رشته مدیریت

پایان نامه هماهنگی بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت بازرگانی-داخلی

عنوان:

بررسی  هماهنگی بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت

 

 

تابستان 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

چکیده: 1

فصل یکم

کلیات پژوهش….. 2

1-1-مقدمه. 3

2-1- بیان مسأله : 4

3-1- ضرورت انجام پژوهش: 7

4-1- اهداف پژوهش: 9

1-5-  فرضیه‏های پژوهش: 9

1-6- تعریف مفاهیم و اصطلاحات: 9

1-7- تعاریف عملیاتی… 11

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش….. 13

2-1- مقدمه: 14

2-2- استراتژی: 14

2-3- اجزاء استراتژی: 15

2-4- مدیریت استراتژیک: 16

2-5- برنامه ریزی استراتژیک: 18

2-6- اجرای استراتژی : 20

2-7- مجریان استراتژی : 23

2-8- مدیریت منابع انسانی: 24

2-9- تعاریف ، ‌نقش ها و وظایف مدیریت منابع انسانی: 24

2-10- مدیریت استراتژیک منابع انسانی: 31

2-11- استراتژس منابع انسانی: 35

2-12- روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی: 37

2-13- الگوهای تدوین استراتژی: 37

2-14- مراحل تحول مدیریت  راهبردی منابع انسانی… 47

2-15- هماهنگی: 49

2-16- هماهنگی بیرونی (عمودی): 50

2-17- دسته بندی استراتژی های مایلز و اسنو: 52

2-18- تفاوت استراتژیهای رقابتی با یکدیگر: 53

2-19- تصمیم گیری درباره استراتژی مناسب:‌هماهنگی بین محیط و استراتژیهای تجاری… 57

2-20- الگوهای استراتژی منابع انسانی : 61

2-21- دسته بندی استراتژیهای منابع انسانی گرگ ال.  استورات و کنت جی.  براون: 63

2-22- استراتژی منابع انسانی سرباز وفادار: 66

2-23- استراتژی منابع انسانی متخصص متعهد: 69

2-25- وزارت صنعت، معدن، تجارت در یک نگاه. 74

2-26- جمع بندی مبانی نظری… 75

2-28- مدل پژوهش: 84

فصل سوم

روش شناسی پژوهش….. 85

3-1- مقدمه. 86

3-2- روش پژوهش….. 86

3-3- متغیرهای پژوهش….. 86

3-4- مدل پژوهش: 87

3-5- جامعه آماری… 87

3-6- نمونه آماری… 87

3-7- ابزار گردآوری داده ها 88

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 89

3-8-1- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 89

3-8-2-پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 89

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 90

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها 91

4- 2- جامعه آماری… 92

4-3- آزمون فرضیه های پژوهش….. 93

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها 99

5-1- مقدمه. 100

5- 2- خلاصه پژوهش….. 100

5-3- تفسیر یافته های پژوهش….. 101

5-4- پیشنهادهای کاربردی (پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش). 104

5-5- پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران.. 104

5-6- محدودیتهای پژوهش….. 105

منابع و مأخذ : 106

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

جدول( 2-1 )تعریف نقشهای مدیریت منابع انسانی… 29

جدول( 2-2) تفاوت منابع انسانی با سایر منابع در نگرش استراتژیک به سازمان.. 35

جدول( 2-3) مدل استراتژیهای کلان چهارگانه. 53

جدول(2-5) عوامل محیطی مناسب برای استراتژی های رقابتی… 59

جدول( 2-6 ) به طور خلاصه ویژگیهای اصلی استراتژیهای منابع انسانی را نشان می دهد. 74

جدول (3-1 ):نتایج آزمون آلفای کرونباخ… 89

جدول( 4-1). فراوانی نمونه ها بر حسب جنسیت…. 92

جدول( 4-2). فراوانی نمونه ها بر حسب سن… 92

جدول (4-3). فراوانی نمونه ها بر حسب میزان تحصیلات…. 93

جدول( 4-4). فراوانی نمونه ها بر حسب سابقه کار. 93

جدول 4-5- نتایج آزمون فرض نرمال بودن داده ها توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…. 94

جدول(4-6). آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی… 94

جدول (4-7 ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول.. 95

جدول 4-8 آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم. 95

جدول (4-9 ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم. 96

جدول (4-10). رگرسیون خطی چند ابعاد استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی… 96

جدول(4-11). آزمون مجموع مجذورات و خلاصه تحلیل واریانس….. 96

جدول ( 4-12). ضرایب رگرسیون متغیرهای استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی… 97

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

نمودار (2-2) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی (اعرابی و مورعی، ‌1382). 37

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

شکل ( 2-1)رنجیره استراتژی… 16

شکل( 2-2 ) حلقه های کوانتومی طراحی – اجرای مینتزبرگ…. 20

 

 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه هماهنگی استراتژی رقابتی سازمان و استراتزی منابع انسانی در بین کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد. جامعه آماری این تحقیق 100 نفراز کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد که نمونه ای معادل 70 نفر طبق جدول مورگان انتخاب کردیم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظرشیوی گرد آوری و تحلیل داده ها توصیفی – تحلیلی می باشد. ابزار اصلی گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است برای تعیین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد اعرابی که در پایان نامه خود به کار برده بوداستفاده شده است. یافته های تحقیق در بین کارکنان سازمان صنعت و معدن وتجارت حاکی از آن است که بین استراتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین پاسخ به سوالات فرعی حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین استزاتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی وجود دارد.

 

واژگان کلیدی:مدیریت استراتژیک،منابع انسانی،مدیریت استراتژیک منابع انسانی،استراتژی منابع انسانی،سازمان صنعت و معدن و تجارت

 فصل یکم

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

پارسائیان و اعرابی به نقل از شولر و جکسون[1] (1382)می نویسد در گذشته، ‌رهبری نیروی انسانی در سازمان به عهده اداره آمار و حضور و غیاب و امور اداری بود. اما امروزه، ‌تحت تأثیر عوامل برون سازمانی و بالاخص تطابق قابلیت رهبری امور کارکنان با نیازهای جدید، ‌امور مربوط به منابع انسانی در راستای رسالت و اهداف سازمان و با در نظر داشتن چالش­های محیطی، ‌سازمان­دهی می شود.  بر این اساس، ‌اهمیت عام انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان یک منبع استراتژیک ، ‌طراح و مجری نظام­ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود . بدین لحاظ، ‌سازمان­های امروز برای بقا و بالندگی خود تلاش می کنند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد سریع، ‌بهبود مستمر، ‌کارآمدی، ‌سودبخشی، ‌انعطاف پذیری، ‌انطباق پذیری، ‌آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نائل گردند  (پارسائیان و اعرابی ، 42.1382).

الوانی به نقل از جونز ،(1383) می نویسد به نظر بارون و کرپس[2] “منابع انسانی کلید موفقیت یا شکست سازمانی به شمار می آید.  از این لحاظ، ‌خط مشی­های،  شیوه­ها و کارکردهای منابع انسانی باید در مجموع مقید به استراتژی سازمان باشد و مدیران و رهبران سازمان­ها نسبت به مسائل آن درک درستی داشته و در مورد پیامدهای آن حساس باشند ( الوانی ، 52.1383).

غلامی به نقل از استوارت و براون ، (1389) می نویسد  در همین راستا یکی از فعالیت­های که کمک شایان توجه ای به موفقیت سازمان در رسیدن به اهدافش می کند،  هماهنگی عمودی بین استراتژی منابع انسانی است که تعیین کننده میزان یکپارچگی و هماهنگی بین رهبران سازمان و کلیدی ترین منبع موفقیت سازمان است. منظور از استراتژی فعالیت­های و تصمیمات هماهنگی که رهنمودهایی برای کارکنان و سازمان­های ارائه می دهند.  منظور از استراتژی است که تمرکز آن روی راه­های مختلف مدیرت کردن کارکنان یک سازمان است ( غلامی ،60،1389).

در مورد استراتژی نظریات فراوانی وجود دارد که می توان به نظریات چندلر[3]،  ریچارد دفت[4] ،  مایکل آرمسترانگ[5]،  دیدگاه هایی در مورد مدیریت استراتژیک می توان به نظریات پیتر دراکر[6] در دهه 1980 اشاره کرد، از دیدگاه هانگر در مورد استراتژی نیز می توان به عنوان نظریات مطرح شده در این زمینه نام برد.  در مورد منابع انسانی نیز تعاریف و نظریات فراوانی وجود دارد،  مدیریت منابع انسانی ابتکاراتی را مدیریت می کند که حول افراد سازمان (شامل مباحثی مانند نیروی بالقوه کارکنان، ‌ویژگی­ها،  نگرش­ها،  ویژگی­های جمعیت شناختی، سلامت، مشکلات، و انتظارات آنها از سازمان) ، ‌مشاغل افراد (شامل مباحثی مانند اینکه چگونه کارکنان کارهای خود را بر مبنای جریان کار و فرایند کاری انجام می دهند) و سازمانی که در آن کار می کنند (شامل مباحثی مانند عملکردهای سازمانی،  رشد سازمانی،  ساختار سازمانی،  سیستم پاداش دهی و … ) شکل می گیرد  (قلی پور ، 1384).

نظریاتی که در این مورد ارائه شده است می توان به نظریات اشمیت و مازین[7] ( 2004 ) اشاره کرد،  اولریش[8] (1997) به نقش­های متخصصان منابع انسانی در گذشته را جمع آوری نمود.

در این پژوهش از مدل­هایی استفاده شده است که می توان به مدل اولریش،  اعرابی و مورعی ،  مدل استراتژی­های کلان چهارگانه مایلز و اسنو نام برد.

در این پژوهش از مدل دسته بندی شولر و جکسون و دسته بندی استوارت – براون استفاده شده است. در مورد استراتژی سازمان از متغیرهای فرصت طلبی،  مدافعه گرا،  تحلیل گرا و واکنشی و در مورد استراتژی منابع انسانی از متغیرهای پیمانکارانه،  متخصص و متعهد،  نیروی کار قراردادی و سرباز فداکار بررسی می شوند.

2-1- بیان مسأله :

از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش­ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت­های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده ترین برنامه‌ریزی­های سازمانی،  برنامه‌ریزی منابع انسانی است. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی،  برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی،  آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان­ها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش­های فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه باید ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهدبود (منوریان ، ‌1389 ).

باتوجه به اینکه منابع انسانی،  منبع استراتژیک برای سازمان­ها محسوب می شود،  جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزی­های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونی­های تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان­هاست که همواره با آن مواجه اند.  اگر سازمان­ها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی‌ترین منبع رقابتی سازمان­ها،  منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هستند. درعین حال،  بسیاری از سازمان­ها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند که بتوانند به طور موثر برنامه ­های استراتژیک منابع انسانی را تهیه کنند.

اهداف پژوهش:

1-4-1- هدف کلی

هدف از انجام این پژوهش بررسی هماهنگی بین استراتژی رقابتی سازمان با استراتژی منابع انسانی می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی

تعیین نقش استراتژی تأکید بر نوآوری با استراتژی منابع انسانی .

تعیین نقش استراتژی تأکید بر کاهش هزینه با استراتژی منابع انسانی.

تعیین نقش استراتژی تأکید بر کیفیت با استراتژی منابع انسانی.

1-5-  فرضیه‏های پژوهش:

1-5-1- فرضیه کلی :‌

بین استراتژی رقابتی سازمان با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

1-5-2- فرضیات فرعی:

بین استراتژی تأکید بر نوآوری با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

بین استراتژی تأکید بر کاهش هزینه با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

بین استراتژی تأکید بر کیفیت با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

1-6- تعریف مفاهیم و اصطلاحات:

الف: تعاریف نظری متغیرها :

1-6-1- استراتژی[9]:‌

حیدری به نقل از استورات و براون[10] ، (1389)می نویسد فعالیت­ها و تصمیمات هماهنگی که رهنمودهایی برای کارکنان و سازمان­های ارائه می دهند (حیدری ،  21،1389).

1-6-2- استراتژی رقابتی سازمان[11]:‌

حیدری به نقل از استورات و براون،(1389) می نویسد استراتژی رقابتی سازمان نیز استراتژای است که تمرکز آن روی راه های مختلف ارائه کالا ها و خدماتی است که نیازهای مشتریان را برآورده کند (حیدری 21،1389).

1-6-3- استراتژی منابع انسانی[12]:

حیدری به نقل از استورات و براون،(1389)می نویسد استراتژی است که تمرکز آن روی راه­های مختلف مدیرت کردن کارکنان یک سازمان است (حیدری 21،1389).

1-6-4- استراتژی پیمانکارانه

برای آن دسته از مشاغل پیچیده و تخصصی مناسب است که استخدام دائمی و رسمی کارشناسان مربوطه برای شرکت مستلزم هزینه بالایی است؛ چرا که شرکت به این نوع مشاغل در مقاطعی کوتاه و به صورت موقت نیاز دارد ( عباسپور ، 1381 ).

[1] – Schuler and Jackson

[2] – Baron and Krps

[3] – Chandler

[4] – Richard Daft

[5] – Michael Armstrong

[6] – Peter Drucker

[7] – Schmidt and Mazyn

[8] – Ulrich

[9] – Strategy

[10] – Stewart and Brown

[11] – Competitive business strategy

[12] – Human resource strategy

تعداد صفحه:127

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.