مهندسی پلیمر

پایان نامه پلیمر: تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با بهره گرفتن از تکنولوژی غشاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : پلیمر

گرایش  صنایع پلیمر

عنوان : تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با بهره گرفتن از تکنولوژی غشاء

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

رشته وگرایش

مهندسی پلیمر  صنایع پلیمر

 

عنوان:

تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با بهره گرفتن از تکنولوژی غشاء

 

استاد راهنما

دکتر شادی حسن آجیلی

استاد مشاور

دکتر سید محمودرضا حجتی

زمستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1 – 1. مقدمه —————- 2

1 – 2. ترکیبات موجود در پساب­های پالایشگاهی—- 4

1 – 3. استاندارد دفع پساب —– 5

1 – 4. مشکلات ناشی از وجود آمونیاک وکامپونت­های نیتروژن در آببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 9

1 – 5. روش­های حذف آمونیاک و کامپونت­های نیتروژن در آب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-  10

1 – 6. فرایندهای غشایی ——- 12

1 – 7. اهداف پروژه     ——–  13

1 – 8 .نتیجه ­گیری  ———– 14

فصل دوم: فرایندهای غشایی 

2 – 1. غشاء چیست؟ ———- 16

2 – 2. توسعه تاریخی غشاها —   17

2 – 3. دورنمایی از محدوده و کاربردهای فرایندهای غشایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———   20

2 – 4. مدول­های فرایند­های غشایی ————–  23

2 – 5. مزایای استفاده از تکنولوژی غشاء ———-  27

2 – 6. میکرو فیلتراسیون ——  28

2 – 7. اولترا فیلتراسون  ——– 30

2 – 8. انواع فرایندهای فیلتراسیون ————–   31

2 – 9. فاکتورهای مؤثر بر شار عبوری حین فیلتراسیون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————    34

2- 9 – 1. اختلاف فشار در دو طرف غشاء ———  34

2 – 9 – 2. سرعت خطی یا سرعت جریان متقاطع  –   36

2 – 9 – 3. دما  ————    37

2 – 10. دلایل کاهش شار  —-   37

2 – 10 – 1. قطبیت غلظتی  —  38

2 – 10 – 2. گرفتگی غشاء  —-  38

2 – 11. مکانیزم های جداسازی غشایی———–   46

2 – 11 – 1. نفوذ نادسن ——  47

2 – 11 – 2. نفوذ سطح گزینشگر —————  48

2 – 11 – 3. موئینگی تراکمی —  48

2 – 11 – 4. غربالگری مولکولی –  49

2 – 11 – 5. انحلال نفوذ ——  49

2 – 12. غشاء­های پلیمری —— 50

2 – 12 – 1. نفوذ ————  52

2 – 12 – 2. جذب ———–  54

2- 13. اسمز معکوس ———- 55

2 – 14. غشاءهای ماتریس آمیخته ————–   65

فصل سوم: مواد و روش­ها

3 – 1. مواد شیمیایی ———   81

3 – 1 – 1. پلی­ال ————  82

3 – 1 – 2. دی ایزوسیانات —-   82

3 – 1 – 3. زنجیرگسترنده —–  83

3 – 1 – 4. کاتالیست ———  83

3 – 1 – 5. حلال ———–    83

3 – 2. روش انجام کار ——–  84

3 – 2 – 1. تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای سنتز پلی­یورتان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——    84

3 – 2 – 2. واکنش سنتز پلی­یورتان ————-  85

3 – 2 – 3. ساخت غشای چگال از پلی­یورتان خالص بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————   88

3 – 2 – 4. فیلم­کش با تیغه استیل قابل تنظیم  —-  88

3 – 3. نکات ضروری  ——–    89

3 – 4. دستگاه مورد استفاده برای تست غشاء —–    92

3 – 4 – 1. سیستم اسمز معکوس با مدول غشائی —   92

3 – 5. طرح آزمایشات ——–   96

3 – 6. بررسی مشخصات غشاء —————-     96

3 – 6– 1. آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی ——    96

3 – 6 – 2. آنالیز طیف سنجی مادون قرمز فوریه —    97

3 – 6 – 3. آنالیز میکروسکوپ الکترونی ———    97

3 – 6 – 4. آنالیز توزین حرارتی (TGA) ——–   98

3 – 6 – 5. آنالیز زاویه تماس (CA) ————  98

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4 – 1. نتایج آنالیزهای غشاءهای ساخته شده —–  102

4 – 1 – 1. نتایج آنالیز RFTI —————-  102

4 – 1 – 2. نتایج آنالیز DSC —————-   103

4 – 1 – 3. نتایج آنالیز TGA – 107

4 – 1 – 4. نتایج حاصل از آنالیز CA ———– 109

4 – 1 – 5. نتایج آنالیز SEM – 110

4 – 2. آزمون­های تراوایی غشاء —————-  114

4 – 2 – 1. بررسی اثر فشار بر روی تراوایی غشاء­  –  114

4 – 2 – 2. بررسی تأثیر گذشت زمان بر شار عبوری از غشاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 115

4 – 3. نتیجه گیری نهایی —-  119

4 – 4. پیشنهادات ———-   121

منابع و مراجع ————— 122

 

فهرست جداول

عنوان                                                                     صفحه

جدول  – 1 – 1.  آلاینده­های پساب و منابع آن­ها  —–4

جدول  – 1 – 2.  استاندارد خروجی فاضلاب­های صنعتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 6

جدول  – 2 – 1.  مقایسه میان چهار فرایند غشایی —20

جدول  – 2 – 2. خلاصه­ای از تکنولوژی­های مختلف جداسازی غشایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—22

جدول  – 3 – 1.  نام و مشخصات مواد استفاده شده  – 81

جدول  – 3 – 2.  محاسبات ترکیب مواد اولیه برای سنتز پلی­یورتان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–91

جدول  – 4 – 1.  دمای ذوب غشاء­های مختلف با توجه به آنالیز DSC بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد  106

جدول  – 4 – 2.  نتایج آنالیز بررسی  زاویه­ تماس با سطحبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-109

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                     صفحه

 

شکل – 1- 1. موازنه آب در پالایشگاه —————3

شکل – 2 – 1. نمایش ترسیمی دو فاز جدا شده توسط یک غشاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 17

شکل – 2 – 2. مدول غشایی مارپیچی ————  25

شکل – 2 – 3. مقطع عرضی مدول مارپیچی ——-  25

شکل – 2 – 4.  مدول غشایی صفحه و قاب ——–  26

شکل – 2 – 5.  مدول غشایی الیاف میان تهی —–   26

شکل – 2 – 6. انجام فیلتراسیون به طریق جریان انتهای بسته و جریان متقابل ———— 32

شکل – 2 – 7.  تغییر شار و ضخامت کیک در جران انتهای بسته و جریان متقابل ——–   32

شکل – 2 –  8. اشکال مختلف اولترافیلتراسیون با جریان –  متقابل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–33

شکل – 2 – 9.  تغییرات شار عبوری از غشاء با تغییر شرایط عملیاتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–   35

شکل – 2 – 10. اثر عوامل مختلف بر فرایند اسمز معکوس بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 63

شکل – 3 – 1. تصویری از سامانه مورد استفاده در سنتز پلی­یورتان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 85

شکل – 3 – 2. سنتز پلی‌یورتان از طریق واکنش دو مرحله‌ای بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———  87

شکل – 3 – 3. فیلم کش غشاء با تیغه تمام استیل متحرک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–89

شکل – 3 – 4 . سیستم اسمز معکوس آزمایشگاهی همراه با مدول غشاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–94

شکل – 3 – 5. مدول غشایی باز شده ————–95

شکل – 3 – 6. مدول غشایی بسته —————-95

شکل – 4 – 1. طیف FTIR غشاءهای ساخته شده–103

شکل – 4 – 2.  نتایج آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–105

شکل – 4 – 3. نمودار آنالیز تخریب حرارتی با دستگاه TGA بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 108

شکل – 4 – 4. تصاویر SEM سطحی و مقطع شکست غشاءهای پلی یورتان (PU)——- 113

شکل – 4 – 5.  نمودار بررسی اثر فشار بر شار عبوری از غشاء بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 115

شکل – 4-6. نمودار میزان جداسازی با گذشت زمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————  116

شکل – 4-7. نمودار میزان شار عبوری با گذشت زمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

امروزه جداسازی غشایی به عنوان جایگزین فناوری­ها معمول فرایند­های جداسازی و به ویژه در جداسازی گازها و محلول­هایی با آلودگی­های خیلی کم و یا دست یابی با درجه خلوص بالا مطرح شده است. غشاءهای پلیمری برای جداسازی استفاده می شوند با این حال عملکرد جداسازی آنها به اندازه کافی برای امکان سنجی صنعتی مناسب نیست. از سوی دیگر غشاءهای معدنی دارای عملکرد جداسازی خوبی هستند اما فراوری آن­ها با مشکلاتی همراه است. بنابراین توسعه غشاهءها با مورفولوژی جدید برای اصلاح خواص تراوش گازی غشاءها مورد نیاز است.

در نتیجه غشاءهای ماتریس آمیخته متشکل از ماتریس­های پلیمری و ذرات معدنی / آلی پراکنده در ابعاد نانو نوع جدیدی از غشاءها هستند که برای از بین بردن محدودیت غشاءهای پلیمری توسعه داده شده ­اند. بهترین مکانیزم انتقال از این غشاء ها با بررسی اثر پارامترهای آماده سازی و عملیاتی می ­تواند به دست آید. در این پروژه به بررسی اثر مقادیر 3 درصد وزنی از نانوسیلیکا اصلاح نشده و نانوسیلیکا اصلاح شده با فلوئور (نانو سیلیکا فلوئوره)، زمان و فشار بر عملکرد جداسازی غشاءهای آمیخته نانوکامپوزیتی پرداخته می­ شود. غشاءهای مورد استفاده در این پروژه یک ساختار خاص از پلی­یورتان و نانوذرات سیلیکا و سیلیکا فلوئوره می­باشد. ساخت غشاءهای خالص پلی یورتان و غشاءهای ماتریس آمیخته پلی یورتانی مورد بررسی قرار گرفته است. نانو ذرات سیلیکا اصلاح نشده از شرکت مرک (آلمان) تهیه شده ­اند ونانو ذرات سیلیکا فلوئوره در دانشگاه شیراز سنتز شده ­اند. غشاءها با بهره گرفتن از فیلم­کش و روش تبخیر حلال تهیه شده ­اند.

برای تفهیم بهتر از ساختار غشاء آنالیزهای TGA ، FESEM ، FTIR ، DSC  وContact angle (CA) استفاده شده است. آنالیز DSC نشان داد که افزایش نانوذرات منجر به افزایش دمای انتقال شیشه ­ای و مقاومت حرارتی نانوکامپوزیت­های پلیمری می­ شود. آنالیز FTIR حضور ذرات نانوسیلیکا و فلوئور را بر روی سطح نانوکامپوزیت­ها نشان می­دهد. تصاویر SEM تغییر مورفولوژی پلیمر را با اضافه کردن نانوذرات نشان می­دهد. آنالیزTGA  افزایش مقاوت حرارتی را با اضافه کردن نانوذرات را نشان می­دهد. آنالیز CA اثر نانوذرات را بر روی آب دوستی یا آب گریزی غشاء نانوکامپوزیتی را نشان می­دهد. افزایش نانوذرات تراوایی گاز آمونیاک را از غشاء به طور چشمگیری افزایش می­دهد.

واژه های کلیدی :

جداسازی غشایی ، نانوکامپوزیت ، پلی یورتان ،آمونیاک ، غشاءی ماتریس آمیخته

1 1. مقدمه:

حضور ترکیبات آلی در آب یکی از عمده­ترین منابع اصلی آلودگی محیط­های آبی می­باشند. امروزه گازها اهمیت خاصی پیدا کرده ­اند به طوری که عمده خوراک­های صنایع شیمیایی گازها هستند که می­توان به آمونیاک، نیتروژن، اکسیژن، گازهای طبیعی اتیلن و پروپیلن اشاره کرد. جداسازی یک یا چند گاز در بسیاری از صنایع لازم و ضروری است. بسیاری از این ترکیبات برای جانوران و گیاهان و محیط زیست خطرناک هستند. ترکیبات آروماتیک سمی­تر از ترکیبات آلیفاتیک هستند و اجزای با وزن ملکولی متوسط سمی­تر از اجزای سنگین­تر (نظیر قیرها) می­باشند. از فرایندهایی که امروزه برای جداسازی به کار می­روند می­توان به تقطیر سرمایشی، جذب­سطحی، جذب و جداسازی غشایی اشاره کرد ] 4 – 1 [ .

در فرایندهای زیادی در پالایشگاه­ها، پتروشیمی­ها و صنایع زیردستی نیاز به آب وجود دارد ولی در همه این فرایندها نیاز به آب تصفیه شده با درجه ی خلوص بالا نیست و می­توان از آب­های بازیابی شده نیز در بسیاری از موارد استفاده کرد. قسمت عظیمی از آب مورد استفاده می ­تواند بازیابی گردد و کسری از آن به علت تبخیر در مراحل مختلف هدر می­رود. عمده­ترین منابع تولید پساب­های نفتی و پالایشگاهی، جریان پساب حاصل از عملیات نفتی و گازی میادین خشکی  و دریایی است. بازیابی پساب­ها به خصوص در نواحی نفت خیز خشک به دلیل کمبود آب بسیار مهم است. حجم آب تولیدی در حین فرایندهای نفتی که اصطلاحاً به آن آب تولید شده گفته می­ شود در مورد میادین خشکی ایالات متحده سالانه در حدود 33 میلیارد بشکه تخمین زده شده است . این آب­های تولیدی به علت دارا بودن مقادیر قابل توجهی مواد نفتی، آلی و معدنی قابلیت تزریق به چاه یا تخلیه در آب­های سطحی را ندارند ] 5 [. شکل 1-1 یک نمونه از موازنه آب در یک پالایشگاه را نشان می­دهد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 147

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.