رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A)

                                                  

عنوان:

انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

استاد راهنما:

دکتر محمدحسین رنجبر

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                         صفحه

 

چكیده. 1

فصل اول: كلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه. 3

1ـ2ـ بیان مساله. 4

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1ـ4ـ اهداف تحقیق.. 6

1ـ4ـ1ـ هدف کلی.. 6

1ـ4ـ2ـ اهداف ویژه 6

1ـ4ـ3ـ هدف کاربردی.. 6

1ـ5ـ فرضیه ها  و سوال تحقیق.. 7

1ـ5ـ1ـ سوالات تحقیق.. 7

1ـ5ـ2ـ فرضیه ها 7

1ـ6ـ قلمرو تحقیق.. 7

1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

1ـ6ـ2ـ قلمرو مکانی تحقیق.. 8

1ـ6ـ3ـ قلمرو زمانی تحقیق.. 8

1ـ7ـ تعریف متغیر های تحقیق.. 8

فصل دوم : مروی برتحقیقات انجام شده

2ـ1ـ مقدمه. 10

2ـ2ـ سیستم حسابداری در ایران. 11

2ـ3ـ بازار سرمایه نوپای ایران. 12

2ـ4ـ نسبت های مالی.. 12

الف) نسبت های نقدینگی.. 13

ب) نسبت های فعالیت(کارایی) 14

ج) نسبت های اهرمی(بافت مالی) 14

د) نسبت های سودآوری.. 14

2ـ5ـ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت… 17

2ـ5ـ1ـ روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود. 17

2ـ5ـ2ـ روش هایی که ترکیبی از اطلا عات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد و… 17

2ـ5ـ3ـ نسبت هایی که با بهره گرفتن از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و… 18

2ـ5ـ4ـ نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری ، معیارهای اقتصادی و… 20

2ـ6ـ صورت های مالی و نسبت های مالی.. 20

2ـ6ـ1ـ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.. 21

2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع. 22

الف: اندازه شرکت… 23

ب) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 24

ج) سودآوری.. 24

د) نوع اظهار نظر حسابرسی.. 25

2ـ8ـ حسابرسی در گزارشگری مالی به هنگام. 25

2ـ9ـ زنجیره تامین گزارشگری مالی.. 26

2ـ10ـ کیفیت گزارشگری مالی.. 27

2ـ11ـ هدف حسابداری و گزارشگری مالی.. 28

2ـ11ـ1ـ گزارشهای مالی تعهدی.. 28

2ـ12ـ گزارش حسابرسی.. 29

2ـ13ـ كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 30

2ـ14ـ کیفیت اطلاعات مالی.. 32

2ـ15ـ الگو. 32

2ـ15ـ1ـ ویژگیهای یک الگوی خوب… 33

2ـ16ـ ماشین بردار پشتیبان. 33

2ـ17ـ بحران. 36

2ـ17ـ1ـ مدیریت بحران. 36

2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مدیریت بحران. 37

2ـ18ـ1ـ آنالیز وابستگی کسب و کار. 38

2ـ18ـ2ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار. 38

2ـ18ـ3ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم. 39

2ـ18ـ4ـ پیاده سازی طرح های تداوم. 39

2ـ18ـ5ـ آزمایش، آموزش و نگهداری.. 40

2ـ19ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار. 40

2ـ20ـ بحران مالی در سطح شركت… 42

2ـ21ـ انواع بحران های مالی.. 43

2ـ22ـ تاثیرات عمومی بحران مالی.. 44

2ـ22ـ1ـ تاثیر بر موسسات مالی.. 44

2ـ23ـ بحران نقدینگی.. 45

2ـ24ـ پیشینه. 46

تحقیقات داخلی.. 46

تحقیقات خارجی.. 49

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3ـ1ـ  مقدمه. 54

3ـ2ـ  نوع پژوهش… 54

3ـ3ـ فرضیه های تحقیق.. 55

3ـ4ـ قلمرو تحقیق.. 56

3ـ5ـ جـامـعه آمـاری و حجم نمونه. 56

3ـ6ـ نحوه جمع آوری اطلاعات… 57

3ـ7ـ  تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 57

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه ها) 59

3ـ8ـ1ـ برازش الگو با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک… 60

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق

4ـ1ـ مقدمه. 68

4ـ2ـ آمار توصیفی.. 68

4ـ3ـ آمار استنباطی.. 69

4ـ3ـ1ـ مقایسه میانگین متغیرهای مستقل الگو. 69

4ـ3ـ2ـ برازش الگوی تحقیق براساس داده های استخراج شده 70

4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوی تحقیق به روش اینتر. 71

4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوی تحقیق به روش پیش رونده 73

4ـ3ـ2ـ3ـ برازش الگوی تحقیق به روش پس رونده 76

4ـ 3ـ3ـ گزینش الگوی مناسب با بهره گرفتن از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل. 80

4ـ3ـ3ـ1ـ معنی داری و نکویی برازش مدل. 80

4ـ4ـ بررسی فرضیه های تحقیق.. 81

فصل پنجم : بحث وتفسیر ونتیجه گیری وجمع بندی

5ـ1ـ خلاصه فصول. 84

5ـ2ـ یافته های پژوهش… 85

5ـ3ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86

5ـ4ـ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 86

منابع ومآخذ

منابع فارسی 89

منابع غیر فارسی 92

چکیده انگلیسی 95

                                              

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول (2ـ1) جدول مفروضات و اهداف دیدگاه ها 16

جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 67

جدول (4ـ2) نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین ها 69

جدول (4ـ3) متغیرهای مستقل تحقیق.. 70

جدول (4ـ4) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اینتر. 71

جدول (4ـ5) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پیش رونده 74

جدول (4ـ6) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده 76

جدول (4ـ7) نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل. 80

                                             

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندی نسبت های مالی به همراه یکدیگر. 15

نمودار (2ـ2) خط بازار سرمایه. 19

نمودار شماره (2ـ3) ارتباط كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 31

نمودار (2ـ4) فرایند مدل SVM… 35

نمودار(2ـ5) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان. 41

 

چکیده:

هدف پژوهش انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386 الی 1389 می باشد.نمونه آماری تحقیق شامل 120 شرکت و داده های مورد نظر از نرم افزارهای مختلف از جمله ره آورد نوین استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. و آزمون فرضیات  با بهره گرفتن از نرم افزار spss و سه مدل تحقیق به روش اینتر، پیش رونده و پس رونده به داده ها برازش یافته است. با بررسی معنی داری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص گردید. جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق آماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد.

 

کلید واژه ها: نسبت های مالی، پیش بینی، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،1389). امروزه یكی از مهمترین خطراتی كه بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می نماید صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آنها ناتوانی در پرداخت تعهدات می باشد. شواهد موجود نشان می دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگی شركتها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی[1]، 2007 ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شركتهای ایرانی نیز آشكار می سازد كه در بین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هایی وجود دارند كه از مشكلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می باشند اما كماكان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مساله اصلی این است كه چرا منابعی كه می توانست در فرصتهای سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه می گردد؟

تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به كارگیری نسبت های مالی كه بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شركت ها در مقایسه با سایر شركت های همان صنعت، شركت های پیشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا[2]، 2008). مشكل اصلی كه به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است كه هر یک از نسبت های مالی یک بعد از عملكرد مالی سازمان را ارزیابی می كند به گونه ای كه دسته ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می كند(خواجوی و همکاران، 1389).

بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری،  اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می شوند و خسارت قابل توجهی می تواند به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.

[1]. Wang, Z. and Li

[2] . Malhotra

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان 14700

Bottom of Form

Top of Form

 

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

Bottom of Form

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.