رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

دانشگاه قم

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

استاد راهنما:

دکتر محمد کاشانی پور

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

1-1- تشریح و بیان مساله………………………………………………………………………… 2

1-2- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………… 6

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… 6

1-3-1- اهداف علمی تحقیق …………………………………………………………………… 6

1-3-2- اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………. 7

1-4- تبیین فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………… 7

1-5- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

1-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………… 7

1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………. 8

1-5-3- قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………. 8

1-6- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 8

1-7- ساختار کلی تحقیق…………………………………………………………………………. 8

   فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………… 10

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 11

2-1- مفاهیم و تعاریف ریسک…………………………………………………………………. 11

2-2-عوامل ریسک…………………………………………………………………………………. 14

2-3-دسته بندی ریسک……………………………………………………………………………. 15

24-انواع ریسک…………………………………………………………………………………… 16

2-4-1-ریسک غیر سیستماتیک…………………………………………………………………. 16

2-4-2-ریسک سیستماتیک………………………………………………………………………. 17

2-4-3-ریسک های ناشی از شرکت ………………………………………………………….. 18

2-4-4-ریسک تجاری…………………………………………………………………………….. 18

2-4-4-1-عوامل موثر بر ریسک تجاری………………………………………………………. 19

2-4-5-ریسک مالی……………………………………………………………………………….. 19

2-4-6-ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………… 20

2-4-7-ریسک کاهش قیمت سهام……………………………………………………………… 20

2-4-8-ریسک اعتباری……………………………………………………………………………. 21

2-4-8-1-اندازه گیری ریسک اعتباری………………………………………………………… 22

2-4-8-2-رتبه بندی اعتباری…………………………………………………………………….. 22

2-4-8-3-ارزیابی ریسک اعتباری………………………………………………………………. 23

2-4-8-4-کنترل و پاسخ ریسک………………………………………………………………… 26

2-4-8-5-راه های متفاوت ارزیابی ریسک…………………………………………………… 28

2-4-8-6-برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری……………………………………… 30

2-4-8-7-فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری……………………………….. 30

2-4-8-8-اعتبار سنجی و مدیریت سبد اعتباری…………………………………………….. 30

2-4-8-9-اهداف توسعه نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری ………………… 32

2-4-8-10-متدولوژی اجرایی…………………………………………………………………… 34

2-4-8-11-اعتبار سنجی………………………………………………………………………….. 34

2-4-8-12-مدیریت سبد وام…………………………………………………………………….. 35

2-4-8-13-زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک……………………………. 35

2-5- رقابت در بازار………………………………………………………………………………. 35

2-6- ابعاد مدیریت بازار………………………………………………………………………….. 36

2-6-1-بازارگرایی………………………………………………………………………………….. 36

2-6-2 بازار شناسی………………………………………………………………………………… 36

2-6-3-بازاریابی……………………………………………………………………………………. 37

2-6-4-بازار سازی…………………………………………………………………………………. 37

2-6-5-بازارگردی………………………………………………………………………………….. 38

2-6-6-بازار سنجی………………………………………………………………………………… 38

2-6-7-بازار داری………………………………………………………………………………….. 39

2-6-8- بازار گرمی………………………………………………………………………………… 39

2-6-9-بازارگردانی………………………………………………………………………………… 39

2-6-10-روش های رقابتی………………………………………………………………………. 40

2-7-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. 42

2-7-1-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………. 42

2-7-2-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………….. 44

2-8-خلاصه فصل………………………………………………………………………………….. 48

     فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………. 49

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 50

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………. 50

3-2- جامعه و نمونه آماری تحقیق …………………………………………………………….. 51

3-3-روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………….. 51

3-4- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….. 52

3-5-بیان فرضیه های آماری……………………………………………………………………… 52

3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق…………………………………………… 53

3-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………. 53

3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………… 53

3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق……………………………………………………………… 53

3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………….. 53

3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….. 54

3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها………………………………………………. 54

3-9-1- متغیروابسته……………………………………………………………………………….. 55

3-9-2-متغیر های مستقل…………………………………………………………………………. 55

3-9-3-متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………….. 57

3-10- تابع آماره …………………………………………………………………………………… 58

3-10-1- آمار توصیفی……………………………………………………………………………. 58

3-10-2- آمار استباطی……………………………………………………………………………. 58

3-10-2-1- آزمونk-s نرمالیته داده ها………………………………………………………… 58

3-10-2-2- آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………….. 58

3-10-2-3-آزمون ریشه واحد (مانایی)……………………………………………………….. 59

3-10-2-4- آزمون رگرسیون لجستیک………………………………………………………… 59

3-11-خلاصه فصل………………………………………………………………………………… 60

     فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………… 62

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 63

4-1- آمارتوصیفی داده ها………………………………………………………………………… 63

4-2- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………. 65

4-3- همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………… 66

4-4- آزمون ریشه واحد (مانایی)متغیرهای پژوهش………………………………………… 68

4-4-1- نتایج آزمون های فرضیه اول………………………………………………………….. 69

4-4-1-1-نتایج آزمون فرعی اول………………………………………………………………. 70

4-4-1-2- نتایج آزمون فرعی دوم……………………………………………………………… 71

4-4-1-3- نتایج آزمون فرعی سوم…………………………………………………………….. 72

4-4-1-4- نتایج آزمون فرعی چهارم …………………………………………………………. 73

4-4-1- 5-نتایج آزمون فرعی پنجم……………………………………………………………. 74

4-5- خلاصه نتایج پژوهش …………………………………………………………………….. 76

     فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات………………………………………….. 77

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 78

5-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………. 79

5-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول…………………………………………….. 79

5-1-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول…………………………………………. 79

5-1-1-2-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم………………………………………….. 79

5-1-1-3-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی سوم…………………………………………. 79

5-1-1-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی چهارم……………………………………… 80

5-1-1-5-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی پنجم ……………………………………….. 81

5-2-بحث ونتیجه گیری کلی…………………………………………………………………….. 81

5-3-نتایج جانبی حاصل از تحقیق ……………………………………………………………. 81

5-4-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………. 82

5-4-1-پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق……………………………………………………….. 82

5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………….. 83

5-5-محدودیت ها و موانع تحقیق……………………………………………………………… 83

5-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………. 83

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… 84

منابع فارسی: …………………………………………………………………………………………. 84

منابع لاتین:                                                                                     86

پیوستها                                                                                          …. 8

 

فهرست جداول

جدول3-1-حدود مقدار z…………………………………………………………. 55

جدول3-2-علامت اختصاری و نام متغیر های انتخابی در تحقیق………………………… 57

جدول4-1-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه………………………… 64

جدول 4-2-نتایج آزمون کولمورگوف-اسمیرنوف…………………………………………… 65

جدول 4-3-ماتریس همبستگی پیرسن برای متغیرهای کمی………………………………. 66

جدول 4-4- آزمون ریشه واحد با بهره گرفتن از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته…………….. 68

جدول 4-5-نتایج آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………. 69

جدول 4-6- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………… 70

جدول4-7-نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………….. 71

جدول 4-8- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………… 72

جدول 4-9-نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………… 74

جدول 4-10-نتاج آزمون فرضیه فرعی پنجم ………………………………………………… 75

جدول4-11-خلاصه نتایج تحقیق……………………………………………………………….. 76

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- دسته بندی عمومی ریسک در مدل چیکن …………………………………… 13

نمودار 2-2 تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در ریسک پرتفوی………………………….. 17

چکیده

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی         1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلی بین شاخص رقابت در بازارمحصول و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های رقابت در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسك اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسك اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

مقدمه

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است(ابرهیمی و همکاران،1390). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد.

از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ریسك خود را كاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقیق دست یابیم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.