رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

موضوع

بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

استاد راهنما

دکتر احمد یعقوب نژاد

استاد مشاور

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول 2
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 4
1-3) اهمیت موضوع 6
1-4) پیشینه تحقیق 7
1-5) اهداف تحقیق 8
1-6) چارچوب نظری تحقیق 8
1-7) فرضیه های تحقیق 9
1-7-1) فرضیه های گروه «الف» 9
1-7-2) فرضیه های گروه «ب» 10
1-8) روش تحقیق 10
1-9) روش جمع آوری داده ها 12
1-10) جامعه آماری 12
1-11) قلمرو زمانی تحقیق 12
1-12) واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13
1-13) ساختار تحقیق 14
فصل دوم
2-1) ماهیت حسابرسی 16
2-1-1) تعریف حسابرسی 16
2-2) انواع حسابرسی 17
2-2-1) دلیل ارجاع کار 17
2-2-2) ماهیت رسیدگی 17
2-2-3) زمان انجام کار 18
2-2-4) جایگاه سازمانی 18
2-2-5) هدف رسیدگی 19
2-3) مراحل حسابرسی 21
2-4) پذیرش کار حسابرسی 22
2-5) برنامه ریزی حسابرسی 24
2-5-1) نقش برنامه حسابرسی 24
2-5-2) دید کلی برنامه ریزی 25
2-5-3) مراحل برنامه ریزی 26
2-5-3-1) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار 26
2-5-3-2) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی 27
2-5-3-3) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی 28
2-5-3-4) برآورد خطر ذاتی 30
2-5-3-5) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل 32
2-5-3-6) برآورد اهمیت 34
2-5-3-7) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی 36
2-5-3-8) برآورد اولیه از خطر عدم کشف 37
2-5-3-9) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد 38
2-5-3-10) تعیین اعضای گروه رسیدگی 38
2-6) بودجه 39
2-6-1)انواع بودجه 40
2-6-2) نقش بودجه 41
2-6-3) مزایای بودجه 42
2-6-4) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه 42
2-6-5) انگیزش 42
2-6-5-1) مکاتب فکری در مورد انگیزش 43
2-6-5-1-1) تئوری تعیین هدف 43
2-6-5-1-2) تئوری استناد 44
2-6-5-1-3) تئوری انتظار 45
2-6-5-1-4) تئوری عدالت نسبی 45
2-6-6) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی 45
2-6-7) جنبه های رفتاری بودجه 46
2-6-8) معیارهای بودجه ای 47
2-6-8-1) معیارهای بیطرفانه بودن روش های بودجه ای 47
2-6-8-2) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روش های بودجه ای 49
2-6-8-3) واکنش رفتاری در برابر روش های بودجه ای 49
2-6-9) مفاهیم طراحی و اجرای روش های بودجه ای 52
2-6-10) بودجه سخت 52
2-7) بودجه زمانی 53
2-7-1) مزایای بودجه زمانی 54
2-7-2) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی 55
2-7-2-1) صاحبکار 55
2-7-2-2) موسسه حسابرسی 56
2-7-2-3) محیط 56
2-7-2-4) شخص حسابرس 56
2-8) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات 56
2-8-1) نقش تجزیه و تحلیل انحرافات 59
2-9) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت 60
2-9-1) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی 61
2-9-2) متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی 62
2-9-2-1) فشار بودجه زمانی 63
2-9-2-1-1) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی 65
2-9-2-1-2) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی 66
2-9-2-1-3) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی 67
2-9-2-1-4) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی 68
2-9-2-2) تعیین اهداف به صورت مشارکتی 69
2-2-2-3) نوع ارزیابی عملکرد 69
2-10) تئوری تغییرات تدریجی بودجه 70
2-10-1) تغییرات تدریجی متقارن 70
2-10-2) تغییرات تدریجی نامتقارن 70
2-11) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه 71
2-12) بررسی پیشینه تحقیق 72
2-12-1) تحقیق پالرموس 73
2-12-2) تحقیق آلدرمن و دیتریک 73
2-12-3) تحقیق کلی و مارگیم 74
2-12-4) تحقیق ریچارد هاستون 74
2-12-5) تحقیق دیوید اوتلی و برنارد پیرز 75
2-12-6) تحقیق گیست و دیویدسون 76
2-12-7) تحقیق چارلز مالون و رابرتز 76
2-12-8) تحقیق دکتر ساسان مهرانی 77
2-12-9) تحقیق محمد کاشانی پور و حسین فخاری 78
فصل سوم
3-1) مقدمه 81
3-2) کلیات تحقیق 81
3-3) ساختار تحقیق 84
3-4) روش تحقیق 84
3-5) جامعه آماری 85
3-6) جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری 85
3-7) مدل آماری و فرضیه های تحقیق 86
3-8) تجزیه و تحلیل داده ها 90
فصل چهارم
4-1) مقدمه 93
4-2) اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه 93
4-2-1) آمار توصیفی 93
4-3) آزمون فرضیه ها 98
4-3-1) آزمون فرضیه های گروه «الف» 99
4-3-2) آزمون فرضیه های گروه «ب» 102
فصل پنجم
5-1) مقدمه 108
5-2) خلاصه تحقیق 108
5-2-1) فرضیات تحقیق 109
5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 110
5-3-1) فرضیه های گروه «الف» 110
5-3-2) فرضیه های گروه «ب» 111
5-4) نتیجه گیری کلی 113
5-5) پیشنهادهای تحقیق 115
5-5-1) پیشنهادات اصلی تحقیق 115
5-5-2) پیشنهادات فرعی تحقیق 116
5-5-3) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 116
منابع و مأخذ 117
پیوست شماره 1: لیست نمونه انتخابی 122
پیوست شماره 2: جداول آماری 126
چکیده به انگلیسی 136

چکیده:

بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به طور اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به طور مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر است تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد بررسی قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده است. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

به این منظور تعداد 89 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله 1383 تا 1385 حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات تحقیق در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با بهره گرفتن از روش رگرسیون ساده و آماره t گروه های وابسته و فرضیات گروه «ب»  با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها وجود دارد. وجود رابطه بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس و معناداری دارد که میزان این رابطه در انحرافات مساعد قویتر است.


1-1)مقدمه:

هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود باید هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل از حق الزحمه کارکنان حسابرسی، ملزومات و نوشت افزار و سایر هزینه ها می باشد . درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی ( اعتباردهی به صورتهای مالی ) وسایر خدمات جانبی همانند ؛ خدمات مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری به شرکتها و موسسات کسب می گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است که برمبنای مجموع ساعات کاری است که کارکنان موسسه روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند. موضوع مهم برای حسابرسان پیش بینی مدت زمانی است که باید برای پروژه حسابرسی صاحبکارصرف شود. بدیهی است که آگاهی از آن می تواند علاوه بر قبول یا رد پروژه حسابرسی، باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی شود.(کاشانی پور و دیگران، 1385)

در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال نماید: 1- عامل انگیزشی 2- عامل کنترلی 3- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. علاوه بر این بودجه زمانی حسابرسی یکی از روش های کلیدی مورد استفاده مدیران برای کنترل هزینه هاست.(مهرانی، 1379)

در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار[1]، موسسه حسابرسی[2]، عوامل محیطی[3]، شخص حسابرس[4] و…اشاره کرد (Gist & Davidson, 1999)

این تحقیق در صدد بررسی رابطه عوامل صاحبکار متشکل از صورتهای مالی، تعداد و ویژگیهای واحدهای فرعی شرکت اصلی و…. با بودجه های زمانی برای دستیابی به معیاری برای  پیش بینی بودجه زمانی است. همچنین در این راستا مقایسه ای از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسی به عمل آمده وانحرافات بودجه زمانی، به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی و کنترل مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد.

       Client- [1]

    Audit firm- [2]

Environmental factors- [3]

Auditor – [4]

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.