رشته حسابداری

پایان نامه میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای کارکنان موسسات

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

بررسی میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای در بین کارکنان موسسات حسابرسی ایران

 

مهر ماه 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

3

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده 1

فصل اول – طرح تحقیق. 3

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- هدف اصلی 7

1-4-2- اهداف  فرعی 7

1-5- فرضیه ‏های تحقیق. 8

1-6- تعریف واژه ‏ها 8

1-7- قلمرو زمانی و مکانی.. 9

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق. 11

2-1- مقدمه. 11

2-2- تاریخچه. 13

2-3- معانی و کاربردهای اخلاق. 13

2-4- اخلاق حرفه‌ای.. 15

2-5- نظام‌های اخلاقی عمده 18

2-6- ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای.. 18

2-6-1- مسئولیت‌پذیری.. 19

2-6-2- برتری‌جویی و رقابت‌طلبی.. 19

2-6-3- صادق بودن. 19

2-6-4- احترام به دیگران. 19

2-6-5- رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی.. 19

2-6-6- عدالت و انصاف.. 19

2-6-7- همدردی با دیگران. 20

2-6-8- وفاداری.. 20

2-7- عوامل پایه‌ای اخلاق حرفه‌ای.. 20

2-8- مدل مفهومی عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی کارکنان. 21

2-9- فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 22

2-10- فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 22

2-11- فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 24

2-12- ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان. 25

2-13- وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان. 26

2-14- عوامل روان‌شناختی مرتبط با اخلاق کار. 27

2-15- ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در مؤسسات تجاری و ادارات.. 27

2-16- عوامل موثر بر اخلاق کار. 28

2-16-1- عوامل اجتماعی مؤثر بر اخلاق کار. 28

2-16-2 صنعتی شدن جوامع و تاثیر آن بر اخلاق کار. 28

2-16-3- تحصیلات و اخلاق کار. 29

2-16-4- سن و اخلاق کار. 29

2-16-5- عرف جامعه ایران و اخلاق کار. 29

2-17-عوامل اقتصادی مؤثر بر اخلاق کار. 30

2-18- عوامل روانشناسی اجتماعی.. 30

2-19- مدل ارتباط دهنده اخلاق کار ، مدیریت و خصوصی سازی.. 30

2-20- تاثیرمتغیرهای موثر براخلاق کار به صورت مجزا 31

2-21- اخلاق و اخلاق کار. 33

2-22- اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی.. 34

2-23-هدف‌های عمده حسابداری و اخلاق. 35

2-24- نگاهی به سوابق تدوین آئین رفتار حسابداران‏ حرفه‏ای در جهان. 37

2-25- سوابق تدوین آئین رفتار حسابداران حرفه‏ای‏ در ایران. 38

2-26- ضوابط عمومی اخلاق و آئین رفتار حسابداران‏ حرفه‏ای.. 40

2-27- رهنمودهای اخلاقی در حسابداری و حسابرسی.. 40

2-28- آیین رفتار حرفه‌ای‌.. 41

2-29- اصول بنیادی.. 42

2-30- احکام. 44

2-31- احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه‌ای‌.. 44

2-32- ضمانت اجرای آیین رفتار حرفه‌ای.. 44

2-33- پیشینه و مبانی تجربی تحقیق. 45

2-33-1- تحقیقات پیشین انجام شده در خارج از کشور. 45

2-33-2- تحقیقات پیشین انجام شده در داخل کشور. 47

2-34- خلاصه و جمع بندی.. 52

فصل سوم – روش شناسی تحقیق. 54

3-1- مقدمه. 54

3-2- فرضیه های تحقیق. 54

3-3- روش تحقیق. 54

3-4- متغیر های تحقیق. 55

3-5- جامعه آماری.. 57

3-6- حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه. 57

3-7- ابزار جمع آوری داده ها 57

3-8- اعتبار یا روایی پرسشنامه. 58

3-9- پایایی پرسشنامه 58

3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها 59

3-11- خلاصه فصل سوم. 59

فصل چهارم – تجذیه و تحلیل داده ها 61

4-1-‏ مقدمه‏. 61

4-2- توزیع فراوانی پاسخ ها 61

جدول 1-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های کارکنان موسسات حسابرسی به سوالات مربوط به درستکاری.. 62

جدول 2-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های کارکنان موسسات حسابرسی به سوالات مربوط به رازداری.. 63

جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های کارکنان موسسات حسابرسی به سوالات مربوط به صلاحیت و مراقبت حرفه ای.. 63

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های کارکنان موسسات حسابرسی به سوالات مربوط به بیطرفی و استقلال عمل. 64

4-3- شاخص های آمار توصیفی.. 64

جدول 5-4 جدول آمار توصیفی داده ها بر اساس فرضیات تحقیق. 65

جدول 6-4 جدول آمار توصیفی داده ها بر اساس شاخص های تحقیق. 65

4-3-1- آزمون همگونی میانگین نمونه با جامعه. 66

جدول 7-4 جدول آزمون t تک نمونه ای به منظور تعمیم یافته ها به جامعه آماری.. 66

4-4- تجزیه و تحلیل استنباطی.. 66

4-4-1-  فرضیه شماره یک 66

جدول 8-4 :جدول آماره آزمون t تک نمونه ای شاخص درستکاری.. 67

4-4-2-  فرضیه شماره دو 67

جدول 9-4  :آماره آزمون t تک نمونه ای شاخص صلاحیت و مراقبت حرفه ای.. 68

4-4-3- فرضیه شماره سه 68

جدول 10-4: آماره آزمون تک نمونه ای شاخص رازداری.. 68

4-4-4-  فرضیه شماره چهار 69

جدول 11-4 :آماره آزمون t تک نمونه ای شاخص بیطرفی و استقلال عمل. 69

4-5- فرضیه اصلی.. 69

جدول 12-4 خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها 70

جدول 13-4 :آماره آزمون t تک نمونه ای شاخص کلی اخلاق حرفه ای.. 70

4-6- بررسی فرضیه آشنایی با اخلاق حرفه ای بر اساس  ویژگی های افراد جامعه. 71

4-6-1- فرضیه اصلی تحقیق و ویژگی جنسیت افراد. 71

جدول 14-4 :ویژگی جنسیت افراد جامعه در مقابل فرضیه اصلی تحقیق. 71

جدول 15-4 :آزمون خی دو ویژگی جنسیت افراد در مقابل فرضیه اصلی.. 72

4-6-2- فرضیه اصلی تحقیق و ویژگی سمت سازمانی افراد. 72

جدول 16-4 :ویژگی سمت سازمانی افراد جامعه در مقابل فرضیه اصلی تحقیق. 72

جدول 17-4 :آزمون خی دو ویژگی سمت سازمانی افراد در مقابل فرضیه اصلی.. 73

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. 75

5-1 -مقدمه. 75

5-2- شاخص های تحقیق. 75

5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها 75

5-4- آزمون همگونی میانگین نمونه با جامعه. 75

5-4-1- نتایج فرضیه اول. 76

5-4-2- نتایج فرضیه دوم. 76

5-4-3- نتایج فرضیه سوم. 77

5-4-4- نتایج فرضیه چهارم. 78

5-5- نتیجه گیری در خصوص فرضیه اصلی تحقیق. 78

5-6- بررسی فرضیه آشنایی با اخلاق حرفه ای بر اساس  ویژگی های افراد جامعه. 78

5-6-1- فرضیه رابطه جنسیت افراد با میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای.. 79

5-6-2- فرضیه رابطه سمت سازمانی افراد با میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای.. 79

5-7- پیشنهادها 79

5-7-1- پیشنهادهایی مطابق با نتایج تحقیق. 79

5-7-2- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. 80

5-8 – محدودیت های تحقیق. 80

منابع فارسی.. 81

منابع لاتین.. 84

چکیده لاتین.. 86

پیوست شماره (1) – پرسشنامه تحقیق. 87

 

چکیده

مطابق با دستورالعمل اخلاقی کمیته فنی سازمان حسابرسی لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری پایبندی حسابداران حرفه ای به اصول بنیادینی از قبیل درستکاری، بیطرفی، صلاحیت و مراقبت حرفه ای و رازداری است. درحال حاضر مسئله اخلاق حرفه ای  در حسابداری درکشورما بسیار حائز اهمیت است و این مسئله توسط برنامه ریزان کلان اقتصادی کشور مورد تأکید خاص قرار دارد. این تحقیق برآن است تا درخصوص میزان آشنایی کارکنان شاغل در موسسات حسابرسی با اصول اخلاق حرفه ای همچون درستکاری، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری و بیطرفی و استقلال عمل این اشخاص ، به بررسی بپردازد.

این تحقیق  به صورت پیمایشی و به منظور بررسی میزان آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای در میان کارمندان شاغل در موسسات حسابرسی به اجرا در آمده است. تحقیق مربوط با توزیع پرسشنامه در بین افراد شاغل در موسسات حسابرسی شهر های تهران و اصفهان و پر کردن آن و گردآوری و تجزیه و تحلیل مطالب به دست آمده است.

از آزمون فرضیه های این تحقیق، این نتیجه حاصل شد که میانگین امتیازات حاصله از پرسشهای صورت گرفته از افراد بیشتر از عدد 3 می باشد و در نتیجه کارمندان شاغل در موسسات حسابرسی شهر های تهران و اصفهان نسبت به هر یک از اصول اخلاق حرفه ای همچون درستکاری، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری و بیطرفی و استقلال عمل آشنایی دارند، البته آشنایی در تمام شاخص های اصول اخلاق حرفه ای یکسان نیست.همچنین از ارزیابی نتایج تحقیق بر اساس شاخص های انفرادی افراد همچون جنسیت و سمت کاری، مشخص شد که اولا بین جنسیت افراد و میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود ندارد که این امر نشان دهنده یکسان بودن آموزه های اخلاقی بین افراد جامعه مورد نظر می باشد، و ثانیا بین سمت سازمانی افراد و میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای نیز رابطه معنی داری وجود ندارد که چنین امری نشان دهنده این موضوع است که با افزایش سابقه کاری و تجربه افراد، میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای افزایش نیافته است. با توجه به اینکه میانگین نمرات به دست آمده در حد متوسط است، نتیجه گیری شد که کارکنان شاغل در موسسات حسابرسی با آیین رفتار حرفه ای حسابداری دارای آشنایی در حد متوسط می باشند.

کلید واژه ها: اخلاق حسابداری صلاحیت و مراقبت حرفه ای حسابدار رسمی

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

فصل اول طرح تحقیق

1-1- مقدمه

همیشه یک حسابدار باید با امانت و درستی، وقار و احترام به سمتی که در جامعه دارد، رفـتار کنـد. متاسفانه، این سمت شغلی مثل بسیاری موارد دیگر بد بکار برده شده و از آن غفلت شده است، به خصوص زمانی که مرتبط با اخلاقیات و اصول اخـلاقی باشد. امروزه، ما مجـبور شده ایم که اخلاقیات و اصــول اخلاقی را در حرفه حسابـداری و بسیـاری از حرفه های دیگر وضع کنیم. اگرچه این امر معمـولا موثر واقع نمی شـود، قانـون گذاران به واکنشی نـسبت به عـکس العمل عمـومی این رسوایی های شرکت ها نیــاز داشته و وضع اصول اخلاقی واکنش برگزیده بوده است. به غیر از دادگاه، حرفه حسابداری دارای هیات همتای خاص خود بوده که بر نظم اعضای خود به شکلی که اخلاق حرفه ای که از آنها انتظار رفته، رفتار نمی کنند، سرکشی و نظارت می کند. توقیف و تعلیق مجوز آنها، فسخ حق آنها برای عمل نمودن و پرداخـت های بازرسی شب عید، جرایم و غرامت های مربوط به رفتار آنها بسیار رایج می باشند(مرعشی، 1390).

اخلاق حرفه‌ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعه ما ، در محیط کار کمتر به اخلاق حرفه‌ای توجه می‌شود. در حالی که در غرب سکولار، در دانش‌های مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، ولی در جامعه دینی ما در مدیریت، به اخلاق توجه کافی نشده است. جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و… تعریف، و برای تحقق آن فرهنگ‌سازی شود. امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، به از بین رفتن بنگاه می‌ انجامد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های موفق برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند، وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام می‌نهیم‌‌، اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می‌آید؛ مانند: اخلاق پزشکی‌‌، اخلاق معلمی‌‌، اخلاق مهندسی و نظایر آن‌. برای نمونه، چگونه ممکن است سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه فاسد باشد، اما از پرستاران بخواهیم اخلاقی باشند. امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی در بنگاه‌ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب دانسته‌اند. در اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق کار است، اما حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخلاق خوب از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب است. این اصول موجب ایجاد یک شرکت و بنگاه خوب می‌شود(میشل[1]، 2000).

اخلاق حرفه ای رشته ای از اخلاق کاربردی، حاوی نظام ارزشی و باورهای جمعی صاحبان یک حرفه است که بر چگونگی رفتار، اعمال و مسئولیت های اعضای آن حرفه در مقابل جامعه، در مقابل یکدیگر و در مقابل اشخاصی که از خدمات شاغلین در حرفه استفاده می کنند، حاکمیت دارد(علی مدد، 1389).

حسابداری و حسابرسی به علت داشتن نقش موثر در کسب وکار، از دیرباز در جوامع مختلف مورد توجه بوده‌ است. شاید بتوان قدمت این حرفه را به اندازه قدمت تمدن‌ بشری دانست. در حقیقت، از زمانی که تجارت آغاز شد، ثبت معاملات و گزارشگری مورد استفاده قرار گرفت. در تمدن‌های باستان، حساب‌های خراج، مالیات و دارایی‌های‌ حکومت، به نحوی ثبت و نگهداری می‌شد. از جمله در 3600 سال قبل و در تمدن باستانی سومری‌ها، نظام مالی‌ جامعی که نشان‌دهنده موجودی غلات، دام‌ها و میزان املاک‌ حکومت بوده، وجود داشته است. همچنین،در تمدن‌های‌ باستانی لیبی، ایران و مصر، حساب درآمدها و مخارج‌ حکومت به دقت ثبت و نگاهداری می‌شد. در قرن سیزدهم‌ و چهاردهم میلادی و هم‌زمان با رشد صنعت، بازرگانی و بانکداری، پیشرفت قابل توجهی در نگهداری حساب‌ها به وجود آمد و سرانجام در سال 1800 میلادی، تهیه ترازنامه‌ و صورت سود و زیان مطرح و متداول گردید. به دنبال انقلاب‌ صنعتی، دامنه عملیات تولیدی بازارهای سرمایه گسترده‌تر شد. با تفکیک مالکیت بنگاه‌ها از مدیریت و تاسیس‌ شرکت‌های سهامی، حرفه حسابداری اهمیت ویژه‌ای یافت. (دوکا[2]،2003).

 

1-2- بیان مسأله

وضعیت فعلی حرفه حسابرسی نشان از رسوایی های مالی عظیمی چون انرون.وورپ کام .آرتور اندرسون، تیکو، پروکامپ و … دارد. با مشاهده هر یک از این رسوایی ها این سوال به وجود می آید که چرا و چگونه چنین رسوایی های به وجود آمده است.جواب این است: عدم رعایت اخلاق. تحقیق پیش رو برای ارزشیابی جوانب این امر و بررسی راه کار های پیش رو انجام خواهد شد.

علاوه بر این که ممکن است با عدم رعایت موازین اخلاقی توسط حسابداران و حسابرسان منافع سهامداران زیر پا گذاشته شود.از حیث اینکه اطلاعات حسابداری ورودی بسیاری از سامانه های تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود نیز نقش اخلاق حسابداری بسیار حایز اهمیت است.از طرفی هم با کم رنگ شدن نظام های سنتی اخلاقی در جوامع و رشد پر شتاب علم و فناوری توجه به نقش اخلاق موضوع بسیار مهمی تلقی می شود. همچنین رایو[3] و وبر[4]  (2004 ) اعلام نمودند که ارائه گزارشات نادرست درخصوص تخلفات حرفه ای حسابداران سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و در کل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است.

به همین دلیل ایجاد اعتماد اجتماعی نسبت به جامعه حسابداران رسمی ازاهم وظایف سازمان های ناظربه اخلاق حرفه ای به شمار می آید. ( کارمیچال[5]) با آنکه تحقیقات محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ[6] 1976 ) (،رست) 1970 ( و ویکتور[7](  ( 1989 به اجرا در آمده ولی تعداد تحقیقات انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد.

درحال حاضر مسئله اخلاق حرفه ای  در حسابداری درکشورما هم بسیار حائز اهمیت است واین مسئله توسط برنامه ریزان کلان اقتصادی کشور مورد تأکید خاص قرار دارد. اینکه کارکنان شاغل در موسسات فعال در حرفه حسابرسی که در آینده جزو حسابداران رسمی کشور قرار خواهند گرفت بر اساس اصول راستین اخلاق حرفه ای فعالیت می کنند یا نه ؛ از جمله سوالات مهمی است که لازم است دراین تحقیق به آن پرداخته شود . لذا این  تحقیق برآن است تا به این سوال جواب دهد:تا چه حد کارکنان شاغل در موسسات فعال حسابرسی با آیین رفتار حرفه ای آشنایی دارند؟

طبق دستورالعمل اخلاقی کمیته فنی سازمان حسابرسی لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری پایبندی حسابداران حرفه ای به اصول بنیادینی از قبیل  درستکاری، بیطرفی، صلاحیت و مراقبت حرفه ای،  رازداری، رفتار حرفه ای و اصول و ضوابط حرفه ای  است. بررسی های انجام شده در رابطه با اخلاق حرفه ای در حرفه حسابداری حاکی از این است که تحقیقات انجام شده دراین موارد آنچنان که باید در کشورهای مختلف به اجرا در نیامده اند(کمیته فنی سازمان حسابرسی 1385).

رایو و وبر (2004 ) اعلام نمودند که ارائه گزارشات نادرست درخصوص تخلفات حرفه ای حسابداران سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و در کل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است (رایو و وبر 2004).

با آنکه تحقیقات محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ  1976، رست1970  و ویکتور 1989 به اجرا در آمده ولی تعداد تحقیقات انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اخلاق حرفه ای از جمله عوامل مهمی است که امروزه مورد توجه برنامه ریزان و مدیران مسئول سازمان های دولتی و خصوصی قرار گرفته است. از آنجایی که بنگاه های اقتصادی فعلی بدون حسابداری نمی تواند وجود داشته باشد، حسابداری در دنیای پیشرفتۀ اقتصادی امروز حرفه ای  حیاتی است. برجستگی متمایز کننده حرفۀ حسابداری پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. از این رو اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بدون سوگیری باشد و حسابداران نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین داراییهای آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد. انجمن حسابداران رسمی امریکا به عنوان یکی ازمراکز مهم ارزشیابی کارحسابداران رسمی درایالت متحده، براین امر تأکید دارد که حسابداران نه تنها باید از اطلاعات علمی و حرفه ای استاندارد برخوردار باشند بلکه باید نمونه بارز اخلاق سالم حرفه ای را در محیط کار خود ارائه نمایند. لذا برخورداری از اعتبار و آبروی حرفه ای یکی از شاخص های مهم ارزشیابی حسابداران مطرح شده است.

اهمیت اخلاق حرفه ای در جامعه کنونی به این علت است که افراد جامعه نسبت به این امر بسیار حساس بوده و از متخصصین جامعه انتظار دارند که در کمال صداقت مسئولیتهای خود را به اجرا در آورند  به همین دلیل متخصصین رشته های مختلف باید فعالیتهای خود را درزمینه های حرفه ای مطابق با قوانین و مقررات موجود به نحو احسن انجام دهند (انجمن حسابرسان داخلی). در حال حاضر درعرصه بین المللی سه مرکز مهم نظارت براخلاق حرفه ای به عنوان منبع اصلی ارزشیابی فعالیت حرفه ای حسابداران و حسابرسان درجهان به شمار می آیند. این سه مرکز شامل انجمن حسابداران رسمی امریکا، انجمن حسابرسان داخلی[8]، انجمن حسابداران مدیریت[9] بوده و مقررات آنها در رابطه با رعایت اخلاق حرفه ای در حسابداری کم و بیش مشابه یکدیگر و توسط اغلب سازمان های خصوصی و دولتی حسابداری و حسابرسی جهان لازم الاجرا می باشند. به عبارت دیگر درمقررات مصوب توسط هرسه مرکز فوق التزام به صداقت حرفه ای[10]، مسئولیت پذیری11، توانمندی حرفه ای12، احترام به قوانین و مقررات 13، کار آمدی14، اعتماد به نفس15، التزام به سودآوری شرکت16، اعتقاد به کار گروهی17 و رازداری18 توصیه شده اند و حسابداران براساس این شاخص ها در هر سازمان مورد ارزشیابی اخلاق حرفه ای قرار می گیرند(کومیبادیس19  و اوکپارا20 ، 2008 ).

از سوی دیگر شاخص های دیگری از قبیل استقلال حرفه ای 21توسط انجمن حسابداران رسمی امریکا مطرح شده است که به عنوان اصلی ترین شاخص در حرفه حسابداری تلقی شده و برجلوگیری از هرگونه جانبداری عمدی یا سهوی از طرفهای مختلف ذینفع درسود و زیان سازمان تأکید می نماید. به عنوان مثال زمانی که یک حسابدار رسمی در شرکتی که کار میکند دارای سهام باشد این مسئله به عنوان عامل نقض کننده استقلال حرفه ای او محسوب خواهد شد.

ازاین رو عدم برخورداری ازهریک از شاخص های فوق می تواند به عنوان نقاط منفی اخلاق حرفه ای برای حسابداران تلقی گردد. از سوی دیگر فدراسیون بین المللی حسابداران22 سازمان بین المللی مهمی است که در ورای همه این سازمانها بر امر نظارت بر اخلاق حرفه ای حسابداران فعالیت دارد و با تأکید بررعایت دقیق استانداردهای حرفه ای در حسابداری درصدد ایجاد یک جو سالم برای فعالیت حسابداران است. با وجود این به نظر میرسد در ایران، از لحاظ نظری و تجربی، به این مهم کمتر پرداخته شده است.

[1] michell

[2] duca

[3] RAU

[4] WEBER

[5] CARMICHAL

[6] KOHLBERG

[7] VICTOR

[8] Institute of internal auditors (IIA)

[9] Institute of management accountants(IMA)

[10] Morality

11 Respasibility

12 Professional competence

13  Laws and rules respect for

14 Efficiency

15 Self esteem

16 Profit

17 Team work

18 Secracy

19 Koumbiadis

20 okpara

21 Independence

22 International federation of accountants (IFAC)

تعداد صفحه:99

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.