رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

                                             واحد مرودشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی  _ گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدM.A.

                                     گرایش : حسابداری مالی

 

                                                     عنوان:

بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

استاد راهنما:

 

دکتر محمد علی آقایی

 

استاد مشاور:

 

دکتر غلامرضا جمالی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 3

1ـ2ـ بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………. 4

1ـ3ـ هدف و دلایل انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….. 5

1ـ4ـ اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………… 6

1ـ5ـ فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ 6ـ مبانی نظری فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………… 7

1ـ7ـ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 15

1ـ 8 ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 13

2ـ2ـ اهداف گزارشگری مالی ………………………………………………………………………………… 14

2ـ3ـ نقش صورتهای مالی در تحقق اهداف گزارشگری مالی                ………………………… 15

2ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی و صورت جریان وجوه نقد …………………………………………….. 16

2ـ5ـ صورت جریان وجوه نقد ……………………………………………………………………………….. 17

2ـ 6ـ طبقه‌بندی اقلام در صورت جریان وجوه نقد ……………………………………………………… 19

2ـ7ـ فعالیتهای عملیاتی ………………………………………………………………………………………… 19

2ـ 8 ـ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ……………………………………….. 20

2ـ 9ـ مالیات بر درآمد …………………………………………………………………………………………. 20

2ـ10ـ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………….. 21

2ـ11ـ فعالیتهای تأمین مالی …………………………………………………………………………………… 22

2ـ12ـ روش های محاسبه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ……………………………….. 22

2ـ13ـ ساختار دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………… 29

2ـ14ـ ساختار بدهی‌ها …………………………………………………………………………………………. 33

2ـ15ـ ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………….. 35

2- 16- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………………. 8

2- 17-  رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………. 9

2ـ 18ـ پبشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………… 35

2- 19- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 41

فصل سوم: روش تحقیق

3ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 43

3ـ2ـ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 25

3ـ3ـ فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 45

3ـ4ـ متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها ………………………………………………………… 8

3ـ5ـ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 46

3ـ 6ـ نمونه تحقیق و روش نمونه گیری …………………………………………………………………… 46

3ـ 7 ـ روش گرد ‌آوری داده ها ……………………………………………………………………………….. 9

3ـ 8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 49

3ـ 9ـ آماره‌های آزمون فرضیه ………………………………………………………………………………… 53

3-10 – خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………….. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 58

4ـ2ـ آزمون فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 59

4ـ3ـ تفسیر نتایج نمونه كلی ………………………………………………………………………………….. 60

4ـ3ـ1ـ وجوه نقد نگهداری شده …………………………………………………………………………….. 61

4ـ3ـ2ـ سرمایه ‌گذاری …………………………………………………………………………………………. 61

4ـ3ـ3ـ سود سهام ………………………………………………………………………………………………. 62

4ـ3ـ4ـ تامین مالی خارجی …………………………………………………………………………………… 62

4ـ3ـ5ـ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ………………………………………. 63

4ـ3ـ 6ـ مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………………………. 63

4ـ3ـ7ـ طبقه‌بندی تامین مالی خارجی ………………………………………………………………………. 65

4ـ3ـ7ـ1ـ تامین مالی بدهی …………………………………………………………………………………… 65

4ـ3ـ7ـ2ـ تامین مالی حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………….. 66

4ـ3ـ 8 ـ مخارج سرمایه‌ای ……………………………………………………………………………………. 67

4ـ4ـ تاثیرات كوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت ………………………………………………………… 68

4ـ5ـ محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی شركت ها …………………………………. 69

4ـ5ـ1ـ مبنای طبقه‌بندی ـ نسبت پرداخت سود سهام …………………………………………………… 70

4ـ5ـ2ـ مبنای طبقه‌بندی ـ اندازه شركت ……………………………………………………………………. 74

4ـ 6ـ تفسیر نتایج نمونه جزیی ………………………………………………………………………………. 79

4-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………. 86

 

 

فصل پنچم : نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 88

5- 2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 89

5-3- پیشنهادها براساس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………. 92

5- 4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………… 88

5- 5- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 91

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. 93

 

چکیده

        این تحقیق اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ناشی از شوک های شدیدی که به طور سیستماتیک شناسایی نمی گردند ( تکانه وجه نقد )،  بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را بررسی می کند. در حال حاضر نمی توان میزان تاثیرات ناشی از تغییرات جــریان وجـوه نقد برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به طور شفاف بیان کرد، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها باشد وجود ندارد. به منظوركمك به تحلیل گران مالی جهت دستیابی به مدل‌های نوین تجزیه و تحلیل صورت جـریان وجوه نقد و نحوه تخصیص وجـوه نقد مورد استفاده توسط شرکتــــها ( عكس‌العمل یارفتار شركتها در بكارگیری وجوه نقد) و در نهایت استخراج معیارهایی كه نشان دهنده چگونگی تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شركتها در هنگام تخصیص وجوه نقد باشد، این تحقیق می تواند مفید و راهگشا باشد.

این موضوع از طریق تبدیل اجزاء اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معادله ساده ریاضی ( معادله جریان وجوه نقد ) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، و براساس یک نمونه متشکل از 306 سال- شرکت از میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84 تا 86 ، مورد آزمون قرار می گیرد. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر ها ی این تحقیق از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و پس ازاصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی، وارد رایانه شده است. آنگاه از نـرم افـــزار اکسـل برای کنترل ورود داده ها به رایانه و انجام برخی از محاسبات، و از نرم افزار اس پی اس  اس برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تکانه های جریان وجوه نقد ( تغییرات در وجوه نقد عملیاتی ) و ساختار دارایی و سرمایه شرکتها رابطه معنی داری وجـود دارد، به گونه ای که  نحوه ی تخصیص وجوه نقد شرکتها، بیان کننده عکس العمل ( رفتار ) شرکتها به تکـانه های جــریان وجوه نقد می باشد، همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکتها در کوتاه مدت به افزایش پس انداز ( افزایش در وجوه نقد نگهداری شده ) و کاهش تامین مالی خارجی ( کاهش بدهی از طریق استقراض یا فروش سهام سرمایه مالکانه ) و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می ورزند و تغییر در وجوه نقد عملیاتی ناشی از تکـانه های جریان وجوه نقد به همان میزان موجب تغییـردر ساختار دارایی و سرمایه شــرکت ها مــی گردد. بر اساس طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت و اعمال شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی و انجام آزمون مجدد، نتایج نمونه جزیی تحقیق نشان می دهد که شرکتها تحت شرایط فوق رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، و عدم رابطه معنی دار در برخی ازنتایج مدل ها برحسب نمونه جزیی، ناشی از رفتار مقطعی شرکتها در مواجه با شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی است. بنابراین عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد در شرایط محدودیت وعدم محدودیت مالی نیز در میزان تاثیر پذیری ساختار دارایی و سرمایه شرکتها تعیین کننده و از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

1-1- مقدمه

محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان، صورت های مالی اساسی می باشد. گزارشگـری مــالی باید اطلاعاتی درباره منابـع اقتصـادی، تعهـدات و حقوق صاحبـان سرمایه واحـد تجــــاری فراهم نماید. اطــلاعات به سرمایه گــذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه، در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و ارزیابی عملكرد واحد تجاری طی دوره كمك می نماید[1].

زمانی كه بحث تجزیه و تحلیل نقدینگی مطرح می شود، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد، به مراتب قابل اتكاءتر از اطلاعات ترازنامه است، زیرا داده های ترازنامه وضعیت بنگاه اقتصادی را در یک مقطع زمانی اندازه گیری می كند، در حالی كه صورت جریان وجوه نقد،  تغییرات در سایر صورت های مالی را گزارش می كند و تخصیص های اختیاری را می زداید[2].

در میان صورتهای مالی، صورت جریان وجــوه نقد، به دلیل پرهیـز از جهـت‌گیری‌‌های ذاتی و عمـومی مـوجود در اقلام ترازنامه و صورت سودوزیان كه بر مبنای تعهدی اندازه‌گیری می‌شوند، نسبت به سایر صورت های مالی ارجحیت دارد.

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یكی از اركان اصلی بازار سرمایه ایران، می تواند در جهت تحقق اهداف فوق نقش قابل توجهی داشته باشد. از  منظر استفاده كنندگان برون سازمانی بخصوص  ” سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ” سازمان بورس اوراق بهادار می تواند، به صورت كارا اطلاعات صحیح و به موقع در مورد گزارشگری مالی شركتها، ارائه نماید، تا بتوان بر مبنای این اطلاعات بطور آگاهانه تصمیم گیری و قضاوت نمود، و به نتایجی مطلوب دست یافت.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.