رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

 

پایان نامه برای اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

 

عنوان

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

 

استاد راهنما

دكتر عظیم اصلانی

 

استاد مشاور

دكتر نسرین خدابخشی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان موضوع. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 6

1-5-1- اهداف اصلی تحقیق.. 6

1-5-2- هداف ویژه 6

1-5-3- اهداف کاربردی تحقیق.. 6

1-6- سؤالات تحقیق.. 6

1-7- فرضیه ‏های تحقیق.. 7

1-8- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

1-8-1- اهرم مالی.. 7

1-8-2- اندازه شرکت… 7

1-9- روش شناسی تحقیق.. 8

1-9-1- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء. 8

1-9-2- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 8

1-9-3- شرح کامل روش گردآوری داده ‏ها 10

1-10- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 10

1-11- ساختار کلی تحقیق.. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- هزینه ها 12

2-2-1- مدیریت هزینه. 12

2-2-2- ماهیت هزینه ها 15

2-2-3- طبقه بندی کلی هزینه ها 16

2-2-2-1- هزینه های تولیدی.. 17

2-2-2-2- هزینه غیر تولید. 17

2-2-4- رفتار هزینه. 18

2-2-5- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه. 18

2-2-6- انواع دیدگاه ها درباره رفتار هزینه. 19

2-2-7- چسبندگی هزینه ها 20

2-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیش بینی تحلیلگران. 21

2-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روش های تحلیل حسابرسی.. 22

2-2-10- دلایل چسبندگی هزینه ها 23

2-2-10-1- انگیزه های شخصی مدیران. 23

2-2-10-2- تصمیمات سنجیده مدیران. 23

2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه. 24

2-2-11-1- پیش بینی مدیریت… 24

2-2-11-2- شرایط اقتصادی.. 24

2-2-11-3- ویژگیهای شرکت… 24

2-2-11-4- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها 25

2-2-12- عدم انعطاف پذیری هزینه ها 26

2-3- مبانی نظری ساختار سرمایه. 27

2-3-1- نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه. 30

2-3-1-1-  روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ.. 30

2-3-1-1- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ. 31

2-3-1-3-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن. 32

2-3-1-4-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ 33

2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ 34

2-3-1-6- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ… 36

2-3-1-6-1- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ.. 38

2-3-1-6-1- نظریۀ نمایندگی.. 39

2-3-1-7- نظریه علامت دهندگی.. 40

2-3-2- هزینه سرمایه. 41

2-3-2-1- محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه. 42

2-3-2-2- هزینه سرمایه سهام عادی.. 43

2-3-2-3-   عوامل موثر بر هزینه سرمایه. 44

2-3-2-3-1-  عوامل خارجی موثر بر هزینه سرمایه. 44

2-3-2-3-2- عوامل داخلی موثر بر هزینه سرمایه. 45

2-3-2-3-2-1-  کیفیت اطلاعات… 45

2-3-2-3-2-2- سیاست تقسیم سود. 45

2-3-2-3-2-3- سطح افشا 45

2-3-2-3-2-4- اندازه شرکت… 46

2-3-2-3-2-5-  نوع صنعت… 47

2-3-2-3-2-6- نسبت بدهی.. 49

2-3-2-3-2-7- نوع فعالیت شركت… 49

2-3-2-3-2-8- رشد سود. 50

2-3-2-3-2-9-  نقدینگی.. 50

2-4- پیشینه تحقیق.. 50

2-4-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور. 51

2-4-2- پژوهشها داخلی.. 54

فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 56

3-2- فرضیه‌های تحقیق.. 57

3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری.. 57

3-4- روش تحقیق.. 58

3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 59

3-4-1-1- قلمرو زمانی تحقیق.. 59

3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 59

3-5- گردآوری داده‌ها 59

3-6- جامعه آماری.. 60

3-7- نحوه انتخاب نمونه آماری.. 60

3-8- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها 61

3-9-  آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 62

3-10- خلاصه فصل.. 63

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 64

4-2-آمار توصیفی.. 65

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌های وابسته. 65

4-3-1- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری.. 66

4-3-2- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار. 67

4-3-3- آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها 68

4-3-4- آزمون نرمال بودن برای سودآوری.. 70

4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت… 72

4-3-6- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB) 73

4-3-7- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang) 75

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 77

4-4-1- آزمون فرضیه اول، سوم و پنجم تحقیق (مدل اول) 77

4-4-2- آزمون فرضیه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) 81

4-5- خلاصه‌ فصل.. 85

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 87

5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش… 88

5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 88

5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 90

5-2-2-1- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول. 90

5-2-2-2- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 90

5-2-2-3- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم. 91

5-2-2-4- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم. 91

5-2-2-5- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

5-2-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم. 91

5-3- نتیجه‌گیری.. 92

5-4- محدودیتهای تحقیق.. 93

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 94

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 94

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

فهرست منابع. 96

ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی.. 96

منابع لاتین.. 97

چکیده انگلیسی.. 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 4-1- آمار توصیفی داده‌های تحقیق.. 65

جدول 4-2- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 66

جدول 4-3- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 67

جدول 4-4- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 68

جدول 4-5- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 69

جدول 4-6- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 70

جدول 4-7- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 71

جدول 4-8- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 72

جدول 4-9- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 73

جدول 4-10- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 74

جدول 4-11- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 75

جدول 4-12- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 76

جدول 4-13- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 77

جدول 4-14- آزمون F لیمر. 78

جدول 4-15- آزمون هاسمن مدل رگرسیون. 79

جدول 4-16- نتایج حاصل از مدل اول به صورت تجمعی.. 80

جدول 4-17- آزمون F لیمر. 82

جدول 4-18- آزمون هاسمن مدل رگرسیون. 83

جدول 4-19- نتایج حاصل از مدل دوم به صورت تجمعی.. 84

جدول 4-20- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات… 86

جدول 5-1- خلاصه نتایج فرضیه‌ های تحقیق.. 92

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 2-1- طبقبندی کلی هزینه. 17

شکل 2-2 عدم تقارن هزینه ها 21

نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 66

نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام  لگاریتم((Ln داده‌ها 67

نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 68

نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 69

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln داده‌ها) 70

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 71

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام لگاریتم(Ln داده‌ها) 72

نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 73

نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 74

نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها 75

نمودار 4-11- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 76

نمودار 4-12- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها 77

 

 

چکیده

مدیران مالی شركتها با انتخاب میزان بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها به صورت داخلی بر عملكرد شركت خویش تأثیرگذارند بلكه این نسبت (كه ساختار سرمایه یا با كمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می شود) بر روی سرمایه گذاران خارج از شركت نیز موثر است. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو طریق بر ارزش شركت و ریسك مالی شركت اثر گذار است. از یک سو، میزان وام یا بدهی های بلند مدت در سبد دارایی یک شركت می تواند به فرصتهای سودآوری خوبی برای شركت بدل شود خصوصاً در شرایطی كه وام با هزینه پایین تدارك دیده شده باشد.

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون­های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزینه ها توانسته است بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آنچه که مورد اهمیت است، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار است. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008[1]) همسو است و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق كردستانی و مرتضوی (1391)  می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با توجه به اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر  روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این رابطه (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد) می تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت است که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که توانسته است رابطه قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) است.  در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم است که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت رابطه عکس با این امر نشان می دهد.

[1]– Clara Xiaoling Chen

مقدمه

پیشرفت سریع و شگرف فناوری، همراه با افزایش روزافزون رقابت دربازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولاتی با كیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در نهایت كاستن از هزینه تمام شده كالا و خدمات ترغیب می كند. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد كه ما تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای كیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می كنیم. «مدیریت هزینه» مفهومی است كه به میزان زیادی تحقق هدف فوق را برآورده می سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبود است زیرا می كوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی كه متضمن ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با كاهش هزینه هاست را بیابد.

برای کاهش هزینه  شناخت  رفتار هزینه ها مهم و ضروروی است. به عبارت دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه­ ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران در خصوص برنامه­ ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است.

در مدل ها ی سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا كاهش می یابند. به این معنا كه بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افز ایش یا كاهش) درحجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه ها ندارد. اما نتایج پژوهش های برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر بیانگر آن است كه میزان افزا یش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان كاهش در هزینه ها هنگام كاهش درحجم فعالیت است. (نمازی و داونی پور،1389،86).

مؤسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه ی حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها ، به سرمایه های کلان نیاز دارند (ابرزی و همکاران،1384 ،74) بدین لحاظ تصمیمات مرتبط با  تامین مالی یکی از مهمترین تصمیماتی است که در هر شرکتی  اتفاق می افتد. (تتیمن،1998، 25)

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.