رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سودو جریان های نقدی آتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سودو جریان های نقدی آتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علوم اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان :

بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سودو جریان های نقدی آتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسئله
پیش بینی فعالیتی است برای محاسبه یا پیشگویی برخی وقایع،وضعیتهای آتی،که معمولا نتیجه یک مطالعه منطقی یا تجربه و تحلیل داده های هر مرحله می باشد و هدف اصلی از انجام آن تحصیل دانش نسبت به وقایع نا شناخته است که از نظر تصمیمات فعلی ما با اهمیت هستند.پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری مدیریت است.زیرا اثربخشی نهایی هر تصیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهند.توانایی پیش بینی،جوانب قابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم،انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می کند.بدیهی است تصمیمات توام با خطای برآورده است.بنابراین هدف از پیش بینی اتخاذ تصمیمات بهینه و کاهش ریسک در تصمیم گیری است. در صورتی کهبتوان خطای پیش بینی را به حداقل رسانید نتایج این تصمیمات مغایرت کمتری با پیش بینی خواهد داشت.سود بعنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است.در بیانیه شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا آمده است.
سرمایه گذاران و اعطاءکنندگان وام و اعتبار وسایرین به ارزیابی دورنمای منطقی جریان نقدی واحد تجاری علاقه مند ند و غالبا سود بدست آمده رابرای کمک به ارزیابی قدرت سودآوری،پیش بینی سودهای آتی،برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری بکار می گیرند.یعنی نوعی ارتباط مفروض بین سود گزارش شده و جریان نقدی به طور اعم و از آن جمله سود نقدی توزیع شده بین سهامداران وجود دارد.
سرمایه گذاران با بهره گرفتن از پیش بینی جریانهای نقدی ارزش بازار هر واحد تجاریو ارزش بازار هر سهم عادی آن را برآورده می کنند با توجه به انتظارات خود نسبت به فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم گیری می نمایند. یعنی انتظارات مربوط به جریانهای نقدی آتی، در تصمیمات سرمایه گذاری نقش برجسته ای ایفاء میکند.ارتباط بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام نقدی می تواند نقش سود خالص رادر مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاری افزایش دهد.
پیش بینی سود در دو بخش انجام می گیرد:
ابتدا تعریف سود مربوط به دوره های گذشته و بعد پیش بینی تغییرات آن در آینده است.از آنجا که گزارشهای مربوط به سود در شرایط متفاوت کمتر دارای معنی یکسانی است لذا سرمایه گذاران با مطالعه و تحقیق و جستجو درباره روش های اندازه گیری سود اقدام به تصمیم گیری می نمایند نه با اتکاء به ارزشهای ظاهری آن یعنی اینکه سرمایه گذارنباید به روند تاریخی اعتماد کند بلکه باید با تحقیق و جستجو عوامل موثر برروی تغییرات سود را که در موسسات مختلف وجود دارد آزمون کند.علاوه براین عوامل دیگری را باید در مسئله پیش بینی مورد نظر قرار داد.یکی از این عوامل فرایندی است که متغییر را ایجاد میکند.اگرفرایند ایجاد متغییر باثبات باشد می توان از داده های تاریخی استفاده کرد.
داده های تاریخی در استقرار روش های پیش بینی از اهمیت خاصی برخوردار هستند.وزمانی که داده های تاریخی برای متغییرهای مورد نظر در دسترس باشند از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی استفاده می شود.پیش بینی از طریق سریهای زمانی براین تاکید دارد که آینده استمرار گذشته در نظر گرفته می شود.به عبارت دیگربراین فرض استوار است که آنچه طی این دوره زمانی در گذشته اتفاق افتاده است.منبع اطلاعاتی برای انجام پیش بینی است.در این تحقیق ارتباط سود و منافع آتی سرمایه گذاری در سهام بررسی می شود.منافع آتی سرمایه گذاری در سهام شامل سود و جریانهای نقدی آتی سرمایه گذاری می باشند. با تجزیه وتحلیل سری زمانی سود و جریانهای نقدی گذشته،ارتباط آنها با سود و جریانهای نقدی آتی تعیین می شود و همچنین برتری سود یا جریانهای نقدی در پیش بینی منافع آتی نیز آزمون می شود.
3-1)اهمیت و دلایل انتخاب موضوع
با توجه به فرایند خصوصی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها،ضروری است به منظور اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سود آوری واحد تجاری وانعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری،شرایطی فراهم شود تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منافع آنها در نتیجه سرمایه گذاری در واحد مورد نظر در اختیار آنان قرار گیرد.سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری باید سوالات متعددی را پاسخگو باشند که سودآوری شرکت در آینده چگونه خواهد بود؟آیا روند سود دهی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟سیاستهای تولید و فروش شرکت در آتی چگونه خواهد بود؟شرکت قدرت پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟
هر یک از سوالات فوق به طریقی به سودآوری آتی مربوط می شود.لذا سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم در هر مرحله از خرید یا واگذاری ویا نگهداری سهام به اطلاعااتی نیاز دارند که بیان کننده وضعیت سود آوری آتی شرکت باشد.
4-1)هدف تحقیق
از آنجایی که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از سود و جریانهای نقدی به عنوان یکی از معیار های اصلی جهت ارزیابی شرکتها استفاده می کنندو سرمایه گذاران تمایل به اندازه گیری میزان سود و جریان نقدی آتی دارند تا نسبت به نگهداری ویا فروش سهام خود تصمیم گیری کنند،آنان با پیش بینی سود و جریان نقدی نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت می نمایند و این موضوع برای سرمایه گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد زیرا با پیش بین جریانهای نقدی آتی سهام،نسبت به سرمایه گذاری و تخصیص منابع سرمایه خود اقدام می نمایند.
لذا انگیزه این تحقیق یافتن و جستجو برای انجام یک مسیرنسبتا مطمئن برای سزمایه گذاری می باشد که اولا نسبت به حفظ سرمایه اولیه و ثانیا کسب سود بهتر کمک نماید . و شاید به برخی سوالهای سرمایه گذاران پاسخ دهد از جمله: آیا شرکت در سالهای آتی وجه نقد مورد نیاز را جهت پرداخت سود سهام در اختیار خواهد داشت ؟ ایا اگاهی از سودهای گذشته می تواند در پیش بینی سودهای اتی و ارزش شرکت موثر باشد؟
با بررسی رابطه سودهای گذشته با منا فع اتی سهام (وجه نقد وسود)می توان به تخصیص بهینه منافع سرمایه گذاران کمک کرد و در این تحقیق سعی می شود با شناخت رابطه بین سودهای گزارش شده حسابداری و سود اتی مدل بهتری برای تعیین سود مورد انتظار بدست آورد.برای رسیدن به این هدف از نقش سری زمانی سودهای حسابداری استفاده می شود و هدف از بررسی سریهای زمانی سود،در واقع استنباط فرایند ایجاد ارقام از طریق بررسی روند آنهاست و با بررسی سودهای گذشته تلاش می شود سودهای آتی پیش بینی شوند در این تحقیق تلاش می شود سوالات زیر پاسخ داده شود:
1-آیا می توان با بهره گرفتن از سودهای گذشته سودهای آینده را پیش بینی کرد؟
2-آیا می توان با بهره گرفتن از سودهای گذشته جریان نقدی آتی را پیش بینی کرد؟
3-آیا با استفاده هم زمان سود و جریان نقدی گذشته می توان جریان نقدی آتی را بر آورد کرد؟
4-آیا سود نسبت به جریان نقدی در پیش بینی جریان نقدی برتری دارد؟
5-آیا سابقه وجود دوره های سریهای زمانی مربوط به اطلاعات تاریخی حسابداری می تواند در تقویت پیش بینی سود و جریانهای نقدی موثر باشد؟

تعداد صفحه :139

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید