رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

  

موضوع:

بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی

 

 استاد راهنما:

دکتر خسرو فغانی ماکرانی

 

 استاد مشاور:

دکترمحمد رمضان احمدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب  
عنوان صفحه
چکیده 1
   
فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1   مقدمه 3
1-2   بیان مسئله 4
1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4   اهداف تحقیق 8
1-5   متغیرهای مستقل و وابسته 8
1-6   فرضیات تحقیق 9
1-7   روش تحقیق 10
1-8   قلمرو تحقیق 10
1-8-1   قلمرو موضوعی تحقیق 10
1-8-2   قلمرو زمانی تحقیق 10
1-8-3   قلمرو مکانی تحقیق 10
1-9   روش گردآوری اطلاعات 11
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 11
1-11 محدودیتهای تحقیق 11
1-12 واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 12
   
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینـۀ تحقیق  
2-1  مقدمه 15
2-2  صنایع غذایی در بورس 16
2-3  منابع عمده تأمین مالی 18
2-3-1 منابع داخلی 18
2-3-1-1 کاهش داراییهای جاری 19
2-3-1-2  فروش داراییهای ثابت 19
فهرست مطالب  
عنوان صفحه
2-3-1-3  ذخایر استهلاک 19
2-3-1-4  سود انباشته 19
2-3-1-5  سود اندوخته 20
2-3 -2 منابع خارجی 21
2-3-2-1  منابع کم هزینه 21
2-3-2-2  سهام عادی 21
2-3-2-3  استقراض 22
2-4  ویژگیهای روش های تأمین مالی 22
2-5  تأمین مالی کوتاه مدت 22
2-6  تأمین مالی بلندمدت 25
2-6-1 روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت 25
2-7  سود انباشته 28
2-7-1 تعریف 28
2-7-2 عوامل موثر بر درصد تقسیم سود سهام 28
2-7-2-1  سود انباشته بعنوان یکی از منابع تأمین مالی 28
2-7-2-2  حفظ ساختار سرمایه 29
2-7-2-3  نیاز سهامداران 29
2-7-2-4  محدودیتهای توزیع سود سهام 29
2-8   سودانباشته بعنوان یکی از روش های تأمین مالی 30
2-9   هزینه خاص سود انباشته 31
2-10  استقراض 31
2-10-1  وامها وتسهیلات 31
2-10-2  مزایای استفاده از استقراض 32
2-10-3  معایب استفاده از استقراض 33
2-10-4  وامهای بانکی بلندمدت 33
2-10-5  ویژگیهای وام میان مدت و بلندمدت 34
فهرست مطالب  
عنوان صفحه
2-10-6 مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهیهای بلند مدت 35
2-10-7  زمان مناسب استفاده از وام 36
2-10-8  هزینه تأمین مالی بدهی 36
2-10-9  تأثیر وام بر سود دهی شرکت 37
2-11  قیمت سهام 37
2-12  تأثیر افزایش سرمایه بر  بازده سهام 38
2-13  پیشینه نظری تحقیق 39
2-13 -1 تئوری توازن ثابت یا پایدار 39
2-13-2  فرضیه عدم تقارن اطلاعات 39
2-13-3  تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی 40
2-13-4 تئوری هزینه های نمایندگی 41
2-13-5  الگوی میلر-مودیلیانی با اثر مالیات شرکتها 43
2-13-6  تئوری ترجیحی 43
2-13-7  مدل گوردون و والتر 44
2-13-8  نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات 44
2-13-9  تئوری موازنه ایستا 45
2-14  مرور مختصر مطالعات و تحقیقات 47
2-14-1 مروری مختصر بر مطالعات داخلی 48
2-14-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی 54
   
فصل سوم: روش شناسی تحقیق  
3-1   مقدمه 59
3-2   متغیرهای تحقیق 59
3-2-1 متغیر وابسته 59
3-2-2  متغیر مستقل 60
3-3   جامعه آماری 60
فهرست مطالب  
عنوان صفحه
3-4   روش تحقیق 60
3-5 رگرسیون چندگانه 62
3-6   فرضیه اول 62
3-7   فرضیه دوم 64
3-8   فرضیه سوم 65
   
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها  
4-1   مقدمه 67
4-2   آزمون فرضیه اول 67
4-3   تجزیه و تحلیل فرضیه اول 68
4-4    آزمون فرضیه دوم 68
4-5   تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 68
4-6   آزمون فرضیه سوم 69
4-7   تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 69
   
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1   مقدمه 71
5-2   نتایج تحقیق و پیشنهادات 72
5-3   فرضیه اول 72
5-4   فرضیه دوم 73
5-5   فرضیه سوم 73
5-6   محدودیت های تحقیق 73
5-7   بحث و نتیجه گیری 73
5-8   پیشنهادات مدیریتی 75
5-9   پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 75
   
فهرست مطالب  
عنوان صفحه
منابع و ماخذ  
منابع فارسی 77
منابع غیر فارسی 80
پیوست 82
چکیده انگلیسی 99
   
   
   
   

 

 

فهرست جداول  
عنوان صفحه
جدول (2-1)، شرکتهای صنایع غذایی در بورس 17
جدول (2-2)، روش های تأمین منابع مالی کوتاه مدت 18
جدول (2-3)، روش های تأمین منابع مالی بلند مدت 25
جدول (2-4)، نتایج کلی تحقیق ابوالفضل عرب 54
جدول (4-1)، تجزیه و تحلیل فرضیه اول 67
جدول (4-2)، تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 68
جدول (4-3)، تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 69
   
   
   
   
   
   

 

فهرست نمودارها  
عنوان صفحه
نمودار (1-1)، رابطه نظری متغیرهای تحقیق 9

 

 

فهرست نمودارها

 
عنوان صفحه
شکل (2-1)، تئوری موازنه ایستا ساختار سرمایه 46

 

چکیده

استراتژی تامین مالی در شرکت ها ،از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است .یکی از اهداف مهم تامین مالی ،انجام سرمایه گذاری در شر کت ها برای سود آوری بیشتر است.طرق مختلف تامین مالی ،شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی ویا ترکیبی از دو نوع است. این تحقیق به منظور اطلاع از چگونگی تاثیر روش های تامین مالی بر روی قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران انجام شده است.به این منظور شرکتهای صنایع غذایی انتخاب شده است و با بهره گرفتن از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی و جمع آوری اطلاعات دیگر از نرم افزارهای اطلاعاتی موجود ،تاثیر روش های تامین مالی(سود انباشته ،استقراض)بر قیمت و بازده سهام آزمون گردیده است.

در این تحقیق برای آزمون کردن سه فرضیه از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج فرضیه اول و دوم نشان می دهد که تاثیر روش تامین مالی از طریق سود انباشته بیشتر از استقراض بر قیمت و بازده سهام شرکتها می باشد،در فرضیه سوم هم میانگین بازده سالانه شرکتهایی که از سود انباشته تامین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده سالانه شرکتهایی است که از طریق استقراض تامین مالی نموده اند. در کل با توجه به آزمون های آماری ،تامین مالی از طریق سود انباشته تاثیر بیشتری بر قیمت و بازده سهام شرکتها دارد.

 

کلمات کلیدی : تامین مالی ،سود انباشته ،استقراض ،قیمت سهام ،بازده سهام ،صنایع غذایی،بورس

مقدمـه

بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تامین مالی شرکت ها فراهم می آورد. از آنجاکه این بازار در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود، افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند.

بازار های مالی و سرمایه ای می تواند نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تاثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد، این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل  می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی بنام تامین مالی را به راه می اندازد.

تجهیز منابع و تامین مالی طرح ها یکی از تنگناهای اصلی اقتصاد کشور است، شرکت ها برای بسط و گسترش فعالیت های خود و یا بدلیل جبران کمبود نقدینگی موجود اقدام به تامین مالی از منابع داخلی و خارجی شرکت نموده و وجوه مورد نیاز خود را تامین می نمایند (رحیمیان، نظام الدین، 1381).

پیچیدگی های سازمانی شرایطی را فراهم نموده است تا مدیران به عنوان تصمیم سازان اصلی برای دستیابی به اهداف سازمان شان و اطمینان از هدایت و صرف صحیح منابع تاکید بیشتری داشته باشند. بدین لحاظ مهمترین، کاربردی ترین و موثر ترین بحث در صنعت و اقتصاد، تصمیم گیری های مدیران و چالش آنان در این عرصه است.

شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند لیکن عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت، وضعیت مدیریت، میزان تولید فروش، منابع کسب مواد اولیه، دسترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی آنها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط نموده است ( مایرز[1]، 1986)

یکی از مهمترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می شود تامین مالی شرکت می باشد.

تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می نماید، توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت بحساب می آید (رحمانی، محمود،1374 ).

برخی منابع مالی را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند وعده ای هم به منابع داخلی و خارجی تفکیک کردند که معمولا روش دوم متداول تر است منابع داخلی وجوه دردسترس و کم هزینه شرکت را شامل می شود همچون سود انباشته، ذخایر استهلاک. منابع خارجی شامل سرمایه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهی های سرمایه ای وحقوق صاحبان سهام می باشد. مانندانتشارسهام عادی و اوراق قرضه.علت اهمیت منابع مالی خارجی از نظر تاثیر روی ریسک مالی و کنترل شرکت است. منابع متداول در میان شرکت های سهامی در بورس، دریافت وام های بلندمدت بانکی و انتشار سهام عادی می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (صنایع غذایی) می باشد.

در فصل اول، پس از بیان کلیات تحقیق بطور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیات، روش انجام تحقیق و قلمرو تحقیق اشاره شد.

در فصل دوم، در ابتدا شیوه های تامین مالی، سپس مباحث مبسوطی راجع به متغیرهای مستقل تحقیق بیان گردیده، در ادامه نیز نظرات و تئوری های مطرح شده در رابطه با تامین مالی، تحقیقات قبلی صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) بیان شده است.

در فصل سوم، تحقیق که روش تحقیق می باشد، مبحث فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی جمع آوری داده ها را با شرح و بسط بیشتری نسبت به فصل اول بیان داشته و به بیان روش آزمون فرضیه ها پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از روش ها و مدل های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می شود.

فصل پنجم، شامل نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی راجع به انجام تحقیقات آتی مرتبط با موضوع می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.