تربیت بدنی رشته مدیریت

پایان نامه نقش سازمان ورزش و جوانان و سازمان گردشگری بر توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

نقش سازمان ورزش و جوانان و سازمان گردشگری بر توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

زمستان  1392

 

 

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نقش سازما ن ورزش و جوانان وسازمان گردشگری بر توسعه توریسم شهر اصفهان  می باشد. پژوهش حاضربه لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی است، که به روش پیمایشی انجام شده است . ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته50سئوالی بود. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میزان 855/0به دست آمد، که نشان دهنده پایایی بالای پرسش نامه بود. روایی محتوای و صوری پرسش نامه با بهره گرفتن از نظرات متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی که دکترای مدیریت و برنامه ریزی و همچنین اساتید متخصص در زمینه گردشگری در رشته جغرافیا و کارشناسان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی گرفته شد . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران  ارشد و مسئولین واحد های ستادی سازمان ورزش و جوانان به تعداد 30 نفر و تمامی مدیران ارشدآژانس های مسافرتی به تعداد 30 نفر درشهر اصفهان  بودند.همچنین با توجه به محدود بودن جامعه ،حجم نمونه برابر حجم جامعه تعیین شد.

در تحلیل یافته ها این تحقیق در سطح آمار توصیفی برای مشخصات افراد جامعه ی آماری مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه ی فعالیت از شاخص های مرکزی، انحراف استاندارد، نمایش داده ها، رسم نمودارها و فراوانی و … استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیلی عاملی برای تعیین اهمیت عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی شهر اصفهان و از دیدگاه کارشناسان، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.

نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که بین نقش مدیریت ، فرهنگ و آداب و رسوم ، اطلاع رسانی و تبلیغات، سرمایه گذاری و زیر ساخت ها و نقش نیروی انسانی با توسعه توریسم ورزشی با احتمال 95%اطمینان ارتباط معناداری وجود دارد.( 05/0 ≥P ).همچنین بین سن ، جنس ، مدت سابقه کارو سطح تحصیلات پاسخ گویان در ارتباط با نگرش درباره توسعه توریسم ،با احتمال 95%اطمینان ارتباط معناداری وجود ندارد.( 05/0≥P).

واژه‌‌های کلیدی: توریسم ورزشی،مدیریت،توسعه توریسم

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

فصل اول طرح پژوهش1

1-1-مقدمه. 2

1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی.. 3

1-3- ضرور ت و اهیمت پژوهش…. 9

1-4- اهداف پژوهش…. 15

1-4-1 هدف کلی پژوهش…. 15

1-4-2 اهداف فرعی پژوهش…. 15

1-5- سوالات پژوهش…. 15

1-6-فرضیات تحقیق.. 16

1-7- محدوده ها یا حدود یا قلمرو تحقیق.. 16

1-7-1- محدوده ای که محقق تعیین کرده است… 16

1-7-2- محدودیت هایی که از کنترل محقق خارج بوده است. 17

1-8-تعاریف، اصطلاحات و واژه های فنی تحقیق.. 17

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پیشینه پژوهش… 20

2-1- مقدمه. 21

2-2-ادره کل ورزش و جوانان استان. 22

2-3- مبانی نظری مرتبط با گردشگری.. 23

2-4- تعریف ورزش… 24

2-5- تعاریف گردشگری (توریسم) 26

2-6تعریفگردشگر(توریست)…………………………………………………………………………………………………………26

2–7- گردشگری ورزشی.. 27

2-8- دیدگاه گامون و رابینسون(1997) در مورد گردشگری ورزشی.. 29

2-9- اشکال مختلف گردشگری.. 31

2-10- تاریخچه گردشگری ورزشی در جهان وایران. 34

2-11- آئین نامه انجمن گردشگری ورزشی جمهوری اسلامی ایران. 40

2-12- آیین نامه نحوه فعالیت انجمن گردشگری ورزشی.. 41

2-13- مروری بر تحقیقات انجام شده. 49

2-13-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 49

2-13-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 58

3-13-3-جمع بندی از مبانی نظری و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی………………..             ……………………….65

فصل سوم متدولوژی (روش شناسی تحقیق) 68

3-1- مقدمه. 69

3-2- روش تحقیق.. 69

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 69

3-4- روش نمونه گیری.. 70

4-5- روش و ابزار اندازه گیری گردآوری اطلاعات: 70

3-6- مراحل ساخت و اعتبار یابی پرسش نامه. 71

3-7- نحوه ی بررسی و پایایی و روایی پرسش نامه. 73

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم یافته های تحقیق… 75

4-1- مقدمه. 76

4-2-  یافته های توصیفی پرسشنامه. 76

4-3-  آمار توصیفی.. 77

4-4- فرضیات… 88

فصل پنجم خلاصه وبحث و نتیجه گیری… 98

5-1- مقدمه. 99

5-2- خلاصه تحقیق……………………………………………. 99

6-2- یافته های توصیفی.. 101

5-3-نتایج آزمون فرضیه ها 100

5-3-1- بحث و نتیجه گیری.. 101

5-3-2- فرضیات اصلی.. 101

5-4- پیشنهاد های عملی حاصل از تحقیق.. 107

5-6- پیشنهاد های پژوهشی.. 108

منابع. 110

 

فهرست جدول ها

عنوان                                       صفحه

جدول(4-1) توزیع فراوانی جنس پاسخگویان. 77

جدول(4-2) توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 78

جدول(4-3) توزیع فراوانی مدت سابقه کار پاسخگویان. 79

جدول(4-4) توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 80

جدول(4-5)توصیف ابعاد متغیر نقش مدیریت در توسعه توریسم  … 81

جدول(4-6)توصیف ابعاد متغیر نقش فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه توریسم  82

جدول(4-7)توصیف ابعاد متغیر نقش اطلاع رسانی و تبلیغات در توسعه توریسم.. 83

جدول(4-8)توصیف ابعاد متغیر نقش سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر ساخت های مرتبط با ارگان های دولتی در توسعه توریسم.. 84

جدول(4-9)توصیف ابعاد متغیر نقش نیروی انسانی ارگان های دولتی مرتبط با توریسم  در توسعه توریسم.. 85

جدول (4-10) آمار استنباطی.. 86

جدول (4-11) تحلیل فرضیه اول. 88

جدول( 4-12) تحلیل فرضیه دوم. 89

جدول (4-13) تحلیل فرضیه سوم. 90

جدول (4-14) تحلیل فرضیه چهارم. 91

جدول (4-15) تحلیل فرضیه پنجم.. 92

جدول (4-16)تحلیل فرضیه ششم.. 93

جدول( 4-17) تحلیل فرضیه هفتم.. 94

جدول (4-18) تحلیل فرضیه هشتم.. 95

جدول (4-19) نتایج توصیفی فرضیه نهم.. 96

جدول (4-20) تحلیل فرضیه نهم.. 96

فهرست شکل ها

عنوان                                       صفحه

شکل (1-1)تلاقی ورزش و گردشگری.. 7

نمودار(4-1) توزیع فراوانی جنس پاسخگویان. 77

نمودار(4-2) توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 80

نمودار (4-5)توصیف ابعاد متغیر نقش مدیریت در توسعه توریسم  … 81

نمودار(4-6)توصیف ابعاد متغیر نقش فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه توریسم  82

نمودار(4-7)توصیف ابعاد متغیر نقش اطلاع رسانی و تبلیغات در توسعه توریسم.. 83

نمودار(4-8)توصیف ابعاد متغیر نقش سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر ساخت های مرتبط با ارگان های دولتی در توسعه توریسم   84

نمودار(4-9)توصیف ابعاد متغیر نقش نیروی انسانی ارگان های دولتی مرتبط با توریسم  در توسعه توریسم.. 85

 

 

1-1-مقدمه

امروزه ورزش یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد بسیاری در سراسر جهان در آن اشتغال دارند. همچنین ورزش یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است و گردشگری ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگری و صنعت ورزش پدید آمده است(هنرور،1383).

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشد بخش خصوصی و توسعه ی زیر ساخت ها می دانند(گی،1382). همچنین این واقعیت در برهه ای از زمان عینیت یافته که مهم ترین دغدغه مدیران ومسئولین ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی برای کشور است. صنعت توریسم به عنوان اشتغال زاترین صنعت مطرح است ، چرا که سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال در این صنعت بسیار پایین بوده وقادر به ایجاد مشاغل مختلف است. در زمینه قدرت اشتغال زائی این صنعت می توان به این نکته اشاره کردکه در مقابل ورود هر 6 نفر جهانگرد به کشور،برای یک نفر شغل ایجاد می شود، به گونه ای که هم کارگران ساده ی  بدون مهارت و هم صاحبان مهارت های گوناگون می توانند در این صنعت مشغول به کار شوند(ماهنامه جهانگردان،1378). همچنین ضرایب فزاینده ی تولید ،درآمد و اشتغال مربوط به بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش گردشگری ایران در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از لحاظ ایجاد تولید،درآمد و اشتغال اهمیت بالایی دارد(امیریان،1379).         

در سال های اخیر مدیران ورزشی برای ادار ه ی موثر سازمان های ورزشی و رضایت ورزشکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی با مشکلاتی مواجه شده اند. تجاری شدن اکثر رشته های ورزشی، تورم، هزینه بالای ساخت وسازها، خرید وسایل و تجهیزات ورزشی، افزایش دستمزدها، بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات و مقررات دست و پاگیر دولتی، می تواند در فرایند پیچیده شدن مدیریت در ورزش کشور دخالت داشته باشد. امروزه حتی فرق نمی کند که ورزش چگونه است و از چه نوع باشد(برای کسب افتخار ملی، کسب مهارت فنی و تیمی، درآمدزایی ویا کسب سلامت تن و روان)، بلکه بحث مهم این است که ورزش در شرایط کنونی در بسیاری از جوامع وفرهنگ ها به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های گسترده اقتصادی شناخته  می شود و بیشترین توجه و سرمایه گذاری برای توسعه و کسب درآمدبه آن انجام می گیرد. در این میان مقوله هایی که در حال حاضر دولتمردان برای رشداقتصادی کشورهایشان به آن تاکید دارند، بحث گردشگری می باشد. امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم کسب درآمد است و با انتقال قوی خرید مناطق شهری و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارد، بین این مناطق تعادل ایجاد می کند و چهره تجارت محلی و منطقه ای را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می کند(مالمیر، 1385). ازطرفی در هیچ برهه ای از تاریخ، ورزش به اندازه امروز با اقتصاد و فرهنگ کشورها پیوند نخورده و به عنوان یک کالای حیاتی مورد توجه عمومی قرار نگرفته است(عبدلی، 1384).با توجه به اهمیت و اعتبار این دو مقوله (گردشگری و ورزش)، دست اندرکاران و مسئولین بخش ورزش و گردشگری برای رسیدن به اهداف (اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) خود متوسل به گردشگری ورزشی شد ه اند ورزش به عنوان پدیده­ای که با رقابت وفعالیت سر و کار دارد و گردشگری به عنوان تجربه ای شاد و سرگرم کننده، دو سیستم ویژ های هستند که رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند (افصح حسینی،1384).

این تعریف را (WTO)[1] کمیسیون آمار سازمان ملل در سال1993 بنا به توصیه سازمان جهانی گردشگری مورد قبول قرار داده است. گردشگری عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکا ن هایی غیراز مکان معمولی زندگیشان مسافرت می کنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف صورت گیرد(ویلیامز و اشریر[2]، 1990) .گردشگری ورزشی یعنی؛ مسافرت به دلایل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت درفعالیت های ورزشی که دور از محل زندگی باشد(هینچ و هایام،2002). گردشگری ورزشی را سفری نشاط آور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیت های فیزیکی، تماشای فعالیت فیزیکی و یا لذت ازجاذبه های ورزشی، تشویق به سفر و دوری موقت از محل سکونت خود تعریف می کند) مجتبوی،1384). مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال و غیرفعال و طرق سازماندهی عوامل اقتصادی– تجاری از کشور مبدأ به کشورمقصد و سفرهای پیش آمده دراین میان را گردشگری ورزشی می نامند. یک بررسی انجام شده در زمینه گردشگران در استرالیا و نیوزلند در سال1996نشان داد که بیش از 3درصد کل باز دیدکنندگان را بازدیدکنندگان ورزشی وتفریحی تشکیل می دادند که میزان هزینه های انجام شده توسط آن ها در استرالیا، 324 تا 430 میلیون دلار بوده است. رشد و رواج روز افزون مسافر ت های تفریحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقه مند شوند(نوربخش و همکاران، 1389). در کل گردشگری ورزشی سه نوع است وسه رفتار عمده را در برمی گیرد1- شرکت کردن(گردشگری ورزشی فعال).2-تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال).3-بازدید کردن از جذابیت های مشهور مربوط به ورزش) بازدید از شخصیت های ورزشی،موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره).گیبسون[3] ،2005).

استان اصفهان در کنار هزاران نوع جاذبه توریستی و تاریخی ،از لحاظ پتانسیل های لازم جهت راه اندازی فعالیت های مختلف ورزشی نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.به نحوی که متاثراز شرایط متنوع اقلیمی ، فرهنگی و توانایی ایجاد سایت های مجهز ورزشی میباشد.با توجه به اهمیت و ضرورت گردشگری ورزشی نگاهی ویژه به این بخش برای پیشبرد اهداف اقتصادی در ورزش و تغییر نگرش برای گردشگران ورزشی امری ضروری به نظر می رسد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 140

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.