رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                                                                  دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

استاد راهنما:

                                                                  دكتر محمدحسین رنجبر

استاد مشاور:

دكتر بیژن عابدینی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده                                                                                                                                               1

 

فصل اول : كلیات تحقیق                                                                                             2

1-1 ) مقدمه                                                                                                                                       3

1-2) تعریف موضوع و بیان مساله                                                                                                              4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                                 5

1-4) اهداف تحقیق                                                                                                                               6

1-5) سؤالات تحقیق                                                                                                                             6

1-6) فرضیه های تحقیق                                                                                                                         6

 

1-7) تعریف اصطلاحات و واژه ها                                                                                                            7

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1 ) مقدمه                                                                                                                                        10

2-2 ) سود حسابداری                                                                                                                            11

2-3 ) روش های پرداخت سود سهام                                                                                                       11

2-3-1 ) سود سهام نقدی                                                                                                                12

2-3-2) سود سهمی                                                                                                                      13

2-3-3 ) سود سهام به صورت دارائی                                                                                              14

2-3-4 ) سود سهام به صورت اوراق قرضه                                                                                      14

عنوان                                                                                                                               صفحه

2-5)خط مشی های تقسیم سود                                                                                                             15

2-5-1) سیاست های تقسیم سود منظم                                                                                                 15

2-5-1-1 ) روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم                                                                                17

2-5-1-2 ) روش مبلغی ثابت                                                                                                       17

2-5-1-3 ) روش حجم ریال ثابت + متغیر ( فوق العاده )                                                                      20

2-5-1-4) روش پرداخت در صدی از ارزش بازار                                                                               21

2-5-1-5) روش در صدی از قیمت اسمی                                                                                        22

2-5-2)سیاست تقسیم سود نامنظم                                                                                                       22

2-5-3 ) سیاست تقسیم سود باقیمانده                                                                                                   22

2-5-3-1)سیاست تقسیم سود مطلقأ باقیمانده                                                                                     23

2-5-3-2) سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده                                                                       23

2-5-3-3) سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت                                                                                24

2-6) عوامل تعیین کننده تقسیم سود                                                                                                         25

2-6-1) عوامل ویا محدودیت های قانونی                                                                                              25

2-6-1-1) محدودیت هایی مربوط به سرمایه                                                                                       26

2-6-1-2) سود خالص                                                                                                                 26

2-6-1-3) مشکل نقدینگی                                                                                                            26

2-6-1-4) افزایش بی رویه سود انباشته                                                                                             27

2-6-2) تئوری انتظارات                                                                                                                 28

2-6-3) مروری برتئوریهای موجود در رابطه با اثرات سیاستهای تقسیم سود بر روی قیمت سهام                           28

عنوان                                                                                                                                     صفحه

2-7-1 ) نظریه عدم ارتباط تقسیم سود                                                                                                30

2-7-2 ) نظریات مربوط بودن تقسیم سود                                                                                             33

2-7-2-1) مدل پرنده در دست                                                                                                     33

2-7-2-2) تئوری اولویت مالیات                                                                                                  33

2-8) گروه تجاری                                                                                                                          34

1-8-2) واحد تجاری‌ وابسته                                                                                                       34

2-8-1-1روش های‌ حسابداری‌ گروه تجاری وابسته                                                                             36

    2-8-2معاملات‌ درون‌ گروهی‌                                                                                                          36

    2-8-3 صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی                                                                                                          37    ‌

2-9) سوابق تحقیق                                                                                                                           37

2-9-1)سوابق خارجی                                                                                                                    37

2-9-2)سوابق داخلی                                                                                                                     42

 

فصل سوم : روش تحقیق                                                                                          48 

3-1) مقدمه                                                                                                                                       49

3 -2) روش پژوهش                                                                                                                            49

3- 3) فرضیه های تحقیق                                                                                                                       50

3-4) متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری                                                                                                 51

3-4-1) متغیرهای مستقل                                                                                                                    51

3-4-2) متغیر وابسته                                                                                                                           52

عنوان                                                                                                                                         صفحه

3-5 ) جامعه آماری                                                                                                                                52

3-6 ) نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                                                                         53

3-7) روش های جمع آوری اطلاعات                                                                                                             54

3- 8) تکنیکها وروش های آماری مورد استفاده                                                                                               54

3-8-1)ضریب همبستگی                                                                                                                       55

3-8-3)ضریب تعیین  چند گانه ( مرکب ) R2                                                                                              56

3-8-4)روش آنالیز واریانس برای آزمون معنی داری بودن کلی رگرسیون چند متغیره ( مرکب  ) مشاهده شده : آزمون F      56

3-8-5)رگرسیون چند گانه( گام به گام)                                                                                                      56

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات                                                                   58    

4-1 ) مقدمه                                                                                                                                       59

4-2 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                           59

4-3 )توصیف آماری مدل                                                                                                                       59

4-5 ) تبیین مدل رگرسیون تحقیق و آزمون فرضیات                                                                                      60

4-6 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                                                                        60

4-7 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                                                              66

4-8 ) بررسی نرمال بودن خطاهای رگرسیون                                                                                               66

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 ) مقدمه

5-2 ) خلاصه و نتیجه گیری                                                                                                                 70

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

5-3 ) نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات                                                                                             70

4-5 ) پیشنهادها (براساس نتایج حاصل از تحقیق )                                                                                      71

5-5 ) سایر پیشنهادها                                                                                                                         73

5-6) محدودیت­های تحقیق                                 74

منابع وماخذ                                               75

 

 منابع فارسی                                                                                                                               75
منابع غیر فارسی                                                                                                                           77

پیوست 1- آزمون ضریب همبستگی پیرسون                                                                                           79

چكیده انگلیسی

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول (2-1) تفاوت بین سه روش مختلف تقسیم سود باقیمانده                                                                        24

جدول (2-2)  : خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی                                                                                           44

جدول (2-3)  : خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی                                                                                             46

جدول( 4-1):توصیف آماری مدل تحقیق                                                                                                    59

جدول( 4-2): متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون Enter                                                                             61

جدول( 4-3): متغیرهای خارج شده از مدل رگرسیون Enter                                                                                                                  61

جدول(4-4): خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره                                                                                           61

جدول(4-5): آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون چند متغیره در گروه اول فرضیات با روش ANOVA                        62

جدول (4-6): نتایج آزمون t جهت بررسی معنی داری ضرایب جزیی رگرسیون                                                      63

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار (2-1) : روابط بین درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتی به عنوان سود سهام سالانه                                            18

نمودار (4-1): بررسی نرمال بودن خطاهای رگرسیون                                                                                        67

نمودار(4-2) : بررسی تساوی واریانس خطاها                                                                                                 68

 


چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سود سهام درشركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور، ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )  بررسی می شود.

در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، ازضریب همبستگی پیرسون  و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین پرداخت سود سهام و میزان  آن درنتیجه وابستگی به سرمایه ونابرابری اطلاعاتی و میزان  سود سهام پرداختی سال گذشته رابطه  مثبت ومعنی داری  وجود دارد . همچنین ، بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

واژه های كلیدی : سود سهام پرداختنی ، نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی، بورس اوراق بهادار تهران

 

1-1 ) مقدمه :

با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار قادر است در صورت آماده بودن شرایط و زمینه های لازم موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائی اقتصادی كشور عمل نمایند، تحقیق و كنكاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی كه به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است با بهره گیری از نتایج و پیامدهای تحقیقات، می توان در جهت توسعه بازاربورس وفعالیتهای آن گام های موثری برداشت.( وكیلی فرد ، مدیریت مالی، 1374)

از جمله مسائل و موضوعاتی كه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، خط مشی های تقسیم سود است. اینكه شركت ها كدام خط مشی را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک خط مشی مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار شود و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید،  همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان بسیارزیاد است ؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان « خط مشی های تقسیم سود» یاد می شود.( خادم ، 1381)

اما مهم تر ازتحلیل خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد . تحقیق حاضر كه در راستای همین موضوع صورت پذیرفته ، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود دراین زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر تشریح می شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :93

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.