- مروری بر نتایج به‌دست آمده از پژوهش………………………………………………………………… 75

5-2-1- فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………….. 76

5-2-2- فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………. 77

5-2-3- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………. 79

5-2-4- فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………. 79

5-3- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………… 80

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش………………………………………………………. 80

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده………………………………………………………………. 81

5-4- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………. 81

5-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………. 82

 

فهرست منابع

 

الف. منابع فارسی……………………………………………………………………………………………… 83

ب. منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 88

 

پیوست­ها

پیوست یک: اسامی شرکت­های دارای بحران مالی و شرکت­های سالم………………………………………………………. 93

 

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

 

 فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی……………………………………………………………………………… 26

جدول 2-2: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با جریان­های نقدی…………………………………………………………………….. 29

جدول 2-3: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی……………………………………………………….. 32

جدول 2-4: خلاصه پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با بحران مالی………………………………………………………………………………… 35

جدول 2-5: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی………………………………………………………………………………… 37

جدول 2-6: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با جریان­های نقدی……………………………………………………………………….. 39

جدول 2-7: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………….. 41

جدول 2-8: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با بحران مالی…………………………………………………………………………………… 44

جدول 3-1: فهرست صنایع مورد بررسی در پژوهش و تعداد شرکت­ها­ی هر صنعت………………………………………………………………… 51

جدول 4-1: آماره­ های توصیفی متغیر­های پژوهش در سال مبنا………………………………………………………………………………………………………. 56

جدول 4-2: آماره­ های توصیفی متغیر­های پژوهش برای یک­سال قبل از سال مبنا………………………………………………………………….. 57

جدول 4-3: آماره­ های توصیفی متغیر­های پژوهش برای دو­سال قبل از سال مبنا…………………………………………………………………….. 58

جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون لوین، لین و چو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

جدول 4-5: آزمون نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول 4-6: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………………….. 61

جدول 4-7: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.. 62

جدول 4-8: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی…. 62

جدول 4-9: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای

بحران مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-10: مقایسه وجه نقد عملیاتی به فروش بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………….. 64

جدول 4-11: مقایسه کل اقلام تعهدی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………………………………. 64

جدول 4-12: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی…………………………………. 65

جدول 4-13: مقایسه اقلام تعهدی غیراختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی………………………….. 66

جدول 4-14: مقایسه سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی………………………………………. 66

جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی بین متغیر­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

جدول 4-16: الگوی پیش بینی بحران مالی در سال مبنا با بهره گرفتن از الگوی لجستیک…………………………………………………………. 69

جدول 4-17: الگوی پیش بینی بحران مالی در یک­سال قبل از سال مبنا با بهره گرفتن از الگوی لجستیک………………………… 70

جدول 4-18: الگوی پیش بینی بحران مالی در دو سال قبل از مبنا با بهره گرفتن از الگوی لجستیک……………………………………. 71

جدول 5-1: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………… 77

جدول 5-2: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….. 78

جدول 5-3: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی چهارم………………………………………………………………….. 80

 

چکیده

 

 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 60 شرکت دارای بحران مالی و 60 شرکت سالم در بازه زمانی 1392-1381 است. متغیر­های مستقل این پژوهش شامل اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی است که برای محاسبه اقلام تعهدی غیراختیاری از الگوی جونز تعدیل­شده، برای محاسبه جریان­های نقدی از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به بدهی­های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش و برای محاسبه سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش­ حسابرسی استفاده شده است. در راستای تحقق هدف­های پژوهش، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی تدوین شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ­های پژوهش نشان می­دهد که بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت و رابطه معنادار و بین سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های سالم و
شرکت­های دارای بحران مالی رابطه معناداری وجود دارد. هم­چنین، نتایج نشان داد که برخی از متغیر­های
جریان­های نقدی و اقلام تعهدی و هم­چنین، سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش ­بینی بحران مالی در سال مبنا، یک­سال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا را دارد.

 

واژه­ های کلیدی: بحران مالی، اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی.

مقدمه

 

رویداد­های مهم دهه­های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می­دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسان­ها بوده ­است که باعث بروز بحران­های گوناگون می­ شود. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران­های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ
می­دهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحران­ها ممکن است تا آن­جا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد (یقین­لو و خلیلی­عراقی، 1383: 62) و
زیان­های هنگفتی را برای ذینفعان شرکت یا سازمان (سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارگران، عرضه­کنندگان و مشتریان) ایجاد کند. بنابراین، ذینفعان شرکت برای رسیدن به هدف خود و ارزیابی شرکت از صورت­های مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) استفاده می­ کنند. اقلام منعکس­شده در ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی است. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویداد­ها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می­ شود و در صورت­های مالی دوره­ های مربوط انعکاس می­یابد (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 19).

فرض بر این ­است که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان که بر مبنای تعهدی اندازه ­گیری می­ شود، ارقام و
اندازه ­گیری­های مفیدی از کارایی شرکت و اطلاعات مفیدی برای پیش ­بینی فعالیت­های آینده شرکت و هم­چنین، پرداخت سود در آینده ارائه می­ کند اما به دلیل وجود جهت­گیری­های اختیاری و ذاتی که به واسطه استفاده از روش­های تسهیم و کاربرد قیمت­های تاریخی در معاملات ایجاد می­ شود، در مورد کفایت لازم روش­های حسابداری سنتی برای گزارش­دهی فعالیت­های اقتصادی پیچیده امروزی شک و تردید­هایی مطرح شده است. یکی از راه ­های پرهیز از این انحرافات و جهت­گیری­ها، تأکید بر گزارش جریان­ وجوه نقد است؛ به گونه ­ای که استفاده­کنندگان صورت­های مالی بتوانند یپیش ­بینی­ هاییی در ارتباط با آینده انجام دهند. به این صورت­ که، با ارائه صورت جریان­های نقدی تاریخی متعلق به شرکت، این امکان برای ذینفعان مانند سهامداران و بستانکاران به وجود می ­آید که ارزش واحد تجاری را، بنابر فرض تداوم فعالیت، تعیین کنند. ضمن این­که بیش­تر معیار­های سنجش در حسابداری بر پایه جریان­های نقدی، گذشته، حال و آینده قرار دارد (پارسائیان، 1390: 389 و 393). هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­ها است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی از این طریق بتواند به ذینفعان شرکت کمک کند.

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.