رشته مدیریت

پایان نامه نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تهران

پردیس بین الملل کیش

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 در رشته مدیریت صنعتی

بهمن 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موسیقی و گردشگری دو امری هستند که همواره نقش مهمی در افزایش نشاط و روحیه را بازی کرده اند. مرور پیشینه و ادبیات تحقیق نیز نشان می دهد که موسیقی می تواند ابزاری برای جذب گردشگری در مناطق مختلف باشد. بنابراین این پژوهش نیز با هدف مطالعه تاثیر موسیقی بومی در جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری انجام شد تا در نهایت تاثیرات این عوامل بر جذب گردشگری شناسایی شود.

این تحقیق از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی و کاربردی است زیرا در این تحقیق راهکارهائی جهت استفاده از  موسیقی به عنوان یک ابزار مناسب جهت جذب گردشگری(در جامعه مورد مطالعه ) ارائه می شود. جامعه آماری پژوهش فوق، اساتید موسیقی بومی و ایرانی و مدیران صنعت گردشگری بودند که در نهایت با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده تعداد 97 نفر از آن ها بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات مورد نظر به صورت مصاحبه و پرسش نامه و مطالعه منابع و سایت های معتبر اینترنتی بود. ابزار پژوهش نیز مصاحبه و پرسشنامه بود. مصاحبه با 8 نفر از اساتید موسیقی صورت گرفت و پرسشنامه نیز توسط محقق تدوین و اجرا شد. روایی پرسشنامه فوق توسط اساتید مربوطه تایید شد و پایایی آن با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ 93/0 بدست آمد. تحلیل داده ها نیز با بهره گرفتن از روش خی دو صورت گرفت. نتایج نشان داد که انواع موسیقی بومی، اشکال اجرائی موسیقی، اجرای موسیقی در مکان های گردشگری و گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر تأثیر دارند.

واژگان کلیدی: موسیقی، موسیقی بومی، گردشگر، صنعت گردشگری.

تشکر و قدردانی:

 

باسپاس از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر طهمورث حسنقلی پور

که در تمامی مراحل به انجام رسیدن این پژوهش، با دقت و تیز بینی مثال زدنی شان یاریگر همیشگی ام بوده اند. بی شک به پایان رسیدن این رساله مرهون دانش، همت و دلسوزی های ایشان است.

با سپاس از استاد مشاور گرانقدر جناب آقای دکتر عزت الله اصغری زاده

که بی شک با مشاوره های ارزنده شان  در به اتمام رساندن این رساله نقش بسزایی داشتند.

و با سپاس از استاد داور گرامی جناب آقای دکتر میرا

که داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 1

1-2 مساله اصلی تحقیق. 2

1-3 تشریح و بیان موضوع. 3

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-5 اهداف تحقیق. 6

1-5-1 هدف اصلی. 6

1-5-2 اهداف فرعی. 6

1-6 فرضیه های تحقیق. 6

1-7 تعاریف واژه ها 6

1-8 کلیات روش تحقیق. 7

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه. 9

2-2 گردشگری.. 9

2-2-1 تعریف گردشگری.. 9

2-2-2 تاریخچه گردشگری.. 12

2-2-3 طبقه بندی انواع گردشگر. 14

2-2-4 انواع توریسم. 14

2-2-5 فواید گردشگری.. 17

2-2-6 گردشگری در ایران و موانع. 18

2-2-7 عوامل موثر در توسعه گردشگری.. 21

2-3 موسیقی. 24

2-3-1 تعاریف موسیقی. 24

2-3-2 انواع موسیقی. 25

2-3-3 تاریخچه موسیقی. 25

2-3-4  تاریخچه موسیقی در ایران. 28

2-3-5 فواید موسیقی. 31

2-3-6 بررسی موسیقی سنتی و بومی ایران. 31

2-3-7 دسته بندی موسیقی های بومی. 32

2-4 موسیقی و توسعه گردشگری.. 35

2-5 مرور پژوهش های انجام شده 36

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 41

3-2 روش تحقیق. 41

3-3 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 42

3-4 روش جمع آوری داده ها 44

3-5 معرفی پرسش نامه. 44

3-5-1 روش سنجش روائی پرسش نامه. 44

3-5-2 روش سنجش پایائی پرسش نامه. 44

3-6 روش تحلیل داده ها 45

3-7 مصاحبه ها 46

3-8 سوالات مرتبط با فرضیه ها 46

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 49

4-2 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 49

4-3 بررسی فرضیه های تحقیق. 54

آزمون فرضیه ها 55

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 59

5-2 نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها 59

5-3 پیشنهادات تحقیق. 60

5-4 محدودیت های پژوهش… 64

منابع. 65

پیوست ها 67

 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 3-1: جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه. 43

جدول 3-2: پایایی پرسشنامه محقق ساخته. 45

جدول3-3:مصاحبه ها 46

جدول 4-1: فراوانی پاسخگویی افراد به سئوالات پرسشنامه. 49

جدول 4-2: بررسی شاخص های توصیفی(محاسبات میانگین، چولگی و کشیدگی) سئوالات پرسشنامه. 52

جدول 4-3 : نتایج آزمون نرمال بودن داده ها 54

جدول 4-4: آزمون خی دو 55

جدول 4-5: آزمون خی دو 55

جدول 4-6: آزمون خی دو 56

جدول 4-7: آزمون خی دو 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

گردشگری صنعتی است که مسبب ورود پول و ارز زیادی به داخل کشور می شود. حتی گردشگران بومی نیز با پرداخت هزینه و پول به مسافرت می روند. بنابراین در کنار تولید که تولید خالص ملی به حساب می آید، صنعت گردشگری نیز تولید ناخالص ملی را بهبود می بخشد.  صنعت گردشگری نیازمند رشد، توسعه و توجه بیشتری سازمان ها می باشد. با توجه به عدم جذابیت مراسم جشن و یا کم توجهی به کنسرت های موسیقی، هنرهای نمایشی و…. در عمل شاهدیم که استقبال چندانی از گردشگری نمی شود(امین بیدختی و همکاران، 1388).

گردشگری امروزه نیازمند توجه و حساسیت بیشتری است. گردشگری می تواند یکی از عوامل موثر بر اقتصاد کشور و موتور محرکه گسترش عوامل فرهنگی –هنری همچون موسیقی و هنرهای نمایشی باشد که بایستی متذکر گردید که عوامل هنری تأثیر بسزائی در کاهش ناهنجاری ها، قتل، تجاوز، طلاق و… دارند(جواهر زاده، 1390).

موسیقی پیوندی ذاتی با گردشگری دارد. به عنوان یک جاذبه، یک معرّف برای وضع معیشت و سبک زندگی، و محملی برای پیام­ها و انگیزه های سفر. در ساده­ترین سطح، رویدادها و اجراهای صحنه ای موسیقی تقریبا پای ثابت تمامی گونه های گردشگری فرهنگی هستند(زندباف، 1388).

موسیقی در سطح جهان  به عنوان یک بخش اساسی از تجلیات فرهنگی و سبک زندگی شناخته می شود. تا جایی که گردشگران به طور کلیشه ای انتظار دارند که تجربه حضورشان در مکان­های فرهنگی، ‌با موسیقی خاصی همراهی شود (زندباف، 1388).

صنعت توریسم از این موضوع در تبلیغات خود و در ارائه معرف­هایی معتبر برای تفریحگاه ها و مناطق هدف استفاده می کند. این همراهی و ملازمت، بخشی از یک سیستم وسیع از معرف­های سطح زندگی و وضع رفاهی نیز به شمار می رود که در آن، سلیقه های موسیقایی بر اساس سیستمهای کارشناسی طبقه بندی می شود و سطح، وضع و سبک زندگی منطقه مربوطه را تعیین می کند. پژوهش پیشگامانه پائول[1](1988) قدرت ظریف موسیقی در ارائه پیام­هایی درباره گردشگری از طریق شعر و تصویر را تجزیه و تحلیل کرده است. او نشان می دهد که چگونه موسیقی پاپ در دهه 1960،‌ 1970و 1980 مدلهایی را برای گردشگری جوانان، و به طور خاص برای گروه های سنی و جنسیتی ارائه کرد که به آنها “اجازه” بازدید از مقصدهای جدید در چارچوب فرهنگی گردشگری جایگزین را می داد(رنجبریان و همکاران، 1392).

به هر تقدیر متأسفانه امروزه با توجه به هزینه های زیاد گردشگری، گردشگران زیادی (داخلی و خارجی) به ایران مسافرت نمی کنند که در این رابطه با کاهش هزینه های مسافرتی اعم از هواپیما، کشتی، قطار و….  و نیز افزایش تسهیلات می توان شاهد رشد و شکوفائی این صنعت بود.  با رشد گردشگری، تعامل بازرگانان خارجی و ایرانی با ایران بیشتر شده و صادرات و واردات بیشتری را شاهد خواهیم بود. آن چه در بدو امر ضروریست لزوم حمایت از آژانس های مسافرتی، گردشگران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط دولت محترم است(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391).

در این بین توجه به این نکته که گردشگری بدون توجه به برگزاری جشن ها، اجرای موسیقی و نمایش و نیز نمایشگاه های مختلف اعم از نقاشی، طراحی و….توریست زیادی را  مشاهده نخواهد نمود، ضروری است. همچنین اجرای سیاست های باز و توجه بیشتر به گردشگری توسط نهادهائی چون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند سبب رشد و گسترش این مقوله و بهبود اقتصاد گردد(نتل، ترجمه رستمی، 1390).

در بخش موسیقی نیز بی شک موسیقی های بومی با القای مفاهیم اخلاقی و نیز اشعار پخته می تواند اخلاق را در نسل جوان تقویت نماید. موسیقی می تواند عامل بسیار مهمی در برقراری پیوند و ارتباط بین نسل ها و نیز تقویت شعائر دینی و اخلاقی باشد. موسیقی های بومی ایران یکی از انواع موسیقی است که آثار غنا در آن دیده نمی شود و دارای طبعی آرام و معتدل است و می تواند منتقل کننده مفاهیم والای مذهبی و موجب رشد و تکامل فکری در انسان شود به شرط آنکه در انتخاب اشعار توجه کافی مبذول گردد(همان منبع) بنابراین توجه به این عامل می تواند در کسب و کار و نیز شناساندن فرهنگ هر منطقه به گردشگران مفید واقع شود.

1-2 مساله اصلی تحقیق

موسیقی تأثیر بسیار زیادی را در جذب تماشاچی دارد و به همین نحو با اجرای مراسم، جشنواره ها، کنسرت ها و…. می توان گردشگران را دعوت به گردشگری تفریحی نمود. علاوه بر گردشگری سلامت که گردشگران برای شادابی و نشاط اقدام به مسافرت می کنند، گردشگری تفریحی نیز گردشگران بسیاری را جلب می نماید(شاکرین، 1388).

در این بین، موسیقی نقش بسیار مهمی را در فرهنگ سازی، کاهش تنش های اجتماعی، اعتلای فرهنگ ملی و اسلامی  و…. بازی می کند(زندباف، 1388). به همین نحو موسیقی ملی ایران با غنای ردیفی و پیکره بسیار غنی موسیقی های محلی می تواند عامل بسیار مهمی در جذب توریست و توسعه صنعت گردشگری باشد.

موسیقی امروزه یک صنعت است مسبب ورود توریست و جهانگردان بسیاری به داخل کشور می شود که در کنار عواملی چون مکان های تاریخی، وجود هتل های شیک و مجلل و نیز فرهنگ های درون کشورها، مهم ترین عامل در جذب گردشگران است. موسیقی می تواند در نوروز و اعیاد مذهبی مسلمانان، گردشگران بسیاری را به ایران جذب نماید. همین امر در مورد پیوند فرهنگ ها نیز قابل ذکراست. در کشور ما نیز فرصت های گردشگری فراوانی وجود دارد. اما مساله این است که آیا موسیقی بومی نیز می تواند همانند موسیقی های رایج در شکوفایی صنعت گردشگری نقش داشته باشد و منجر به رونق گردشگری در کشور شود؟

1-3 تشریح و بیان موضوع

موسیقی بومی با قابلیت های خارق العاده خود با اندکی تلفیق با موسیقی غربی قطعا جذابیت های بسیاری را برای گردشگران علی الخصوص قشر جوان جامعه دارد. موسیقی بومی ایران حتی قابلیت اجراهای کنسرتی را نیز داراست تا بتواند گردشگران خارجی را نیز جذب نماید. موسیقی بومی هر منطقه ای بیانگر اخلاقیات و روحیات مردم آن منطقه می باشد و با تکیه بر  جنبه های درونی هر موسیقی می توان به درونیات آن قوم پی برد(نتل، ترجمه رستمی، 1391).

موسیقی همراه با اجرای زنده تئاتر می تواند به اندازه یک کتاب و بلکه حتی بیشتر در ذهن مخاطبان اثرگذار باشد.  موسیقی می تواند در القای موثر هنجارهای جامعه اثر بخشی فراوانی داشته باشد و در کاهش مشکلات روحی و روانی افراد و در نهایت در افزایش آرامش آن ها موثر واقع شود. در این خصوص، تحقیقی با عنوان “تأثیر موسیقی و آوای قرآن کریم برمیزان اضطراب و علائم حیاتی بیماران قبل از اعمال جراحی شکم” نشان داد که موسیقی بر کاهش علایم اضطراب موثر می باشد(آجرپز، 1388).

موسیقی بومی، مذهبی و سنتی ایران یکی از سالم ترین و موثرترین انواع موسیقی است. امروزه با کمی نگرش به جامعه شناسی موسیقی سالم ترین و با اعتقادترین افراد را در موسیقی سنتی و بومی  ایران می بینیم.

آنچه مد نظر هنر موسیقی و آهنگساز است ایجاد زمینه ای مناسب برای درک اشعار و ایجاد آرامش روحی و روانی است و یکی از انواع مفید و آرامبخش موسیقی، موسیقی بومی است که حتی برای آن خواص درمانی نیز برشمرده اند. موسیقی بومی با ذکر وقایع پرشور حماسی و درون مایه های اخلاقی و دینی خود در جلب نظر گردشگران تأثیر بسزائی را داراست(نتل، ترجمه رستمی، 1391)، به شرط آنکه توسط تبلیغات مناسب سازمان صداوسیما به گردشگران معرفی شود. بنابراین انتخاب موسیقی های بومی مناسب و پخش آن ها و نیز برگزاری جشنواره ها تأثیر بسزائی در افزایش توجه گردشگران داخلی و خارجی دارد.

بسیاری از ایرانیان برای گوش دادن به موسیقی های ایرانی اقدام به مسافرت به دبی، اروپا، امریکا و… می کنند. حال آنکه با حمایت از هنرمندان داخلی که آثاری بمراتب غنی تر و پرمایه تر تولید می کنند و فراخوانی هنرمندان ایرانی مقیم در کشورهای دیگر، ایران سالیانه شاهد رشد و اعتلای صنعت گردشگری خواهد بود. و این مساله تاثیر مفیدی در جذب سرمایه های اقتصادی و نیز بهبود تعاملات تجاری و نیز انتقال فی مابین فرهنگ های مختلف در دنیا خواهد داشت(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391).

امروزه گردشگران به عوامل بسیار مهمی همچون فرهنگ ها، مکان های تاریخی، آسایش و راحتی در کشور مورد نظر و نیز وجود مکان های تفریحی مناسب توجه می کنند. قابل ذکر است که موسیقی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در جذب گردشگران در نقاط مختلف دنیا می باشد(رنجبریان و همکاران، 1392).

بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده می توان گفت، موسیقی های موثر و مفید بومی ایران علاوه برآنکه می تواند در ایجاد روحیه و نشاط مردم ایران موثر باشد می توانند در ایجاد روحیه نشاط در جهانگردان غربی نیز موثر باشد.

علاوه بر این، موسیقی در ایجاد روحیه غیرت، حفظ فرهنگ ها، سلامت روان و نیز  در تقویت هنجارهای اجتماعی جامعه نقش بسیار مهمی دارد و اجرای موسیقی های بومی در القای این روحیه و حفظ ارزش های اخلاقی جامعه نقش بسیار مهمی را داراست(نتل، ترجمه رستمی، 1391).

موسیقی بدون شک اگر مهم ترین عامل جذب گردشگر نباشد یکی از مهم ترین عوامل آن است که بایستی بدان توجه کافی را مبذول داشت. اجرای موسیقی بومی در محیط های باز و طبیعی و بکر می تواند سبب شادابی و نشاط روح گردد و در این بین، موسیقی بومی ایران نمایشگاهی است که در آن می توان به خصوصیات و خلقیات اقوام مختلف پی برد و آن گونه که از اسمش پیداست مختص قبائل محلی ایران است و لذا با فرهنگ اقوام مرتبط است. موسیقی بومی علاوه بر شناخت فرهنگ کشور عزیزمان می تواند منجر به گسترش روحیه تفکر، ایجاد حالت آرامش و تعادل در انسان و نیز گسترش تفکرات  اسلامی-عرفانی گردد. بلاشک این امر هم در جذب گردشگران داخلی  و هم در جلب گردشگران خارجی موثر است.

بنابراین در این بررسی که با هدف مطالعه تاثیر موسیقی بومی در جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری صورت می گیرد به بررسی اثرات موسیقی بومی پرداخته می شود و نهایتا تاثیرات این عوامل بر جذب گردشگری مطالعه می شود.

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

کشورهای صنعتی دنیا توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی می دهند و آن را به عنوان عامل مناسبی برای رشد وضعیت اقتصادی به حساب می آورند. یکی از عوامل توسعه اقتصادی در هر کشوری توجه به صنعت گردشگری می باشد(حسینی و همکاران، 1392). گردشگری پدیده ای است که بدون توجه به عوامل موثر در جذب گردشگران معنا و مفهومی ندارد.

کشور ایران با وسعت پهناور خود و مردمان خونگرم بایستی سالیانه گردشگران بسیاری را پذیرا باشد که این مساله توجه به عوامل جذب گردشگر را می طلبد. عوامل مختلفی در جذب گردشگر وجود دارد(شمس و امینی، 1388) که از این میان می توان به نقش موسیقی های بومی اشاره کرد. موسیقی بومی با برگزاری کلاس ها و همایش ها و نیز معرفی آن توسط هنرمندان می تواند در گسترش و اعتلای فرهنگ کشور نقش مهمی را بازی کند.

بنابراین بررسی ارتباط بین فرهنگ ها و توسعه گردشگری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که با اجرای پژوهش فوق و نتایج کسب شده از تحقیق و در اختیار گذاشتن نتایج بررسی فوق به سازمان های متولی اشاعه فرهنگ غنی ایرانی، می توان گامی هر چند کوتاه در توسعه و شناساندن این عامل فرهنگی-موسیقی بومی- داشت و از طرفی ارتباط بین این عامل و رشد گردشگری را نیز نشان داد که این از این لحاظ اجرای این پژوهش از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی فوق نیز با هدف نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری انجام می شود.

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 هدف اصلی

بررسی نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری.

1-5-2 اهداف فرعی

  • بررسی تاثیر انواع موسیقی بومی در جذب گردشگر.
  • بررسی تاثیر اشکال اجرائی موسیقی بومی در جذب گردشگر.
  • بررسی تاثیر اجرای موسیقی در مکان های گردشگری در جذب گردشگر.
  • بررسی تاثیر گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر.

1-6 فرضیه های تحقیق

  • انواع موسیقی بومی در جذب گردشگر تأثیر دارد.
  • اشکال اجرائی موسیقی بومی در جذب گردشگر تأثیر دارد.
  • اجرای موسیقی در مکان های گردشگری در جذب گردشگر تأثیر دارد.
  • گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر تأثیر دارد.

[1]. Paoel

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.