مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه اقتصاد کشاورزی:بررسی صرفه حاصل از مقیاس در مصرف مواد غذایی در ایران

دانلودپایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی‌ارشد در رشته اقتصاد کشاورزی

 

با عنوان:بررسی صرفه حاصل از مقیاس در مصرف مواد غذایی در ایران

دانشکده کشاورزی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته‌

اقتصاد کشاورزی

 

 

بررسی صرفه حاصل از مقیاس در مصرف مواد غذایی در ایران

 

 

شهریور 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

بررسی صرفه حاصل از مقیاس در مصرف مواد غذایی در ایران

به کوشش

سعید مهرجو

در این مطالعه رابطه میان صرفه حاصل از مقیاس و مصرف مواد غذایی و مسکن در میان خانوارهای روستایی ایران بررسی شد. عموماً در اقتصاد صرفه های حاصل از مقیاس برای تولید مورد توجه بوده است. حال ان كه در خصوص مصرف نیز چنین پدیده‏ای می تواند حایز اهمیت و مورد استفاده باشد. صرفه حاصل مقیاس در مصرف بطور مشخص به معنی آن است كه با اضافه شدن هر فرد به خانوار، مخارج مصرفی به نسبت کمتری افزایش می‏یابد. اهمیت استفاده از مفهوم صرفه حاصل از مقیاس در مصرف در حوزه اقتصاد رفاه مشهود است. بدین منظور، توابع مقیاس برای مواد غذایی و غیرغذایی و سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) مورد استفاده قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز از داده های مربوط به 19786 خانوار طرح نمونه‏گیری هزینه و درآمد در سال 1390 به دست آمد. نتایج نشان داد صرفه­های حاصل از مقیاس هم در گروه مواد غذایی و هم در گروه مسكن در كلیه چارك­ها وجود دارد و خانوارها از این پدیده بهره­مند می­باشند. به طوری که در گروه ‏های كالایی مواد غذایی و مسکن میزان این صرفه با کاهش درآمد به ترتیب کاهش و افزایش می‏یابد. نكته حائز اهمیت در نتایج آن است كه صرفه های حاصل از مقیاس در گروه مسكن به دلیل عمومی بودن این گروه كالایی بیش از گروه مواد غذایی بوده و این موضوع در كلیه چارك­ها نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، در راستای افزایش اثربخشی سیاست­های معطوف به بهبود شرایط رفاهی در سطح خانوارها، تمركز بر حمایت بر گروه مسكن و حمایت از مسكن خانوارهای كم درآمد از اولویت بیشتری نسبت به تمركز بر گروه مواد غذایی برخوردار است.

کلمات کلیدی: صرفه حاصل از مقیاس، مصرف مواد غذایی، SURE، خانوارهای روستایی، ایران

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                     صفحه

مقدمه. 2

1-1- سؤالات تحقیق. 8

1-2- اهداف. 8

1-3- فرضیات. 8

2-1- جایگاه مصرف در مفاهیم اقتصادی. 10

2-2- جایگاه رفاه در مفاهیم اقتصادی. 11

2-3- رابطه مصرف با رفاه و فقر. 12

2-4- عوامل مؤثر بر مصرف. 14

2-5- عوامل مؤثر بر رفاه و فقر. 17

2-6- بعد خانوار، به عنوان عامل مشترک تأثیرپذیری سه مفهوم مصرف، رفاه و فقر   20

2-7- تبیین تأثیرگذاری بعد خانوار از طریق معیار صرفه ‏های حاصل از مقیاس   24

2-8- اندازه‏گیری صرفه حاصل از مقیاس. 26

تئوری و روش تحقیق. 31

3-1- مواد و روش. 31

3-2- روش تخمین. 33

3-3- داده ‏های مورد استفاده. 34

نتایج و بحث. 36

4-1- برخی خصوصیات اجتماعی- اقتصادی نمونه مورد مطالعه. 36

4-2- تابع مقیاس کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوارها. 41

4-2-1- مقیاس معادل OECD.. 43

4-3- تعیین درجه صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در کالا و خدمات سبد مصرفی خانوارها در کل نمونه مورد مطالعه. 45

4-4- تعیین درجه صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در کالا و خدمات سبد مصرفی خانوارها در چارک‏های مختلف درآمدی:. 49

نتیجه‌گیری و پیشنهادها. 61

منابع. 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

 

جدول 4-1- برخی از ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی خانوارهای نمونه مورد مطالعه (سال 1390). 37

جدول4-2- متوسط هزینه کل، خوراکی و دخانی و غیرخوراکی سالانه یک خانوار روستایی: 1389و1390(ریال). 38

جدول4-3- متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد (ریال): 1389 و 1390. 41

جدول 4-4: وضعیت کالاها و خدمات مورد استفاده در سطح خانوارهای روستایی بر اساس سطح تابع مقیاس. 43

جدول 4-4-1- بعد خانوار و سهم مواد غذایی و مسکن از مخارج خانوار در چارک‏های مختلف درآمدی با در نظر گرفتن شرایط OECD برای بعد خانوار.. 45

بعد خانوار. 45

جدول 4-5- نتایج برآورد مدل تعیین درجه صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوارهای نمونه مورد مطالعه. 48

جدول 4-6- نتایج برآورد مدل تعیین درجه صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوارهای چارک اول. 54

جدول 4-7- نتایج برآورد مدل تعیین درجه صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوارهای چارک دوم. 55

جدول (4-8): نتایج برآورد مدل تعیین درجه صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوارهای چارک سوم. 57

جدول (4-9): نتایج برآورد مدل تعیین درجه صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوارهای چارک چهارم. 58

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان صفحه

 

نمودار4-1- ترکیب هزینه ‏های کل سالانه یک خانوار روستایی در سال 1390 (درصد)   38

نمودار4-2- متوسط هزینه ‏های خوراکی یک خانوار روستایی. 39

نمودار4-3- متوسط هزینه ‏های غیرخوراکی یک خانوار روستایی. 40

نمودار4-4- ترکیب درآمد کل یک خانوار روستایی در سال 1390 (درصد)   41

 

 

 

 


 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

مصرف به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی اقتصاد‏ کلان و چرخه اقتصادی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‏کند. الگوی مصرف[1] نیز به عنوان یکی از مباحث اصلی نظریه مصرف، جایگاه ویژه‏ای را در نظریه ‏های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده است. عمدتاً مخارج مصرفی سهم بزرگی از درآمد ملی را به خود اختصاص می‏دهد و آن بخش از درآمد ملی که مصرف نمی‏شود، به طور منطقی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری می‏شود. بدین ترتیب بهینه‌سازی الگوی مصرف در اقتصاد کلان به طور غیرمستقیم، به بهینه شدن سرمایه‏گذاری در سطح کلان اقتصادی مساعدت نموده و به منطقی شدن روند توسعه کمک می کند. مصرف (خصوصی) عبارت از مخارج کل خانوار است که از محل درآمد قابل تصرف، صرف خرید کالاها یا خدمات مصرفی می‏گردد (سیفی و علایی، 1388).

مصرف در اصطلاح اقتصادی، ارزش پولی کالاها و خدماتی که از سوی افراد خریداری و تهیه می‏شود (اخوی، 1380). برخی دیگر در تعریف مصرف می‏گویند: ثروت، منبع درآمد است و درآمد خالص ( درآمد منهای استهلاک) به دو منظور استفاده می‏شود: بخشی از آن به انباشتن ثروت و پس‏انداز اختصاص می‏یابد و بخش دیگر، صرف تحصیل لذت می‏شود. آن قسمت از درآمد که صرف به دست آوردن لذت می‏گردد، مصرف نام دارد (قدیری اصل، 1379).

در اقتصاد، مصرف دو گروه عمده خوراکی‏ها و غیر خوراکی‌ها را در برمی‏گیرد. خوراکی‏ها، شامل آشامیدنی‏ها، دخانیات، انواع نان، برنج، گوشت، لبنیات، روغن، میوه و سبزی و غیر خوراکی‌ها، شامل گروه ‏های پوشاک و کفش، مسکن، اثاثیه منزل، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و ارتباطات، تفریحات و سرگرمی‏ها، خدمات فرهنگی و کالاها و خدمات متفرقه است (محتشم دولتشاهی، 1376). به عبارت ساده، مصرف یعنی بهره‏گیری از چیزی برای برآوردن یک یا چند نیاز ذاتی. بنابراین، شناخت شیوه ‏های درست مصرف و رعایت آن و آشنایی با راه ‏های درست استفاده از سرمایه و ابزار کار و لوازم زندگی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

نگاهی به مطالعات انجام‌شده در مورد شیوه‌های مصرف این نظر را تقویت می‌كند كه شیوه‌ی مصرف، یک طریقه‌ی مصرف الگویی و دارای نمونه است. الگویی بودن شیوه‌ی مصرف به این معناست كه انتخاب كالاهای مصرفی مادی و فرهنگی اگرچه یک انتخاب شخصی است و فرد مستقیماً و با اراده و خواست خود در میان كالاهای مصرفی دست به انتخاب می‌زند و آن فرد با توجه به درآمد و امكانات مالی، قدرت خرید، قیمت كالا، ذوق و سلیقه و علائقش و نیز ارزش‌هایی كه به آن‌ ها اتکا و باور دارد، دست به انتخاب می‌زند اما از آن‌جا كه انتخاب شخصی تحت تأثیر عوامل و متغیرهایی همچون سن، جنس، محل تولد، نوع شغل، متغیرهای سبك زندگی، پایگاه اجتماعی، طبقه اجتماعی، قشربندی اجتماعی و سایر متغیرهای‏ اجتماعی اثرگذار بر شیوه‌ی تفكر، احساس و رفتار فرد است. بنابراین انتخاب‌های شخصی وجه اجتماعی-فرهنگی پیدا می‌كنند و در یک جامعه و متن یک فرهنگ، انتخاب‌های شخصی الگویی می‏شوند.

به طور کلاسیک در بحث تقاضا و مصرف فرض می‌شود که مصرف اعضای خانوار از یک کالای خاص یکسان است و برای محاسبه مصرف سرانه از یک ماده غذایی در یک خانوار، مقدار آن بر تعداد افراد تقسیم می‏شود. درحالی‌که در واقع چنین نیست و مصرف اعضای مختلف خانواده از یک ماده غذایی بسته به شرایط سنی و توزیع جمعیتی متفاوت است. چنین واقعیتی مفهومی به نام صرفه حاصل از مقیاس در مصرف[2] به وجود می‏آورد. این مصرف به صورت متوسط بوده و بنابراین کلی است و قادر به ارائه اطلاعات در زمینه ماهیت و نحوه تأثیر بعد خانوار بر مصرف، هزینه ‏های مربوط و تبعات ناشی از آن نیست (خلجی و همکاران، 1386).

نکته حائز اهمیت در مصرف خانوار، عمومی یا خصوصی بودن کالاست. چنانچه کالایی عمومی باشد، به دلیل اشتراک در مصرف می‏تواند صرفه ‏هایی را در خانوار در پی داشته باشد. از طرف دیگر اگر کالا خصوصی باشد، به دلیل عدم امکان اشتراک در استفاده، نمی‏توان صرفه مقیاس را برای آن متصور شد. آماده کردن غذا موضوعی است که می‏تواند خصوصی بودن آن را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب که در فرایند آماده سازی غذا به طور همزمان، یک ماده غذایی را برای چندین نفر آماده نمود. بنابراین یک عضو خانوار با تخصیص وقت خود به آماده سازی غذا موجب صرفه‏جویی در خانوار می‏شود. به طور معمول افراد در خانوارهایی با اندازه و مصرف متفاوت زندگی می‌کنند. خانوارهای بزرگ از صرفه حاصل از مقیاس در مصرف بهره می‌برند. طبق یک گفته‌ی قدیمی، دو نفر ارزان‌تر از یک نفر زندگی می‌کنند. صرفه حاصل از مقیاس بر استاندارد زندگی تک‌تک اعضای خانوار تأثیر می‌گذارد. بنابراین دانستن درجه صرفه حاصل از مقیاس در مقایسه‌ی سطح استاندارد خانوارهای با اندازه و مصرف مختلف، مهم و ضروری است. یک خانوار کالاهای متنوعی مصرف می‌کند که این کالاها بر اساس عمومی و خصوصی بودن می‌توانند طبقه‌بندی شوند. کالاهای عمومی[3] می‌توانند باهم به وسیله‌ی چندین عضو خانوار استفاده شوند، به طوری که یک عضو بر دیگری اثر جانبی نداشته باشد. یعنی مصرف یک عضو از کالای عمومی تأثیری بر مصرف سایر اعضا ندارد. خدمات خانگی و کالاهای بادوام نمونه‌هایی از کالاهای عمومی هستند. برای مثال دو یا تعداد بیشتری از اعضای خانواده در استفاده از وسایلی همچون یخچال یا تلویزیون می‌توانند همان امکاناتی را داشته باشند که یک نفر به صورت جداگانه زندگی می‌کند و از این امکانات برخوردار است. به کالاها و خدماتی که به صورت جداگانه به تک‌تک اعضای خانوار نسبت داده می‌شوند، کالاهای خصوصی[4] می‌گویند. صرفه حاصل از مقیاس در مصرف خانوارها عموماً ناشی از مصرف باهم کالاهای عمومی است (کاکوانی،1997).

صرفه حاصل از مقیاس، نمونه بارز تأثیر بعد خانوار است که می‏تواند هزینه خانوار و به نوبه خود وضعیت فقر در خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. هزینه سرانه مواد غذایی با افزایش اندازه، کاهش داشته است که این خود ممکن است ناشی از صرفه حاصل از مقیاس در مصرف مواد غذایی در ایران باشد که در نهایت به واسطه‏ افزایش درآمد خانوارها، تغییر در قدرت خرید و مصرف دیگر کالاهای لوکس موجب افزایش رفاه آنان شده است. اطلاعاتی از کشورهای ثروتمند و فقیر نشان می‏دهد که سرانه تقاضا برای مواد غذایی با افزایش اندازه خانوار، کاهش می‏یابد (دیتون و پاکسون، 1998). به طور کلی ارزیابی هزینه ‏های افراد خردسال با در نظر گرفتن اقتصاد مقیاس در یک خانواده، شرط لازم برای استنباط و بررسی استانداردهای زندگی فردی بر اساس داده ‏های مربوط به خانواده است. عمده‏ترین منبع اقتصاد مقیاس، وجود کالاهای عمومی برای خانوارهاست که بدون نیاز به جایگزینی نسبت به تعداد اعضای خانوار می‏توان آن‏ها را تقسیم کرد و مورد استفاده قرار داد.

  1. Consumption patterns
  2. Economies of Scale on Consumption
  3. Puplic Goods
  4. Private Goods

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :103

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.