رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرودشت

گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداریM.A.

 عنوان :

امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان

  استاد راهنما :

دکتر محمد سیرانی

  استاد مشاور:

دکتر جواد مرادی

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- مبانی نظری فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9- ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………… 8

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2- مشکلات معیارهای مالی سنتی ……………………………………………………………………………………………….. 13

2-3- روش ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-4- چهار منظر ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-4-1- منظر مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-4-3- منظر فرایندهای درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 182-4-2- منظر مشتری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4-4- منظر یادگیری و رشد  ……………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1- ضرورت وجود ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2- ویژگیهای عمده ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-6-1- توازن بین عوامل داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………………. 25

2-6-2- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کندرو ………………………………………………………………….. 25

2-6-3- توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی……………………………………………………………………………………….. 26

2-6-4- توازن بین اهداف بخش های مختلف و اهداف کلی شرکت …………………………………………………… 27

2-6-5- توازن بین اولویت های مالی و عملیاتی …………………………………………………………………………………… 27

2-7- معیارهای ارزیابی متوازن …………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-7-1- معیارها در منظر مالی ……………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-7-2- معیارها در منظر مشتری ………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-7-3- معیارها در منظر فرایندهای داخلی …………………………………………………………………………………………. 30

2-7-4- معیارها در منظر یادگیری و رشد …………………………………………………………………………………………….. 31

2-8- استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن ……………………………………………………………………………………………. 31

2-9- ارتباطات معیارهای چند گانه کارت امتیازی …………………………………………………………………………………….. 35

2-9-1- روابط علت و معلولی …………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-9-2- محرک های عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-10- سازمان های موفق در اجرای ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………. 37

2-11- ایجاد ارزش برای شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-12- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-12-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-12-2- پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل سوم : روش پژوهش و آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 48

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-3- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-3-1- فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-3-2- فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-4- شاخص‌های مورد اندازه‌گیری و نحوه اندازه‌گیری آن………………………………………………………………………… 50

3-5- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری  …………………………………………………………………………………………. 50

3-6- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-6-1- قابلیت اطمینان(پایائی) پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 52

3-6-2- اعتبار(روایی)پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… 52

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………. 53

3-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….. 54

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-1- بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….. 56

4-2-2- خصوصیات جامعه مورد بررسی از لحاظ  ویژگیهای شرکتها …………………………………………………. 61

4-3- آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1- آزمون مربوط به فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 63

4-3-2- آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3- آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………….. 65

4-3-4- آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………… 66

4-3-5- آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………… 67

4-3-6-  مقایسه میانگین رتبه بین عوامل با بهره گرفتن از آزمون فریدمن …………………………………………….. 68

4-3-7- بررسی تاثیر هر یک از سوال های عمومی پرسشنامه بر فرضیه های پژوهش …………………….. 69

4-3-7-1- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با ظرفیت‌های تولید مختلف در فرضیه های پژوهش      69

4-3-7-2- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با مدارک مختلف در فرضیه های
پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-3-7-3- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با تعداد کارکنان متفاوت در فرضیه های پژوهش          70

4-3-7-4- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سابقه کار مختلف در فرضیه های پژوهش          71

4-3-7-5- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سنین مختلف در فرضیه های
پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

4-4- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………….. 78

5-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

5-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

5-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

الف – پیشنهادها بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………….. 82

ب  – پیشنهادها برای تحقیق های آتی …………………………………………………………………………………………….. 83

5-3- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 83

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

پیوست         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

الف- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

ب- اسامی شرکتها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

ج- نتایج آماری SPSS………………………………………………………………………………………………………………………… 97

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول 4-1. موقعیت سازمانی جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………………………. 56

جدول 4-2. جنسیت جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 57

جدول 4-3. وضعیت سنی جامعه مورد بررسی……………………………………………………………………………………………. 58

جدول 4-4. وضعیت تحصیلی جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………………………. 59

جدول 4-5. وضعیت سابقه کار جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………….. 60

جدول 4-6. ظرفیت تولید جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….. 61

جدول 4-7. وضعیت تعداد نیروی انسانی جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 62

جدول 4-8. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. 63

جدول 4-9. نتایج آزمون مربوط به فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. 63

جدول 4-10. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………. 64

جدول 4-11. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………… 64

جدول 4-12. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………… 65

جدول 4-13. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………. 65

جدول 4-14. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………….. 66

جدول 4-15. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-16.اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………. 67

جدول 4-17. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………. 67

جدول 4-18. نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبه فرضیات با بهره گرفتن از آزمون فرید من………………………….. 68

جدول 4-19. آماره  و مقدار سطح معنی داری آزمون فرید من برای مقایسه رتبه فرضیات …………………. 68

جدول 4-20. نتایج آزمون مربوط به تاثیر ظرفیت تولید در هر یک از منظرها ……………………………………….. 69

جدول 4-21. نتایج آزمون مربوط به تاثیر مدرک تحصیلی در هر یک از منظرها ……………………………………. 70

جدول 4-22. نتایج آزمون مربوط به تاثیر تعداد کارکنان در هر یک از منظرها ………………………………………. 71

جدول 4-23. نتایج آزمون مربوط به تاثیر سابقه کار در هر یک از منظرها……………………………………………….. 71

جدول 4-24. نتایج آزمون مربوط به تاثیر سن در هر یک از منظرها ……………………………………………………….. 72

جدول 4-25. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروه های پاسخ دهنده در مورد معیار مالی 73

جدول 4-26. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروه های پاسخ دهنده در مورد معیار مشتری.. 74

جدول 4-27. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروه های پاسخ دهنده در مورد معیار فرایندهای داخلی 75

جدول 4-28. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروه های پاسخ دهنده در مورد معیار رشد و یادگیری          76

جدول 5-1. نتایج آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 80

جدول 5-2. نتایج آزمون مقایسه و میانگین رتبه فرضیات با بهره گرفتن از آزمون فریدمن………………………….. 81

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

شکل 2-1. چارچوب ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………… 21

شکل 4-1. نمودار میله ای موقعیت سازمانی افراد پاسخ دهنده ………………………………………………………………… 56

شکل 4-2. نمودار میله ای جنسیت افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………………… 57

شکل 4-3. نمودار میله ای ویژگی سنی افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. 58

شکل 4-4. نمودار میله ای وضعیت تحصیلی  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………… 59

شکل 4-5. نمودار میله ای سابقه کاری  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. 60

شکل 4-6. نمودار میله ای ظرفیت تولید جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………….. 61

شکل 4-7. نمودار میله ای تعداد کارکنان جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 62

شکل 4-8. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مالی …………………………………………………………………………………. 73

شکل 4-9. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مشتری ……………………………………………………………………………. 74

شکل 4-10. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار فرایندهای داخلی …………………………………………………………. 75

شکل 4-11. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار رشد و یادگیری ……………………………………………………………. 76

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی کاربرد « تکنیک ارزیابی متوازن» در سنجش عملکرد می‌باشد. ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های حسابداری مدیریت است، که برای اولین بار در سال 1992 توسط روبرت کپلن و دیوید نورتون دو استاد برجسته دانشگاه هاروارد معرفی شد. با توجه به مطالعاتی که این دو بر روی شرکت های زیادی انجام دادند، مشخص شد، که معیارها و سنجه های مالی به تنهایی قادر به ارزیابی عملکرد سازمان نیستند و باید علاوه بر معیارهای مالی، معیارهای غیر مالی را در ارزیابی عملکرد مد نظر قرار داد. ارزیابی متوازن چشم انداز و استراتژی سازمان را به اهداف و معیارهایی تبدیل می کند، که در چهار منظر  یا سازه مختلف سازماندهی شده اند: مالی، مشتری، فرایندهای درون سازمانی و فراگیری و رشد، در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره گرفتن از 60 پرسشنامه، اطلاعات 20 شرکت از شرکتهای تابعه سیمان فارس و خوزستان جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونهای ناپارامتری Qp ( آزمون میانه )، آزمون –U من ویتنی، آزمون –H کروسکال والیس و آزمون ANOVAاستفاده شد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است، که امکان شاخص سازی در هر چهار منظر ارزیابی متوازن در این شرکتها وجود دارد. با بررسی های بیشتر مشخص گردید، که منظر فرایندهای داخلی به عنوان مورد توجه ترین منظر و سایر منظر ها به ترتیب منظر مشتری، مالی و یادگیری و رشد در رتبه های بعد قرار گرفتند.

  • مقدمه

در دنیای امروزی، واحدهای کسب و کار در محیطی فعالیت می کنند، که بر اثر پیشرفت های تکنولوژیکی، نوسانات اقتصادی، تغییرات نیروی کار و انتظارات مشتریان مدام در حال تغییر و تحول است. کاملا واضح است، که تنها استفاده از معیارها و ارزیابی های مالی نمی تواند، یک سازمان را به طور صحیح، بازبینی کند و آنرا به جلو سوق دهد. برای اینکه کلیه سازمانها بتوانند در این شرایط، فعالیت هایشان را با موفقیت هدایت کنند، باید خود را به تکنیک ها و افزارهای کارآمد و قوی مجهز سازند(Adams,1997:p.2). کپلن و نورتون در سال 1992استفاده از ارزیابی متوازن را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و مدیریت استراتژیک در اینگونه سازمانها پیشنهاد کردند. بر اساس نظریه کپلن و نورتون، ارزیابی متوازن چارچوبی را جهت سازمان دادن به اهداف استراتژیک سازمانی ارائه می کند، که شامل چهار معیار اساسی: مالی، رضایت مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری است(Kaplan and Norton,2001:p.90).امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با کسب و کار مواجه هستند. چهار موضوع فراگیر که بدون شک واحدهای کسب و کار را متاثر می سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):

  • اتکا بر معیارهای مالی سنتی
  • افزایش دارایی های نامشهود
  • خطر از دست دادن شهرت
  • اجرای استراتژی

ارزیابی متوازن این موضوعات را برای سازمان ها حل کرده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :121

14700

تومان

Bottom of Form

 

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.