مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه کارشناسی ارشد: خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

عنوان : خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرانی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد شیراز

پایان‌نامة كارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

عنوان:

خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرانی

(Satureja khuzistanica , Satureja rechingeri)

استاد راهنما:

دکتر اردلان علیزاده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1- مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1- تاریخچه گیاهان دارویی: 1

1-2-  تفاوت بین گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و شیمیایی: 2

1-2-1-  ارجحیت گیاهان دارویی: 2

1-3- تیره  نعناعیان: 3

1-3-1- مواد موثره: 4

1-4- جنس مرزه: 5

1-4-1- گونه‌های موجود در ایران: 6

1-4-2- مرزه خوزستانی: 6

1-4-3- مرزه رشینگری: 7

1-4-4- مواد موثره جنس مرزه: 5

1-4-5- خواص دارویی جنس مرزه: 6

1-5- طبقه بندی گیاهان دارویی: 8

1-5-1- طبقه بندی براساس ماده موثره: 9

1-5-1-1- آلکالوئیدها: 10

1-5-1-2- گلیگوزیدها: 11

1-5-1-3- روغن‌های فرار(اسانس‌ها): 12

1-5-1-4- مواد تلخ: 14

1-5-1-5- فلاون‌ها و فلاونوئیدها: 14

1-5-1-6-موسیلاژ: 15

1-5-1-7- ساپونین‌ها: 15

1-5-1-8- اسید سیلیسیک: 16

1-5-1-9- تانن‌ها: 16

1-5-2- عملکرد و نقش متابولیت‌های ثانویه: 17

1-6- معرفی برخی از باکتری‌های بیماری‌زای انسانی: 18

1-6-1-  Escherichia coli : 18

1-6-2- Staphylococcus aureus : 19

1-6-3- Staphylococcus epidermidis : 19

1-6-4- Bacillus cereus : 19

1-6-5-  Candida albicans : 20

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌ها

2-1-  مروری بر پژوهش‌های انجام شده روی مواد موثره گونه‌های مختلف مرزه: 21

2-2-  مروری بر پژوهش‌های انجام شده روی خاصیت ضدمیکروبی گونه‎های مختلف مرزه: 22

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

1-3- مواد گیاهی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

3-2- استخراج اسانس گیاه مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری: 27

3-3- آنالیز ترکیبات اسانس گیاه مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری با بهره گرفتن از دستگاهGC/MS: 27

3-4- خالص سازی میکروب‌هاو نگهداری آن‌ ها: 29

3-5- اسامی میکروارگانیزم‌های مورد آزمایش: 29

3-6- تعیین قطر هاله عدم رشد برای مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی میکروارگانیزم‌ها : 30

3-7- تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی میکروارگانیزم‌ها به روش میکروبراث دایلویشن: 32

3-8- تجزیه و تحلیل آماری: 32

 

فصل چهارم: آنالیز و نتایج

4-1- ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه مرزه خوزستانی: 34

4-2- ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه مرزه رشینگری: 37

4-3-  فعالیت ضدمیکروبی اسانس گیاه مرزه خوزستانی: 40

4-4-  مقایسه میکروارگانیزم‌هابر مبنای قطرهاله عدم رشد تحت تاثیر اسانس گیاه مرزه خوزستانی: 40

4-5- تجزیه واریانس‌آخرین غلظت اسانس گیاه مرزه خوزستانی در روش میکروبراث دایلویشن: 43

. 4-6- حداقل غلظت بازدارندگی(MIC ) و حداقل غلظت کشندگی باکتری(MBC ) اسانس گیاه مرزه خوزستانی در روش میکروبراث‌دایلویشن: 43

4-7- فعالیت ضدمیکروبی اسانس گیاه مرزه رشینگری: 44

4-8- مقایسه میکروارگانیزم‌هابر مبنای قطرهاله عدم رشد تحت تاثیر اسانس گیاه مرزه رشینگری: 45

4-9- تجزیه واریانس ‌آخرین غلظت اسانس گیاه مرزه رشینگری در روش میکروبراث‌دایلویشن: 48

4-10- حداقل غلظت بازدارندگی(MIC ) و حداقل غلظت کشندگی باکتری(MBC ) اسانس گیاه مرزه رشینگری در روش میکروبراث‌دایلویشن: 48

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری: 50

5-2- خاصیت ضدمیکروبی اسانس گیاه مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری: 55

 

نتیجه‌گیری:                                                                                                                         60

پیشنهادات:                                                                                                                                       60

منابع:                                                                                                                                                               88

فهرست شکل‌ها

 

فصل سوم:

3-1- گیاه دارویی مرزه خوزستانی: 28

3-2- گیاه دارویی مرزه رشینگری: 28

3-3- دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی مورد استفاده در آزمایش: 31

3-4- دستگاه اسپکتروفتومتر مورد استفاده در آزمایش: 31

3-5- نمونه ای از قطر هاله عدم رشد برای مقدار MIC اسانس گیاه مرزه خوزستانی روی باکتری Escherichia coli مورد پژوهش: 33

3-6- حداقل غلظت بازدارندگی رشد اسانس گیاه مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری روی باکتری Staphylococcus aureus: 33

 

فصل چهارم:

 

4-1-  کروماتوگرام ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه مرزه خوزستانی مورد آزمایش: 34

4-2- کروماتوگرام ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه مرزه رشینگری مورد آزمایش: 37

 

فصل پنجم:

5-1- دیواره‌ی سلولی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی: 57

 

فهرست نمودار‌ها

فصل چهارم:

4-1-                                                                                                                                                                                                         مقایسه میکروارگانیزم ها بر مبنای قطرهاله عدم رشد تحت تاثیر اسانس گیاه مرزه خوزستانی: 41

4-2-                                                                                                                                                                                                          مقایسه میکروارگانیزم ها بر مبنای قطرهاله عدم رشد تحت تاثیر اسانس گیاه مرزه رشینگری: 46

فهرست جدول‌ها

فصل سوم:

3-1-                                                                                                                                                                                                       اسامی میکروارگانیزم‌های مورد آزمایش: 29

فصل چهارم:

4-1- ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه مرزه خوزستانی: 35

4-2- ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه مرزه رشینگری: 38

4-3- تجزیه واریانس قطر هاله عدم رشد اسانس گیاه مرزه خوزستانی: 40

4-4- مقایسه اثر متقابل نوع میکروارگانیزم‌ و غلظت اسانس گیاه مرزه خوزستانی بر قطرهاله عدم رشد: 42

4-5- تجزیه واریانس آخرین غلظت اسانس گیاه مرزه خوزستانی: 43

4-6- مقایسه میکروارگانیزم‌ها از نظر حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) و حداقل غلظت‌کشندگی باکتری(MBC) اسانس گیاه مرزه خوزستانی به روش میکرو براث دایلویشن: 44

4-7- تجزیه واریانس قطر هاله عدم رشد اسانس گیاه مرزه رشینگری: 44

4-8- مقایسه اثر متقابل نوع میکروارگانیزم و غلظت اسانس گیاه مرزه رشینگری بر قطرهاله عدم رشد: 47

4-9- تجزیه واریانس آخرین غلظت اسانس گیاه مرزه رشینگری: 48

4-10- مقایسه میکروارگانیزم‌ها از نظر حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) و حداقل غلظت‌کشندگی باکتری(MBC) اسانس گیاه مرزه رشینگری به روش میکروبراث دایلویشن: ……………………………………………………………………………………………………………………49

 

چکیده:

این پژوهش به منظور استخراج، شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده و خاصیت ضدمیکروبی اسانس دو گونه مرزه‌ خوزستانی و مرزه ‌رشینگری انجام گرفت. اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب توسط کلونجر انجام گرفت،آنالیز اسانس‌ها توسط دستگاه کاروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) مورد بررسی قرار گرفت. چهل و چهار ترکیب در اسانس مرزه خوزستانی شناسایی شده که در مجموع 98/99% اسانس را به خود اختصاص داد که عمده‌ترین ترکیبات شناسایی شده، کارواکرول(16/92%) است و چهل و شش ترکیب در اسانس مرزه رشینگری شناسایی شد که در مجموع 97/99%  اسانس را به خود اختصاص داد که عمده‌ترین  ترکیبات شناسایی شده کارواکرول(11/89%) است. به منظور بررسی خواص ضدمیکروبی اسانس مرزه ‌خوزستانی و مرزه ‌رشینگری بر علیه باکتری گرم منفی Escherichia coli  و مخمر Candida albicans و باکتری‌های‌گرم مثبت Staphylococcus aureus  ،Bacillus cereus  ،Staphylococcus epidermidis  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار به دو روش دیسک دیفیوژن و روش میکروبراث دایلویشن انجام شد. نتایج نشان داد که اسانس گیاه مرزه خوزستانی روی مخمر کندیدا آلبیکنس و سپس باکتری باسیلوس سرئوس و همچنین اسانس مرزه ‌رشینگری روی باکتری باسیلوس سرئوس و سپس مخمر کندیدا آلبیکنس دارای بیشترین تاثیر و روی باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و باکتری گرم منفی اشرشیا کلای دارای کمترین تاثیر است‌که نشان دهنده تاثیر بیشتر اسانس مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری روی باکتری‌های گرم مثبت و مخمر به نسبت باکتری‌ گرم منفی است.

1-    مقدمه:

گیاهان دارویی رستنی‌هایی با تاریخچه جالب توجه و ممتاز هستند(امیدبیگی، 1384)، قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد. یکی از دلایل مهم این قدمت، حضور باورهای ریشه‌دار مردم سرزمین‌های مختلف درخصوص استفاده از گیاهان دارویی است(امیدبیگی، 1392). امروزه جایگاه گیاهان دارویی در سلامت جامعه به طور عام و ارزش گیاهان دارویی و معطر به طور خاص برکسی پوشیده نیست(باباخانلو و همکاران، 1377). توجه به گیاهان دارویی، بخش عمده‌ای از طب سنتی ایران را تشکیل می‌دهد و ارائه اطلاعات درست و علمی درباره پرورش، نگهداری و استفاده از آن‌ ها بر پایه یافته‌های جدید، روزبه‌روز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد(فلوک، 1384).

گیاهان دارویی به عنوان یک منبع جاودانه برای طب مدرن تاکید مضاعفی می‌باشند(آخوندزاده، 1379)، که براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی80% از مردم یک هدر کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند کم و بیش برای درمان از گیاهان دارویی استفاده می‌نمایند(مصحفی و همکاران، 1383). جمله گیاهان دارویی بسیار حائز اهمیت گیاهان خانواده نعناع هستند، که تیره نعناعیان[1] یکی از بزرگترین تیره‌های گیاهی است(زرگری، 1376). هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی  درصد و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس دو گیاه مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری و بررسی خواص بیولوژیکی اسانس دو گیاه روی باکتری‌ها‌ی Staphylococcus aureus، Staphylococcus epidermidis، Bacillus cereus، Escherichia coli و مخمر candida albicans، به منظور امکان استفاده از این گیاهان درصنایع دارویی می‌باشد.

 

تعداد صفحه : 84

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.