رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر جواد مرادی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………. 14-2

1-1- مقدمه. 78

1-2- بیان مسأله پژوهش… 79

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 81

1-4- اهداف پژوهش… 82

1-5- فرضیه‌های پژوهش… 83

1-6- متغیرهای پژوهش… .

1-6-1- متغیرهای مستقل. .

1-6-2- متغیر وابسته. .

1-7-3- متغیرهای كنترلی.. .

1-7- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها .

1-7-1- نوع پژوهش… .

1-7-2- جامعه و نمونه ‌آماری.. .

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها .

1-7-4- ابزار گردآوری داده‌ها .

1-8- کاربرد نتایج پژوهش… .

1-9- تعریف واژه‌های كلیدی.. .

1-9-1- مالی رفتاری.. .

1-9-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت.. .

1-9-3- سیاست تقسیم سود. .

1-9-4- بازده غیرعادی.. .

1-10- ساختار پژوهش… .

فصل دوم…………………………………………………………………………………… 40-14

2-1- مقدمه. .

2-2- مبانی نظری.. .

2-2-1- مالی رفتاری.. .

2-2-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت.. .

2-2-2-1- انواع اطمینان بیش‌ از حد. .

2-2-2-2- اندازه‌گیری اطمینان بیش‌ از حد مدیریت.. .

2-2-3- سیاست تقسیم سود. .

2-2-3-1- نظریه‌های تقسیم سود. .

2-2-3-2- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود. .

2-2-4- اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود. .

2-2-5- اطمینان بیش از حد مدیریت و فرصت های رشد. .

2-2-6- اطمینان بیش از حد مدیریت و واکنش بازار به خبر افزایش سود. .

2-3- پیشینه پژوهش… .

2-3-1- پژوهش‌های داخلی.. .

2-3-2- پژوهش‌های خارجی.. .

2-4- خلاصه فصل. .

فصل سوم……………………………………………………………………………………57-43

3-1- مقدمه. 83

3-2- روش پژوهش… 84

3-3- فرضیه‌های پژوهش… 84

3-4- مدل پژوهش… .

3-5- متغیرهای پژوهش… .

3-5-1- متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ ها .

3-5-1-1- متغیرهای مستقل. .

3-5-1-2- متغیر وابسته. .

3-5-1-3- متغیر تعدیل کننده .

3-5-1-4- متغیرهای کنترلی.. .

3-5-2- نحوه آزمون فرضیه‌ها .

3-5-2-1-  فرضیه اول. .

3-5-2-2-  فرضیه دوم. .

3-5-2-3- فرضیه سوم. .

3-6- جامعه و نمونه آماری.. .

3-6-1- جامعه آماری.. 85

3-6-2- نمونه‌ آماری.. 85

3-7- روش جمع‌ آوری داده‌ها 86

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 86

3-8- 1- آمار توصیفی.. 86

3-8-2- آمار استنباطی.. 87

3-8-2-1- رگرسیون. 87

3-8-2-1-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 87

3-8-2-1-2- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 87

3-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. 88

3-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب.. 88

3-8-2-2- نبود خود همبستگی.. 89

3-8-3- روش استفاده از داده‌ها 90

3-8-4- آزمون والد. 90

3-9- خلاصه فصل. 92

فصل چهارم…………………………………………………………………………………70-59

۴-1- مقدمه. .

4-2- محاسبه اطمینان بیش از حد مدیریت.. .

۴-3- آمار توصیفی.. .

4-4- آمار استنباطی.. .

4-4-۱- آزمون فرضیه اول. .

۴-5-2- آزمون فرضیه دوم. .

۴-5-3- آزمون فرضیه سوم. .

۴-6- خلاصه فصل. .

فصل پنجم…………………………………………………………………………………..77-72

5-1- مقدمه. .

5-2- مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش… .

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول. .

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم. .

5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم. .

5-3- پیشنهادهای پژوهش… .

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش… .

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده .

5-4- محدودیت‌های پژوهش… .

5-5- خلاصه فصل. .

منابع و مآخذ. .

پیوست شماره1: شرکت‌های نمونه. .

 

فهرست جدول‌ها

 

شماره و عنوان                                                                                              صفحه

جدول 2-1: خلاصه نتایج پژوهش­های داخلی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………..35
جدول 2-2: خلاصه نتایج پژوهش­های خارجی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………39
جدول 4-1: آمار توصیفی شاخص‌های اندازه‌گیری اطمینان بیش از حد………………………………………61
جدول ۴-2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………61
جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….62
جدول 4-4: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه دوم…………………………………………………………………………….64
جدول 4-5: آزمون والد مربوط به ضرایبβ1  و β5………………………………………………………………………..65
جدول 4-6: آزمون والد مربوط به ضرایبβ2  و β6…………………………………………………………………………65
جدول 4-7: آزمون والد مربوط به ضرایبβ4  و β7………………………………………………………………………..66
جدول 4-8: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه سوم……………………………………………………………………………67
جدول 4-9: آزمون والد مربوط به ضرایبβ6  و β7………………………………………………………………………..68
جدول 4-10: آزمون والد مربوط به ضرایبβ8  و β9……………………………………………………………………..68
جدول 4-11: خلاصه نتایج فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………….69

چکیده

مدیران دارای اطمینان بیش از حد، تأمین مالی خارجی را گران می‌بینند و از این رو، نیازهای سرمایه‌گذاری آینده را با کاهش سود پرداختی جاری جبران می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1382 است. فرضیه اول با بهره گرفتن از رگرسیون خطی آزمون شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم از رگرسیون و آزمون والد استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه منفی وجود دارد. اطمینان بیش از حد مدیریت بر رابطه بین جریان نقد آزاد، فرصت‌های رشد و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود تأثیر دارد. واکنش بازار نسبت به خبر افزایش سود تقسیمی صورت گرفته به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش از حد، مثبت‌تر است.

 

کلیدواژه‌ها: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت، سیاست تقسیم سود، خبر افزایش سود تقسیمی، بازده غیرعادی انباشته، فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعاتی و جریان‌های نقد آزاد

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه

در سال‌های اخیر، با تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار و افزایش شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن و هم‌چنین نوسان‌های مشاهده‌ شده در شاخص‌های آن، موضوع تقسیم سود برای سرمایه‌گذاران، به موضوعی مهم برای افزایش ثروت تبدیل شده است (بنی مهد و اصغری، 1390: 1). تصمیم‌گیری درباره پرداخت سود و مبلغ آن، موضوع مهم و بحث‌برانگیزی در حوزه مدیریت شركتی است؛ زیرا در این تصمیم‌گیری، مقدار پولی كه باید به سرمایه‌گذاران پرداخت شود و هم‌چنین مقدار پولی كه باید برای سرمایه‌گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می‌شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی (عدم توزیع سود نقدی) از طرفی، برای شركت مطلوب به نظر می‌رسد و از طرف دیگر، ممكن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی از این بخش را تغییر دهد (سعیدی و بهنام، 1389: 61).

نظریه مالی رفتاری در پاسخ به محدودیت‌های موجود در نظریه‌های مالی مدرن و در نتیجه فرض رفتار منطقی، به وجود آمد و در واقع، جایگزین جدیدی برای مدل‌های سنتی و مدرن مالی است. این رویکرد از علم روان‌شناسی، برای درک رفتارهای سرمایه‌گذاران و بازار استفاده می‌شود و جنبه‌های روان‌شناسی رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را بررسی می کند. در سال‌های اخیر، بازارهای مالی، شاهد نوسان‌های شدید در قیمت سهام بوده است که به‌شدت، تحت تأثیر رفتارهای سرمایه‌گذاران، دیدگاه‌ها، بینش و تجربه‌های آن‌ ها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است؛ در نتیجه لزوم بررسی الگوهای روان‌شناسی و تأثیر آن بر بازارهای مالی احساس می‌شود (اسلامی بیدگلی و طهرانی، 1389: 232).

تعداد صفحه : 35  (فقط فصل اول)

قیمت : 14700 تومان 3600 تومان

 

نکته مهم : ما معمولا متن کامل پایان نامه ها را درج می کنیم ولی به صورت  استثناء این پایان نامه فقط فصل اول موجود است

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

Bottom of Form

3,600 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.