رشته مدیریت

پایان نامه میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی

دانشگاه پیام نور

مرکز رامسر

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

در رشته مدیریت دولتی

 

موضوع

میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی  در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

پاییز 1393

 

 

 

 

چکیده

 فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانها مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروه های انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر می باشند و تعداد نمونه به روش در دسترس 92 نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگیهای هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است.

برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سؤالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

فرضیه اصلی:

بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

 1. بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود ندارد.
 2. بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 3. بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 4. بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‏ ها: فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزارهای کاربردی، اینترنت، پایگاه های اطلاعاتی، رسانه ها

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

1ـ مقدمه 1

2-1- بیان مسئله 2

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

4-1- گزاره های تحقیق. 5

1-4-1- سؤالات تحقیق. 5

2-4-1- فرضیات تحقیق. 6

1-2-4-1- فرضیه اصلی. 6

2-2-4-1- فرضیات فرعی. 6

1-3-4-1- هدف کلی. 6

2-3-4-1- اهدف جزئی: 6

5-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 6

1-5-1- تعریف نظری متغیرها 6

2-5-1- تعریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم ادبیات و پیشینۀ تحقیق

2- مقدمه 11

1-2- فرهنگ سازمانی. 11

2-2-  اهمیت فرهنگ سازمانی. 13

3-2-  خصوصیات فرهنگ سازمانی. 16

4-2- انواع فرهنگ سازمانی. 18

5-2- رابطه فرهنگ سازمان ها با دیگر متغیرها 22

1-5-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی. 22

2-5-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان. 23

3-5-2- رابطه فرهنگ سازمانی و توسعه 23

4-5-2- رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش.. 23

6-5-2- رابطه فناوری و فرهنگ.. 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

7-5-2-  رابطه فرهنگ و مدیریت.. 25

8-5-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی. 25

6-2- کارکرد فرهنگ سازمانی. 26

7-2- زنده نگه داشتن فرهنگ: 26

8-2-  عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی. 27

9-2- تغییر فرهنگ سازمانی. 28

10-2-  فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار. 29

11-2-  الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی. 29

1-11-2- الگوی آجیل پارسونز. 30

2-11-2- الگوی اوچی. 31

3-11-2- الگوی پیترز و واترمن. 33

4-11-2- الگوی لیت وین و اترینگر. 34

5-11-2- الگوی کرت لوین. 35

6-11-2- الگوی منوچهر کیا 35

فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 36

12-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 36

13-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 37

14-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 37

15-2-  کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 42

1-15-2- پول الکترونیکی. 42

2-15-2- تجارت الکترونیکی. 43

3-15-2- دولت الکترونیکی. 44

4-15-2- نشر الکترونیک. 45

5-15-2- پارک های فناوری 46

6-15-2- شهرستان اینترنتی. 47

7-15-2- دهکده جهانی. 47

16-2-  شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) 48

17-2- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 54

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

18-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 54

19-2- ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 55

20-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 56

21-2-  راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 57

22-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 57

1-22-2- فناوری و سطح مشترک آن با انسان. 57

2-22-2- فناوری ارتباطات.. 56

3-22-2- نظام های پشتیبان فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 58

4-22-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و دگرگونی های تخریبی. 58

5-22-2-  سطح اشباع فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 58

23-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی. 59

24-2-  نظام های اطلاعاتی و ارتباطی. 59

1-24-2- نظام تک مرکزی. 60

2-24-2- نظام چند مرکزی. 60

3-24-2- نظام جهانی. 60

4-24-2-  نظام هایی که در مبادله اطلاعات نقش دارند 61

25-2- تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات.. 62

26-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات.. 64

27-2-  فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده 65

28-2-  مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 66

1-28-2- ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات  وارتباطات : 67

2-28-2- دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات وارتباطات.. 67

3-28-2- انحصار در شبکه های مخابراتی. 67

4-28-2- عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری. 67

5-28-2- کارفرمایی بخش دولتی. 67

6-28-2- نا مطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی. 67

7-28-2- کوشش طاقت فرسای دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی. 68

8-28-2- ضریب پائین نفوذ اینترنت.. 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

9-28-2- مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 68

29-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان. 69

30-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه 69

31-2- فناوری ارتباطات و اطلاعات ، نیاز امروز مدیران فردا 70

32-2- پیشینۀ تحقیق. 71

1-32-2-  پژوهشهای انجام شده در ایران در زمینه فرهنگ سازمانی. 71

2-32-2- پژوهشهای انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 72

فصل سوم روش تحقیق

3ـ مقدمه 75

1-3- روش تحقیق. 75

2-3- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه 75

3-3- روش نمونه گیری. 76

4-3- روش گردآوری اطلاعات.. 76

5-3- گزاره های تحقیق. 76

1-5-3- سؤالات تحقیق. 76

2-5-3- فرضیات تحقیق. 77

1-2-5-3- فرضیه اصلی. 77

2-2-5-3- فرضیات فرعی. 77

3-5-3- اهداف پژوهش.. 77

1-3-5-3- هدف کلی. 77

2-3-5-3- اهدف جزئی. 77

6-3- روش تجزیه تحلیل اطلاعات.. 77

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ مقدمه 80

1-4- توصیف اطلاعات.. 81

3-4- تحلیل استنباطی. 88

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5ـ مقدمه 92

1-5- بحث و نتیجه گیری. 92

2-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش.. 94

3-5- پیشنهادهای پژوهش.. 94

فهرست منابع. 96

پیوست

نمونه پرسشنامه ها 101

الف) پرسشنامه فرهنگ سازمانی. 101

ب)پرسشنامه فناروی اطلاعات.. 104

عنوان به انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..106

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

جدول شماره(1-2) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمان های توسط ویلیام اوشی…………………………………..32

جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی………………………………………………………………..64

جدول شمارۀ (1-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها…………………………………………….. 81

جدول شمارۀ (2-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………82

جدول شمارۀ (3-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات آنها…………………………..83

جدول شمارۀ (4-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری………………………………………….84

جدول شمارۀ (5-4): مربوط به شاخصهای آماری فرهنگ سازمانی و مؤلفه های فناوری و اطلاعات………..85

جدول شمارۀ (6-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه اصلی ……….88

جدول شمارۀ (7-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی اول. 88

جدول شمارۀ (8-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی دوم .89

جدول شمارۀ (9-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی سوم 89

جدول شمارۀ (10-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی چهارم 90

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                           صفحه

نمودار شماره (1-2) مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………….35

نمودار شماره (2-2) ارتباط بین تئوری، رفتار، فرهنگ و سازمان………………………………………………………………….36

نمودار شمارۀ(1-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها…………………………………81

نمودار شمارۀ(2-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها………………………….82

نمودار شمارۀ(3-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات آنها…………..83

نمودار شمارۀ(4-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری………………………….84

نمودار هیستوگرام شمارۀ (5-4) مربوط به شاخص آماری فرهنگ سازمانی………………………………………………86

نمودار هیستوگرام شمارۀ (6-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از نرم افزارهای کاربردی……………………86

نمودار هیستوگرام شمارۀ (7-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از اینترنت……………………………………………86

نمودار هیستوگرام شمارۀ (8-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از پایگاه های اطلاعاتی……………………….87

نمودار هیستوگرام شمارۀ (9-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از رسانه………………………………………………87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1ـ مقدمه

در دهه اخیر هم متخصصان و هم سازمانها بر اهمیت دانش پی برده اند و دریافته اند که برای اقتصادی ماندن باید منابع و امکانات عقلانی را دقیقا مدیریت کرد (zack,1999). تجارت به طور روزافزون جایگاه خود را در جهان پرتلاطم و پیچیده امروزی که به سمت پدیده جهانی شدن در حرکت است پیدا کرده است. همزمان با پیشرفت تصاعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات دستیابی بر دانش یکی از منابع استراتژیکی مهم و کلیدی محسوب می گردد. فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ها را قادر به دستیابی و پیشرفت، ذخیره و اشتراک اطلاعات و دانش می کند. سیستم های مانند اینترنت به مردم امکان همکاری و به اشتراک گذاشتن دانش های مکمل یکدیگر را می دهد (Bhatt, et al.,2005).

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است. سازمانها باید جهت به کار گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست در این حرکت “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزشهای مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای استراتژی ها و …. تاثیر می گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف دار، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می-کند. نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان با بهره گرفتن از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و… به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.

2-1- بیان مسئله

با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی  می شود.

در سازمان هایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد (آقاجانی،1383 :96).

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد (ادراکی،1384: 48).

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه 1980 صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروه های پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند (اسدی،1371: 98).

در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری می باشند، مدیریت سازمانها پس از جنگ جهانی دوم مصرانه خویش را ملزم به شناخت فرهنگ سازمان خود و در پی آن سایر سازمان ها و ملل ساختند و امروزه شاهد آن هستیم که مدارس و دانشکده های مدیریت در سرتاسر شاخه های علم مدیریت تحت مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت علوم و ارتباطات و … تأسیس کرده و به تحقیقات وسیعی در این زمینه پرداخته اند.

فرهنگ سازمانی پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، بخش گسترده ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می پوشاند و برای پدید آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آنان یاری مؤثر می گیرد. تحقیق در فرهنگ سازمانی به دنبال آن بوده است که نحوه دید کارمندان را از سازمان خویش ارزیابی کند که، آیا سازمان بیش از حد ساختمند است؟ آیا به نوآوری پاداش می دهد؟ آیا تعارض ها را سرکو ب می کند؟ فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه‌ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و به ویژه در قلمرو و بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی راه یافته است و اگر به آن توجه شودمی تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بهره وری سازمان محسوب می گردد (شکاری،1381 :114).

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند (اسلامی ندوشن،1354: 115).

اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست (باقری زاده،1375: 19).

نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.

در سبز فایل ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، نارضایتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود (برزگر،1380 :118).

همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است)

لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمان هایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.

شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمان های مختلف متفاوت است. دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد. با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمان های موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها، اداره ارزشهای سازمان است. سازمان های موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند. چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه، خود را با شرایط انطباق  می دهند (بوداغیان،1384: 58).

بر مبنای مطالعات متعدد، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمان هایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند. با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست. اما تحقیقات، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمان های موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند (همان منبع).

در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آب و فاضلاب میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است.

4-1- گزاره های تحقیق

1-4-1- سؤالات تحقیق

 1. 1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
 2. آیا بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
 3. آیا بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
 4. آیا بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

2-4-1- فرضیات تحقیق

1-2-4-1- فرضیه اصلی

 • بین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر رابطه وجود دارد.

2-2-4-1- فرضیات فرعی

 1. بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 3. بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 4. بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

3-4-1- اهداف پژوهش

1-3-4-1- هدف کلی

هدف کلی ما در این پژوهش بررسی رابطه میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر می باشد.

2-3-4-1- اهدف جزئی:

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی

5-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات

1-5-1- تعریف نظری متغیرها

فرهنگ سازمانی

استانلی دیویس – فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می­‌آورد (آقاجانی، 1383 :153).

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود (رابینز، ترجمه اعرابی، 1382 :372).

فناوری اطلاعات و ارتباطات[1]

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه و پشتیبانی از تصمیم­ گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت­­های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده، 1383: 16).

فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتی کلی در برگیرندۀ تمام فناوری‌های پیشرفتۀ  نحوۀ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکۀ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکۀ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.

در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه ها و فن آوری های ارتباطی دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور  استفاده از مزایا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، محسوب می گردند. در ادامه با تعاریف متفاوت ICT، بیشتر آشنا می شویم:

در اوایل سال 1990 به مجموعه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان ، فن آوری اطلاعات (IT) گفته می شد. در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشد، بگونه ای که ارتباطات به منزله یک “باید” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدون وجود آن امکان ارائه سرویس ها و خدمات  را دارا نمی باشد .

فن آوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو، تلویزیون، تلفن ها ی سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزارهای شبکه، سیستم های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شده که  سرویس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان  مرتبط می گردد. ( کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دو )

 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات اغلب در یک مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقیق تر قرار می گیرد نظیر: فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بهداشت، کتابخانه ها و غیره .
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به مجموعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطلاعات، گفته می شود.
 • همگرائی بین کامپیوتر و ارتباطات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد. ( پیوند بین کامپیوتر و بهره برداری از تمامی قابلیت های آن خصوصا” پردازش و ذخیره سازی داده با امکانات متعدد ارتباطی ).

2-5-1- تعریف عملیاتی متغیرها

فرهنگ سازمانی

در این پژوهش منظور از  فرهنگ سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون  می­ دهند.

فناوری اطلاعات

منظور از نحوه و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آن نمره به دست آمده از پرسشنامه محقق ساختۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 102

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.