رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

موضوع

بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

استاد راهنما

دکتر احمد یعقوب نژاد

استاد مشاور

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول2
1-1) مقدمه3
1-2) بیان مسأله4
1-3) اهمیت موضوع6
1-4) پیشینه تحقیق7
1-5) اهداف تحقیق8
1-6) چارچوب نظری تحقیق8
1-7) فرضیه های تحقیق9
1-7-1) فرضیه های گروه «الف»9
1-7-2) فرضیه های گروه «ب»10
1-8) روش تحقیق10
1-9) روش جمع آوری داده ها12
1-10) جامعه آماری12
1-11) قلمرو زمانی تحقیق12
1-12) واژه ها و اصطلاحات تحقیق13
1-13) ساختار تحقیق14
فصل دوم
2-1) ماهیت حسابرسی16
2-1-1) تعریف حسابرسی16
2-2) انواع حسابرسی17
2-2-1) دلیل ارجاع کار17
2-2-2) ماهیت رسیدگی17
2-2-3) زمان انجام کار18
2-2-4) جایگاه سازمانی18
2-2-5) هدف رسیدگی19
2-3) مراحل حسابرسی21
2-4) پذیرش کار حسابرسی22
2-5) برنامه ریزی حسابرسی24
2-5-1) نقش برنامه حسابرسی24
2-5-2) دید کلی برنامه ریزی25
2-5-3) مراحل برنامه ریزی26
2-5-3-1) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار26
2-5-3-2) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی27
2-5-3-3) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی28
2-5-3-4) برآورد خطر ذاتی30
2-5-3-5) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل32
2-5-3-6) برآورد اهمیت34
2-5-3-7) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی36
2-5-3-8) برآورد اولیه از خطر عدم کشف37
2-5-3-9) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد38
2-5-3-10) تعیین اعضای گروه رسیدگی38
2-6) بودجه39
2-6-1)انواع بودجه40
2-6-2) نقش بودجه41
2-6-3) مزایای بودجه42
2-6-4) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه42
2-6-5) انگیزش42
2-6-5-1) مکاتب فکری در مورد انگیزش43
2-6-5-1-1) تئوری تعیین هدف43
2-6-5-1-2) تئوری استناد44
2-6-5-1-3) تئوری انتظار45
2-6-5-1-4) تئوری عدالت نسبی45
2-6-6) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی45
2-6-7) جنبه های رفتاری بودجه46
2-6-8) معیارهای بودجه ای47
2-6-8-1) معیارهای بیطرفانه بودن روش های بودجه ای47
2-6-8-2) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روش های بودجه ای49
2-6-8-3) واکنش رفتاری در برابر روش های بودجه ای49
2-6-9) مفاهیم طراحی و اجرای روش های بودجه ای52
2-6-10) بودجه سخت52
2-7) بودجه زمانی53
2-7-1) مزایای بودجه زمانی54
2-7-2) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی55
2-7-2-1) صاحبکار55
2-7-2-2) موسسه حسابرسی56
2-7-2-3) محیط56
2-7-2-4) شخص حسابرس56
2-8) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات56
2-8-1) نقش تجزیه و تحلیل انحرافات59
2-9) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت60
2-9-1) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی61
2-9-2) متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی62
2-9-2-1) فشار بودجه زمانی63
2-9-2-1-1) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی65
2-9-2-1-2) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی66
2-9-2-1-3) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی67
2-9-2-1-4) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی68
2-9-2-2) تعیین اهداف به صورت مشارکتی69
2-2-2-3) نوع ارزیابی عملکرد69
2-10) تئوری تغییرات تدریجی بودجه70
2-10-1) تغییرات تدریجی متقارن70
2-10-2) تغییرات تدریجی نامتقارن70
2-11) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه71
2-12) بررسی پیشینه تحقیق72
2-12-1) تحقیق پالرموس73
2-12-2) تحقیق آلدرمن و دیتریک73
2-12-3) تحقیق کلی و مارگیم74
2-12-4) تحقیق ریچارد هاستون74
2-12-5) تحقیق دیوید اوتلی و برنارد پیرز75
2-12-6) تحقیق گیست و دیویدسون76
2-12-7) تحقیق چارلز مالون و رابرتز76
2-12-8) تحقیق دکتر ساسان مهرانی77
2-12-9) تحقیق محمد کاشانی پور و حسین فخاری78
فصل سوم
3-1) مقدمه81
3-2) کلیات تحقیق81
3-3) ساختار تحقیق84
3-4) روش تحقیق84
3-5) جامعه آماری85
3-6) جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری85
3-7) مدل آماری و فرضیه های تحقیق86
3-8) تجزیه و تحلیل داده ها90
فصل چهارم
4-1) مقدمه93
4-2) اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه93
4-2-1) آمار توصیفی93
4-3) آزمون فرضیه ها98
4-3-1) آزمون فرضیه های گروه «الف»99
4-3-2) آزمون فرضیه های گروه «ب»102
فصل پنجم
5-1) مقدمه108
5-2) خلاصه تحقیق108
5-2-1) فرضیات تحقیق109
5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق110
5-3-1) فرضیه های گروه «الف»110
5-3-2) فرضیه های گروه «ب»111
5-4) نتیجه گیری کلی113
5-5) پیشنهادهای تحقیق115
5-5-1) پیشنهادات اصلی تحقیق115
5-5-2) پیشنهادات فرعی تحقیق116
5-5-3) پیشنهادات برای تحقیقات آتی116
منابع و مأخذ117
پیوست شماره 1: لیست نمونه انتخابی122
پیوست شماره 2: جداول آماری126
چکیده به انگلیسی136

چکیده:

بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به طور اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به طور مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر است تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد بررسی قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده است. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

به این منظور تعداد 89 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله 1383 تا 1385 حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات تحقیق در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با بهره گرفتن از روش رگرسیون ساده و آماره t گروه های وابسته و فرضیات گروه «ب»  با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها وجود دارد. وجود رابطه بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس و معناداری دارد که میزان این رابطه در انحرافات مساعد قویتر است.


1-1)مقدمه:

هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود باید هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل از حق الزحمه کارکنان حسابرسی، ملزومات و نوشت افزار و سایر هزینه ها می باشد . درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی ( اعتباردهی به صورتهای مالی ) وسایر خدمات جانبی همانند ؛ خدمات مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری به شرکتها و موسسات کسب می گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است که برمبنای مجموع ساعات کاری است که کارکنان موسسه روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند. موضوع مهم برای حسابرسان پیش بینی مدت زمانی است که باید برای پروژه حسابرسی صاحبکارصرف شود. بدیهی است که آگاهی از آن می تواند علاوه بر قبول یا رد پروژه حسابرسی، باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی شود.(کاشانی پور و دیگران، 1385)

در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال نماید: 1- عامل انگیزشی 2- عامل کنترلی 3- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. علاوه بر این بودجه زمانی حسابرسی یکی از روش های کلیدی مورد استفاده مدیران برای کنترل هزینه هاست.(مهرانی، 1379)

در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار[1]، موسسه حسابرسی[2]، عوامل محیطی[3]، شخص حسابرس[4] و…اشاره کرد (Gist & Davidson, 1999)

این تحقیق در صدد بررسی رابطه عوامل صاحبکار متشکل از صورتهای مالی، تعداد و ویژگیهای واحدهای فرعی شرکت اصلی و…. با بودجه های زمانی برای دستیابی به معیاری برای  پیش بینی بودجه زمانی است. همچنین در این راستا مقایسه ای از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسی به عمل آمده وانحرافات بودجه زمانی، به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد.

       Client- [1]

    Audit firm- [2]

Environmental factors- [3]

Auditor – [4]

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               tez.21@chmail.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.