مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: ارتقاء تکنولوژی شرکت برق منطقه ای غرب درابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید فنی، اقتصادی و اجتماعی بلند مدت

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان:

ارتقاء تکنولوژی شرکت برق منطقه ای غرب درابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید فنی، اقتصادی و اجتماعی بلند مدت

استاد راهنما:

دکتر فرهاد قاسمی طاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

– 1- فصل اول: مقدمه و کلیات[1]…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

 • تبیین مسئله و تعریف موضوع………………………………………………………………………………………………………………..3
 • اهمیت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….4

فناوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

چالشها در سیاست گذاری تکنولوژی های نوین…………………………………………………………………………………………………..6

رقابت فزاینده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

محدودیتهای روز افزون در مخارج عمومی………………………………………………………………………………………………………………7

پیچیدگی روز افزون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

اهمیت روزافزون مزیتهای علمی وفنی…………………………………………………………………………………………………………………….7

 • ضرورت و انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..9

ضرورت های علمی و نظری………………………………………………………………………………………………………………10

ضرورتهای عملی و کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………10

ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی………………………………………………………………………………………………………..10

 • گستره علمی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..11

گستره علمی تحقیق از دیدگاه علوم فنی و مهندسی…………………………………………………………..11

گستره علمی تحقیق از دیدگاه علوم اقتصادی…………………………………………………………………….11

گستره علمی تحقیق از دیدگاه علوم اجتماعی……………………………………………………………………12

 • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..12
 • قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………13

قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..13

قلمرو زما نی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….13

 • فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………14
 • اقدامات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….14

مراحل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………14

ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..15

 • جمع بندی کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….16

 

 • فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق[2] ………………………………………………………………………………………………………………18

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2- مرور کلی مبا نی نظری و مفاهیم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….18

2-3 مفهوم تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4- بررسی تکنولوژی و تجربیات آن در ایران……………………………………………………………………….21

2-5- طبقه بندی انواع تکنولوژی……………………………………………………………………………………………..22

2-5-1- طبقه بندی تکنولوژی بر ا ساس توانا یی ها…………………………………………………..22

2-5-2- طبقه بندی بر ا ساس مبدا تکنولوژی…………………………………………………………….23

2-5-3- طبقه بندی تکنولوژی برحسب پیچیدگی………………………………………………………23

2-5-4- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس کار بری و سرمایه بری…………………………………23

2-5-5- طبقه بندی تکنولوژی براساس ماهیت (ترکیب )……………………………………………23

2-5-6- طبقه بندی تکنولوژی از نظر کاربرد……………………………………………………………….23

2-5-7- طبقه بندی تکنولوژی از دیدگاه استراتژیک…………………………………………………..23

2-5-8- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس محصولات نهایی…………………………………………..23

2-5-9- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس نوع صنعت……………………………………………………23

 • اجزای تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………24
 • مدل های ارزیابی سطح تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………….24

2-7-1- روش ارزیابی اقتصادی موقعیت تکنولوژی………………………………………………………………….26

2-7-2- روش اندازه گیری غیر ادغام شده (مجزا )…………………………………………………………………..26

2-7-3- روش تجزیه وتحلیل استراتژیک…………………………………………………………………………………..27

2-7-4- مدل چند شاخصی………………………………………………………………………………………………………..27

2-7-5- روش شاخصهای تکنولوژی (آنکتاد)…………………………………………………………………………….27

2-7-6- روش ارزیابی تناسب تکنولوژی……………………………………………………………………………………28

2-7-7- روش پورتر…………………………………………………………………………………………………………………..28

2-7-8- روش اطلس تکنولوژی………………………………………………………………………………………………..29

فهرست مطالب

 • تاثیرتکنولوژی بر فرهنگ واجتماع……………………………………………………………………………………………….29

1-8-1- فرهنگ ابزار………………………………………………………………………………………………………………….30

1-8-2- فرهنگ تکنوکراسی……………………………………………………………………………………………………….30

1-8-2- فرهنگ تکنوپولی…………………………………………………………………………………………………………..30

 • ارتقاء سطح تکنولوژی و آثار اجتماعی آن…………………………………………………………………………………….31
 • اثر بخشی ارتقاء فنی تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………….32

 

 • فصل سوم: پیشنهاد روش تحقیق[3]……………………………………………………………………………………………………………………….36
  • مقدمات و کلیات طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………….36
  • نوع و تبیین انجام روش تحقیق…………………………………………………………………………………….37
  • کلیات قلمرو های تحقیق………………………………………………………………………………………………39

3-3-1- جامعه آماری ( قلمرو مکانی تحقیق )……………………………………………………………………………39

3-3-2- روش نمونه گیری ( قلمرو اقدامات تحقیق )…………………………………………………………………39

3-3-3- حجم نمونه گیری (قلمرو احاطه تحقیق )…………………………………………………………………….39

3-3-4- ابزار نمونه گیری (قلمرو امکانات تحقیق )……………………………………………………………………39

3-3-5- دوره زمانی ( قلمرو دوره تحقیق )………………………………………………………………………………..40

3-3-6- راستی آزمایی ( قلمرو اعتباری تحقیق )………………………………………………………………………40

3-3-7- روش تحلیل داده ها ( قلمرو محا سبات تحقیق )………………………………………………………..40

3-3-8- محدودیت های عملکردی ( قلمرو معذورات تحقیق )………………………………………………….40

 • فرایند اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………40
 • طرح کلی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………42
 • جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..43
 • روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………..43
 • ابزار های اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….44
 • روش بررسی روایی و پایایی (اعتبار سنجی ) پرسشنامه…………………………………………………………….44

3-9-1- روش بررسی روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………44

3-9-2- روش بررسی پایایی (اعتبار سنجی )تحقیق حاضر……………………………………………………….45

3-9-3- پایا سازی داده های تحقیق………………………………………………………………………………………….47

3-9-4- رواسازی یا تحلیل عاملی داده های تحقیق………………………………………………………………….47

 • روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………..50

3-10-1- توصیف عوامل تحلیل شده در تحقیق……………………………………………………………………….52

3-10-2- استخراج میزان همبستگی عوامل موثر در تحقیق حاضر……………………………….52

3-10-3- تجزیه وتحلیل داده های کمی………………………………………………………………………………..52

3-10-4- ابزار آماری در تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………..53

3-10-5- ابزارهای آماری تحلیل و کشف مدل مفروض……………………………………………54

3-10-6- آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………..55

3-10-6-1- تعیین فرضیات آزمون………………………………………………………………………………..57

3-10-6-2- محاسبه آماره و آزمون……………………………………………………………………………….57

3-10-6-3- تعیین مقادیر بحرانی………………………………………………………………………………….57

3-10-6-4- تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………..58

 • جمع بندی مطالب فصل روش تحقیق………………………………………………………………………………………..58
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و طرح مدل تجربی تحقیق[4]……………………………………………………………………62
  • مقدمات و کلیات مدل سازی……………………………………………………………………………………………………….62
  • طراحی و توصیف مدل تجربی اولیه…………………………………………………………………………………………….62
  • طراحی و توصیف مدل تجربی نهایی…………………………………………………………………………………………..68
  • ارزیابی مدل های تجربی کشف شده…………………………………………………………………………………………..71

4-4-1- تحلیل مدل تجربی و بر آورد خطا های عملیاتی…………………………………………………………72

4-4-2- خطا های عملیاتی مدل تجربی اولیه……………………………………………………………………………72

4-4-3- خطا های عملیاتی مدل نهایی……………………………………………………………………………………..73

4-4-4- سنجش برازندگی روابط مدل تجربی…………………………………………………………………………..74

4-4-4-1- بررسی شاخص های برازش مطلق………………………………………………………………..74

4-4-4-2- بررسی شاخص های برازش تطبیقی……………………………………………………………..76

4-4-4-3- بررسی شاخص های برازش مقتصد……………………………………………………………77

 • آزمون فرضیه های تحقیق بر روی مدل تجربی نهایی……………………………………………………………..79

4-5-1- آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….80

4-5-2- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………..80

4-5-3- آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….80

4-5-4- آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………81

4-5-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………81

4-5-6- آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………….81

 • تحلیل معادلات رگرسیون در مدل تجربی نهایی …………………………………………………………………………….83

4-6-1- رگرسیون مرحله اول…………………………………………………………………………………………………….83

4-6-2- رگرسیون مرحله دوم……………………………………………………………………………………………………84

4-6-3- رگرسیون مرحله سوم…………………………………………………………………………………………………..85

4-6-4- رگرسیون مرحله چهارم………………………………………………………………………………………………..86

4-6-5- ارزیابی و جمع بندی نتایج تحلیل رگرسیون……………………………………………………………….87

 • جمع بندی نتایج تحلیل داده ها و ارائه مدل تجربی مطلوب……………………………………………………..88

 

 • فصل پنجم: تفسیر یافته ها، جمع بندی نتایج و ارائه پیشنهادات [5]………………………………………………………………….90
  • مقدمات و تفسیر یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………..90
  • خلاصه نتایج و نوآوری های حاصل از تحقیق………………………………………………………………………………92
  • نتیجه گیری و جمع بندی نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………93
  • محدودیت های موثر در انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………..95
  • توصیه پیشنهادات و را کارهای تحقیق آتی………………………………………………………………………………….96
 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

 

 • فصل ششم : تحلیل اقتصادی و توجیه فنی تکنولوژی های نوین پستهای سیار 63کیلو ولت عایق هوا در صنعت برق
  • توصیف نقش واهمیت محصول…………………………………………………………………………………………………….103
  • موارد کاربرد ونحوه عملکرد………………………………………………………………………………………………………….104
  • بررسی مزایا ومعایب پستهای سیار……………………………………………………………………………………………..104

6-3-1- مزایا……………………………………………………………………………………………………………………………….104

6-3-2- معایب…………………………………………………………………………………………………………………………….105

 • ا نواع پستهای سیار……………………………………………………………………………………………………………………..105

6-4-1- تفاوت پستهای گازی سیار با پستهای سیار عایق هوا…………………………………………………105

6-4-1-1- پستهای گازی سیار……………………………………………………………………………………………106

   6-4-1-2- پستهای سیارگازی ا ستوانه ای…………………………………………………………………………106

6-4-1-3- پستهای گازی سیار مکعبی………………………………………………………………………………106

 • دامنه عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………….106

6-5-1- جانشینها و مکملهای پستهای مختلف…………………………………………………………………….107

6-5-2- عمر محصول تولیدی…………………………………………………………………………………………………107

 • اطلاعات مربوط به بازار محصول………………………………………………………………………………………………107

6-6-1- سازندگان اصلی داخلی و خارجی قطعات وتجهیزات……………………………………………….107

6-6-2- خریداران عمده پستهای سیار…………………………………………………………………………………..108

6-6-3- سازندگان و رقیب های خارجی………………………………………………………………………………..108

6-6-4- وجوه تمایز محصول قابل ارائه با رقبای خارجی……………………………………………………….108

 • ارزیابی مالی واقتصادی طرح برآورد سرمایه موردنیاز طرح…………………………………………………..109
 • هزینه های مواد و تجهیزات تولیدی ……………………………………………………………………………………..111
 • هزینه های سالانه نیروی انسانی طرح…………………………………………………………………………………..115
 • بررسی روند عرضه و تقاضا درسالهای گذشته……………………………………………………………………….117

6-10-1- بررسی روند تقاضا در سالهای گذ شته……………………………………………………………….118

6-10-2- پیش بینی روند تولید در سالهای آینده………………………………………………………………118

 • روش های مختلف ارزیابی طرحهای صنعتی……………………………………………………………………………….119

6-11-1- روش های ارزیابی………………………………………………………………………………………………………119

6-11-2- محاسبه ارزش فعلی خالص ( NPV )……………………………………………………………………121

 • محاسبات تحلیل مالی طرح…………………………………………………………………………………………………………………122

6-12-1- محاسبه هزینه های ثابت و سرمایه گذاری………………………………………………………………..122

6-12-2- هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………122

6-12-3- برآورد سرمایه درگردش………………………………………………………………………………………………………123

6-12-4- محاسبه سرمایه گذاری کل………………………………………………………………………………………124

6-12-5- برآوردهزینه استهلاک پس از اجرای توسعه طرح……………………………………………………..125

6-12-6- هزینه تولید سالیانه…………………………………………………………………………………………………..125

6-12-7- قیمت تمام شده محصول تولید شده……………………………………………………………………….127

6-12-8- قیمت فروش محصولات……………………………………………………………………………………………127

 • تحلیل طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………127

6-13-1- محاسبه سود یا زیان ویژه………………………………………………………………………………………………….127

6-13-2- تحلیل سود آوری………………………………………………………………………………………………………………..131

 • مراجع و مآخذ[6]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………132

ج) بخش ضمائم و پیوست ها

ج-1- پیوست اول:

ج-2- پیوست دوم:

ج-3-پیوست سوم:

Abstract ……………………………………………………………………………….………1737

English Title…………………………………………………………………………..………174.8

 

فهرست جداول

جدول (2- 1): انواع مدل های ارزیابی سطح تکنولوژی……………………………………………………………………………………………25

جدول (3- 1): تبیین ارتباط کاربردی میان عوامل مکنون در اهداف و مولفه های محتوایی(هدف- محتوا)…………48

جدول (3-2): ماتریس عوامل اصلی پس از اعمال چرخش و تعیین میزان همبستگی………………………….51

جدول (4- 1) : برآورد ضرایب و مقادیر استاندارد در همبستگی مستقیم متغیرهای مدل تجربی اولیه…………………67

جدول (4- 2) : برآورد ضرایب و مقادیر استاندارد در همبستگی مستقیم متغیرهای مدل تجربی نهایی……………….69

جدول (4- 3) : نتایج بر آورد خطا های عملیاتی مدل تجربی اولیه…………………………………………………………………………72

جدول (4- 4) : نتایج بر آورد خطا های عملیاتی مدل تجربی نهایی………………………………………………………………………..73

جدول (4- 5) : خلاصه نتایج بررسی شاخص های برازش مطلق……………………………………………………………………………..75

جدول (4- 6): خلاصه نتایج بررسی شاخص های برازش تطبیقی……………………………………………………………………………77

جدول (4-7) : خلاصه نتایج بررسی شاخص های برازش مقتصد……………………………………………………………………………..78

جدول (4-8): نتایج بررسی همبستگی پیرسون آزمون فرضیه های عوامل تا سطح خطای 0.05 ……………………….79

جدول (4-9): نتایج حاصل از پردازش اطلاعات مدل تجربی نهایی در رگرسیون مرحله اول…………………………………83

جدول (4-10) نتایج حاصل از پردازش اطلاعات مدل تجربی نهایی در رگرسیون مرحله دوم……………………………….84

جدول (4-11) نتایج حاصل از پردازش اطلاعات مدل تجربی نهایی در رگرسیون مرحله سوم………………………………85

جدول (4-12) نتایج حاصل از پردازش اطلاعات مدل تجربی نهایی در رگرسیون مرحله چهارم……………………………86

جدول (4-13): جمع بندی نتایج رگرسیون مرحله ای تجربی نهایی……………………………………………………………………….87

جدول (6-1): هزینه زمین موردنیاز طرح………………………………………………………………………………………………………………..109

جدول (6-2): هزینه های محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………………109

جدول(6-3): هزینه های ساختمان تولیدی وسایر…………………………………………………………………………………………………111

جدول (6-4):نوع تجهیزات وماشین آلات جهت تولید…………………………………………………………………………………………..111

جدول(6-5): هزینه های تاسیسات وتجهیزات با مشخصات فن…………………………………………………………………………….112

جدول (6-6): وسایل حمل ونقل داخل و خارج کارخانه………………………………………………………………………………………..113

فهرست جداول

جدول( 6-7): هزینه های آب ، برق وسوخت مصرفی………………………………………………………………………………………………113

جدول(6-8):مواد و تجهیزات اولیه تولید…………………………………………………………………………………………………………………..114

جدول(6-9): برآورد هزینه های دستمزد نیروی انسانی………………………………………………………………………………………….116

جدول(6-10) : برآوردهزینه های تعمیر ونگهداری………………………………………………………………………………………………….117

جدول (6-11): میزان واردات درسالهای 88-1385………………………………………………………………………………………………..117

جدول(6-12): میزان تقاضا در سالهای 88-1385……………………………………………………………………………………………….118

جدول (6-13): پیش بینی میزان تولید پستهای سیار در سالهای 95- 1390……………………………………………………..118

جدول(6-14): هزینه های سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………122

جدول(6-15): هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………………123

جدول(6-16): برآورد سرمایه درگردش………………………………………………………………………………………………………………….124

جدول(6-17): سرمایه گذاری کل………………………………………………………………………………………………………………………….124

جدول(6-18): برآوردهزینه استهلاک……………………………………………………………………………………………………………………125

جدول(6-19): هزینه های تولید سالیانه………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول(6-20): حساسیت نرخ داخلی بازگشت سرمایه با iRR= 47.100%…………………………………………………..128

جدول(6-21): حساسیت هزینه های سرمایه گذاری با نرخ iRR=36.100%…………………………………………………129

جدول(6-22): حساسیت هزینه های سرمایه گذاری با نرخ iRR=31.700%………………………………………………..129

جدول(6-23): حساسیت قیمت فروش با iRR=19.800%…………………………………………………………………………….130

جدول(6-24): حساسیت قیمت تمام شده با iRR=4.000……………………………………………………………………………….131


فهرست نمودارها

نمودار (3-1): الگوی کلی انجام تحقیق حاضر…………………………………………………………………………………………………………….42

نمودار (3- 2): مدل ساختاری مفروض عوامل موثر در ارتقاء سطح تکنولوژی…………………………………………………………..59

نمودار (4- 1) مدل اولیه ساختاری مفروض عوامل موثر در ارتقاء سطح تکنولوژی…………………………………………………..64

نمودار (4- 2) : نمودار میزان همبستگی مستقیم اجزای مدل تجربی اولیه ارزیابی شده………………………………………….66

نمودار (4- 3): نمودار همبستگی اجزای مدل تجربی نهایی……………………………………………………………………………………….68

نمودار (4- 4): نمودار میزان همبستگی مستقیم اجزای مدل تجربی نهایی ارزیابی شده…………………………………………69

نمودار (5-1): نمایش نتایج آزمون فرضیات در مورد وضعیت همبستگی مدل نهایی……………………………………………………95

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتقای تکنولوژی در ابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید اقتصادی و اجتماعی در بلند مدت است. جامعه آماری در این تحقیق مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان فنی در برق منطقه ای غرب شامل استانهای کرمانشاه، کردستان وایلام می باشد. براساس اهداف تحقیق، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی است، که در صددکشف الگویی منطبق با موضوع تحقیق یعنی بهبود وضعیت تکنولوژی در صنعت برق است. ابزار بکار گرفته شده در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده که میزان پایایی( 0.754= α ) است. توسط نرم افزار SPSS و تعیین ضریب آلفای کرونباخ، سنجش پایایی و روایی داده های تحقیق صورت گرفت. ارزیابی تحلیل پیمایشی داده های کمی حاصل از اندازه گیری؛ به روش تحلیل عامل و همبستگی میان عوامل موثر به انجام رسیده است. با بهره گرفتن از نرم افزارAmos تحلیل مسیر، و انجام فرایند مدل سازی معادلات ساختاری برای مدل ارتقاء و بهبود تکنولوژی در بعد فنی و مهندسی حاصل گردید. با تبیین مدل مفروض و آزمونهای فرضیه تحقیق بر روی عامل مستقل یا اثر گذار و عوامل وابسته یا اثر پذیر؛ به ارزیابی سنجش برازندگی عوامل بهبود تکنولوژی در ابعاد مختلف پرداخته شده است. که با درصد اطمینان و برازندگی کافی، برازش مدل نهایی تعیین گردید. به منظورتجزیه و تحلیل داده های آماری از روش همبستگی بین عوامل و معادلات رگرسیونی استفاده شده است. ضمنا” در خصوص شناسایی تکنولوژی های نوین و بررسی اقتصادی بودن بکار گیری آنها، به صورت مطالعه موردی در فصل ششم به تحلیل حساسیت و توجیه فنی و اقتصادی تولید پستهای سیار 63 کیلوولت عایق هوا پرداخته شده که نشان می دهدمدل مورد بررسی در بعد اقتصادی دارای توجیه اقتصادی است.

مقدمه

1-2.    بیان مسئله و تعریف موضوع

دنیای امروزه دائما “در حال تغییر است و سرعت این تغییرات روز به روز بیشتر می شود. تکنولوژی های جدید ی ظهور می کنند و معادلات اقتصادی را برهم می زنند. سیستمهای مدیریتی نیز باید خود را با این تغییرات منطبق و سازگارنمایند. مهمترین ویژگی دنیای امروز سرعت تحولات تکنولوژیک عنوان شده است. این موضوع با تغییر در قلمرو و بکار گیری تکنولوژی های نوین همراه است. بدیهی است که رقابت های جهانی بر اساس تحولات تکنولوژیک صورت می گیرد. بسیاری از کشورها بودجه چشمگیری‏ برای ترویج تکنولوژی و توسعه آن اختصاص‏ می‏دهند، ولی استفاده کارآ از تکنولوژی‏ جدید مهم‏تر از اختراع آن است. در سر تا سر دنیا، شرکتها معمولا”برای‏ تکنولوژی جدید تولید کالاهای نو یا ایجاد شیوه ‏های جدید تولید پول زیادی‏ هزینه می‏کنند. منطق اقتصادی در این‏ مورد بسیار ساده است با افزایش‏ بهره‏وری و در نتیجه ارتقای استانداردهای‏ تکنولوژی، پیش از آنکه‏ این امر برای شرکتها مفید باشد به نفع جامعه‏ خواهد بود. درنتیجه هزینه کمتری را به بودجه دولتها تحمیل می کنند. بنا براین با توجه به ویژگی های تکنولوژی امروزه، ضروری به نظر می رسد که شرکتها هرچه بیشتر نقش خود را در روند حرکت تکنولوژی و بهبود وضعیت آن در تمام سطوح فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 160

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.