زیست شناسی

پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ زیست شناسی- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی-مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : علوم گیاهی- سیستماتیک اکولوژی

عنوان : پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ زیست شناسی- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی-مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ زیست شناسی- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی-مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس

استاد راهنما

دکتر احمد رضا خسروی

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی و ثبت تنوع گیاهی و زیستگاهی  موجود در منطقه ممسنی واقع در شمال غرب استان فارس است که در طول شرقی’َ30 ْ51 و عرضَ شمالی ‘5 ْ30 قرار گرفته است. در مجموع 395 نمونه، متعلق به 69 تیره، 172 جنس و 225 گونه جمع آوری، شناسایی و در هرباریوم دانشگاه شیراز بایگانی شدند. گیاهان دو لپه با 57 تیره، 142 جنس و 187 گونه متنوع ترین گروه و پس از آن تک لپه ای ها با 8 تیره، 25 جنس و34 گونه قرار دارند. نهانزادان آوندی با 3 تیره، 3 جنس و 3 گونه و بازدانگان با 1 تیره، 1جنس و 1 گونه در منطقه حضور دارند. غنی ترین تیره ها از نظر تعداد گونه به ترتیب Asteraceae (42 گونه)،  Fabaceae( 23 گونه) و Poaceae (13 گونه) می­باشند. متنوع ترین جنس های موجود در پوشش گیاهی منطقه Convolvulus L.، Plantago L. و Trifolium L.  هر کدام با 5 گونه و Allium L. با 4 گونه است. از نظر کورولوژی بیشتر گیاهان به ناحیه ایران- تورانی تعلق دارند. از لحاظ شکل زیستی، تروفیت ها شکل زیستی  غالب را در منطقه تشکیل می­ دهند. بر اساس سیستم EUNIS هفت زیستگاه اصلی در منطقه وجود دارد که در بردارنده: 1- علفزار 2- بوته‌زار 3-درختچه‌زار 4- درخت زار 5- مناطق کم‌پوشش یا بی‌پوشش با بستر سنگی و صخره‌ای 6- آب‌های سطحی درون سرزمینی 7- زیستگاه‌های کشت شده زراعی، باغبانی یا مسکونی می­باشد. از عوامل اکولوژیکی که بر روی پراکنش گیاهان در زیستگاه های مختلف تاثیر به سزایی داشته است می­توان به عوامل اقلیمی و توپوگرافیکی و زیستی اشاره کرد.

 

کلمات کلیدی: ممسنی، شکل زیستی، فلورستیک، زیستگاه

فهرست مطالب

                                               

 

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه. 2

 کلیات   2

۱-2-  ویژگی های سرزمین ایران  3

۱-3- تاریخچه مطالعات فلورستیکی در ایران  4

۱-3-1- تاریخچه مطالعات فلورستیکی ایران: 5

۱-3-3 منابع شناسایی فلور ایران: 10

۱-4- نواحی فلورستیکی ایران  11

1-5- توپوگرافی استان فارس   12

1-6- اقلیم شهرستان ممسنی  14

1-6-1- دما 16

1-6-2- بارندگی  17

۱-6-3- رطوبت نسبی  18

1-6-4- خاک   19

1-10- جغرافیا و زمین ریخت شناسى  20

زمین شناسی استان فارس…. 21

1-11-1- زمین شناسی عمومی ممسنی  22

1-11-2- چینه نگاری ممسنی  22

۱-11-3- رسوبات جوان گستره نورآباد 26

۱-12- اهداف و ضرورت انجام پروژه 27

مواد و روش ها 29

۲-1- مطالعات صحرایی  29

2-2- مطالعات آزمایشگاهی  30

نتایج… 33

3-1- نتایج  33

۳-2- پوشش گیاهی منطقه: 42

بحث…. 47

4-1- عوامل انتشار گونه ها در منطقه مورد مطالعه  48

4-1-1- اقلیم  48

4-1-2- توپوگرافی  51

4-1-3- عوامل زیستی  58

4-2- فیتو جغرافی  61

4-3-1- ناحیه ایران و تورانی  61

4-3- عناصر انحصاری  62

4-4- پیشنهادات پزوهشی آینده 64

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فهرست منابع

الف: منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….   65

ب: منابع انگیسی…………………………………………………………………………………………………………….    68

           پیوست    

پیوست جدول1……………………………………………………………………………………………………………………71

پیوست جدول2…………………………………………………………………………………………………………………….86

تصاویری از برخی زیستگاه های موجود در منطه مورد مطالعه …………………………………………93

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه      

 

جدول3-1: تعداد تیره، جنس و گونه مربوط به هر کدام از گروه های گیاهی………………………33

جدول 3-2: لیست غنی ترین تیره های گیاهان آوندی…………………………………………………………35

جدول 3-3: لیست غنی ترین جنس های گیاهان آوندی……………………………………………………..36

جدول3-4: لیست تعدادی از گیاهان دارویی منطقه……………………………………………………………..37

جدول 3-5: تعدادی از گیاهان منطقه که دارای پتانسیل زینتی شدن هستند……………………38

جدول 3-6: گونه های بومی ایران در منطقه…………………………………………………………………………38

جدول 3-7: لیست علف های هرز منطقه……………………………………………………………………………..39

جدول 3-8: گونه های فراوان منطقه……………………………………………………………………………………40

 

فهرست شکل ها

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

 

شکل 1-1: نقشه نواحی فلورستیکی ایران……………………………………………………………………………..11

شکل 1-2: نقشه موقعیت منطقه موردمطالعه………………………………………………………………………………12

شکل1-3: نقشه اقلیم استانفارس………………………………………………………………………………………………..15

شکل1-4 دمای حداکثر مطلق بلند مدت استان فارس……………………………………………………………..16

شکل1-5: دمای حداقل مطلق بلند مدت استان فارس……………………………………………………………..16

جدول1-6: میانگین دمای حداکثر بلند مدت استان فارس……………………………………………………….17

شکل1-7: بارندگی بلند مدت استان فارس………………………………………………………………………………..17

شکل1-8:  بارندگی بلند مدت فصل زمستان استانفارس…………………………………………………………..18

شکل1-9: رطوبت نسبی بلند مدت فصل زمستان استانفارس……………………………………………………18

شکل3-1: نمایش سهم هر یک از گروه های گیاهی در پوشش منطقه بر حسبدرصد………………34

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل3-2: سهم غنی ترین تیره ها در پوشش گیاهی منطقه (بر حسب درصد)…………………………..35

شکل3-3: تعداد گونه ها وجنس های غنی ترین تیره ها در پوشش گیاهی منطقه…………………….36

شکل 3-4: نمودار میزان گلدهی گیاهان منطقه در فصول مختلف سال های جمع آوری گیاه….41

شکل 4-1: نمایش جوامع اصلی پوشش گیاهی در منطقه با توجه به ارتفاع……………………………..54

شکل 5-1: تصاویری از برخی از زیستگاه های موجود در منطقه…………………………………………………93

شکل5-2: مقایسه اثر شیب بر روی پوشش گیاهی منطقه…………………………………………………………..94

شکل5-3: تصاویری از تخریب های انسانی در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..95

فهرست نشانه‌های اختصاری

 

تروفیت Th
فانروفیت Ph
کریپتوفیت Cr
کامفیت Ch
همی کریپتوفیت He
اروپا – سیبری Euro – Sib
ایران – آناتولی Ir – An
ایران – تورانی Ir – Tur
بومزاد end
جهان وطن Cos
چند منطقه‌ای Pl
زراعی Cult
صحرا – عربستان Sah – Arab
گرمسیری Trop
مدیترانه‌ای Medit
نوبوسندی Nobo – Sind
هیمالیا Hima
شیب جنوب شرقی SE
شیب جنوب غربی SW
شیب جنوبی S
شیب شرقی E
شیب شمال شرقی NE
شیب شمال غربی NW
شیب شمالی N
شیب غربی W

کلیات

 

سیستماتیک: علم بررسی تنوع موجودات زنده است. این علم شامل کشف، توصیف و تفسیر گوناگونی های زیست شناختی و تلفیق اطلاعات حاصل از این گوناگونی ها به شکل سیستم های طبقه بندی پیش نگر است. علم سیستماتیک به بررسی علمی اشکال مختلف و گوناگونی های موجود در عالم جانداران و هر گونه رابطه ی بین آنها می ­پردازد (14) .

تعریف فلور و فلورستیک

فلورستیک: شاخه ای از علم گیاه شناسی است که به شناسایی و لیست کردن همه ی گونه های گیاهی یک منطقه می ­پردازد. رستنی های یک منطقه را فلور می­نامند. به کتاب یا دیگر آثاری که رستنی های یک منطقه را شرح می­ دهند نیز فلور گفته می­ شود. فلور در معنای دوم ابزاری برای شناسایی تاکسون های یک منطقه به شمار می آید. بنابراین فلورستیک در بر دارنده ی بررسی فلور ها (رستنی های مناطق) و تهیه ی فلور ها (کتاب های رستنی های مناطق) است (12).

برای شناخت فلور و پوشش گیاهی یک منطقه داشتن اطلاعات کلی از تاریخچه اکولوژی، منابع شناسایی، موقعیت جغرافیایی، عوامل دیرینه شناسی و ویژگی های کمی و کیفی آن فلور ضروری است. در واقع مجموع این یافته ها سیمای یک فلور و پوشش گیاهی یک منطقه را ترسیم می­نماید و آگاهی از این یافته ها مقدمه ای برای شناخت کامل یک فلور است (30).

زیستگاه ها بلوک های ساختمانی اساسی محیط زیست می­باشند که توسط حیوانات و گیاهان اشغال شده اند و به عنوان واحدی برای توصیف محل و مدیریت حفاظت از محیط زیست مهم هستند. زیستگاه به عنوان منطقه ای که در آن یک موجود زنده یا گروهی از موجودات زنده زندگی می­ کند شرح داده می­ شود و توسط اجزای زنده و غیرزنده محیط زیست تعریف می­ شود (9).

تعداد صفحه : 112

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.