رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

عنوان

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء  جامعه حسابداران رسمی ایران

 

استاد راهنما

دکتر مهدی زینالی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………. 8

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9

1-5- تبیین فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………… 9

1-6- نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7- چارچوب نظری پزوهش……………………………………………………………………………………….. 10

1-8- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 10

1-9- متغیرهای مستقل و وابسته……………………………………………………………………………………… 11

1-10- تعاریف مفاهیم و واژ ه ها……………………………………………………………………………………. 11

1-11- ساختار کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 16

2-3- نعریف کنترل داخلی…………………………………………………………………………………………….. 16

2-4- اثربخشی کنترلهای داخلی……………………………………………………………………………………… 17

2-5- انواع کنترلهای داخلی……………………………………………………………………………………………. 18

2-5-1- کنترلهای داخلی عملیاتی……………………………………………………………………………………. 18

2-5-2- کنترلهای داخلی حسابداری ……………………………………………………………………………….. 18

2-5-2-1- انواع کنترلهای داخلی حسابداری……………………………………………………………………… 18

2-6- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی………………………………………………………………………… 19

2-6-1- محیط کنترلی………………………………………………………………………………………………….. 19

2-6-2- سیستم حسابداری…………………………………………………………………………………………….. 20

2-6-3- روش های کنترلی……………………………………………………………………………………………. 21

2-7- قابلیت های کنترل های داخلی………………………………………………………………………………… 22

2-8- محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی…………………………………………………………………….. 22

2-9- اجزای کنترلهای داخلی…………………………………………………………………………………………. 23

2-10- میزان شناخت از کنترلهای داخلی…………………………………………………………………………… 24

2-11- ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس…. 25

2-12- محدودیتهای کنترل داخلی……………………………………………………………………………………. 28

2-13- محیط کنترلی……………………………………………………………………………………………………. 29

2-14- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی…………………………………………………………. 32

2-15- سیستم اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………… 33

2-16- فعالیتهای کنترلی………………………………………………………………………………………………… 36

2-17- نظارت بر کنترلها……………………………………………………………………………………………….. 38

2-18- برآورد خطرهای تحریف با اهمیت….. …………………………………………………………………… 39

2-19- خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس………………………………………………………….. 41

2-19-1- خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای                   آنها فراهم نمی کند …………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-19-2- تجدید نظر در برآورد خطر………………………………………………………………………………. 44

2-20- برنامه ریزیحسابرسی …………………………………………………………………………………………. 44

2-21- فعالیتهای برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………. 45

2-22- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-21-1- مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………….. 47

2-21-2- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………….. 49

2-23- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 51

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 53

3-3- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 54

3-4- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 55

3-5- مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 55

3-6- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………….. 56

3-7- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………… 58

3-8- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. 58

3-9- روش و ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………. 60

3-10- ویژگی های فنی ابزار تحقیق………………………………………………………………………………… 61

3-10-1- روایی ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 61

3-10-2- پایایی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………… 62

3-11- روش تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………….. 63

3-12- تجزیه و تحلیل همبستگی……………………………………………………………………………………. 64

3-12-1- ضریب همبستگی   ……………………………………………………………………………………….. 64

3-12-2- ضریب تعیین   …………………………………………………………………………………………….. 64

3-13- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 67

4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………. 68

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………………………………………… 84

4-4- ضرایب همبستگی……………………………………………………………………………………………….. 73

4-4-1- ضریب همبسنگی فرضیه اول………………………………………………………………………………. 73

4-4-2- ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………… 74

4-4-3- ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… 75

4-4-4- ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………….. 75

4-5- رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………… 76

4-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 80

5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………… 80

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه یاول …………………………………………………………………………………… 81

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول………………………………………………………………………….. 81

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم…………………………………………………………………………. 82

5-2-3- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم…………………………………………………………………………. 82

5-3- محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………. 83

5-4- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 83

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش……………………………………………………………………………… 83

5-4-2- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………….. 84

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

چکیده

حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات وجود دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند.

 

واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی ، برنامه حسابرسی ، ارزیابی ریسک ، محیط کنترلی ، فعالیتهای کنترلی ، حسابرسان داخلی

– مقدمه

حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی میزان و روند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی دراستانداردشماره ی 315، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس باید از كنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت كسب كند . حسابرس ازشناخت كنترلهای داخلی، برای شناسایی انواع تحریفهای بالقوه، ارزیابی عوامل مؤثر برخطرهای تحریف با اهمیت و طراحی ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روش های حسابرسی لازم استفاده می كند.

نبود کنترلهای داخلی اثربخش و کارآمد،بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترلها پدید خواهد آمد، جلوگیری نمایند.نبود کنترلهای داخلی اثربخش نه تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر   فرایند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می گذارد (مهام،1381، ص63).

تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا،از طریق حسابرسی صورتهای مالی ، اطمینان نسبی به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی را در پی خواهد داشت.اما درحسابرسی صورتهای مالی، ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی محسوب می شود(ودیعی و کوچکی، 1387، ص127).

ارزیابی حسابرسان از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. در دنیای  امروز، عموماً افزایش کمیت و کیفیت حسابرسی مستقل از راه اتکای بیشتر به کنترلهای داخلی میسر و مقدور می شود(مهام،1381 ،ص63).

در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک تجربی از اعضاء  جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.