مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: مدیریت کشاورزی

عنوان : تعیین میزان بهره­ وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش مدیریت کشاورزی

عنوان:

تعیین میزان بهره ­وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا پیکانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

کلیات… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- ضرورت تحقیق.. 4

1-4- پرسش های تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 5

1-5-1- اهداف اصلی.. 5

1-5-2- اهداف ویژه (فرعی) 5

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-7- ناحیه آبیاری فومنات… 6

1-8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 6

1-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 7

1-10- کلید واژه ها 7

1-11- سازماندهی پژوهش… 8

فصل دوم. 9

مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- نقش آب در کشاورزی.. 10

2-3- راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی.. 11

2-4- بازار آب… 12

2-4-1- ویژگی های بازار آب… 13

2-4-2- تقاضای نهادهی آب در کشاورزی.. 14

2-5- اهمیت مدیریت تقاضای آب… 16

2-5-1- مدیریت تقاضا و نقش ارزش گذاری اقتصادی در مدیریت تقاضای آب… 16

2-5-2- ابزارهای مدیریت تقاضای آب… 19

2-6- قیمت گذاری آب و تاثیرات آن. 20

2-7- روش های قیمت گذاری آب… 22

2-7-1- روش های تعیین قیمت آب از دیدگاه کشاورزان. 22

2-7-1-1- روش های غیر پارامتری.. 22

الف- روش نرخ گذاری حاشیه ای.. 23

ب- روش بودجه بندی.. 23

ج- روش برنامه ریزی خطی.. 24

2-7-1-2- روش های پارامتری (اقتصاد سنجی) 25

2-7-1-2-1- برآورد ارزش اقتصادی آب با بهره گرفتن از تابع تولید. 26

2-7-1-2-2- برآورد ارزش اقتصادی آب با بهره گرفتن از تابع سود مقید. 30

2-7-1-2-3- برآورد ارزش اقتصادی آب با بهره گرفتن از تابع هزینه مقید. 31

2-7-2- روش های مستقیم و غیر مستقیم. 32

2-7-2-1- روش قیمت گذاری هدانیک… 32

2-7-2-2- روش مستقیم. 33

2-7-3- روش های تجربی قیمت گذاری آب در ایران. 33

2-7-3-1- روش های حجمی.. 34

2-7-3-1-1- روش حجمی تک نرخی.. 34

2-7-3-1-2- روش حجمی دو نرخی (چند نرخی) 35

2-7-3-2- روش های دریافت غیر حجمی.. 35

2-7-3-2-1- اخذ آب بها بر اساس مقدار تولید. 35

2-7-3-2-2- اخذ آب بها بر اساس سطح زیر کشت… 37

2-7-3-2-3- قیمت گذاری بر اساس حق مرغوبیت… 38

2-8- مبانی نظری تقاضا برای نهاده آب… 39

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده 42

2-9-1- مطالعات داخلی.. 42

2-9-2- مطالعات خارجی.. 45

2-10- جمع بندی.. 47

فصل سوم. 49

مواد و روشها 49

3-1- مقدمه. 50

3-2- تابع تولید. 50

3-3- توابع تولید مهم در کشاورزی.. 50

3-3-1- تابع تولید کاب- داگلاس… 51

3-3-2- تابع تولید ترانسندنتال. 52

3-3-3- تابع تولید ترانسلوگ… 53

3-3-4- تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته. 53

3-4- استخراج تابع تقاضا نهاده آب آبیاری در حالت کلی.. 54

3-4-1- استخراج تابع تقاضای آب در این پژوهش… 55

3-4-2- محاسبه ارزش اقتصادی آب آبیاری.. 57

3-5- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 57

3-6- جمع بندی.. 58

فصل چهارم. 59

نتایج و بحث… 59

4-1- مقدمه. 60

آمار توصیفی.. 60

4-1-1 – وضعیت سن.. 60

4-1-2- وضعیت آموزش… 61

4-1-3- میزان سابقه زارعین.. 63

4-1-4- میزان مصرف نهاده ها 64

4-1-4-1- فراوانی آب مصرفی.. 64

4-1-4-2- کود شیمیایی.. 65

4-1-4-3- سم ساقه خوار. 66

4-1-4-4-سم علف کش… 67

4-1-4-5- بذر. 68

4-1-4-6- نیروی کار. 69

4-1-4-7- هزینه ماشین آلات… 70

4-1-5- هزینه‌های متغیر زراعت برنج.. 70

4-1-5-1- هزینه های متغیر کل.. 71

4-1-5-2- در آمد. 72

نتایج برازش فرم تابعی کاب- داگلاس… 73

نتایج برازش فرم تابعی ترانسندنتال. 79

نتایج برازش فرم تابعی ترانسلوگ… 85

نتایج برازش فرم تابعی درجه دوم تعمیمیافته. 90

فرم تابعی برتر و تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری.. 95

تابع تقاضای آب آبیاری در ناحیه فومنات… 96

جمع بندی فصل چهارم. 96

فصل پنجم. 97

خلاصه، 97

نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها 97

5-1- مرور کلی بر تحقیق.. 98

5-1-1- مقدمه. 98

5-1-2- اهداف و سوالات… 99

5-1-3- محدوده تحقیق.. 99

5-1-4- محدودیت تحقیق.. 99

5-1-5- روش و نوع تحقیق.. 99

5-1-6- متغیرهای تحقیق.. 100

5-1-6-1- متغیرهای مستقل.. 100

5-1-6-2- متغیر وابسته. 100

5-1-7- فرضیه های تحقیق.. 100

5-2- نتیجه گیری.. 100

5-2-1- یافته های توصیفی.. 100

–  گروه های سنی.. 100

–  سطح تحصیلات… 101

– میزان سابقه زارعین.. 101

– میزان مصرف نهاده ها 101

– فراوانی آب مصرفی.. 101

– کود شیمیایی.. 101

– سم ساقه خوار. 101

– سم علف کش… 101

– بذر. 102

– نیروی کار. 102

– هزینه ماشین آلات… 102

– هزینه‌های متغیر زراعت برنج.. 102

– هزینه های متغیر کل.. 102

– در آمد. 102

5-1-2- یافته های استنباطی.. 103

– نتایج برازش فرم تابعی کاب- داگلاس… 103

– نتایج برازش فرم تابعی ترانسندنتال. 103

– نتایج برازش فرم تابعی ترانسلوگ… 104

– نتایج برازش فرم تابعی درجه دوم تعمیم یافته. 105

– فرم تابعی برتر و تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری.. 106

– ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب آبیاری.. 106

5-3- بحث… 106

5-4- پیشنهادها 106

5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر. 106

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 107

منابع. 108

فهرست جداول

جدول 1-1- سهم منابع مختلف در تأمین آب آبیاری ناحیه فومنات……………………………………… 6

جدول 1-1- سهم منابع مختلف در تأمین آب آبیاری ناحیه فومنات……………………………………. 21

جدول 2-2- آثار کمتر شناخته شده سیاست افزایش قیمت آب………………………………………… 22

جدول 4-1- وضعیت سنی شالیکاران مورد مطالعه……………………………………………………… 60

جدول 4-2- وضعیت سطح آموزش شالیکاران مورد مطالعه……………………………………………. 62

جدول 4-3- وضعیت میزان سابقه شالیکاران…………………………………………………………… 63

جدول 4-4- وضعیت آب مصرفی بر حسب متر مکعب……………………………………………….. 64

جدول 4-5- وضعیت میزان مصرف کود شیمیایی بر حسب کیلوگرم………………………………….. 65

جدول 4-6- وضعیت میزان مصرف سم ساقه خوار بر حسب لیتر……………………………………… 66

جدول 4-7- مصرف سم علف کش بر حسب لیتر……………………………………………………… 67

جدول 4-8- وضعیت میزان مصرف بذر برحسب کیلوگرم…………………………………………….. 68

جدول 4-9- وضعیت تعداد نیروی انسانی……………………………………………………………… 69

جدول 4-10- هزینه ماشین آلات……………………………………………………………………….. 70

جدول 4-11- هزینه های متغیر کل……………………………………………………………………… 71

جدول 4-12- توصیف موارد مربوط به هزینه های متغیر کل…………………………………………… 72

جدول 4-13- وضعیت درآمد زارعین…………………………………………………………………… 72

جدول 4-14- آمار توصیفی مربوط به درآمد……………………………………………………………. 73

جدول 4-15- نتایج حاصل از آزمون هم­خطی تجزیه واریانس…………………………………………. 74

جدول 4-16- نتایج حاصل از برازش تابع تولید کاب­داگلاس………………………………………….. 74

جدول 4-17- نتایج حاصل از آزمون­های ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع کاب­داگلاس………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-18- نتایج حاصل از برازش تابع تولید کاب- داگلاس بر مبنای وزن­HCCM  ……………… 76

جدول 4-19- ماتریس واریانس- کواریانس ضرایب رگرسیون فرم تابعی کاب- داگلاس ……………. 77

جدول 4-20- ماتریس همبستگی ضرایب رگرسیون فرم تابعی کاب- داگلاس ……………………….. 77

جدول 4-21- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسندنتال ………………………………………….. 79

جدول 4-22- نتایج حاصل از آزمون­های ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع ترانسندنتال …………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول 4-23- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسندنتال بر مبنای وزن­دهی HCCM…………………. 80

جدول 4-24- کشش جزئی عوامل تولید در فرم تابعی ترانسندنتال ……………………………………. 81

جدول 4-25- ماتریس واریانس- کواریانس ضرایب رگرسیون فرم تابعی ترانسندنتال ………………… 83

جدول 4-26- ماتریس همبستگی ضرایب رگرسیون فرم تابعی ترانسندنتال …………………………… 84

جدول 4-27- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسلوگ ……………………………………………. 85

جدول 4-29- نتایج حاصل از آزمون­های ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع ترانسلوگ …………………………………………………………………………………………………………… 86

جدول 4-30- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسلوگ بر مبنای وزن­دهی HCCM  ……………… 87

جدول 4-32- کشش جزئی عوامل تولید در فرم تابعی ترانسلوگ …………………………………….. 89

جدول 4-33- نتایج حاصل از برازش تابع تولید درجه دوم تعمیم­یافته ………………………………… 90

جدول 4-35- نتایج حاصل از آزمون­های ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع درجه دوم تعمیم­یافته ……………………………………………………………………………………………….. 91

جدول 4-36- نتایج حاصل از برازش تابع تولید درجه دوم تعمیم­یافته بر مبنای وزن­دهیHCCM  …… 92

جدول 4-38- کشش جزئی عوامل تولید در فرم تابعی درجه دوم تعمیم­یافته …………………………. 94

جدول 4-39- معیارهای انتخاب فرم تابعی تولید برتر …………………………………………………. 95

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1- تاثیر تغییر در قید مقدار نهاده شبه ثابت بر کاهش هزینه ………………………………….. 31

شکل 2-2- منحنی ارزش تولید نهایی آب (تابع تقاضای آب) …………………………………………. 40

شکل 4-1-  پراکنش سنی شالیکاران مورد مطالعه ……………………………………………………… 61

شکل 4-2- پراکنش سطح آموزش شالیکاران مورد مطالعه …………………………………………….. 62

شکل 4-3- پراکنش سابقه شالیکاران …………………………………………………………………… 63

شکل 4-4- پراکنش میزان آب مصرفی …………………………………………………………………. 64

شکل 4-5- پراکنش میزان کود مصرفی ………………………………………………………………… 65

شکل 4-6- میزان مصرف سم ساقه خوار ………………………………………………………………. 66

شکل 4-7- میزان مصرف سم علف کش ………………………………………………………………. 67

شکل 4-8- میزان مصرف بذر ………………………………………………………………………….. 68

شکل 4-9- وضعیت نیروی کار ………………………………………………………………………… 69

شکل 4-10- پراکنش هزینه ماشین آلات ………………………………………………………………. 70

شکل 4-11- پراکنش هزینه کل ………………………………………………………………………… 71

شکل 4-13- پراکنش درآمد زارعین ……………………………………………………………………. 73

شکل 5-1- ساز و کار اجرایی در پژوهش حاضر ……………………………………………………… 9

چکیده

در ایران بخش کشاورزی بزرگترین متقاضی آب است. پایین بودن قیمت نسبی نهاده­ی آب آبیاری مورد استفاده در بخش یادشده سبب عدم سرمایه­ گذاری مناسب در فناوری ­های آب اندوز و اتلاف آن تا بیش از 80 درصد می­ شود.یکی از مسائل مهم بخش آب، پایین بودن غیر موجه قیمت یا تعرفه آب کشاورزی می­باشد.پژوهش حاضر برای نخستین بار با اندازه ­گیری دقیق میزان آب آبیاری مصرفی در اراضی شالیکاری ناحیه آبیاری فومنات در استان گیلان، برازش فرم­های مختلف تابع تولید وانتخاب فرم برتربه منظور برآورد قیمت اقتصادی آب آبیاری را مدنظر قرار داد. داده های مورد استفاده از 110 مزرعه شالیکاری ناحیه فومنات در سال زراعی 92-1391 به دست آمده است.با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، فرم تابعی ترانسندنتال به عنوان بهترین فرم تابع تولید تشخیص داده شد و قیمت سایه ای آب آبیاری بر اساس آن معادل با 9272 ریال تعیین گردید.

1-1- مقدمه
در سال های اخیر، رشد جمعیت، تغییر اقلیم و پدیده صنعتی شدن، محدودیت منابع آب را به همراه داشته است. بخش کشاورزی بزرگترین مصرف ­کننده آب بوده و کمترین راندمان مصرف آب را به خود اختصاص داده است. از این رو، طی سال­های اخیر تلاش­ های گسترده ­ای به منظور برآورد ارزش اقتصادی مصرف آب در بخش کشاورزی به منظور بهبود برنامه­ ریزی­های توسعه­ای صورت گرفته است. در این فصل ابتدا به بیان مسأله مدنظر در پژوهش حاضر پرداخته، سپس متغیرهای پژوهش، ویژگی های منطقه مورد مطالعه و روش و ابزارها مورد استفاده معرفی می گردند. همچنین، ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق به تفسیر ارائه شده و در نهایت به تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش پراخته می شود.

1-2– بیان مسأله
ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک آب و هوایی بوده و آب یکی از عوامل محدودکننده‌ی فرایند تولید در بخش‌های اقتصادی و به ویژه بخش کشاورزی است. از این ‌رو، مدیریت منابع آب از اولویت­های برنامه‌های سیاستی در کشور محسوب می­ شود. مدیریت منابع آب به ­عنوان مهم­ترین منبع طبیعی تجدیدپذیر اما محدود، یکی از مهم­ترین چالش­های قرن حاضر بوده و موجبات نگرانی­های عمده­ جهانی را فراهم آورده است (لینر[1]، 2009). منابع آب در معرض تنش فزاینده ناشی از آثار متقابل رشد جمعیت، توسعه­ اقتصادی، تنوع اقلیمی و توزیع ناهمگون زمانی و مکانی منابع آب، تغییر اقلیم و حفاظت از اکوسیستم است (وادا[2] ، 2010). این موارد سبب بروز مسائلی جدی مانند فقر، ایجاد اختلال در فرایند رشد و توسعه­ پایدار اقتصادی- اجتماعی، تهدید تولید جهانی غذا و ناپایداری منابع طبیعی می­ شود (آنگلس[3]، 2011).

کشاورزی با 85 درصد مصرف جهانی آب به عنوان بزرگ­ترین مصرف‌کننده‌­ این منبع،  نقش مهمی در تعادل مقدار آب بین استفاده­های رقیب دارد (پونگکیوراسین[4]، 2007). در دهه­های آینده، تأمین بیش از دو سوم عرضه­ی فزاینده‌ی­ غذای مورد نیاز جمعیت رو به گسترش جهان بر عهده­‌ی کشاورزی مبتنی بر آبیاری خواهد بود (الجئیدی[5]، 2009). و پیش ­بینی می­ شود در سال 2050 میلادی تقاضا برای آب کشاورزی به دو برابر برسد (پفیستر و همکاران[6]، 2011).

دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی سال­ها در سرلوحه کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. ولی عاملی که تحقق این هدف را با چالش مواجه می­سازد، محدودیت منابع و فقدان سرمایه ­های کافی در داخل کشور می­باشد که لاجرم دست اندرکاران و محققین را به سمت روش­های استفاده بهینه و اقتصادی از منابع تولید هدایت می­ نماید. تاکید بر بهره وری در استفاده از منابع موجود و تخصیص منابع و سرمایه­ها به مصارفی که حداکثر بازدهی را ایجاد می­ نماید، اصولی است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند. در این راستا، آب به عنوان محدودکننده­ترین عامل تولید در کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است و برنامه­ ریزی برای تخصیص مناسب آن به نحوی که حداکثر بازدهی در تولید محصولات کشاورزی ایجاد گردیده و در عین حال رفاه نسل­های آینده و محیط­زیست حفظ شود، بسیار اهمیت دارد. در واقع تقاضای روز افزون منابع آب و محدودیت منابع آبی کشور، شکاف بین عرضه و تقاضای آب را روز به روز افزایش می­دهد و امروزه محدودیت منابع اب تعیین کننده الگوی کشت بوده و در این راستا یکی از موثرترین راه ­های دستیابی به خودکفایی، تولید داخلی بیشتر و بهره وری افزونتر، تخصیص مناسب آب بر اساس معیارهای اقتصادی می باشد. از دیدگاه پارتو زمانی تخصیص منابع تولید بهینه اقتصادی خواهد بود که با تخصیص مجدد آن امکان افزایش مطلوبیت یا بازده اقتصادی در هیچ یک از بهره برداری­ها وجود نداشته باشد. در این راستا، معیارها و ابزارهای اقتصادی مختلفی می ­تواند نمایانگر بازده اقتصادی و فیزیکی نهاده­ها در بین بهره برداری­ها و کشت­های مختلف باشد که از مهمترین آنها ارزش اقتصادی می­باشد. در واقع مقایسه ارزش اقتصادی بین محصولات زراعی مختلف نشان­دهنده این است که الگوی تخصیص فعلی چقدر با اصول اقتصادی مطابقت دارد.

مباحث و مطالعاتی که پیرامون موضوع آب به عنوان یکی از محوری­ترین اجزای توسعه­ پایدار صورت پذیرفته، مدیریت ضعیف، ناکارامد و ناپایدار آب و نه محدودیت­های واقعی فیزیکی عرضه را مسئول چالش­های امروزی می­داند (استراتون[7]، 2008) به طوری که بسیاری از مشکلات، توسط مدیریت کارا و پایدار آب آبیاری قابل اداره شدن می­باشد که این امر مستلزم حفاظت از منابع آب و افزایش درآمد خالص تولیدکننده است (OECD، 2009). بانک جهانی و سایر سازمان‌های مربوط، ارزیابی میزان تقاضا را هسته‌ی مرکزی فرایند مقابله با بحران‌های پیش‌گفته شناخته و برآوردی از طبیعت تقاضا به عنوان پیش‌نیاز طراحی پایدار پروژه‌ها و برنامه‌ها و هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش آب مطرح است (دردن[8]، 1998). از این رو، استخراج تابع تقاضای آب آبیاری و تعیین ارزش اقتصادی و میزان بهره ­وری این نهاده کمیاب گام نخست طراحی راهبرد بهینه بهره ­برداری می­باشد.

ناحیه آبیاری فومنات در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود مشتمل بر پنج واحد عمرانی بوده که اراضی زراعی بالغ بر 66/49 هزار هکتار را تحت پوشش خود دارد. براساس آخرین اطلاعات موجود، سهم محصولات زراعی مختلف در الگوی کشت این ناحیه آبیاری عبارت از برنج دانه بلند مرغوب با 73/88 درصد، برنج دانه بلند پرمحصول با 56/9 درصد و سایر محصولات زراعی با 71/1 درصد است (). ارقام برنج دانه بلند با دارا بودن 29/98 درصد سطح زیر کشت، زراعت غالب در این ناحیه آبیاری می­باشد. از سوی دیگر، کل سود ناخالص زراعت در ناحیه آبیاری فومنات براساس مقادیر پولی دوره زراعی 90-1389 معادل با 96/0 هزار میلیارد ریال برآورد می­ شود. تأمین آب آبیاری در این ناحیه توسط چهار منبع اصلی شامل شبکه آبیاری سفیدرود، رودخانه­ها و انهار محلی و زهکش­ها، آب­بندان­ها و منابع زیرزمینی صورت می­گیرد. با توجه به مصرف آب آبیاری بالغ بر 487 میلیون متر مکعب در این ناحیه آبیاری، سهم هر یک از منابع چهارگانه فوق در تأمین آب آبیاری به ترتیب برابر با 06/60، 08/31، 24/2 و 62/6 درصد می­باشد (). استخراج تابع تقاضای آب آبیاری، تعیین ارزش اقتصادی و بهره ­وری این نهاده در منطقه مورد مطالعه نقش شایان توجهی در بهبود سیاست­های مدیریت منابع آب در اراضی پایاب سد و شبکه سفیدرود دارد.

تعداد صفحه : 127

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.