رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدکرمانشاه

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان پایان نامه:

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

 

استادراهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                       صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش  
۱-۱) مقدمه 3
1-2) بیان مسئله 5
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4) اهداف پژوهش 8
1-5) فرضیات پژوهش 8
1-6) قلمرو پژوهش 9
1-6-۱)قلمروموضوعی پژوهش 9
1-6-۲) قلمروزمانی پژوهش 10
1-6-۳)قلمرومکانی پژوهش 10
1-7) تعریف واژگان پژوهش 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1)مقدمه 13
۲-۲)  مبانی نظری 14
2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری 14
2-2-1-1)حسابداری تعهدی 14
2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی 15
2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری 16
2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی 17
2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی 20
2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران 21
2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی 23
2-2-3-1)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام 23
2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن 24
2-2-3-3)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی 26
2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی 26
2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه 29
2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی 30
2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری 30
2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی 32
2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی 34
2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی 35
2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی 38
2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی 39
2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد 40
2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی 42
2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود 43
2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 44
2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی 45
2-2-5-1)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود 45
2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران 47
2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها 48
2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 50
2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود 50
2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی 52
2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران 54
2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران 54
2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان 59
2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده 59
2-2-6-2)دلایل واکنش های متفاوت بازار 60
2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی 71
2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد 72
2-2-6-5)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی 73
2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی برمبانی نظری 75
2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش 76
2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 76
2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور 83
2-2-9)خلاصه نتایج پژوهش 86
2-2-10)خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها

 

 

 

 

86
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
3-1)مقدمه 91
3-2)روش پژوهش 91
3-3)جامعه آماری پژوهش 92
3-4)حجم نمونه آماری 92
3-5)فرضیه های پژوهش 93
3-6)روش گرد آوری اطلاعات 94
3-7)تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 94
3-7-1)متغیرهای وابسته پژوهش 95
3-7-2)متغیرهای مستقل پژوهش 96
3-8)مدل فرضیات 97
3-8-1)مدل فرضیه اول 97
3-8-2)مدل فرضیه های دوم تا چهارم 99
3-9)تابع آماره (ملاک آزمون کننده) 100
3-9-1)تحلیل توصیفی داده ها 100
3-9-2)مزایای استفاده از داده های تابلویی 100
3-9-3)آزمون F لیمر(آماره فیشر) 102
3-9-4)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن) 103
3-9-5)آزمون دوربین- واتسون (DW) 104
3-9-6)ضریب همبستگی پیرسون 106
3-9-7)مدل های رگرسیون 107
3-9-8)فرض های اساسی رگرسیون 108
3-9-9)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون 109
3-9-10)آزمون معنی دار بودن ضرایب 109
فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها  
4-1)مقدمه 111
4-2)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش 111
4-3)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش 113
4-4)بررسی همبستگی میان متغییرهای پژوهش 114
4-5)آماراستنباطی 116
4-5-1)آزمون فرضیه اول پژوهش 116
4-5-2)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش 119
4-5-2-1)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش 121
4-5-2-2)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش 122
4-5-2-3)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش 122
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها  
5-1)مقدمه 125
5-2)نتایج حاصل ازفرضیات 125
5-2-1)نتیجه آزمون فرضیه اول 125
5-2-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم 127
5-2-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم 128
5-2-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم 129
5-3)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش 130
5-3-1)پیشنهادهای کاربردی 130
5-3-2)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 132
5-4)محدودیت های پژوهش 132
منابع وماخذ 134

آنها

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول خلاصه نتایج پژوهش 86
جدول حجم نمونه آماری 92
جدول 4-1) آماره توصیفی متغییر های پژوهش 112
جدول 4-2)نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغییر های وابسته 114
جدول 4-3)ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغییر های پژوهش 115
جدول 4-4)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-1 117
جدول4-5)نتایج برآورد مدل 4-1 پژوهش 117
جدول 4-6)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-2 119
جدول4-7)نتایج برآورد مدل 4-2 پژوهش 120

 

  چکیده

اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و فرضیه های پژوهش از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. تعداد نمونه پژوهش ۱۲۰ شرکت می باشد که داده های آن برای سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. در عین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. به بیان دیگر، جریان نقدی در گزارشات مالی شرکتهای نمونه آماری، پایدارتر بوده است. این یافته نشان دهنده این است که اقلام تعهدی در گزارشات مالی شرکتها، پایدار نبوده و احتمالا متاثر از راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله نشان می دهد که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به طور بالقوه دارای پایداری است.

 

کلمات کلیدی: پایداریاقلام تعهدی، پایداری جریان های نقدی، واکنش سرمایه گذاران، جریان وجوه نقد

مقدمه

سرمایه گذاران با توجه به سود گزارش شده تلاش دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد كنند. از این رو سود خالص باید توان كمك به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به توجه به كیفیت اقلام تعهدی به عنوان یكی از ویژگی های كیفی سود در این است كه اجزای تشكیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. افزایش سود كه همراه با اقلام تعهدی بالا باشد، بیانگر كیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد. بنابراین كیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شركت ها تاثیر دارد. با توجه به اینكه سرمایه گذاران به دنبال كسب بازده هستند آنها باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به كیفیت اقلام تعهدی تعدیل كنند. از دیدگاه شركت سرمایه پذیر نیز كیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شركت هایی كه به دنبال كاهش هزینه سرمایه خود هستند، باید سعی كنند كیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شركت هایی باید از دستكاری سود و كم نمایی و بیش نمایی اقلام تعهدی اجتناب كنند (کسیی[1]،2011).

در راستای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، صورتهای مالی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد. یکی از این اطلاعات ارزشمند برآوردهای حسابداری است. برآوردهای حسابداری و پیش‌بینی‌ها ارتباط اطلاعات مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاران از اطلاعات درونی را بهبود می‌بخشد، از این‌رو به طور بالقوه برای سرمایه‌گذاران مفید هستند. اما باید در نظر داشت که  برآوردهای حسابداری که در اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن می‌تواند تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(بادرچر و همکاران[2]،2011). بنابراین، اهمیت اطلاعات مالی از دیدگاه سرمایه گذاران به این جهت می باشد که این اطلاعات، بطور بالقوه ای برای پیش بینی روند آتی وضعیت، عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی شرکتها، مفید می باشد. این در حالی است که برخی از رویه های اعمال شده توسط مدیران در گزارشگری مالی، ممکن است موجب تحریف استفاده کنندگان شده و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن است واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات منتشره در مقایسه با حالتی که اطلاعات دارای انحراف با اهمیت نیست؛  متفاوت باشد که شکل دهی بازده موردانتظار برای سهامداران بر پایه چنین اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش پیرامون کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط آن با جریانات نقدی ، یکی از موضوعاتی که بطور چشمگیری مورد توجه پژوهشگران می باشد. موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

این فصل باعنوان كلیات پژوهش، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 152 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.