مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

عنوان : اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

عنوان:

اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی

استاد راهنما:

دکتر مهدی منصوری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول. 14

1- کلیات تحقیق. 14

1-1- پیشگفتار. 14

1-2- بیان مسئله. 14

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 15

1-4- اهداف تحقیق. 16

1-5- فرضیه‌های تحقیق. 17

1-6- تعریف واژه‌ها و مفاهیم. 17

فصل دوم. 19

2- مروری بر ادبیات تحقیق. 19

2-1- بررسی نظریه‌های پیرامون تحقیق. 19

2-1-1- سس فرانسوی.. 19

2-1-2- مواد اولیه سس فرانسوی.. 20

2-1-2-1- روغن.. 20

2-1-2-2- آب.. 20

2-1-2-3- سرکه. 20

2-1-2-4- شیرین کننده‌ها 21

2-1-2-5- نمک طعام. 21

2-1-2-6- هیدروکلوئیدها و قوام دهنده‌ها 22

2-1-2-7- تخم مرغ. 22

2-1-2-8- نگهدارنده‌ها 22

2-1-3- نگهداری مواد غذایی.. 23

2-1-4- نگهداری مواد غذایی با ترکیبات شیمیایی.. 24

2-1-4-1- اسیدبنزوئیک و پارابن‌ها 24

2-1-4-2- اسیدسوربیک… 25

2-1-5- انواع فساد سس‌های سالاد. 27

2-1-6- گیاهان دارویی.. 28

2-1-6-1 – مزایای استفاده از گیاهان دارویی.. 29

2-1-6-2- معایب استفاده از گیاهان دارویی.. 30

2-1-6-3- اثر ضد میکروبی ترکیبات گیاهی.. 30

2-1-6-4- روش‌های تعیین فعالیت ضد میكروبی.. 31

2-1-6-5- مکانیسم اثر ضد میکروبی ترکیبات گیاهی.. 31

2-2-3- کاکتوس… 32

2-2-3-1- جنس کاکتوس… 32

2-2-3-1- میوه کاکتوس… 33

2-2- بررسی پیشینه تحقیق. 36

2-2-1- استفاده از عصاره هسته کاکتوس در سس فرانسوی.. 36

2-2-2- استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی در سس‌های سالاد. 36

2-2-3- ترکیبات روغن دانه کاکتوس… 39

2-2-4- اثرات دارویی کاکتوس… 39

فصل سوم. 42

3- مواد و روش‌ها 42

3-1- مواد. 42

3-2- روش‌ها 42

3-2-1- آماده سازی نمونه‌ 42

3-2-1-1- عصاره گیری از هسته کاکتوس… 42

3-2-1-2- بررسی ترکیب اسیدهای چرب عصاره 43

3-2-1-2- تهیه سس فرانسوی.. 44

3-2-1-3- طراحی آزمایش… 44

3-2-2- آزمون‌های فیزیکوشیمیایی.. 45

3-2-2-1- pH.. 45

3-2-2-2- اسیدیته. 46

3-2-2-3- اندیس پراکسید. 46

3-2-2-4- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های فیزیکوشیمیایی.. 47

3-2-3- آزمون‌های میکروبی.. 47

3-2-3-1- شمارش کلی.. 47

3-2-3-2- کپک و مخمر. 48

3-2-3-3- سالمونلا.. 48

3-2-3-4- استفافیلوکوکوس اورئوس… 48

3-2-3-5- اشریشیا کلی.. 48

3-2-2-4- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های فیزیکوشیمیایی.. 49

3-2-4- آزمون حسی.. 49

3-2-4-1- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های آزمون‌ حسی.. 49

فصل چهارم. 52

4- نتایج و بحث.. 52

4-1- نتایج.. 52

4-1- 1- اندازه گیری درصد روغن هسته کاکتوس… 52

4-1-2- نتایج آزمون کروماتوگرافی گازی.. 52

4-1-2- آزمون‌های فیزیکوشیمیایی.. 56

4-1-2-1- pH.. 56

4-1-2-2- اسیدیته. 58

4-1-2-3- اندیس پراکسید. 59

4-1-3- آزمون‌های میکروبی.. 61

4-1-3-1- شمارش کلی.. 61

4-1-3-2- کپک و مخمر. 63

4-1-3-3- سالمونلا.. 66

4-1-3-4- استفافیلوکوکوس اورئوس… 68

4-1-3-5- اشریشیا کلی.. 69

4-1-5- آزمون حسی.. 71

4-1-5-1- پذیرش عطر و طعم تیمارها 72

4-1-5-2- پذیرش رنگ تیمارها 73

4-1-5-3- پذیرش بافت تیمارها 74

4-1-5-4- تفاوت تیمارها از نظر پس مزه 75

4-1-5-5- پذیرش کلی تیمارها 76

4-1-2- بحث.. 78

فصل پنجم. 82

5- نتیجه گیری کلی و پیشنهادات.. 82

5-1- نتیجه‌گیری.. 82

5-2- پیشنهادات.. 85

منابع. 88

پیوست‌ها 96

الف- نمونه‌ای از فرم ارزیابی چشایی فراورده سس مایونز. 96

فهرست شکل‌ها

شکل 2-1- گیاه کاکتوس مورد استفاده در این پژوهش، بومی شهرستان گرمسار. 32

شکل 2-2- میوه کاکتوس گلابی.. 34

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1– ترکیبات و اجزای تشکیل دهنده سس فرانسوی بدون هیچ گونه نگهدارنده 45

جدول 3-2- انواع تیمارهای تولید شده در این پژوهش… 46

جدول 4-1- ترکیب اسیدهای چرب مختلف در عصاره هسته کاکتوس… 55

جدول 4-2- مقادیر pH تیمارها در طول نگهداری.. 58

جدول 4-3- مقادیر اسیدیته تیمارها در طول نگهداری.. 60

جدول 4-4- مقادیر شمارش کلی میکروبی (cfu/g) تیمارها در طول نگهداری.. 63

جدول 4-5- مقادیر شمارش کپک و مخمر تیمارها (cfu/g) در طول نگهداری.. 6

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس فرانسوی در زمان یک ماه پس از تولید از نظر پذیرش عطر و طعم. 74

نمودار 4-2- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس فرانسوی در زمان یک ماه پس از تولید از نظر پذیرش رنگ. 75

نمودار 4-3- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس فرانسوی در زمان یک ماه پس از تولید از نظر پذیرش بافت. 76

نمودار 4-4- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس فرانسوی در زمان یک ماه پس از تولید از نظر پس مزه. 77

نمودار 4-5- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس فرانسوی در زمان یک ماه پس از تولید از نظر پذیرش کلی.. 78

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌های شیمیایی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس سالاد فرانسوی بود. تیمارهای مورد آزمایش، سس فرانسوی حاوی نگهدارنده شیمیایی بنزوات سدیم (065/0% وزنی) و سوربات پتاسیم (008/0% وزنی) و عصاره هسته سنجد (0، 1/0، 2/0، 3/0، 4/0، 5/0% وزنی)، سس فرانسوی حاوی عصاره هسته کاکتوس (1/0، 2/0، 3/0، 4/0، 5/0% وزنی)  بدون نگهدارنده شیمیایی و سس فرانسوی فاقد هر گونه نگهدارنده (شیمیایی و یا طبیعی) بودند. محصول پس از تولید بسته بندی شده و در دمای یخچالی نگهداری شد. تمامی آزمون‌های شیمیایی، میکروبی و حسی در فواصل زمانی بلافاصله پس از تولید، بعد از گذشت 24 ساعت، یک ماه پس از تولید و دوماه پس از تولید و در سه بار تکرار انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که شمارش کلی میکروبی در نمونه‌های حاوی عصاره هسته کاکتوس به طور معنا داری نسبت به نمونه فاقد هرگونه نگهدارنده کمتر است (05/0P <). هر چند نتایج آزمون شمارش کلی میکروب‌ها و آزمون شمارش کپک و مخمر در برخی نمونه‌های حاوی عصاره مقدار بیشتری نسبت به نمونه حاوی نگهدارنده‌های شیمیایی نشان داد، اما میزان نهایی در دامنه مجاز استاندارد ملی قرار داشت. سس فرانسوی حاوی 5/0 درصد عصاره هسته کاکتوس از نظر حسی با کسب نمره بسیار خوب، نشان داد که از نظر عطر و طعم بیش از سس فرانسوی بدون عصاره هسته کاکتوس مورد پسند مصرف کنندگان واقع می‌گردد. از مجموع موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که عصاره هسته کاکتوس که تاکنون جزء ضایعات کشاورزی محسوب می‌شد، می‌تواند جایگزینی طبیعی برای نگهدارنده‌های شیمیایی مضر موجود در بازار گردد. با توجه به اینکه بررسی ترکیب اسیدهای چرب عصاره هسته کاکتوس با دستگاه کروماتوگرافی گازی حکایت از وفور اسید لینولنیک در این عصاره دارد، می‌توان از فواید دارویی این ترکیب نیز استفاده کرد و حتی یک محصول عملگر به بازار صنایع غذایی کشور معرفی نمود.

1-1- پیشگفتار

با پیشرفت های جدید و اصلاحاتی که در صنایع غذایی صورت گرفته است، سلامت مواد غذایی، خود را با اهمیت تر از گذشته نشان می دهد. طبق آمار منتشره در کشور های صنعتی بیش از 93 درصد از مردم از مسمومیت های غذایی حداقل یکبار در سال رنج می برند. از این رو به روش های جدید کنترل میکروارگانیسم های مولد عفونت و مسمومیت های غذایی، احساس نیاز می شود. از طرفی امروزه در جوامع غربی تمایل به غذاهای طبیعی و کاهش استفاده از افزودنی های سنتزی در مواد غذایی بیش از گذشته است (Bassole, 2003; Dorman and Deans, 2000). استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری‌ها قرن ها سابقه دارد. امروزه با اینکه بخش عظیمی از داروهای مصرفی شیمیایی هستند، اما تخمین زده می‌شود که دست کم یک سوم تمام فراورده های دارویی یا منشاء گیاهی دارند و یا پس از استخراج از گیاه تغییر شکل یافته اند (آیینه چی، 1358).

1-2- بیان مسئله

سس‌ها به عنوان چاشنی و جهت بهبود و تکمیل طعم غذا مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به ترکیبات تشکیل دهنده‌‌ی آن‌ ها می توانند نقش موثری در تامین مواد مغذی و انرژی زای لازم برای انسان داشته باشند. علی رغم تاثیرات مفید، این فراورده‌ها به دلیل داشتن میزان روغن بالا در برابر فساد اکسیداتیو حساس بوده و در طول دوره نگهداری، خصوصیات کیفی آن‌ ها در اثر فساد میکروبی و اکسیداتیو کاهش می‌یابد. بنابراین استفاده از ترکیباتی با خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی می تواند نقش موثری در عمر ماندگاری این ترکیبات داشته باشد (Yin & Cheng, 2003). در حال حاضر برای رسیدن به این هدف از نگهدارنده‌های شیمیایی استفاده می‌شود.

امروزه کارخانجات مواد غذایی به دنبال استفاده از جایگزین‌های افزودنی‌های شیمیایی مواد غذایی می‌باشند تا غذاهای سالم تر و طبیعی تری را به مصرف کننده عرضه نمایند (Nychas,1995). ادویه جات، عصاره‌ها و اسانس‌های طبیعی به عنوان ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی، جایگزین‌های مناسبی برای مواد آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی شیمیایی و مصنوعی محسوب می شوند. تمایل برای مصرف این ترکیبات به دلیل طبیعی بودن، سالم بودن، نبود ترکیبات سرطانزا و نبود ترکیبات جهش زا در آن‌ ها می‌باشد (Madsen & Bertelsen, 1995).

از دهه 1980 تمایل به تولید فراورده هایی با ترشی كمتر (كاهش سركه) و كم كالری (كاهش روغن) در چاشنی‌ها و سس های سالاد، افزایش یافته است. با توجه به كاهش اسید استیک و افزایش pH فراورده و همچنین كاهش مقادیر روغن و در نهایت، افزایش فاز آبی و كاهش غلظت اسیدهای آلی و نمك، استفاده از افزودنی های طبیعی در انواع چاشنی و سس سالاد به لحاظ میكروبیولوژیكی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. به این ترتیب در فرمولاسیون جدید محصولات مختلف غذایی به خصوص در چاشنی ها و سس های سالاد و فراورده های گوشتی، مقدار مصرفی ادویه جات گیاهی نه تنها به عنوان یک طعم دهنده بلكه در جهت بهبود خواص فیزیكی شیمیایی و ماندگاری محصولات مختلف غذایی افزایش یافته است (میلانی و همکاران، 1389).

تعداد صفحه : 99

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.