رشته مدیریت

پایان نامه وضعیت خرید از دیدگاه رابینسون با تصمیم مصرف­ کنندگان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (کرمان)

 

 

موضوع:

بررسی رابطه وضعیت خرید از دیدگاه رابینسون با تصمیم

مصرف­ کنندگان کارت اعتباری بانک تجارت

 شهر تهران سال 1392

 

سال تحصیلی 91

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول – کلیات و مقدمات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1 عنوان تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….  5

1-3-  سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………… 5

1-5- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7

1-7- تعریف نظری واژه ­ها ………………………………………………………………………………………. 7

1-8- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………. 9

1-9- متغییرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

2 -1- تعریف کارت اعتباری ……………………………………………………………………………………. 14

2-2- انواع کارت از لحاظ شیوه تسویه………………………………………………………………………… 14

2-3- انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت …………………………………………………………………… 16

2-4- انواع کارت به لحاظ گسترده جغرافیایی کاربرد ……………………………………………………… 18

2-5- نقش و کارکردهای کارت بانکی…………………………………………………………………………. 19

2-6- تاریخچه کارت اعتباری در جهان و ایران …………………………………………………………….. 20

2-7- بانک­های صادرکننده کارت اعتباری ……………………………………………………………………. 22

2-8- انواع کارت­های اعتباری بانک­های کشور ……………………………………………………………… 23

2-9- انواع کارت اعتباری بانک تجارت ………………………………………………………………………. 26

2-10- عوامل مؤثر بر تصمیم ­گیری مصرف ­کننده …………………………………………………………….. 42

2-11- تصمیم ­گیری خرید ……………………………………………………………………………………….. 43

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

2-12- تعریف تصمیم ­گیری خرید ……………………………………………………………………………… 44

2-13- آشنایی با مفاهیم وضعیت­های خرید …………………………………………………………………. 45

2-14- سابقه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 45

2-15- چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………….. 48

2-16- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………… 49

2-17- مدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 50

2-18- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………… 51

فصل سوم – مواد و روشها

3-1- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 53

3-2- مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………… 54

3-3- ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………. 55

3-5- روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………. 55

3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 56

فصل چهارم – یافته های تحقیق

4-1- توصیف متغیرهای اصل پژوهش ………………………………………………………………………… 59

4-1-1-1- مؤلفه خرید مجدد معمولی ………………………………………………………………………… 61

4-1-1-2- مؤلفه خرید مجدد اصلاحی ………………………………………………………………………. 63

4-1-1-3- مؤلفه خرید جدید …………………………………………………………………………………… 65

4-2- متغیر تصمیم خرید …………………………………………………………………………………………. 67

4-1-2-1- مؤلفه احساس نیاز ………………………………………………………………………………….. 69

4-1-2-2- مؤلفه جستجوی اطلاعات …………………………………………………………………………. 71

4-1-2-3- مؤلفه ارزیابی گزینه­ ها ………………………………………………………………………………. 73

4-1-2-4- مؤلفه تصمیم خرید …………………………………………………………………………………. 75

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-1-2-5- مؤلفه رفتار پس از خرید ………………………………………………………………………….. 77

4-3- بررسی فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………. 79

4-3-1- فرضیات تحلیلی ………………………………………………………………………………………… 79

4-3-1-1- فرضیه اصلی اول ……………………………………………………………………………………. 80

4-3-1-2- فرضیه ویژه اول ……………………………………………………………………………………… 81

4-3-1-3- فرضیه ویژه دوم …………………………………………………………………………………….. 83

3-1-4- فرضیه ویژه سوم ………………………………………………………………………………………… 85

4-3-1-5- فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………………… 89

فصل پنجم – بحث و بررسی

5-1- بخش اول : تحلیل سؤالات و مؤلفه­ های وضعیت­های خرید (خرید مجدد معمولی) ………… 93

5-2- بخش دوم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­ های وضعیت­های خرید (خرید مجدد اصلاحی)……….. 93

5-3- بخش سوم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­ های وضعیت­های خرید (خرید جدید)…………………… 93

5-4- بخش چهارم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­ های تصمیم خرید (احساس نیاز) ………………………. 93

5-5- بخش پنجم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­ های تصمیم خرید (جستجوی اطلاعات) ………………. 93

5-6- بخش ششم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­ های تصمیم خرید (ارزیابی گزینه­ ها)…………………….. 93

5-7- بخش هفتم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­ های تصمیم خرید (تصمیم به خرید)……………………… 93

5-8- بخش هشتم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­ های تصمیم خرید (رفتار پس از خرید)………………… 93

5-9-  اهم نتایج آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………….. 94

5-10- بحث و بررسی ……………………………………………………………………………………………. 96

5-11- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………. 98

5-12- پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………… 99

5-13- محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………… 99

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول شماره (2-1) : آمار صدور کارت اعتباری در کشور ………………………………………………. 23

جدول شماره (2-2) : ویژگی­های کارت اعتباری بانک پاسارگاد ………………………………………… 24

جدول شماره (2-3 ) : ویژگی­های کارت اعتباری بانک پارسیان ………………………………………… 24

جدول شماره (2-4) : ویژگی­های کارت اعتباری عمومی بانک ملت …………………………………… 25

جدول شماره (2-5) : ویژگی­های کارت اعتباری ویژه اساتید دانشگاه در بانک ملت ………………. 25

جدول شماره (2-6) : مقایسه ویژگی­های کارت اعتباری در چهار بانک کشور ………………………. 26

جدول شماره (4-1) : توزیع فراوانی متغیر وضعیت خرید ……………………………………………….. 60

جدول شماره (4-2) : توصیف متغیر وضعیت­های خرید ………………………………………………….. 61

جدول شماره (4-3) : جدول توزیع فراوانی مؤلفه خرید مجدد معمولی ………………………………. 62

جدول شماره (4-4) : توصیف مؤلفه خرید مجدد معمولی ……………………………………………….. 63

جدول شماره (4-5) : توزیع فراوانی مؤلفه خرید مجدد اصلاحی ………………………………………. 64

جدول شماره (4-6) : توصیف مؤلفه خرید مجدد اصلاحی ………………………………………………. 65

جدول شماره (4-7) : توزیع فراوانی مؤلفه خرید جدید …………………………………………………… 66

جدول شماره (4-8) : توصیف مؤلفه خرید جدید ………………………………………………………….. 67

جدول شماره (4-9) : توزیع فراوانی متغیر تصمیم خرید …………………………………………………. 68

جدول شماره (4-10) : توصیف متغیر وضعیت تصمیم خرید ……………………………………………. 69

جدول شماره (4-11) : توزیع فراوانی مؤلفه احساس نیاز ………………………………………………… 70

جدول شماره (4-12) : توصیف مؤلفه احساس نیاز ………………………………………………………… 71

جدول شماره (4-13) : توزیع فراوانی مؤلفه جستجوی اطلاعات ……………………………………….. 72

جدول شماره (4-14) : توصیف مؤلفه جستجوی اطلاعات ……………………………………………….. 73

جدول شماره (4-15) : توزیع فراوانی مؤلفه ارزیابی گزینه­ ها …………………………………………….. 74

جدول شماره (4-16) : توصیف مؤلفه ارزیابی گزینه­ ها ……………………………………………………. 75

جدول شماره (4-17) : توزیع فراوانی تصمیم به خرید ……………………………………………………. 76

جدول شماره (4-18) : توصیف مؤلفه تصمیم به خرید ……………………………………………………. 77

جدول شماره (4-19) : توزیع فراوانی مؤلفه رفتار پس از خرید ………………………………………… 78

جدول  شماره (4-20) : توصیف مؤلفه رفتار پس از خرید ……………………………………………….. 79

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول شماره (4-21) : نتایج آزمون همبستگی بین وضعیت خرید و تصمیم خرید …………………. 81

جدول شماره (4-22) : نتایج آزمون همبستگی متغیر وضعیت خرید مجدد معمولی وضعیت فرایند تصمیم خرید      82

جدول شماره (4-23) : نتایج آزمون همبستگی متغیر وضعیت خرید مجدد اصلاحی وضعیت فرایند تصمیم خرید     84

جدول شماره (4-24) : نتایج آزمون همبستگی متغیر وضعیت خرید جدید وضعیت فرایند تصمیم
خرید ………………………………………………………………………………………………………………….. 86

جدول  شماره (4-25) : نتایج آزمون همبستگی بین مؤلفه­ های وضعیت خرید با مؤلفه­ های فرایند
خرید…………………………………………………………………………………………………………………… 88

جدول  شماره (4-26) : تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مؤلفه­ های وضعیت خرید و فرایند تصمیم خرید      89

جدول  شماره (4-27) : تحلیل رگرسیونی برای بررسی رابطه بین مؤلفه­ های وضعیت خرید و فرایند تصمیم خرید    89

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                       صفحه

نمودار شماره (4-1) نمودار فراوانی متغیر وضعیت خرید………………………………………………….. 60

نمودار شماره (4-2) نمودار جعبه­ای وضعیت خرید ……………………………………………………….. 61

نمودار شماره (4-3) نمودار درصد فراوانی مؤلفه خرید مجدد معمولی ………………………………… 62

نمودار شماره (4-4) نمودار جعبه­ای وضعیت خرید مجدد معمولی …………………………………….. 63

نمودار شماره (4-5) نمودار درصد فراوانی مؤلفه خرید مجدد اصلاحی  ……………………………… 64

نمودار شماره (4-6) نمودار جعبه­ای مؤلفه خرید مجدد اصلاحی ……………………………………….. 65

نمودار شماره (4-7) نمودار درصد فراوانی مؤلفه خرید جدید …………………………………………… 66

نمودار شماره (4-8) نمودار جعبه­ای مؤلفه خرید جدید ……………………………………………………. 67

نمودار شماره (4-9) نمودار درصد فراوانی مؤلفه تصمیم خرید …………………………………………. 68

نمودار شماره (4-10) نمودار جعبه­ای تصمیم خرید…………………………………………………………. 69

نمودار شماره (4-11) نمودار فراوانی مؤلفه احساس نیاز در فرایند خرید …………………………….. 70

نمودار شماره (4-12) نمودار جعبه­ای مؤلفه احساس نیاز …………………………………………………. 71

نمودار شماره (4-13) نمودار فراوانی مؤلفه جستجوی اطلاعات در فرایند خرید ……………………. 72

نمودار شماره (4-14) نمودار جعبه­ای مؤلفه جستجوی اطلاعات ………………………………………… 73

نمودار شماره (4-15) نمودار درصد فراوانی مؤلفه ارزیابی گزینه در فرایند خرید …………………… 74

نمودار شماره (4-16) نمودار جعبه­ای ارزیابی گزینه­ ها …………………………………………………….. 75

نمودار شماره (4-17) نمودار درصد فراوانی مؤلفه تصمیم به خرید در فرایند خرید ……………….. 76

نمودار شماره (4-18) نمودار جعبه­ای تصمیم به خرید……………………………………………………… 77

نمودار شماره (4-19) نمودار درصد فراوانی مؤلفه رفتار پس از خرید در فرایند خرید ……………. 78

نمودار شماره (4-20) نمودار جعبه­ای رفتار پس از خرید………………………………………………….. 79

نمودار شماره (4-21) نمودار پراکنش تعاملی بین وضعیت خرید و فرایند خرید ……………………. 81

نمودار شماره (4-22) نمودار پراکنش تعاملی وضعیت خرید مجدد معمولی و فرایند تصمیم خرید   ..83

نمودار شماره (4-23) نمودار پراکنش تعاملی وضعیت خرید مجدد اصلاحی و فرایند تصمیم خرید ..85

نمودار شماره (4-24) نمودار پراکنش تعاملی وضعیت خرید جدید و فرایند تصمیم خرید………… 87

 

چکیده:

این پژوهش به­دنبال رابطه بین وضعیت­های خرید از دیدگاه رابینسون با تصمیم مصرف­ کنندگان کارت اعتباری بانک تجارت در شهر تهران بوده تا به این سؤال اساسی که آیا بین وضعیت­های خرید و تصمیم مصرف­ کنندگان کارت اعتباری بانک تجارت رابطه معناداری وجود دارد؟ پاسخ دهد، روش تحقیق در این مطالعه، روش پیمایشی بوده که در آن از پرسش­نامه با مقیاس اندازه ­گیری فاصله لیکرت استفاده شده. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارمندان شعب، مسئولین شعب، کارشناسان بانکی، ستادی و مدیران شعب و ارشد بانک تجارت می­باشد که بر اساس اطلاعات مدیریت انسانی بانک تجارت تعداد آنان حدود 500 نفر بوده که217 نفر از آنها بعنوان حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول نمونه گیری مورگان و روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک انتخاب اقدام گردید و از آنها به صورت تمام شماری اطلاعات مورد نظر جمع آوری شده است. در این پژوهش از وضعیت های خرید از دیدگاه رابینسون استفاده شده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین دو متغیر خریدو تصمیم مصرف کنندگان کارت اعتباری بانک تجارت در شهر تهران رابطه معناداری برقرار می باشد.بر همین اساس بر مبنای ضریب همبستگی محاسبه شده از میان 3 مولفه وضعیتهای خرید به ترتیب اولویت مولفه های خرید مجدد معمولی با ضریب(550/0)وخرید مجدد اصلاحی با ضریب (527/0)و خرید جدید با ضریب (198/0) بیشترین همبستگی را با فرایند خرید تصمیم مصرف کنندگان کارت اعتباری بانک تجارت داشته اند. علاوه بر این محاسبات انجام شده نشان می دهد که وضعیتهای خرید از دیدگاه رابینسون می توانند وضعیت فرایند تصمیم خرید را پیش بینی نماید.

 

واژه های کلیدی: وضعیت خرید، کارت اعتباری بانک تجارت، شهر تهران

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 مقدمه

فعالیت­های خرید شامل حالت­ها (یا مراحل) مختلف فرایند اتخاذ تصمیمات خرید می­باشد. میزان اهمیتی که باید به مراحل مختلف خرید داده شود، به نوع موقعیت­های خرید بستگی دارد. بازاریاب­ها باید هم مراحل فرایند تصمیم ­گیری و هم انواع موقعیت­های خرید را درک کنند. رابینسون، فاریس و ویند در سال 1967 مراحل هشتگانه فرایند خرید در بازار صنعتی را مطرح نموده اند و آن را (فرایند مراحل خرید) نامیدند.(کریشنا ک.هاوالدار،1385،43)

بازاریاب ضمن درک مراحل مختلف اتخاذ تصمیمات خرید (یا مرحله) باید این را تشخیص دهد که تلاش بازاریابی پس از دریافت سفارش پایان نمی­یابد. او باید بازخورد لازم را از سازمان خریدار به­دست آورده و به ارزیابی آن بپردازد. به ویژه، میزان رضامندی کاربر یا شکایت­های وارده باید توسط بازاریاب شناسایی شود و قبل از آن خسارات عمده­ای وارد شود، به طور سریع اقدامات اصلاحی را انجام دهد. در حقیقت، رسیدگی سریع به شکایات مشتریان باعث ایجاد روابط خوبی بین خریدار و فروشنده
می شود. (کریشناک هاوالدار،1385،48)

در این فصل ابتدا موضوع تحقیق و مسئله پژوهش بیان می­ شود، سپس در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ­های تحقیق، قلمرو تحقیق، تعریف نظری و عملیاتی واژه ­ها و متغییرهای بکار رفته در تحقیق بطور خلاصه شرح داده می­ شود .

 

 

 

 

 

 

 

1-1 عنوان تحقیق:

موضوع این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه وضعیت­های خرید از دیدگاه رابینسون بر تصمیم مصرف­ کنندگان کارت اعتباری بانک تجارت شهر تهران.

1-2 بیان مسئله:

امروزه کارت­های اعتباری در سراسر کشورهای جهان، نقش اصلی را در تبادلات خود بر عهده دارد و نسبت به کارت­های نقدی به کارت­های اعتباری در سال 2010 در کشورهای مختلف، عمدتاً نسبتی بین 32/0 تا 4 بوده است که این نسبت در ایران به 42/68 است. این نسبت در ترکیه 49/1، در مالزی 51/3 و در لبنان 91/2 است. در کشورهای آمریکا و کانادا نیز با نسبت­های 33/0 رکورددار استفاده از کارت اعتباری هستند به این معنا که در مقابل هر 3 کارت اعتباری آن­ها تنها یک کارت نقدی وجود دارد.

این ابزار اما در ایران تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان در سال­های گذشته نبود زیر ساخت­های فنی (اعم از نرم­افزارهای مورد نیاز در حوزه بانکی، نبود سیستم­های متمرکز مورد نیاز جهت احراز هویت متمرکز مشتریان، سامانه­های اعتبارسنجی و …) را عامل عدم توسعه کارت اعتباری بر شمرد. اما امروزه با توسعه این سامانه­ها و هم­چنین فعال و همه­گیرشدن کد ملی و کد پستی یکسان، عمده موانع توسعه کارت اعتباری برداشته شده است.

حال که در جامعه ما در هر روز دامنه استفاده از کارت­های الکترونیکی وسیع­تر می­گردد، کارت­های اعتباری موقعیتی مناسب در خرید کالا و خدمات پدید آورده­اند، به گونه ­ای که پس از صرف مبلغ مورد نیاز، کاربران می­توانند وجه هزینه شده را به صورت نقد یا اقساط از بیش توافق شده، پرداخت نمایند.

گسترش روز افزون فناوری و اطلاعات و ارتباطات در عرصه پردازش و تبادل داده ­ها، زمینه ایجاد بانکداری الکترونیک[1] و استفاده از پول الکترونیک[2] را فراهم نموده است. از این­رو این امکان برای بانک­ها فراهم شده است تا با حذف نقل و انتقال فیزیکی پول، ضمن استفاده بهینه از منابع خود، خدمات متنوعی نیز با بهره گرفتن از ابزارهای نوین ارائه نمایند.

کارت­های الکترونیکی شامل کارت­هایی با نوار مغناطیسی و کارت­هایی با تراشه الکترونیکی جزو سیستم­های پرداخت الکترونیکی در بانکداری نوین بوده که با ماهیت­های بدهکار [3] و اعتباری[4]صادر       می­گردد.

کارت اعتباری ابزاری است که در مبادلات و معادلات روزمره جایگزین پول نقد گردیده و به دارنده این امکان را می­دهد تا با بهره­ گیری از اعتباری که بانک در اختیارش قرار داده است کالا یا خدمت لازم را از طریق دستگاه­های[5] فروشگاهی خریداری نموده و یا اعتبار مذکور را به صورت نقد از طریق خودپرداز دریافت نماید.

اقشار کثیری از حقوق بگیران و دارای درآمد ثابت خواهان استفاده از کارت­های اعتباری جهت خریدهای خرد و کلان هستند.

خریدار تجاری هنگام خرید با تصمیمات زیادی روبرو می­ شود. تعداد این تصمیمات به نوع وضعیت خرید بستگی دارد. رابینسون و همکاران او در این زمینه سه وضعیت خرید را از هم تفکیک کرده ­اند.

این سه وضع :

خرید مجدد معمولی، خرید مجدد اصلاحی و خرید جدید نام دارد.

بر همین اساس در این پژوهش در مورد کارت­های اعتباری به بررسی رابطه بین وضعیت­های خرید (خرید مجدد معمولی، خرید مجدد اصلاحی، خرید جدید) بر تصمیم خرید مصرف­ کنندگان این محصول خواهیم پرداخت. بنابراین سؤال اساسی در این پژوهش این است که بدانیم آیا بین وضعیت­های خرید از دیدگاه رابینسون بر تصمیم خرید مصرف­ کنندگان کارت اعتباری رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3 سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی پژوهش:

آیا بین وضعیت­های خرید با تصمیم مصرف­ کنندگان کارت اعتباری بانک تجارت در شهر تهران رابطه وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

  • آیا بین خرید معمولی با تصمیم مصرف­ کنندگان کارت اعتباری بانک رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین رابطه خرید مجدد اصلاحی با تصمیم مصرف­ کنندگان کارت اعتباری بانک رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین رابطه خرید مجدد با تصمیم مصرف­ کنندگان کارت اعتباری بانک رابطه وجود دارد؟

 

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق:

بازاریاب صنعتی ضمن درک مراحل مختلف فرایند اتخاذ تصمیمات خرید (با مرحله خرید) باید این را تشخیص دهد که تلاش بازاریابی پس از دریافت سفارش پایان نمی­یابد او باید بازخورد لازم را از سازمان خریدار (مشتری) به­دست آورده و به ارزیابی آن بسپارد. به ویژه میزان رضایت­مندی کاربر یا شکایت­های وارده باید توسط بازاریاب صنعتی شناسایی شود و قبل از آن که خسارت عمده­ای وارد شود، به­ طور سریع اقدامات اصلاحی را انجام دهد. در حقیقت رسیدگی سریع به شکایات مشتریان باعث ایجاد روابط خوبی بین خریدار و فروشنده می­ شود. (کریشناک هاوالدر، 48،1385)

فعالیت های خرید شامل حالت ها (یا مراحل) مختلف فرایند اتخاذ تصمیمات خرید می باشد. میزان اهمیتی که باید به مراحل مختلف خرید داده شود ، به نوع موقعیت های خرید بستگی دارد. بازاریاب ها باید هم مراحل فرایند تصمیم گیری و هم انواع موقعیتهای خرید را درک کنند. رابینسون ˛فاریس و ویند در سال 1967 مراحل هشتگانه فرایند خرید در بازار صنعتی را مطرح نموده اند و آن را (فرایند مراحل خرید ) نامیدند.(کریشنا ک.هاوالدار،2003،43)

اگر خرید سازمانی را به حالت های خرید متفاوت (مراحل خرید) تقسیم کنیم و این مراحل را تحت موقعیت های متفاوت خرید(کلاس های خرید) تجزیه و تحلیل کنیم، شناخت آن ساده تر خواهد بود.

رابینسون و دیگران ، چارچوب شبکه خرید را ارائه کرده اند و به موجب آن ؛سه نوع موقعیت خرید (کلاس های خرید) را با هشت حالت تصمیم خرید (حالت های خرید) ترکیب کرده اند. تجزیه و تحلیل حالت های خرید در رابطه با کلاس های خرید ، نتایج جالبی را به دنبال داشت، که به طور خلاصه به شرح زیر است:

1- کلیه هشت حالت فرایند خرید برای موقعیت خرید جدید کاربرد دارد، ولی در مورد موقعیت های خرید جدید مجدد اصلاح شده و خرید مجدد مستقیم ، فقط برخی از حالت های خرید کاربرد دارد.

2- سخت ترین موقعیت خرید برای یک خرید جدید (وظیفه جدید)،در مراحل خرید تشخیص مشکل، و تعیین ویژگی ها و مشخصات کالا به وقوع می پیوندد. دلیل آن این است که در این موقعیت تعداد بیشترین اعضای تصمیم گیرنده و تاثیرگذاران دخالت دارند.

3- اداره کردن موقعیت های خرید مجدد مشکل نیست.4-موقعیت های خرید مجدد مستقیم به شیوه ای عادی اداره می شوند. (کریشنا ک.هاوالدار،2003،43)

آنچه امروزه به عنوان بهترین عامل توسعه کارت اعتباری می­توان نام برد، عزم ملی است. این امر نیز با تعیین الگوهای اقتصادی و رفتاری کارت اعتباری و توجه به فریت­های این کارت­ها برای طیف­های مختلف مرتبط از جمله مشتریان نه فروشندگان کالاها و خدمات و بانک­های صادر کننده و الزاماتی که نهادهای نظارتی می­توانند در حوزه کارت اعتباری تدوین کننده، عملی خواهد شد.

[1] . E banking

[2] .E money

[3]. Debit

[4]. Credit

[5] . Pos

تعداد صفحه:118

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.