رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابدار ی

با عنوان : مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخه ی عمر شركتها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور
جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد حسابداری
موضوع:
مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری
تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شركتها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده
در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجه نقد(فعالیت هـای عملیـاتی، سـرمایه گـذاری و تـامین مـالی) بـا اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخهی عمر شركت ها(رشـد، بلـوغ وافول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهـد كـه بـا توجـه بـه عمـر شـركت هـا كـدامیک از دو شـاخصجریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شكل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی كند لذا فرضیه هایی بـه شـرح زیـرتدوین شده است:فرضیه اول: در دوره رشد، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنـی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است. فرضیه دوم: در دوره بلوغ، اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر جریـان هـای نقـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است. فرضیه سوم: در دوره افول، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است. یافته های این تحقیق از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخهی عمر خبر می دهد ولی با اسـتفاده از آزمـون آمـاری وونـگ مشـخص گردیـد در دوره های رشد و افول از چرخهی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سـهام نسـبت بـه اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عكس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می كند. نتیجه گیری كلی بدین صورت است كه جهت استفاده از اطلاعات صورت های مالی برای پیش بینی بازده سهام مـی بایسـت
به طبقه ای از چرخهی عمر كه شركت در آن قرار دارد نیز توجه شود.

مقدمه
تغییرات بنیادی كه طی چندین سال گذشته در اقتصاد خرد و كلان ایران رخ داده است همانند عمومی شدن مالكیت بنگاه های اقتصادی ، تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشاركت در سطح عمومی و خصوصی سازی برخی سازمان های تحـت پوشـش دولت غیرقابل انكار است. از سوی دیگر ، رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی در كنار پیچیده تـر شـدن معـاملات تجـاری و سیستم های تصمیم گیری نیازمند اطلاعات مربوط و قابل اتكا میباشد كه بر مبنای آن تخصیص بهینـه منـابع محـدود انجـام پذیرد. نیازِ تصمیم گیری مطلوب در كلیه سطوح به اطلاعات مربوط و قابل اتكا یـك فـرض بـدیهی اسـت كـه مـورد تاییـد صاحب نظران نیز میباشد. این نیازهای اطلاعاتی از طریق صورت های مالی كه محصول اصلی و نهایی یک سیستم گزارشگری مالی مـیباشـد ، مرتفـع خواهد شد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منـابع اقتصـادی ، تعهـدات و حقـوق صـاحبان سـهام فـراهم نمایـد. ایـن اطلاعات به سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط ، در زمینه شناسـایی نقـاط ضـعف و قـوت مـالی واحـد تجاری ، سنجش نقدینگی ، توانایی پرداخت دیون و ارزیابی عملكرد واحد تجاری طی دوره كمك مینماید.  اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی اندازه گیری میشوند و عمومـا اعتقـاد بـر ایـن اسـت كـه ایـن اقـلام، اندازه گیری های مفیدی از كارایی موسسه و اطلاعات مرتبطی ، برای پیش بینی فعالیت آتی موسسه و پرداخـت سـود سـهام فراهم مینماید.
اما به دلیل جهت گیری های عمدی و ذاتی تردید وجود دارد كه روش های حسابداری سنتی برای گزارشگری فعالیـت هـای اقتصادی پیچیده امروز كفایت داشته باشد. یكی از راه های پرهیز از بعضـی از ایـن جهـت گیـری هـا تاكیـد بـر گزارشـگری جریانهای نقدی است ، تا استفاده كنندگان از صورت های مالی بتوانند با توجه به آن پیش بینی های خود را انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار كه یكی از اركان بازار سرمایه است، میتواند در جهـت رسـیدن بـه اهـداف فـوق نقـش قابـل توجهی داشته باشد و بـا ایجـاد محیطـی مناسـب بـرای سـرمایه گـذاریهـای سـالم و ایجـاد تعـادل در بـازدهی و ریسـك سرمایه گذاری ، به صورت كارا اطلاعات صحیح و به موقع را در اختیار استفاده كنندگان قرار دهد.
2-1- بیان مساله
اشخاص و شركت هایی كه میخواهند استقراض یا سرمایه گذاری نمایند در بازارهای مالی با یكدیگر مواجه میشوند. بـازار سرمایه منابع اقتصادی را به سمت مولدترین فرصت های سرمایه گذاری سوق میدهد بطوریكه منابع مازاد به نحو بهینه بـین تولیدكنندگان تخصیص مییابد. تخصیص بهینه منابع زمانی امكان پذیر است كه منابع به سمت سرمایه گذاری های پر بازده و با ریسك منطقی هدایت شوند. با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل بـه توسـعه اقتصـادی، ارایـه راهكارهـایی در جهـت بهینـه سـازی تركیـب سرمایه گذاری میتواند گامی مثبـت در جهـت تشـویق سـرمایه گـذاری و فعـال تـر شـدن بـازار سـرمایه باشـد. در فراینـد تصمیم گیری توسط سرمایه گذاران، مدیران، تحلیـل گـران مـالی و سـایر گـروه هـای اسـتفاده كننـده از اطلاعـات یكـی از فاكتورهای مهم برای تصمیم گیری، پیش بینی بازده سهام میباشد.

تعداد صفحه :101

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید