رشته مدیریت

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

گروه علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی – گرایش تحول

 

عنوان :

نقش مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

 

تابستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  شماره  صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

   فصل اول – کلیات ، عناوین و تعاریف تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………. 6
1-4  اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………… 8
1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………… 8
1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5  فرضیه ها  ……………………………………………………………………………………………………………. 9
1-5-1 فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5-2 فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………………………. 9
1-6 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7  تعریف عملیاتی واژگان کلیدی ……………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1 مدیریت کیفیت جامع …………………………………………………………………………………………….. 14
2-1-1 تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-1 کیفیت …………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-2 مدیریت کیفت  …………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-1-3 مدیریت کیفیت جامع …………………………………………………………………………………….. 17
2-1-1-3-1 مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه صاحبنظران …………………………………………………. 20
2-1-1-4 مفاهیم کلیدی در فرهنگTQM …………………………………………………………………….. 22
2-1-1-5 اهمیت مدیریت کیفیت جامع ………………………………………………………………………….. 24
2-1-1-6 مولفه های مدیریت کیفیت جامع …………………………………………………………………….. 25
2-1-1-7 مدل های کیفیت …………………………………………………………………………………………… 31
2-1-2 تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-1-3 پژوهش های صورت گرفته در زمینه مدیریت کیفیت جامع ……………………………………. 34
2-2 کارایی ………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-2-1 تعریف کارایی ………………………………………………………………………………………………….. 37
2-2-1-1 انواع کارآیی …………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-2 کارایی و اثر بخشی ……………………………………………………………………………………………. 39
2-2-3 نظریات و دیدگاها …………………………………………………………………………………………….. 39
2-2-3-1 کارآیی در نظر فردریک تیلور(نظریه مدیریت علمی) …………………………………………. 39
2-2-3-2 مفهوم کارایی در نظریه هنری گانت ………………………………………………………………… 39
2-2-3-3 کارایی در نظریه فرانک ولیلیان گیلبرت ……………………………………………………………. 44
2-2-3-4 کارایی در نظریه هنری دنیسون ……………………………………………………………………….. 44
2-2-3-5 کارایی در نظریه ماکس وبر …………………………………………………………………………….. 45
2-2-3-6 کارایی در مکتب روابط انسانی ……………………………………………………………………….. 45
2-2-3-7 کارایی در نظریه التون مایو …………………………………………………………………………….. 46
2-2-3-8 کارایی‌ در نظریه‌ رنسیس‌ لیکرت ……………………………………………………………………… 46
2-2-3-9 کارایی‌ در نظریه‌ جرج‌ هومنز (نظریات‌ گروهی) ………………………………………………… 49
2-2-4 تحقیقات انجام شده در زمینه کارایی کارکنان ………………………………………………………… 50
2-3 تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق ……………………………………………………………. 52
2-3-1 تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………… 55
2-3-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها ………………………………………………………………….. 57
2-4 آشنایی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ………………………………………………………………. 58
2-4-1 ضرورت تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ……………………………………………….. 59
2-4-2 تشکیل هیات موسس ………………………………………………………………………………………… 59
2-4-3 آغاز فعالیت های آموزشی ………………………………………………………………………………….. 60
2-4-4 احداث و راه اندازی ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی نبش چهارراه آیت الله کاشانی …….. 61
2-4-5 خرید مجموعه کارگاهی جهان صنعت ………………………………………………………………….. 62
2-4-6 تصویب و راه اندازی کارشناسی حسابداری …………………………………………………………… 62
2-4-7 تملک و راه اندازی سایت اصلی دانشگاه ………………………………………………………………. 63
2-4-8 احداث دانشکده فنی و مهندسی …………………………………………………………………………… 65
2-4-9 احداث دانشکده برق و کامپیوتر……………………………………………………………………………. 65
2-4-10 احداث مجموعه رفاهی …………………………………………………………………………………….. 66
2-4-11 محوطه سازی و توسعه فضای سبز …………………………………………………………………….. 66
مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 67
فصل سوم – روانشناسی تحقیق
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-2  روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 69
3-3 متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………………… 71
انوع متغیر های تحقیق

3-3-1  متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………………………

72
3-3-2   متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………….. 72
3-4 روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………. 72
3-4  روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………………….. 74
3-6 جامعه­ آماری ……………………………………………………………………………………………………… 75
3-7 شیوه داده پردازی و فنون تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………. 76
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ­ها ، آزمون و فرضیه ­ها
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
4-1 نتایج توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. 78
4-2 آزمون های استنباطی ……………………………………………………………………………………………… 82
4-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها …………………………………………………………………………. 82
4-2-2 بررسی تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر کارایی کارکنان …………………………………….. 83
4-2-2-1 بررسی تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان …………………………………………………….. 83
4-2-2-2 بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان ……………………………………………. 84
4-2-2-3 بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان ………………………………………. 85
4-2-2-4 بررسی تاثیر  رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان ………………………………………………… 86
4-2-2-5 بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر کارایی کارکنان ………………………………………………… 87
4-2-2-6بررسی تاثیر  واقع گرایی بر کارایی کارکنان ……………………………………………………….. 88
4-2-3 آزمون رگرسیون گام به گام ………………………………………………………………………………… 89
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 94
5-2 بررسی نتایج به دست آمده برای فرضیه ها ……………………………………………………………….. 94
5-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 98
5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ………………………………………………………………………. 99
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 100
فهرست منابع و مآخذ

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………………………..

102
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………. 106

فهرست جدول ها

جدول 2-1 مقایسه کارایی و اثربخشی …………………………………………………………………………….

41

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت جنسیت ………………………………..

79
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سابقه کار ……………………………… 80
جدول 4-3توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سطح تحصیلات………………………. 81
جدول 4-4 آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………… 82
جدول 4-5 بررسی  تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان …………………………………………………. 83
جدول 4-6 بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان…………………………………………… 84
جدول 4-7بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان………………………………………. 85
جدول 4-8بررسی تاثیر رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان…………………………………………………. 86
جدول 4-9تاثیر آموزش کارکنان برکارایی کارکنان…………………………………………………………….. 87
جدول 4-10 بررسی تاثیر واقع گرایی بر کارایی کارکنان…………………………………………………….. 88
جدول(4-11): ضرایب تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان……………………………………. 90
جدول (4-12) : مقدار تاثیر متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان………………………………………. 91

 

 

فهرست  نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر جنسیت …………………………………………… 79
نمودار 4-2 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سن …………………………………………………. 80
نمودار 4-3 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سطح تحصیلات ……………………………….. 81

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تاثیر مدیریت کیفیت جامعTQM  بر بهبود کارآیی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان است. در این تحقیق، شش اصل تعهد ، رضایت دانشجویان(تأمین رضایت ارباب رجوع)، واقع‌گرایی، مشارکت و همکاری ، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان که شامل اساتید وکارمندان میشود می باشد. روش نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی طبقه‌ای بوده و برای تقسیم حجم نمونه میان طبقه‌های جامعه با توجه به حجم هر طبقه از شیوۀ تخصیص متناسب استفاده شده است. در این تحقیق از دو پرسشنامه کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع استفاده شده است. پس از توزیع پرسشنامه های مربوط به کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع، پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری وبرای تجزیه و تحلیل وارد نرم‌افزار spss استفاده شد و داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. داده های توصیفی ما در این تحقیق به ویژگی های دموگرافی اشاره دارد که جنسیت ، سن و تحصیلات را ارزیابی می کند . یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به دیدگاه اساتید و کارمندان و با توجه به معیارهای مدیریت کیفیت جامع و مولفه های کارایی و بر اساس نتایج حاصل از ضرایب Beta مشاهده شد که متغیر برنامه ریزی استراتژیک، بیشتر از بقیه متغیرها بر کارایی کارکنان تاثیر گذار می باشد. بعد از آن متغیرهای واقع گرایی، آموزش کارکنان و رضایت دانشجویان ، در ردیف های بعدی قرار دارند.

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت منابع ، کارایی ، کارکنان کیفیت   

1-1مقدمه

امروزه موفقیت سازمان‌ها را دانش مدیریت به کار گرفته‌شده در آن معیّن می‌کند. دانش مدیریت با رویکرد نوین، ساز و کاری را به سازمان‌های هزارۀ سوم ارائه می‌دهد که دارای دو خصیصۀ اصلی، تحول و کیفیت است. مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فنّاوری جهان تضمین می‌کند. شایان توضیح است که تعریف مشخصه‌ های کیفیت خدمات نسبت به کیفیت محصولات فیزیکی مشکل‌تر است. زیرا کیفیت ضعیف محصول، غالباً به علت مواد اولیه و اجزاء نامتناسب است و یا ممکن است طراحی آنها دارای خطا باشد و یا مطابق مشخصه‌ های‌شان تولید نشود اما کیفیت پایین خدمات مستقیماً به رفتار افراد برمی‌گردد.              نبود تعلیمات و یا کمبود توجهات لازم غالباً از دلایل اصلی عدم رضایت در خدمات هستند                 (Edward, 2001).[1]

استقرار مدیریت کیفیت جامع برای مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بسیار حیاتی است.هم اکنون شاید بتوان گفت مدیریت کیفیت جامع  ، بهترین راه برای رشد و گسترش صنعت نوپای ایران بزرگ است . توجهی که این روزها مدیران ما نسبت به مسایل انسانی و پیشرفت در سایه رضایت کارکنان و مشتریان ابراز می دارند ، همگی نشانگر یک حرکت بزرگ در راستای استقرار فرهنگ کیفیت در سازمان هاست .رهبری ، رضایت مشتری ، مشارکت کارکنان ، بهبود مستمر فرایند ، مشارکت تامین کننده و مقیا سهای عملکرد ، مفاهیم اولیه بحث TQM[2] می باشند.                           

دراین فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق وسپس به اهمیت وضرورت تحقیق پرداخته می شود.، در ادامه فصل یک، اهداف تدوین شده که  این اهداف به یک  هدف اصلی و چند هدف جزیی تقسیم بندی می شود.در ادامه  فرضیات بیان فرضیات مطرح شده پرداخته می شود. .قلمرو موضوعی-محتوایی و زمانی تحقیق مورد نظر را به آن اشاره ،  اصطلاحات وواژگان کلیدی تعریف  و در پایان این فصل مدل تحقیق را  به تصویر می کشیم.

  • 2 بیان مساله

مدیریت کیفیت جامع ، جایگاهی برجسته در دنیای پیشرفته پیدا کرده و با  پذیرش چشمگیری روبه‌رو شده است. این اندیشه از مصارف غیرضروری، کاربرد نامناسب منابع و بروز اشتباه فراوان در   فرایندها پیشگیری کرده و زمینه تولید فراورده‌های   قابل اطمینان   را که خواسته مصرف‌کنندگان است، فراهم می‌آورد.

در بخش‌های تولیدی، خدماتی، دولتی، آموزشی، ترابری و سایر سازمان‌ها، موج مدیریت کیفیت جامع فراگیر شده است .سنگه [3]معتقد است علت شکست بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در برداشت ناقص آنها از مفهوم «مدیریت کیفیت جامع» است و بدون وجود یک چارچوب و مفهوم وسیع همگانی از «جنبش کیفیت» در جامعه ، این نهضت در هر کشوری منزوی می‌ماند . مسئله مهم در اجرای مدیریت کیفیت این است که این دیدگاه در هر سازمانی بسته به موقعیت و اهداف خاص آن ، با مشکلات مربوط به خود مواجه است . لذا نمی‌توان آن را به‌صورت قالبی در هر سازمانی اجرا کرد بلکه مهم‌ترین اقدام برای اجرای آن در هر تشکیلاتی تطبیق نگرش با وضعیت آن سازمان   است . امروزه ، مدیریت کیفیت جامع   به‌صورت نهضتی اجتماعی درآمده و دامنه رسوخ آن از صنعت ، که مبدأ اصلی آن است به سایر سازمان‌ها، نظیر سازمان‌های بهداشتی، بروکراسی‌های دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی کشیده شده ‌است. برخی نویسندگان ، معتقدند که شده است.

مدیریت کیفیت جامع نیازمند استفاده از اطلاعاتی است که در مراحل مختلف تصمیم‌گیری به‌صورت منظم گردآوری شده باشد . مدیریت کیفیت جامع اثراتی نیز بر جوامع امروزی دارد که میتوان به اصلاح مداوم فرایندهای کاری ، مشارکت تمامی افراد سازمان،حل مسائل ریز و درشت جامعه و ارتقای فرهنگ مردمی اشاره کرد.با اجرای TQM میتوان عملکرد کارکنان را در مقایسه با گذشته ،  با روشی منظم‌تر اندازه‌گیری کرد و سیستم ارزیابی عملکرد، خواهان ارزیابی هریک از کارکنان ، تاحدی است که خدمات سالانه آنها اندازه‌گیری شود و به این‌ترتیب، می‌توان در پایان سال ، میزان کسب موفقیت واقعی آنها را با اهداف تعیین‌شده مقایسه کرد.

مفهوم کارآیی دارای‌نگرش‌سیستمیک‌ به‌رفتار انسان‌ در سازمان ‌است‌ و از یافته‌های‌ علوم‌ رفتاری ‌و مطالعات‌و تجربیات‌رفتار سازمانی‌بهره‌گیری‌می‌کند و عبارت ‌است ‌از بهسازی ‌نیروی ‌انسانی‌و سازمان ‌که  ‌با تلاش‌و پیگیری‌بی‌وقفه‌صاحبنظران ‌، مدیریت‌روبه ‌توسعه ‌و تکامل‌است . کارایی مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت ، جهت ارتقای سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی مرفه‌تر که هدفی ملی برای همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران می‌باشد و شاید بتوان گفت که رسالت اصلی علم مدیریت، دستیابی به کارایی و بهره‌وری بیشتر است و این امر همواره مورد توجه مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمانها بوده است. با توجه به ضرورت این مفهوم ( کارایی) و دگرگونی‌های شگرفی که در علوم و فنون و تکنولوژی رخ داده، صاحبنظران مدیریت منابع انسانی را بر آن داشته تا با بهره گرفتن از فنون مختلف آموزش زمینه همسو کردن فعالیتهای انسان را با این پیشرفتها به منظور دستیابی به بهبودکارایی  فراهم آورند. علاقه به شغل ، عدم فشار و تحمیل از طرف مدیران و سرپرستان  ، دخالت کارکنان در تصمیم گیری ها ، ساعات متناسب با نوع کار ، امکانات ،  وسایل و شرایط اولیه برای کار از جمله مواردی است که می تواند بر روی کارایی کارکنان تاثیر گذار باشد. حال باتوجه به اهمیت  و ضرورتی که مدیریت کیفیت جامع و کارایی درجوامع امروزی پیداکرده اند در این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان               می پردازیم.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در واقع تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت کیفیت جامع و کارایی همه در جهت ابداع راهکارهایی برای استفاده از منابع بهینه از منابع موجود در اختیار بشر است.مدیریت کیفیت جامع در گذشته عمدتا در یک حالت غیر رسمی فعالیت کرده بود اما الان در تمام جنبه ها نیاز به آن به صورت رسمی و غیر رسمی احساس میشود.(استرانر-1955)

مدیریت کیفیت جامع  روشی است‏ که می‏تواند تحولی عظیم در آموزش ایجاد کند.همان‏طور که سالیس نیز معتقد است، مدیریت کیفیت جامع «فلسفه‏ای از بهبود مستمر است که قادر است مجموعه‏ای از ابزارهای عملی و فنون برای برآوردن نیازها، خواستها و انتظارات فعلی و آینده هر موسسه‏ آموزشی را فراهم سازد.با توجه به اینکه‏ سازمانها و واحدهای آموزشی،عوامل اصلی‏ و تعیین‏کننده آماده ‏سازی و تامین نیروی‏ انسانی دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی در جامعه هستند،ضرورت مطالعه و پیاده کردن‏ اصول»مدیریت کیفیت جامع  در آموزش‏ بیش از پیش احساس می‏ شود. اهمیت موضوع به اندازه ایست که امروزه در تمام دنیا مخصوصا دانشگاه ها این موضوع به عنوان سر لوحه افکار و فرهنگ کاری دولتمردان و سازمان های دولتی قرار گرفته است و سعی در ترویج فرهنگ بهره وری در بین مردم و جامعه ی خودشان دارند. مدیریت کیفیت جامع یک فرهنگ است که بعد تبدیل به یک ابزار می شود.از آنجا که امروزه دانشگاه ها یک مرکز فرهنگی شناخته میشود،  در این موسسات توجه بسیار کمی به مقوله ی مدیریت کیفیت جامع می شود.لذا در این تحقیق می کوشیم تا اهمیت این فرایند را بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد کاشان بررسی کنیم.مدیریت کیفیت جامع یک امر زیربنایی است که در دانشگاه آزاد کاشان توجه چندانی به آن نشده است.اجرای  TQMباعث میشود که کلیه افراد به شکل مستمر در جهت بهبود فرایندهای کاری خود تلاش کنندو نسبت به مسئولیت های خود تعهد لازم را نشان دهند.اجرای صحیح مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه آزاد کاشان باعث رضایت دانشجویان –بهبود مستمر فرایندها تمرکز لازم بر دانشجویان  و توانمند کردن کارکنان می شود. یکی از ضرورت های انجام این تحقیق ارزیابی کارایی کارکنان دانشگاه آزاد کاشان می باشد که میتوان به تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکرد نامطلوب کارکنان،شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند،امکان بازنگری مشاغل و پست های سازمانی ،اشاره کرد.کمبود یا نبود تعهد در مدیریت به ویژه مدیریت عالی ،کمبود اعتماد به نفس در زمینه اجرا و پیاده‌سازی این رویکرد،بیم از انعطاف‌پذیری ، کمبود ارتباطات اثربخش،ترس از ایجاد تحول یا نا توانایی در  ایجاد تحول در سازمان و مدیریت تحول از جمله مواردی است که به علت نبود مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه آزاد کاشان بوجود آمده است.نبود مدیریت کیفیت جامع در این دانشگاه باعث شده است که این دانشگاه سازماندهی-نظم و ترتیب واستاندارد سازی خود را از دست بدهد.اجرای مدیریت کیفیت جامع در برنامه ها افزایش کیفیت کاری –برنامه ریزی و تعهد کیفیت ورضایت دانشجویان را بهمراه دارد.از انجایی که مدیریت کیفیت جامع نگرشی نو به عامل سازمانی دارد و هدف آن برپایی یک سیستم مستمر بهبود کیفیت می باشد .در این تحقیق می کوشیم اهمیت آن  را بر عوامل درون سازمانی دانشگاه آزاد کاشان مورد بررسی قرار دهیم.

[1] -edvard

Total quality management[2]

[3] -peterM.senge

تعداد صفحه:115

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.