حقوق

پایان نامه نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

   

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات گیلان

 پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(M.A)

موضوع:

نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..3

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..3

فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….3

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………4

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مفهوم نمایندگی………………………………………………………………………………………………………7

1-2ضرورت وجود نمایندگی…………………………………………………………………………………………7

1-3 انواع نمایندگی………………………………………………………………………………………………………9

1–3–1 نمایندگی قانونی به مفهوم اخص…………………………………………………………………..9

1-3-1-1 ولایت قهری ………………………………………………………………………………..9

1-3-1-2 تعریف قیمومت…………………………………………………………………………..10

1-3-2 نمایندگی قراردادی ……………………………………………………………………………………10

1-3-3 نمایندگی قضایی……………………………………………………………………………………….11

1-4 تعریف وکالت……………………………………………………………………………………………………..12

1-4-1تحقق وکالت………………………………………………………………………………………………13

1-4-2 انواع وکالت به اعتبار موضوع………………………………………………………………………14

1-4-2-1وکالت مطلق…………………………………………………………………………………14

1-4-2-2 وکالت مقید…………………………………………………………………………………15

1-5 مفهوم وانواع سند………………………………………………………………………………………………..16

1-5-1 مفهوم سند……………………………………………………………………………………………..16

1-5-1-1-نوشته بودن سند………………………………………………………………………….16

1–5-1-2قابلیت استناد سند………………………………………………………………………..17

1-5-2 انواع سند………………………………………………………………………………………………….17

1- 5-2-1 سند رسمی………………………………………………………………………………..18

1-5-2-2سند عادی……………………………………………………………………………………18

1-5-2 -3  سندمدنی………………………………………………………………………………….19

1-5-2-3-1حق مالکیت……………………………………………………………….19

1-   5-2-3-2 کسب مالکیت ………………………………………………………..19

1-6سند تجاری………………………………………………………………………………………………………….20

1-6-1 برات……………………………………………………………………………………………………….21

1-6-1-1 تعریف برات………………………………………………………………………………21

1-6-1-2 شرایط شکلی و ماهوی صدور برات………………………………………………22

1-6-1-2-1 شرایط شکلی………………………………………………………….22

1-6-1-2-2شرایط ماهوی …………………………………………………………24

1-6-2سفته………………………………………………………………………………………………………..25

1-6-2-1تاریخچه سفته………………………………………………………………………………25

1-6-2-2 تعریف سفته……………………………………………………………………………….26

1-6-2-3 شرایط صدور سفته………………………………………………………………………28

1-6-2-3-1 شرایط شکلی……………………………………………………………28

1-6-2-3-2شرایط ماهوی…………………………………………………………….30

1-7 چک…………………………………………………………………………………………………………………..31

1-7-1 تاریخچه چک………………………………………………………………………………………….31

1-7-2 تعریف چک……………………………………………………………………………………………..33

1-7-3 شرایط شکلی وماهوی صدور چک………………………………………………………………34

1-8کنواسیون ژنو………………………………………………………………………………………………………35

1-8-1 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1930…………………………………………………………36

1-8-2 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1931…………………………………………………………37

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مفهوم قصد و رضا ……………………………………………………………………………………………..40

2-1-1 مفهوم رضا………………………………………………………………………………………………..41

2-1-2 ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری……………41

2-2 معلوم بودن…………………………………………………………………………………………………………42

2-3 تعریف اهلیت …………………………………………………………………………………………………….44

2-3-1 انواع اهلیت………………………………………………………………………………………………45

2-3-1-1 اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………45

2-3-1-2 اهلیت استیفا……………………………………………………………………………….45

2-3-2 شرایط اهلیت استیفا……………………………………………………………………………………49

2-3-2-1 بلوغ ………………………………………………………………………………………….49

2-3-2-1-1ضمانت اجرای فقدان اهلیت درصدور سند تجاری………..50

2-3-3-1-2 وضعیت اسناد صادره توسط صغیر غیر ممیز………………….50

2-3-3-1-3وضعیت اسناد صادره توسط صغیر ممیز……………………….50

2-3-3-1-4وضعیت نمایندگی صغیر ممیز……………………………………..51

2-4-2-2 عقل…………………………………………………………………………………………..54

2-4-2-2-1 وضعیت معاملات مجنون……………………………………………55

2-5 رشد…………………………………………………………………………………………………………………..57

2-5-1 وضعیت معاملات سفیه………………………………………………………………………………57

2-5-2 قبول نمایندگی از سمت سفیه……………………………………………………………………..58

2-6 مشروعیت جهت و ضمانت اجرای فقدان آن…………………………………………………………..59

2-6-1 مفهوم مشروعیت جهت………………………………………………………………………………59

2-6-2 شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………61

2-6-2-1وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف……………………………..61

2-6-2-2 بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع…………………………………………………….62

2-6-2-3 بارز بودن جهت نامشروع………………………………………………………………62

2-6-2-4 تصریح به جهت نامشروع……………………………………………………………..62

2-7 شرایط اختصاص صحت عقد وکالت……………………………………………………………….62

2-7-1 نیابت پذیری موضوع وکالت……………………………………………………………..63

2-7-2 امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل………………………………………63

2-8 احراز اختیار نماینده……………………………………………………………………………………….64

2-8-1 ارائه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه……………………………………………………..64

2-8-2 اظهار نماینده و اقرار اصیل…………………………………………………………………..66

2-8-3 شهادت……………………………………………………………………………………………..66

2-8-4 ضمانت اجرای فقدان اختیار نماینده نسبت به موکل……………………………….66

2-8- 5 ضمانت عدم اختیار نماینده نسبت به ثالث……………………………………………69

فصل سوم: بحث و تحلیل تحقیق

3-1 آثار نمایندگی نسبت به موکل………………………………………………………………………………..72

3-1-1 پرداخت اجرت وکیل…………………………………………………………………………………72

3-2 آثار نمایندگی نسبت به نماینده………………………………………………………………………………74

3-2-1 رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………….74

3-2-2رعایت حدود وکالت…………………………………………………………………………………..75

3-2-3 تسلیم صورتحساب وکالت………………………………………………………………………….76

3-3 آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………….77

3-3-1 وظایف اصیل نسبت به ثالث……………………………………………………………………….77

3-3-1-1اصیل آشکار…………………………………………………………………………………78

3-3-1-2اصیل مخفی…………………………………………………………………………………78

3-3-2 مسئولیت ثالث نسبت به اصیل…………………………………………………………………….80

3-4 وظایف ثالث نسبت به نماینده………………………………………………………………………………81

3-4-1 پنهان ماندن سمت نمایندگی……………………………………………………………………….82

3-4-2 آشکار بودن سمت نمایندگی ……………………………………………………………………..83

3-4-2-1 نماینده تجاری ……………………………………………………………………………83

3-4-2-2 مدیر شرکت………………………………………………………………………………..84

3-5طرق انقضاءوکالت……………………………………………………………………………………………….86

3-5-1 به عزل موکل ……………………………………………………………………………………………86

3-5-2 استعفای وکیل ………………………………………………………………………………………….89

3-5-3 محجور شدن وکیل یا موکل ……………………………………………………………………….90

3-5-4 فوت موکل یا وکیل …………………………………………………………………………………..91

3-5-5از بین رفتن موضوع وکالت………………………………………………………………………….93

3-5-6 عمل منافی وکالت از جانب موکل………………………………………………………………94

3-5-7 انجام موضوع وکالت توسط موکل………………………………………………………………95

3-5-8 انقضای مدت وکالت…………………………………………………………………………………95

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

4-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………98

4-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………100

فهرست منابع و مأخذ

چکیده

نمایندگی وصف کسی است که عمل حقوقی را برای شخص دیگر انجام می دهد و با توجه به اینکه برات، سفته، و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد. نمایندگی در صدور یکی از مصادیق عقد وکالت است علی الاصول از عقد وکالت تبعیت می کند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ژنو شباهت و تفاوت های وجود دارد. نمایندگی در صدور برات، سفته و چک در هر دو قانون وجود دارد با توجه به اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل ، نماینده است. لذا در این پایان نامه ضمن بررسی تطبیقی نمایندگی در صدور در حقوق ایران با کنوانسیون های ژنو سعی براین شده است که نقاط اشتراک یا افتراق هرکدام از این مقررات مورد شناسایی قرار گیرد.

کلید واژه:نمایندگی، برات، سفته و چک.

مقدمه

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و… را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .

سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال 1311 درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون 1931 راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.

با توجه به ماده 19 قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون 1930 در ماده 8 و7 به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو 1931 در مورد چک ،ماده 11 و10 در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.

اهداف پژوهش

در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و …) جنبه کاربردی نیز دارد.

سوالات تحقیق

  • آیا اساساً نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک امکان دارد؟
  • مسئولیت حقوقی و کیفری صدور برات ، سفته و چکی که به نمایندگی صادر شده  با چه کسی است؟
  • آیا در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در مورد نمایندگی در صدور برات، سفته و چک شباهت یا تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟

فرضیه تحقیق

  • با توجه به اینکه برات، سفته و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد.
  • در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.
  • نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.

  روش تحقیق

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانکها استفاده شده است.

  سازماندهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل نوشته شده است،که فصل اول به کلیات شامل تعریف نمایندگی و انواع آن و سند و انواع آن و تعریف برات، سفته و چک، توضیح کلی در مورد کنوانسیون سال 1930 و1931 ژنو می پردازد. در فصل دوم در مورد شرایط تحقق نمایندگی ، با توجه به ماده 190 ق.م.ا قصد و رضای طرفیت 2- معلوم بودن موضوع 3- اهلیت طرفیت  4- مشروعیت جهت است و در فصل سوم آثار نمایندگی در صدور برات ، سفته وچک و طرف انقضای آن پرداخته شده است .در این ضمینه کار تحقیقی مستقلی انجام نشده است ولی حقوق دانان محترم،دکترمحمدصقری،دکترحسن ستوده تهرانی،دکتر ربیعا اسکینی،دکتر محمدی عرفانی ،به طور مختصر ودکترامیر معزی وهادی حاجیانی به طور کامل تری به آن پرداخته اند. اگر چه علی رغم سعی زیاد حق مطلب آن گونه که باید ادا شود نشده است .

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.