مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه ای مریم گلی کبیر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم باغبانی

گرایش: گیاهان دارویی

عنوان : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه­ ای مریم­ گلی­ کبیر

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش های نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی

گرایش گیاهان دارویی

عنوان:

بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه­ ای مریم ­گلی­ کبیر (Salvia sclarea L.)

اساتید راهنما:

دکتر بهمن حسینی

دکتر زهره جبارزاده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول

1- مقدمه و ………………………………………………………………………………………………………………1

1-1- اهمیت گیاهان …………………………………………………………………………………………………………………1

2-1- پراکنش، تارخچه.و کاربردهای مرسوم گونه های مریم گلی کبیر …………………………………………………………………………2

3-1- خصوصیات گیاهشناسی مریم گلی کبیر……………………………………………………………………..3

4-1- نیازهای اکولوژیکی مریم گلی کبیر…………………………………………………………………………….3

5-1- خواص درمانی مریم گلی کبیر………………………………………………………………………………..4

6-1- ترکیبات شیمیایی …………………………………………………………………………………………4

7-1- کشت بافت………………………………………………………………………………………………….5

8-1- اهمیت وکاربردهای کشت بافت در باغبانی…………………………………………………………………………………………6

9-1- اهمیت وکاربردهای کشت بافت در گیاهان دارویی………………………………………………………………………..7

10-1- هدف ار انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم

2- بررسی منابع علمی………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-2- ریزازدیادی درون شیشه ای………………………………………………………………………………………………………9

2-2- اثرات نوع محیط کشت بر باززایی…………………………………………………………………………………….9

3-2- اثرات نوع ریزنمونه بر باززایی…………………………………………………………………………………………………………….12

4-2- ریشه زایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل سوم

3- مواد و روش ………………………………………………….15

1-3- مکان و زمان انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………15

2-3- آماده سازی محیط کشت………………………………………………………………………………………………………15

1-2-3- محلول های ذخیره مواد معدنی محیط کشت MS……………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-3- محلول های ذخیره مواد تنظیم کننده رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….17

3-2-3- محلول ذخیره کیتوسان……………………………………………………………………………………………………..17

4-2-3- سایر مواد…………………………………………………………………………………………………………………………..17

3-3- ضدعفونی بذر……………………………………………………………………………………………………………..17

4-3- کاشت بذر و شرایط نگهداری ………………………………………………………………………………………………………18

5-3- تهیه ریزنمونه………………………………………………………………………….18

6-3- آزمایش1: تعیین اثر محیط کشت در جوانه­زنی بذور گیاه مریم­گلی­کبیر ………………………………………………………………………………19

7-3- آزمایش2: بررسی اثر نوع ریزنمونه و محیط کشت بر القاء جوانه و باززایی شاخساره مریم­گلی­کبیر………………………………………19

8-3-آزمایش3: بررسی اثر نوع و ترکیبات هورمونی بر القاء جوانه و باززایی شاخساره مریم­گلی­کبیر………………………………………………20

9- 3- کاشت ریزنمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………21

10-3- آزمایش 4: بررسی اثر غلظت نمک در محیط کشت پایه MS و تیمار هورمونی بر ریشه­رایی شاخساره­های باززاشده مریم­گلی­کبیر ………………………………….21

11-3- صفات مورد ارزیابی …………………………………22

12-3- طرح آزمایشی و تجزیه آماری داده ها …………………………………………………………………………23

فصل چهارم

4- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………24

1-4- آزمایش 1: جوانه زنی …………………………………………………………………………………………………24

1-1-4- اثر زمان­های مختلف ضدعفونی بر درصد و سرعت جوانه­زنی …………………………………………………………………………………………….24

2-1-4- اثر محیط­های مختلف کشت بر درصد و سرعت جوانه­زنی …………………………………………………………………………………………………25

3-1-4- اثر غلظت­های مختلف کیتوسان بر درصد و سرعت جوانه­زنی ……………………………………………………………………………………………26

4-1-4- اثر سطوح مختلف pH بر درصد و سرعت جوانه­زنی …………………………………………………………………………………………………………..27

2-4- القاء جوانه و باززایی مستقیم …………………………………………………………………………………………………28

3-4- آزمایش 2: بررسی اثر نوع ریزنمونه و محیط کشت بر القاء جوانه و باززایی شاخساره مریم­گلی­کبیر ……………………………………29

1-3-4- تأثیر نوع ریزنمونه و محیط کشت بر القاء جوانه…………………………………………………………………………………………………………………30

1-1-3-4- تأثیر نوع ریزنمونه بر القاء جوانه در محیط حاوی BAP ……………………………………………………………………………………………….30

2-1-3-4- تأثیر نوع ریزنمونه بر القاء جوانه در محیط حاوی Kin …………………………………………………………………………………………………31

3-1-3-4- تأثیر نوع ریزنمونه بر القاء جوانه در محیط حاوی TDZ………………………………………………………………………………………………..33

2-3-4- تأثیر نوع ریزنمونه و محیط کشت بر باززایی شاخه……………………………………………………………………………………………………………..34

1-2-3-4- تأثیر نوع ریزنمونه بر باززایی شاخه در محیط حاوی BAP ………………………………………………………………………………………….34

2-2-3-4- تأثیر نوع ریزنمونه بر باززایی شاخه در محیط حاوی Kin …………………………………………………………………………………………….36

3-2-3-4- تأثیر نوع ریزنمونه بر باززایی شاخه در محیط حاوی TDZ ………………………………………………………………………………………….38

4-4-  آزمایش 3: بررسی اثر نوع و ترکیبات هورمونی بر القاء جوانه و باززایی شاخساره مریم­گلی­کبیر …………………………………………39

1-4-4- اثر ترکیبات و غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­ های رشد بر القاء جوانه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر……………………………..40

2-4-4- اثر ترکیبات و غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­ های رشد بر القاء جوانه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­­کبیر…………………44

3-4-4- اثر ترکیبات و غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­ های رشد بر باززایی شاخه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر ……………………….48

4-4-4- اثر ترکیبات و غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­ های رشد بر باززایی شاخه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر…………….52

5-4- آزمایش 4: بررسی اثر غلظت نمک در محیط کشت پایه MS و تیمار هورمونی بر ریشه­زایی شاخساره­های باززاشده مریم­گلی­کبیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………56

6-4- ………………………………………………………………………………………………………………….59

فصل پنجم

5- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………60

1-5- جوانه زنی…………………………………………………………………………………………………………………….60

2-5- اثرات نوع ریزنمونه در باززایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-5- اثرات نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد گیاهی بر باززایی…………………………………………………………………………………………………….64

4-5- اثرات ترکیبات مختلف تنظیم­کننده­ های رشد گیاهی بر ریشه­زایی…………………………………………………………………………………………66

5-5- نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

6-5- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

 

 فهرست جداول

جدول1-3: ترکیب محلول های ذخیره پنج نمک غیر آلی در فرمولاسیون موراشیگ و اسکوگ (1962) ……………………….16

جدول 2-3: ترکیبات مختلف تنظیم­کننده­ های رشد گیاهی مورد استفاده در القای جوانه و باززایی شاخساره  از ریزنمونه های مورد استفاده در مریم گلی کبیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

جدول 1-4: درصد و سرعت جوانه زنی بذور مریم گلی کبیر در محیط های مختلف MS، WA وWFP……………………………………..25

جدول 2-4: اثر سطوح مختلف pH بر سرعت و درصد جوانه زنی بذور مریم گلی کبیر. ……………………………………………………………….28

جدول 3-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متفابل نوع ریزنمونه و BAP بر القاء جوانه در گیاه مریم گلی کبیر………………………………30

جدول 4-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع ریزنمونه و Kin بر القاء جوانه در گیاه مریم گلی کبیر…………………………….32

جدول 5-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع ریزنمونه و TDZ  بر القاء جوانه در گیاه مریم گلی کبیر……………………………..33

جول 6-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع ریزنمونه و BAP بر باززایی شاخه در گیاه مریم­گلی­کبیر……………………………….35

جدول 7-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع ریزنمونه و Kin بر باززایی شاخه در گیاه مریم­گلی­کبیر………………………………37

جدول 8-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع ریزنمونه و TDZ بر باززایی شاخه در گیاه مریم­گلی­کبیر…………………………….38

جدول 9-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و BAP بر القاء جوانه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر………………………………………………………………………………………………………..39

جدول 10-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و Kin بر القاء جوانه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

جدول 11-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و TDZ بر القاء جوانه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر………………………………………………………………………………………….43

12-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشدIAA  و BAP بر القاء جوانه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر………………………………………………………………………………………………………45

جدول 13-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و Kin بر القاء جوانه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر………………………………………………………………………………………………………46

جدول 14-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و TDZ بر القاء جوانه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

جدول 15-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و BAP بر باززایی شاخه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

جدول 16-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و Kin بر باززایی شاخه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

جدول 17-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و TDZ بر باززایی شاخه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

جدول 18-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و BAP بر باززایی شاخه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

جدول 19-4- جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و Kin بر باززایی شاخه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

جدول 20-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل نوع و غلظت تنظیم­کننده­ های رشد IAA  و TDZ بر باززایی شاخه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

جدول 21-4: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل غلظت نمک در محیط کشت پایه MS و تیمار هورمونی بر میانگین تعداد ریشه و طول ریشه در گیاه مریم­گلی­کبیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

فهرست اشکال

شکل 1-3: ریزنمونه های تهیه شده از گیاهچه های حاصل از کشت بذور ضدعفونی شده در شرایط استریل………………………………..19

شکل 1-4: اثر غلظت­های مختلف کیتوسان بر رنگ برگ و اندازه طول گیاهچه­های مریم­گلی­کبیر در محیط پایه MS ………………27

شکل 2-4: ریزنمونه­ های هیپوکوتیل و کوتیلدون مریم­گلی­کبیر قرارگرفته در محیط باززایی که پس از حدود یک ماه، سیاه شده و از بین رفتند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

شکل 3-4: القاء جوانه و باززایی شاخساره در ریزنمونه گره در محیط کشت MS حاوی تنظیم­کننده­ های رشد…………………………….29

شکل 4-4: ریشه زایی و سازگاری. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4: اثر زمان های مختلف استریلیزاسیون بر سرعت و درصد جوانه زنی در بذور مریم­گلی­کبی…………………………………………25

نمودار 2-4: اثر غلظت­های مختلف کیتوسان بر سرعت و درصد جوانه­زنی بذور مریم­گلی­کبیر   ……………………………………………………26

نمودار 3-4: پاسخ نوع ریزنمونه مریم­گلی­کبیر بر میانگین تعداد جوانه القا شده در محیط MS حاوی غلظت­های مختلف BAP..31

نمودار 4-4: اثر غلظت­های مختلف BAP بر میانگین القاء جوانه در گیاه مریم­گلی­کبیر در محیط MS ……………………………………….31

نمودار 5-4: مقایسه میانگین­های برش­دهی اثر متقابل نوع ریزنمونه و تیمار هورمونی Kin بر القاء جوانه در گیاه مریم­گلی­کبیر…32

نمودار 6-4: مقایسه میانگین اثر نوع ریزنمونه مریم­گلی­کبیر بر میانگین تعداد جوانه القا شده در محیط MS حاوی غلظت های    مختلف TDZ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

نمودار 7-4: مقایسه میانگین اثر غلظت­های مختلف TDZ بر القاء جوانه در گیاه مریم­گلی­کبیر ……………………………………………………34

نمودار 8-4: مقایسه میانگین اثر نوع ریزنمونه مریم­گلی­کبیر بر میانگین شاخه باززایی شده در محیط MS حاوی غلظت­های مختلف BAP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

نمودار 9-4: مقایسه میانگین اثر غلظت­های مختلف BAP بر باززایی شاخه در گیاه مریم­گلی­کبیر ……………………………………………..36

نمودار 10-4: مقایسه میانگین­های برش­دهی اثر متقابل نوع ریزنمونه و Kin بر باززایی شاخه در گیاه مریم­گلی­کبیر…………………..37

نمودار 11-4: مقایسه میانگین اثر نوع ریزنمونه بر میانگین شاخه باززایی شده مریم­گلی­کبیر در محیط MS حاوی غلظت­های مختلف TDZ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

نمودار 12-4: مقایسه میانگین اثر غلظت­های مختلف TDZ بر باززایی شاخه مریم­گلی­کبیر در محیط MS ………………………………..39

نمودار 13-4: مقایسه میانگین اثر ساده غلظت­های مختلف هورمون BAP بر القاء جوانه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر………………41

نمودار 14-4: مقایسه میانگین­های برش­دهی اثر متقابل غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­ های رشد Kin و IAA بر القاء جوانه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

نمودار 15-4: مقایسه میانگین­های برش­دهی اثر متقابل غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­ های رشد TDZ و IAA بر القاء جوانه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

نمودار 16-4: مقایسه میانگین­های برش­دهی اثر متقابل غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­ های رشد BAP و IAA بر القاء جوانه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

نمودار 17-4: مقایسه میانگین اثر ساده غلظت­های مختلف Kin بر القاء جوانه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر…………………..47

نمودار 18-4: مقایسه میانگین اثر ساده غلظت­های مختلف IAA بر القاء جوانه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر…………………47

نمودار 19-4: مقایسه میانگین اثر ساده غلظت­های مختلف TDZ بر القاء جوانه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر………………..48

نمودار 20-4: مقایسه میانگین اثر ساده غلظت­های مختلف BAP بر باززایی شاخه از ریزنمونه گره مریم­گلی کبیر………………………49

نمودار 21-4: مقایسه میانگین اثر ساده غلظت­های مختلف Kin بر باززایی شاخه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر………………………….50

نمودار 22-4: مقایسه میانگین­های برش­دهی اثر متقابل غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­ های رشد TDZ و IAA بر باززایی شاخه از ریزنمونه گره مریم­گلی­کبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

نمودار 23-4: مقایسه میانگین اثر ساده غلظت­های مختلف BAP بر باززایی شاخه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی کبیر………….53

نمودار 24-4: : مقایسه میانگین­های برش­دهی اثر متقابل غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­ های رشد Kin و IAA بر باززایی شاخه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

نمودار 25-4: مقایسه میانگین اثر ساده غلظت­های مختلف TDZ بر باززایی شاخه از ریزنمونه نوک شاخه مریم­گلی­کبیر……………56

نمودار 26-4: اثر محیط­های مختلف ریشه­زایی بر میانگین تعداد ریشه ­های تولید شده در محیط کشت MS حاوی غلظت­های مختلف IAA و IBA در مریم­گلی­کبیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………58

نمودار 27-4: اثر محیط­های مختلف ریشه­زایی بر میانگین طول ریشه ­های تولید شده در محیط کشت MS حاوی غلظت­های مختلف IAA و IBA در مریم­گلی­کبیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………58

 

چکیده

جنس Salvia متعلق به خانواده Lamiaceae است که شامل گونه­ های متعددی می­باشد. در طب سنتی و در تجارت به خصوص در تولید اسانس و به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذا، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L.) مورد استفاده قرار می­گیرد. محل پراکنش این گیاه، حوزه مدیترانه و ایران معرفی شده است. اسانس یا مواد استخراج شده از قسمت ­های هوایی این گیاه، اثرات بسیاری در درمان بیماریها به عنوان مثال مسکن، ضد التهاب، آنتی اکسیدانت، ضد قارچ و ضد باکتری دارد. در این تحقیق القای جوانه و باززایی شاخه در شرایط درون شیشه ­ای با بهره گرفتن از ریزنمونه­ های مختلف (گره، نوک شاخه، هیپوکوتیل و کوتیلدون) در گیاه مریم­گلی­کبیر مورد مطالعه قرار گرفت. القای جوانه و باززایی شاخساره در محیط پایه MS تکمیل شده با 6- بنزیل آمینو پورین (BAP)، تیدیازورون (TDZ) و کینتین (Kin)  درغلظت­های مختلف (0، 2/2، 4/4 و 8/8 میکرومولار)، در ترکیب با ایندول 3- استیک اسید (IAA) (0 و 1/1 میکرومولار) بدست آمد. در بررسی اثر نوع ریزنمونه بر جوانه القاشده و شاخه باززایی شده، مشاهده شدکه بیشترین تعداد جوانه القاشده و شاخه باززایی شده به ترتیب با میانگین 531/25 و 934/17 (جوانه و شاخه در هر تیمار) در ریزنمونه گره در محیط حاوی TDZ بدست آمد و کمترین میانگین جوانه القاشده (625/4 جوانه در هر تیمار) و شاخه باززایی شده (312/3 شاخه در هر تیمار) در ریزنمونه نوک شاخه در محیط حاوی Kin بدست آمد. در بررسی اثر نوع و غلظت تنظیم کننده­ های رشد گیاهی بر القای جوانه و باززایی شاخه، بیشترین میانگین جوانه القاشده (187/37 جوانه در هر تیمار) در غلظت 4/4 میکرومولار TDZ و بیشترین میانگین شاخه باززایی شده (053/26 شاخه در هر تیمار) در غلظت 8/8 میکرومولار TDZ در ریزنمونه گره تولید گردید. کمترین میانگین جوانه القاشده (1) و شاخه باززایی شده (1) در محیط کنترل و در ریزنمونه نوک شاخه تعیین گردید. شاخه های باززاشده در محیط ½ MS و MS تکمیل شده با غلظت های مختلف IAA و IBA (0، 5/0 و 1 میلی­گرم در لیتر) در طی 4 هفته، ریشه دار شدند. مقایسه میانگین­ها نشان داد که هورمون IAA با مقدار 5/0 میلی­گرم در لیتر با میانگین 55/2 ریشه، حداکثر میانگین تعداد ریشه را تولید کرد و حداقل میانگین تعداد ریشه در هورمون IBA با مقدار 5/0 میلی­گرم در لیتر با میانگین 52/1 مشاهده گردید. در مقایسه میانگین اثرات تیمار هورمونی بر طول ریشه مشخص شد که تیمار شاهد با میانگین 65/5 سانتی­متر، بیشترین میانگین طول ریشه را داشت و تیمار IAA (1 میلی­گرم بر لیتر) با میانگین 08/3 سانتی متر، کمترین میانگین طول ریشه را داشت. گیاهچه های ریشه دارشده در محیط ترکیبی پیت و پرلیت به نسبت (3به 1) و با رطوبت 100 درصد و با 90 درصد زنده­مانی در شرایط گلخانه سازگار شدند.

  مقدمه و کلیات

1-1- اهمیت گیاهان دارویی

سابقه درمان بیماریها با گیاهان دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است و انسان همواره، به حکم تجربه، علم و اندیشه و بنا به مقتضیات، در طول حیات بر روی کره زمین، به کمک گیاهان دارویی خود را مداوا می­کرده است. گیاهان دارویی منبع مهمی از ترکیبات برای صنعت داروسازی و طب سنتی هستند. حدود 80 درصد از مردم کشورهای در حال توسعه، به طور سنتی از داروهایی که از گیاهان مشتق شده­ اند، برای نیازهای­ مراقبت­های اولیه بهداشتی خود استفاده می­ کنند (Cunningham, 1993; Desilva, 1997). کمتر روزی است که در جراید و مقالات علمی از خواص گیاهان دارویی مطلبی را نخوانیم و به اهمیت گیاهان دارویی در مقایسه با عوارض و اختلالات مصرف داروهای شیمیایی، پی نبریم. در دنیای کنونی گرایش مردم به مصرف مواد گیاهی در درمان و پیشگیری بیماری­ها، بیشتر از گذشته است. امروزه کاربرد گیاهان دارویی در تولید فرآورده­ های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی روز به روز در حال افزایش است و به اهمیت و جایگاه این گیاهان افزوده است.

25 درصد داروهای مدرن کنونی از گیاهان دارویی ساخته شده­ اند. در سال 2000 حدود 60 میلیارد دلار درآمد کشورها از فروش گیاهان دارویی بوده است. (معاونی، 1388).

همچنین تهیه برخی از مواد موثره فعال که در صنایع دارویی اهمیت بسیاری دارند، به طور مصنوعی امکان­ پذیر نیست و تنها به صورت طبیعی از گیاهان مورد نظر قابل استخراجند. این دسته از مواد یا به طور کلی ساختمان شیمیایی ناشناخته­ای دارند و یا به دلیل داشتن ساختمان شیمیایی بسیار پیچیده، تهیه آنها به صورت مصنوعی در صنایع داروسازی، مشکل و مستلزم هزینه بسیار گران است، نظیر گلیکوزیدهای قلبی موجود در گل انگشتانه (Digitalis purpurea)، آلکالوئیدهای موجود در پروانش (Catharanthus rosea) و آلکالوئیدهای موجود در قارچ ارگوت. و این یکی از دلایل تمایل شرکت

های تولیدکننده مواد دارویی به داروهای دارای منشاء گیاهی است (امیدبیگی، الف 1388).

تعداد صفحه : 96

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.