مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسی صنایع

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش مدیریت سیستم و بهره ‏وری

عنوان:

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان

مطالعه موردی صنعت نفت ایران

استاد راهنما:

دكتر سیامک نوری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقیق. 2

1-3- تعریف مسئله و موضوع تحقیق. 2

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-5- سؤالات و فرضیات تحقیق. 4

1-6- روش تحقیق. 4

1-7- مراحل انجام تحقیق. 5

1-8- چارچوب و ساختار تحقیق. 5

فصل 2: مروری بر منابع  7

2-1- مقدمه. 8

2-2- ماهیت و مفهوم انگیزش.. 8

2-3- نظریه ‏های انگیزش.. 10

2-3-1- نظریه ‏های محتوایی. 11

2-3-2- نظریه ‏های فرایندی. 15

2-4- مدلهای انگیزش.. 19

2-4-1- مدل مشخصه های شغلی. 20

2-4-2- مدل انتظار پورتر و لاولر. 26

2-5- مدل جامع سنجش انگیزش.. 29

2-6- نتیجه‌گیری. 44

فصل 3: روش تحقیق و ارائه مدل  46

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش تحقیق. 47

3-3- مدل مفهومی تحقیق. 48

3-4- ابعاد و جنبه ‏های تحقیق. 49

3-5- روش‏های جمع‏آوری اطلاعات. 51

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-7- قلمرو موضوعی تحقیق. 55

3-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. 55

3-9- جامعه آماری. 55

3-10- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 55

3-11- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 56

3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون. 57

3-11-2- رگرسیون چندگانه. 57

3-12- جمع بندی. 58

فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 60

4-1- مقدمه. 61

4-2- مطالعه موردی. 61

4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی. 62

4-4- بررسی آزمونهای استنباطی. 65

4-4-1- بررسی میزان همبستگی بین شرکتها 66

4-4-2- بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی  67

4-4-3- بررسی و تایید مدل پیشنهادی. 68

4-5- نتیجهگیری. 72

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها 74

5-1- جمع‏بندی. 75

5-2- پیشنهادها برای محققان آینده 77

5-3- محدودیتهای تحقیق. 77

مراجع  79

پیوست‌ها 82
فهرست اشکال

شکل (2-1) فرایند انگیزش (فیضی، 1385) 10

شکل (2-2) سلسله مراتب نیازهای مازلو. 12

شکل (2-3) مدل مشخصه های شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، 1997). 21

شکل (2-4) 23

شکل (2-5) مدل اصلاح شده پورتر و لاولر. 26

شکل (2-6) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(هاکمن و اولدهام) 32

شکل (2-7) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(براس) 32

شکل (2-8) وارد كردن اثر عوامل فراموش شده داخلی و خارجی. 33

شکل (2-9) بازسازی حالات روانشناختی. 35

شکل (2-10) تصحیح رابطه بین تلاش و پاداش مطلوب. 37

شکل (2-11) مدلسازی رضایت و انگیزش و وارد كردن اثر قدرت نیاز به رشد فردی. 39

شکل (2-12) شفاف سازی ارتباط مدل با نظریه انتظار وروم 40

شکل (2-13) اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصه های شغلی و مفاهیم آنها 42

شکل (2-14) استانداردسازی اصطلاحات دو مدل. 43

شکل (2-15) تجمیع مدلهای اصلاح شده مشخصه های شغلی و انتظار. 44

شکل (3-1) چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی تحقیق. 49

شکل (3-2) مراحل انجام تحقیق. 59

شکل (4-1) موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی. 69

شکل (4-2) مدل تجدید نظرشده 72
فهرست جداول

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. 63

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس.. 63

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. 64

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. 64

جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 64

جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی. 65

جدول (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی. 65

جدول (4-8) نتایج بدست آمده از همبستگی بین شرکتها 66

جدول (4-9) نتایج بدست آمده از همبستگی میان اهمیت و رضایت از پاداش‏های فردی. 67

جدول (4-10) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها 70

جدول (4-11) نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی برای رضایت از پاداشهای داخلی در ارتباط با متغیر عملکرد 71

جدول (4-12) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها برای مدل تجدیدنظرشده 73

چکیده

طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایه ­های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در عین حال انگیزش، مفهومی است پیچیده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولی در عین حال این دو گروه هیچگاه نتوانسته اند در باب ماهیت ، علل و معادل­های مفهومی انگیزش به اجماع دست یابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته است تا ضمن توجه به برداشت­های متفاوت از مفهوم انگیزش در مکاتب جامعه­شناختی و روان­شناختی، با رویکردی جامع، مدل سنجش انگیزش کارکنان را ارائه نمایند. یکی از جدیدترین مدل­های ارائه شده در این زمینه حاصل تجمیع دو مدل شناختی-اجتماعی مشخصه­های شغلی و شناختی انتظار است.

درتحقیق حاضرتلاش شده است تا مدل مورد نظر را توسعه داده و با توجه به شرایط بومی کشور ایران و به طور مشخص صنعت نفت ایران، آن را برای سنجش انگیزش کارکنان شرکت­های تابعه صنعت نفت مورد استفاده قرار دهیم. در مدل توسعه یافته، «باورها، ارزش­ها و اعتقادات» به عنوان بعدی جدید و تاثیر گذار بر «تلاش» به ابعاد «رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی»، «اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی»، «شدت نیاز به رشد»، «انگیزش داخلی و خارجی»، «رضایت از پاداش­های مطلوب»، «انگیزش کل» و «عملکرد» اضافه شده است. اضافه نمودن بعد باورها و ارزش­ها و نیز در نظر گرفتن تاثیر دولت بر پاداش­ها، این مدل را از مدل گذشته متمایز می­ کند. نتیجه تحقیقات که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS حاصل شد، تاثیر این بعد را در مدل مزبور مورد تایید قرار می­دهد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.