مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان :

بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس

استاد راهنما:

دکتر ساسان رضادوست

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

گیاهشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

تهیه زمین و کاشت اسپرس ……………………………………………………………………………………………………………… 5

زمان کاشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

میزان بذر مصرفی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

آبیاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

کوددهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

جدول 1-1- توصیه کودهای فسفره بر مبنای فسفر جذب خاک ……………………………………………………. 7

جدول 1-2- توصیه کودهای پتاسه بر مبنای پتاس قابل جذب خاک ……………………………………………. 8

کنترل علف هرز …………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

آفات و بیماریها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

برداشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

تولید بذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

امتیازات اسپرس بر سایر نباتات علوفه ای ……………………………………………………………………………………… 10

خواص درمانی و دارویی اسپرس …………………………………………………………………………………………………….. 11

اهمیت گیاهان علوفه ای ………………………………………………………………………………………………………………… 12

کود زیستی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

کود زیستی فسفات بارور2 ……………………………………………………………………………………………………………… 16

نقش فسفر در گیاهان …………………………………………………………………………………………………………………….. 16

ضرورت استفاده از میکروارگانیسم های حل کننده فسفات ………………………………………………………….. 16

مکانیسم عمل کود فسفات بارور 2 …………………………………………………………………………………………………. 19

نتایج حاصل از کاربرد کودهای زیستی فسفاته ……………………………………………………………………………… 19

کود زیستی نیتروکسین …………………………………………………………………………………………………………………. 21

اهمیت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا…………………………………………………………………………………………….. 22

روش های بیولوژیکی تثبیت نیتروژن مولکولی هوا ……………………………………………………………………….. 23

تثبیت نیتروژن بادی آزوتروف های آزادزی …………………………………………………………………………………… 23

تثبیت نیتروژن به روش همیاری ……………………………………………………………………………………………………. 24

تثبیت نیتروژن به صورت همزیستی ………………………………………………………………………………………………. 27

مکانیسم تثبیت زیستی نیتروژن …………………………………………………………………………………………………….. 28

مشخصات کود زیستی نیتروکسین ………………………………………………………………………………………………… 28

نتایج حاصل از کاربرد کود زیستی نیتروکسین ……………………………………………………………………………… 29

کود زیستی بیوسولفور 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 31

نقش گوگرد در گیاه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

ضرورت استفاده از باکتریهای اکسید کننده گوگرد ……………………………………………………………………….. 32

مشخصات و مکانسیم عمل کود زیستی بیوسولفور ………………………………………………………………………… 34

نتایج حاصل از کاربرد کود زیستی بیوسولفور ………………………………………………………………………………… 36

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

موقعیت و محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………………………………… 38

شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………………….. 40

عملیات زراعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

آماده سازی زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

مشخصات تیمارهای آزمایشی و طرح آزمایش ………………………………………………………………………………. 41

عملیات کاشت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

عملیات داشت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

عملیات برداشت ………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

نحوه نمونه برداری صفات مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………….. 43

نحوه اندازه گیری صفات مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………. 43

ارتفاع بوته ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

تعداد شاخه های جانبی ………………………………………………………………………………………………………………….. 44

اندازه گیری تعداد برگ در بوته ……………………………………………………………………………………………………… 44

اندازه گیری قطر ساقه …………………………………………………………………………………………………………………….. 44

اندازه گیری وزن هزاردانه ……………………………………………………………………………………………………………….. 44

اندازه گیری عملکرد ماده خشک ……………………………………………………………………………………………………. 44

اندازه گیری عملکرد علوفه تر …………………………………………………………………………………………………………. 45

اندازه گیری عملکرد علوفه خشک ………………………………………………………………………………………………….. 45

اندازه گیری درصد پروتئین ……………………………………………………………………………………………………………. 45

اندازه گیری عملکرد دانه در هکتار …………………………………………………………………………………………………. 45

محاسبات آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

نتایج بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

ارتفاع بوته ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

تعداد برگ در بوته ………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

تعداد انشعاب ساقه در بوته …………………………………………………………………………………………………………….. 48

قطر ساقه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

عملکرد ماده خشک ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

عملکرد بیولوژیک ……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

وزن هزاردانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

عملکرد دانه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

عملکرد علوفه تر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

عملکرد علوفه خشک ………………………………………………………………………………………………………………………. 57

درصد پروتئین خام …………………………………………………………………………………………………………………………. 58

نتیجه گیری و بحث ………………………………………………………………………………………………………………………… 60

جدول 3-1- تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ………………………………………………………………………….. 61

جدول 3-2- مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه ………………………………………………………………………… 61

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

 

چکیده

این بررسی به منظور مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه اسپرس در قالب طرح بلوك كامل تصادفی در 9 تیمار و 4 تكرار در زمینی به مساحت 800 متر مربع در بهار سال 1391 ( 15/02/1391) در یک قطعه زمین زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آبخوان پلدشت وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی اجرا شد.تیمار های آزمایشی شامل كود شیمیایی(NPK) كود های زیستی نیتروكسین،فسفاته بارور 2،بیوسولفور بودند كه به صورت منفرد و تركیبی اعمال گردیدند. در هر بلوك 9 تیمار اجرا گردید.صفات مورد مطالعه عبارت بود از ارتفاع بوته،تعداد برگ،تعداد شاخه های جانبی،عملکرد ماده خشک و میزان عملکرد دانه، عملکرد علوفه تر، خشک و درصد پروتئین بود. بر اساس نتایج حاصله، اثرسطوح مختلف كودی روی ارتفاع بوته ،تعداد برگ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد ماده خشک در سطح احتمال یک درصد و بر صفت تعداد انشعابات ساقه و درصد پروتئین خام در سطح احتمال 5 درصد معنی داری بود.بیشترین عملکرد در صفات ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی در تیمار تلقیح با نیتروكسین+بیوسولفور+فسفاته بارورو درصفات تعداد برگ عملکرد ماده خشک و بیولوژیک تیمار کود شیمیایی بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد. در کلیه صفات کود های زیستی نسبت به شاهد و حتی کود شیمیایی برتری نشان داد که می توان نتیجه گرفت که امکان جایگزین کود زیستی خصوصا نیتروکسین با کود های شیمیایی می تواند بهترین شرایط را برای حصول حداکثری عملکرد کمی و کیفی در اسپرس فراهم سازد.

 

1-1 مقدمه

تمدن بشری با کشاورزی آغاز شد یعنی زمانی که انسانها تصمیم گرفتند به جای آنکه در پی شکار آواره بیابان ها شوند در محلی مناسب از لحاظ آب و هوا سکونت گزینند و زندگی خود را بر پایه نظمی منطقی استوار سازند. وطن انسان در قلمرویی مشخص مستلزم برخورداری از امنیت غذایی بود و بدین ترتیب آدمی راه تازه ای برای تهیه غذای خود یافت و شروع به کشت و زرع نمود. هر چند که مدت های طولانی از کابوس بشر نخستین می گذرد ولی هنوز نیز فقر، قحطی و سوء تغذیه از جمله مشکلات بزرگ انسان قرن علم و تکنولوژی می باشد. رشد بی رویه جمعیت،تخریب منابع طبیعی،آلودگی محیط زیست، سیاست های استعماری قدرت های بزرگ و بی توجهی به ارزش های عالی انسانی همگی دست در دست هم داده و سرنوشتی مبهم را در فراسوی آینده زندگی بشر قرار داده است(کوسیکامکوس ،1999) .در شرایطی که چهره حدود 3/1 از خاک نشینان کره زمین از درد سیلی فقر درهم پیچیده است و حدود 30/0 تا 5/2 میلیارد نفر از مردمان جهان به صورت پنهان و آشکار دچار سوء تغذیه هستند عده ای از انسانها در بعضی از نقاط دنیا به دلیل زیادی ثروت و خوراک به انواع مرضهای خطرناک دچار می گردند و از عالم انسانیت خارج می شوند(مارتینز،1992).در مجموع دانه غلات و حبوبات نزدیک به 3/2 از مواد غذایی مردمان مناطق آسیا و آفریقا را به صورت مستقیم تأمین می کنند.در حالی که در اروپا،آمریکا شمالی،آرژانتین،استرالیا و زلاندونو این نسبت به 3/1 تقلیل پیدا کرده است و این ممالک به صورت غالب از فراورده های دامی استفاده می کنند(راشد محصل و همکاران،1376).کارشناسان و متخصصان کشاورزی اعتقاد دارند که افزایش تولید غذا در جهان از طریق افزایش سطح زیر کشت بیش از این میسر نیست زیرا هر جا که آب و زمین مناسبی وجود داشته، کاشت هم صورت گرفته است(میر هادی،1380).

حتی بعضی از کشورهای مثل هند و چین پا را فراتر نهاده با خشک کردن حاشیه دریاها، زمین قابل کشت ایجاد کرده اند، در کشور های در حال رشد مثل ایران هم زمین های حاصلخیز و قابل کشت فراوانی وجود دارد که در حال حاضر بدون کشت رها شده اند، ولی محدودیت آب، مانع از به زیر کشت در آوردن آنها می شود. لذا با افزایش روز افزون جمعیت در جهان به خصوص در کشورهای در حال رشد، افزایش تولید و تهیه غذای کافی، فقط با افزایش محصول در واحد سطح امکان پذیر است، برای افزایش تولید در واحد سطح راه های زیادی وجود دارد، از طریق تحقیقات به نژادی یا به دست آوردن ارقام پر محصول و سازگار با شرایط آب و هوایی، خاک و محیط های مختلف و تهیه ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها و غیره و از طریق تحقیقات به زراعی، با انجام صحیح و به موقع عملیات زراعی و مصرف نوع مطلوب نهاده های کشاورزی از جمله تهیه زمین، تاریخ کاشت ،میزان بذر در هکتار، کیفیت بذر، تعداد بوته در هکتار،میزان و موقع آبیاری، میزان و موقع پخش کود، نوع کود مصرفی، مبارزه با علف های هرز، برنامه تناوب و آیش می توان محصول بیشتری به دست آورد (میر هادی، 1380).

تعداد صفحه : 83

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.