رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانشگاه قم

پردیس خودگردان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

استاد راهنما :

دکتر زهرا دیانتی دیلمی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1. مقدمه. 2

1-2. تشریح موضوع و بیان مساله. 3

1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…. 4

1-4. هدف ها و كاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش…. 5

1-4-1. اهداف ویژه. 5

1-5. نام بهره‌وران.. 5

1-6. سوال های پژوهش : 6

1-7. فرضیه‌ها ی پژوهش : 6

1-8. مدل پژوهش و تعریف متغیرها 6

1-9. روش پژوهش…. 8

1-10 . روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 9

1-11. جامعه و نمونه آماری.. 9

1-12. قلمرو پژوهش…. 10

1-12-1. قلمرو موضوعی.. 10

1-12-2.  قلمرو  زمانی.. 10

1-12-3. قلمرو مکانی.. 10

1-13. واژگان و اصطلاحات تخصصی.. 10

1-14. ساختار پژوهش…. 11

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه. 13

2-2. اقلام تعهدی.. 13

2-2-1. تعریف اقلام تعهدی.. 14

2-2-2. کیفیت اقلام تعهدی.. 15

2-2-3. مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی.. 15

2-2-4. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود. 19

2-2-5. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد 20

2-2-6. ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی 20

2-2-7. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ 21

2-2-8. ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ 21

2-3. فرصت های رشد.. 22

2-3-1. نظریه منابع مالی داخلی.. 26

2-3-2. عدم تقارن اطلاعاتی و عدم استفاده مناسب از فرصت های سرمایه گذاری.. 28

2-4. پیشینه پژوهش 35

2-4-1. پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور. 35

2-4-2. پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 38

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه. 41

3-2.روش پژوهش…. 41

3-3. فرضیه های پژوهش…. 42

3-4. مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن.. 44

3-5. جامعه و نمونه آماری.. 46

3-6. گردآوری اطلاعات… 47

3-7. روش‌های آماری و ابزار تحلیل داده ‏ها وآزمون فرضیه ها 48

3-7-1. رگرسیون چند متغیره. 49

3-7-1-1. ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده. 50

3-7-1-2. مفروضات رگرسیون خطی.. 50

3-7-1-3. آزمون استقلال خطاها 51

3-7-1-4.آزمون مناسب بودن مدل.. 51

3-7-1-5. آزمون معنادار بودن ضرایب… 52

3-8 . بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدل های آن.. 52

3-8-1. مدل اثر ثابت… 53

3-8-2. مدل اثر تصادفی.. 53

3-8-3. آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی.. 54

3-8-3-1. آزمون چاو. 54

3-8-3-2.آزمون هاسمن.. 54

3-9. خلاصه فصل سوم. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1. مقدمه. 57

4-2. آمار توصیفی داده‌ها 57

4-3.آزمون پایایی متغیرها 58

4-4. تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون.. 59

4-4-1.آزمون چاو. 60

4-4-2.آزمون هاسمن.. 60

4-5. آزمون فروض کلاسیک رگرسیون.. 61

4-5-1. آزمون استقلال خطاها 61

4-5-2. آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 62

4-5-3. بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 62

4-5-3-1. مدل رگرسیونی اول.. 62

4-5-3-2. مدل رگرسیونی دوم. 63

4-5-4. ناهمسانی واریانس ها 63

4-5-5. آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. 64

4-6. آزمون فرضیات پژوهش…. 64

4-6-1. آزمون فرضیه اول.. 64

4-6-2. آزمون فرضیه دوم. 66

4-7. خلاصه فصل چهارم. 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 70

5-2. بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش…. 70

5-3. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش…. 72

5-4. پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌هایآتی.. 72

فهرست منابع و ماخذ

الف . منابع فارسی.. 73

ب . منابع انگلیسی.. 75

 

فهرست جدول ها :

جدول 3-1. نمونه آماری پژوهش…. 47

جدول 4-1. آمار توصیفی داده های پژوهش…. 58

جدول 4-2. آزمون ایم، پسران و شین (IPS). 59

جدول 4-3. آزمون چاو. 60

جدول4-4.  آزمون هاسمن.. 60

جدول4-5. آزمون استقلال خطاها 61

جدول 4-6 . آزمون جارکوبرا(J-B). 62

جدول4-7. نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس…. 63

جدول 4-8. آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل.. 64

جدول4-9. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 65

جدول4-10. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 67

جدول4-11. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 68

 

فهرست شکل ها:

شکل 2-1. رابطه بین نسبت  Qتوبین و فرصت‌های سرمایه‌گذاری.. 24

شکل 2-2. تضاد بین ذینفعان.. 32

شکل 3-1. مدل مفهومی پژوهش…. 44

شکل 4-1. منحنی اجزاء خطاها – مدل(1). 62

شکل 4-2. منحنی اجزاء خطاها – مدل(2). 6

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها برحساسیت بازده سهام  شرکت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشدبالا نسبت به شرکتهای با رشدپایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالانسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتراست.
1-1. مقدمه

محاسبه سود خالص یک واحد تجاری تحت تأثیر روش ها و برآوردهای حسابداری قرار می­گیرد. لذا همواره امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود، رسیدن به اهداف خویش است که نه تنها ممکن است با اهداف سهامداران همسو نباشد، بلکه در اکثر موارد باآن در تضاد است (تئوری نمایندگی). لذا امروزه، سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت مورد تردید واقع شده است(رحمانی و همکاران، 1390) .وجود زمینه مناسب برای دستکاری سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت وجود برخی­محدودیت های ذاتی حسابداری­از جمله نارسایی های موجود درفرایند برآوردهای آتی وامکان استفاده ازروش­های متعددحسابداری توسط واحدتجاری موجب شده است­که سود واقعی یک واحد از سود گزارش شده درصورت های مالی متفاوت باشد.سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­ شود که در هنگام تصمیم ­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­ شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­ شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت­ها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی است(کرمی و همکاران ،1389). در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت رویه های حسابداری مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، مدیریت رویه های حسابداری از طریق اقلام تعهدی اختیاری اعم از محافظه کارانه و متهورانه مورد توجه  قرار گرفته و اثرات آن بر ارزش و رشد شرکت شناسایی شود (دسای و همکاران[1]، 2004).

درپژوهش حاضر، تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام  به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى­شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح­کلی پژوهش شامل فرضیه ها، اهداف پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه هاتشریح مى شوند.

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.