روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه : نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان : نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته مدیریت ( MA )

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان:

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک  

استادراهنما:

جناب آقای دكتر محمد نور رحمانی 

استاد مشاور:

جناب آقای دكتر حسین زینلی پور

 

سال تحصیلی 1392- 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول :    کلیات پژوهش                                                                        

1-1- مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله   ………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش   ……………………………………………………………………………………….4

1-4-  اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 – سئوالات پژوهش   …………………………………………………………………………………………………….6

1-6- تعاریف متغیر­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………6

فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-  مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1 مفهوم نیاز ……………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-2 طبقه بندی نیازها ……………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-3 مفهوم نیاز سنجی …………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-4 نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-5 ضرورت تعیین نیاز آموزشی ……………………………………………………………………………………. 17

2-2-6 منابع نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-7 طبقه بندی نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-8 نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-9 ضرورت نیاز سنجی ………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-10 اهداف نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-11 اهمیت و ضرورت نیازسنجی آموزشی………………………………………………………………………22

2-2-12 متغیرهای لازم در نیازسنجی…………………………………………………………………………………….23

2-2-13 رویکردهای نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….24

2-2-14 قلمرو نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….25

2-2-15 تکنیک های نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….26

2-2-16 موانع نیازسنجی……………………………………………………………………………………………………..27

2-2-17 اصول نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….27

2-2-18 انواع نیازسنجی………………………………………………………………………………………………….28

2-2-19 الگوهای نیازسنجی……………………………………………………………………………………………..29

2-2-20 روش ها و فنون نیازسنجی………………………………………………………………………………….30

2-3 آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….41

2-3-1 تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………….41

2-3-2 مزایای آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-3 فرایند آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-4 شرایط موردنیاز آموزش کارکنان…………………………………………………………………………….46

2-3-5 اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان………………………………………………………………………..47

2-3-6 فواید آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………..47

2-3-7 اهداف آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………49

2-3-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان……………………………………………………………………………….50

2-3-9 آموزش کارکنان و آموزش بزرگسالان……………………………………………………………………..50

2-3-10 بعضی از علل بروز بی تفاوتی در کارکنان………………………………………………………………51

2-3-11 راهکارهای برخورد با بی تفاوتی کارکنان………………………………………………………………53

2-3-12 ارزیابی عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………55

2-3-12-1 محاسن ارزیابی کارکنان………………………………………………………………………………….55

2-3-12-2 سیاست حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان…………………………………………………………56

2-4 آموزش و پرورش در ایران……………………………………………………………………………………….57

2-4-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-2- جایگاه آموزش در ایران باستان……………………………………………………………………………58

2-4-3 جایگاه آموزش در ایران دوره ی اسلامی………………………………………………………………..59

2-4-4 هدف های آموزش و پرورش……………………………………………………………………………….62

2-4-5 آرمان های جهانی آموزش و پرورش…………………………………………………………………….62

2-4-6 نقش و کارکرد اجتماعی آموزش و پرورش……………………………………………………………62

2-5 ویژگی های یک معلم خوب……………………………………………………………………………………63

2-6 مهارت های آموزشی تدریس مورد نیاز آموزگاران……………………………………………………..64

2-7 تعریف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………74

2-7-1 اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………….74

2-7-2 ضرورت آموختن ضمن خدمت………………………………………………………………………….75

2-7-3 فواید آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………….75

2-7-4 تاریخچه آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………….76

2-7-5 آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش………………………………….79

2-8 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..80

2-8-1 پژوهش های داخل کشور………………………………………………………………………………….80

2-8-2-پژوهش های خارج کشور………………………………………………………………………………..83

فصل سوم روش پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….87

3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………87

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..87

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………87

3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………87

3-5-1 روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………88

3-6 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………….89

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….89

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….91

4-2 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………..91

4-3 بررسی یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………….92

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………96

5-2 بررسی سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………..96

5-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………..99

5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………..99

5-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………99

5-5-1 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….99

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….101

الف – منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………..102

ب – منابع انگلیسی   …………………………………………………………………………………………….. 105

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول :    کلیات پژوهش                                                                        

1-1- مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله   ………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش   ……………………………………………………………………………………….4

1-4-  اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 – سئوالات پژوهش   …………………………………………………………………………………………………….6

1-6- تعاریف متغیر­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………6

فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-  مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1 مفهوم نیاز ……………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-2 طبقه بندی نیازها ……………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-3 مفهوم نیاز سنجی …………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-4 نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-5 ضرورت تعیین نیاز آموزشی ……………………………………………………………………………………. 17

2-2-6 منابع نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-7 طبقه بندی نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-8 نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-9 ضرورت نیاز سنجی ………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-10 اهداف نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-11 اهمیت و ضرورت نیازسنجی آموزشی………………………………………………………………………22

2-2-12 متغیرهای لازم در نیازسنجی…………………………………………………………………………………….23

2-2-13 رویکردهای نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….24

2-2-14 قلمرو نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….25

2-2-15 تکنیک های نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….26

2-2-16 موانع نیازسنجی……………………………………………………………………………………………………..27

2-2-17 اصول نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….27

2-2-18 انواع نیازسنجی………………………………………………………………………………………………….28

2-2-19 الگوهای نیازسنجی……………………………………………………………………………………………..29

2-2-20 روش ها و فنون نیازسنجی………………………………………………………………………………….30

2-3 آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….41

2-3-1 تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………….41

2-3-2 مزایای آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-3 فرایند آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-4 شرایط موردنیاز آموزش کارکنان…………………………………………………………………………….46

2-3-5 اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان………………………………………………………………………..47

2-3-6 فواید آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………..47

2-3-7 اهداف آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………49

2-3-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان……………………………………………………………………………….50

2-3-9 آموزش کارکنان و آموزش بزرگسالان……………………………………………………………………..50

2-3-10 بعضی از علل بروز بی تفاوتی در کارکنان………………………………………………………………51

2-3-11 راهکارهای برخورد با بی تفاوتی کارکنان………………………………………………………………53

2-3-12 ارزیابی عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………55

2-3-12-1 محاسن ارزیابی کارکنان………………………………………………………………………………….55

2-3-12-2 سیاست حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان…………………………………………………………56

2-4 آموزش و پرورش در ایران……………………………………………………………………………………….57

2-4-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-2- جایگاه آموزش در ایران باستان……………………………………………………………………………58

2-4-3 جایگاه آموزش در ایران دوره ی اسلامی………………………………………………………………..59

2-4-4 هدف های آموزش و پرورش……………………………………………………………………………….62

2-4-5 آرمان های جهانی آموزش و پرورش…………………………………………………………………….62

2-4-6 نقش و کارکرد اجتماعی آموزش و پرورش……………………………………………………………62

2-5 ویژگی های یک معلم خوب……………………………………………………………………………………63

2-6 مهارت های آموزشی تدریس مورد نیاز آموزگاران……………………………………………………..64

2-7 تعریف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………74

2-7-1 اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………….74

2-7-2 ضرورت آموختن ضمن خدمت………………………………………………………………………….75

2-7-3 فواید آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………….75

2-7-4 تاریخچه آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………….76

2-7-5 آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش………………………………….79

2-8 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..80

2-8-1 پژوهش های داخل کشور………………………………………………………………………………….80

2-8-2-پژوهش های خارج کشور………………………………………………………………………………..83

فصل سوم روش پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….87

3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………87

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..87

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………87

3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………87

3-5-1 روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………88

3-6 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………….89

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….89

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….91

4-2 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………..91

4-3 بررسی یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………….92

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………96

5-2 بررسی سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………..96

5-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………..99

5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………..99

5-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………99

5-5-1 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….99

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….101

الف – منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………..102

ب – منابع انگلیسی   …………………………………………………………………………………………….. 105

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده

آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های دست یابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه سازمانی نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت مانند هر فعالیت سازانی  دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی بوده و نیازسنجی اولین اقدام در برنامه ریزی محسوب می شود. بدین ترتیب نیازسنجی اولین گام در برنامه ریزی آموزشی کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود مبنای عینی تری برای برنامه ریزی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت کارایی آن را افزایش خواهد داد (ژیان پور و همکاران، 1391).

هدف از این پژوهش نیازسنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران  مدارس ابتدایی  شهرستان بستک در سال تحصیلی 92-91 بوده است. بدین منظور، 189 نفر (101 مرد و 88 زن) از آموزگاران ابتدایی شهرستان بستک براساس فرمول کوکران به طور تصادفی به عنوان نمونه  پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن ها به روش آلفای کرونباخ 97% محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزگاران در هر کدام از مؤلفه های: (الگوهای نوین تدریس، ارزشیابی، مهارت قبل تدریس، مهارت کار با امکانات چند رسانه ای، مدیریت کلاس درس و تعامل با دانش آموزان) وضعیت نسبتاً مناسبی داشته اند ولی برای بهبود و اثربخشی عملکردشان در تدریس نیاز به آموزش های لازم دارند و بهتر است که در دوره های ضمن خدمت شرکت نمایند تا بتوانند در موفقیت و پیشرفت دانش آموزان نقش بیش تری را ایفا نمایند.

  کلید واژه:  نیازسنجی،  آموزش، آموزش ضمن خدمت، آموزگار

-1 مقدمه

اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرایند نیازسنجی است. در حقیقت هر چه سنگ زیرین بنیانی تر و مستحکم تر باشد، بنای روی آن محکم تر و آسیب ناپذیرتر خواهد بود. در قلمرو آموزش، نیازسنجی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی و ضروری فرایند برنامه ریزی در نظر گرفته می شود (رحمانی، 1389).

بنابراین آموزش نیروی انسانی یکی از مطمئن ترین و اساسی ترین راه های بهسازی سازمانی است. آموزش نیروی انسانی می تواند استعدادهای افراد را پرورش دهد، روش ها و فنون انجام دادن کار را بهبود بخشد، موجب کسب دانش و افزایش مهارت های شغلی شود و از اتلاف منابع انسانی و مالی نیز جلوگیری کند. به طور کلی، آموزش یکی از مؤثرترین وسایل سازگاری کارکنان هر مؤسسه با شرایط تغییرپذیر و در حال تحول سازمان است. آموزش ضمن خدمت عبارت از ایجاد تغییر در طرز فکر مدیران و کارکنان نسبت به سازمان، آشنا ساختن آن ها با اصول مدیریت و سازمان و آماده کردن آن ها برای پذیرش مسؤولیت های بیش تر است (میرکمالی، 1383).

از میان انواع آموزش ها، آموزش ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی است که می توان برای بهبود و تجهیز نیروی انسانی  به دانش و مهارت های لازم توسعه، به کار گرفت. اما آموزش به ویژه آموزش ضمن خدمت زمانی ممکن است مؤثر واقع شود که در قالب نظام و الگویی مشخص و نه به صورت پراکنده و ناهمگون ارائه گردد و افرادی آن را برنامه ریزی و اجرا کنند که با مبانی نظری و عملی آموزش و پرورش کارکنان آشنا باشند. در فرایند برنامه ریزی و اجرای آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بخش دولتی، کارشناسان آموزش از جمله عوامل مؤثر در اثربخشی و کارایی آموزش های ضمن خدمت قلمداد می شوند (آموزگار، 1380).

بنابر آن چه گفته شد در دنیای امروز هیچ سازمانی را نمی توان بی نیاز از آموزش ضمن خدمت کارکنان خود دانست. در این رابطه با توجه به مفاد آیین نامه ی اجرایی ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر تخصص یک درصد از اعتبارات جاری و عمرانی هریک از دستگاه های دولتی برای اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، بیانگر اهمیت این موضوع در جامعه ی ایران است (اورنگی و همکاران، 1390).

به تبع این تصمیم آموزش و پرورش با هدف افزایش کارایی و اثربخشی معلمان، روز آمد کردن معلومات و توانمندی های معلمان متناسب با توسعه ی دانش و فناوری و همچنین رشد فضایل اخلاقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی، همه ساله هزینه های قابل توجهی را برای آموزش نیروی انسانی تحت پوشش خود تخصیص می دهد. ولی مدیر کل دفتر معاونت برنامه ریزی وزارت، در پاسخ به این سؤال که تا چه حد آموزش ضمن خدمت توانسته است به این اهداف جامعه ی عمل بپوشاند، اظهار داشته است که از آن جا که وسیله ی سنجش خاصی برای این منظور وجود ندارد نمی توانیم مشخص نماییم در کدام موارد موفق بوده و در کدام موارد با مشکل مواجه شده ایم (حبیب خانی، 2009).

برخی از پژوهش ها دلایل عمده ی آموزگاران را در دوره های آموزش ضمن خدمت را رضایت روحی پس از تدریس موفق، آموختن روش های پژوهش در آموزش به ویژه تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش رشد حرفه ای آن ها بیان کرده اند (میرزا محمدی و قاضی زاده، 2008).

این وضعیتی است که آموزش و پرورش شهرستان بستک از آن مستثنی نیست. بر این اساس پژوهش حاضر، تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد حرفه ای آموزگاران شهرستان بستک در زمینه  مدیریت کلاس، الگوهای نوین تدریس، ارزشیابی و نحوه انجام آن، تعامل با دانش آموزان، مهارت های قبل تدریس و کار با آموزش چند رسانه ای را مورد مطالعه قرار داده است.

 

1-2 بیان مسأله

نیروی انسانی امروزه به عنوان طراح، سازنده و پردازنده نظام های عملیاتی و سایر منابع سازمان به عنوان عامل استراتژیک مطرح است (عباس زادگان و ترک زاده، 1386). به همین دلیل با پیشرفت جهان امروز ما به مردمی آگاه و نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده نیاز داریم. که یکی از نیازهای پایدار و همیشگی هر انسان یادگرفتن است. انسان ها برای رفع نیازهای خود همواره باید بکوشند و تلاش کنند (رؤوف، 1375). در واقع هرتحول و تغییر سازنده ای در جامعه، بدون توجه کافی به فرایندهای جذب، نگهداری و بهسازی منابع انسانی مخصوصاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که اکثر افراد در آن ها از توانایی های کافی برخوردار نیستند غیر ممکن است (جزایری، 1389). بنابراین غالب برنامه ریزی ها به جهت عدم تشخیص درست نیازها، به شکست منتهی می شود (لشکربلوکی و همکاران، 1388).

بر اساس شواهد موجود در مدارس ابتدایی  شهرستان بستک و تجربه مستقیم و فعالیت 10 ساله پژوهشگر در  این دوره و مشاهده  نیازها و کمبودها، احساس شد که آموزگاران  دوره ابتدایی شهرستان بستک  نیازمند آموزش های ضمن خدمت و گذراندن این دوره ها هستند تا ضمن بازآموزی توانایی ها و مهارت های آموزشی خود، بتوانند استعدادهای  دانش آموزان را شکوفا سازند و پیوسته احساس موفقیت کنند و در مدرسه فرصت های مناسبی برای یادگیری و آموزش مسائل شخصی و اجتماعی داشته و از احساس بی کفایتی و بیگانگی اجتماعی، که معمولاً ناشی از عملکرد غلط آموزگاران در مدرسه است، در امان باشند.

بنابراین پژوهش حاضر در صدد است با شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی دوره های ضمن خدمت و با بهره گیری از یک نیازسنجی دقیق و نظام مند مبتنی بر تکنیک های روز و کارآمد، با انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه محتوا و روش های مختلف آموزش ضمن خدمت و با بهره گرفتن از دانش و تجربیات محققان دیگر و به کارگیری آن ها، گامی مؤثر در راه برنامه ریزی و  تربیت  سرمایه های اجتماعی کارآمد برای کشور عزیزمان ایران-  مخصوصا استان هرمزگان –  برداشته و با مشخص شدن نتایج  تحقیق، به توان حرفه ای آموزگاران ابتدایی در شهرستان بستک  کمکی هر چند اندک نماید.

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به این که آموزش به عنوان یک فرایند پویا دارای عناصر و مراحل گوناگونی  می باشد، می توان آن را  به عنوان عامل کسب  توانایی  و نگهداری و حفظ توانمندی های موجود تعریف نمود.

بر این اساس، آموزش که هدف از آن نیز در محیط کارتشریح می شود، عبارت است از: توسعه توانایی های افراد و برطرف کردن نیازهای حال و آینده سازمان (فتحی واجارگاه، 1387).

این یک موضوع اساسی است که جوانانی که برای کار معلمی تربیت می شوند اعجاب، شگفتی و نیز  یادگیری  یک موضوع را تجربه کنند برای رسیدن به این منظور، آن ها نیاز به تماس با الهام بخش ترین و باروحیه ترین مربیان دارند که در زمینه موضوع های درسی در دسترس باشند (جواهرفروش زاده، 1370). به عبارت دیگر برنامه های آموزش و پرورش کارکنان، یک نیاز حیاتی برای همه ی سازمان ها است، که این برنامه ها بایستی براساس نیازسنجی های دقیق و عینی صورت بگیرد چرا که اگر آموزشی مبتنی بر نیاز نباشد، به جای اینکه عاملی برانگیزاننده باشد، سبب نارضایتی می گردد (اسحاقی ابیانه، 1385).

نیازسنجی آموزش درحقیقت به عنوان یک کاتالیزور و تسهیل گر، جهت کسب دانش مورد نیاز در مورد نقاط قوت و ضعف کارکنان است. اگر تعیین نیازهای کارکنان مبتنی بر واقعیت باشد، نتایج آن می تواند در رفع مسائل و مشکلات فردی و سازمانی مؤثر باشد. امروزه مفهوم نیازسنجی بطور گسترده ای در محیط های مختلف به منظور تعیین نیازهای آموزش ضمن خدمت کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد. نیازسنجی برای تعیین عدم وجود مهارت، دانش، انگیزه حمایت های محیطی در سازمان مفید است (فرجاد، 1388).

بدیهی است که برای پاسخگویی به نیاز اساسی تربیت و حفظ مربیان کارآمد، نمی توان به  ارائه آموزش های شتابزده و غفلت از محتوای برنامه ریزی آموزشی کارکنان و بهبود عملکرد منابع انسانی پرداخت. یکی از مهم ترین عناصر و ارکان  فرایند آموزش در اکثر جوامع را معلمان و مربیان تشکیل می دهند و از دیگر عناصر مهم این فرایند می توان  از فنون تدریس و شیوه های آموزشی که مورد استفاده آنان قرار می گیرد نام برد.  درادامه، اهمیت  مسأله را با یک سؤال بیان کنیم که چرا همه ی کارکنان در سازمان ها به  آموزش ضمن خدمت نیاز دارند خصوصا در سازمان آموزش و پرورش؟ در پاسخ به این سؤال  می توان گفت: مهم ترین دلیل، سر و کار داشتن سازمان آموزش و پرورش با نیروی انسانی است و از آن جایی که پرداختن به آموزش انسان،  به عنوان موجودی پیچیده از وظایف خطیر متولیان آموزش و پرورش برای تسریع در روند توسعه جامعه می باشد از این رو شایسته است آموزگاران و مربیان به نحو شایسته در این فرایند مهم مورد بهسازی و تجدید اطلاعات قرار گرفته و خود را به ابزارهای کار آمد در زمینه های آموزشی و پرورشی مجهز نمایند.

تعداد صفحه : 124

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.