مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی اورمیه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق

استاد راهنما:

دكتر عبدالله زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

1-2 تعریف مسئله یا بیان اصلی تحقیق .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-4 فرضیه ها .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .   .

1-5 اهداف تحقیق .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

1-6 جنبه های نوع آوری تحقیق . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-7 استفاده كنندگان تحقیق . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

1-8 محدودیت های تحقیق .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-9 خلاصه فصل  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

16

17

18

19

19

20

21

21

22

23

فصل 2: ی بر ادبیات تحقیق   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

2-1 مقدمه  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

2-2 انواع تدابیر و روش های ارتقا سطح کیفی کمیتی سازمانها . .   . . . . .   . . .   . . .   . . . .

2-2-1 اهمیت سیستم های اطلاعات مدیران .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

2-2-2 تجزیه وتحلیل کلمه های سیستم / داده/ اطلاعات/ پردازش   . . .   . . .   . . .   . . .   .

2-2- 3 چرخه فرایند مدیریت .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

2-2-4 چگونگی ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .

2-2-5 مدیریت برنامه ریزی منابع سازمانی .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

2-2-6 تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

2-2-7 معماری و ساختار برنامه ریزی منابع سازمانی . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

2-3 نحوه عملکرد در سازمان . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

2-4 ویژه گیهای به کارگیری مدیریت منابع سازمانی .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

 

2-5 مشکلات پیاده سازی مدیریت منابع سازمانی .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

24

25

25

27

29

32

35

38

40

48

49

51

54

فصل 3: روش تحقیق   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   .   . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . .   .   . .

3-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .     . . . . .   . . .   . . .   . . . . .

3-2 به کارگیری مدیریت منابع سازمانی در صنعت برق  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

3-3 آماده سازی بستر برای پیاده سازی  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

3-3-1 متدولوژی ASAP  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

3-3-2 متدولوژی اوراکل .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

3-3-3 متدولوژی سیگنیچر .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

3-4 مزایا و نواقص این نوع سیستم در سازمان .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

3-5   نتیجه، دور نما و انتظاراتی که باید برآورده شود .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

59

60

61

63

65

67

70

73

74

فصل 4: روش تجزیه و تحلیل   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   .   . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . . .

4-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

4-2 استراتژی و استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در سیستم برق آذربایجان . .   . . . . .   . . .

4-3 فازهای اصلی پروژه استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان .   . . . .

4-4 انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور انتخاب ERP برای صنعت برق ایران .   . . .   . . .   . .

4-4-1 دلایل انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

4-5 پروژه های به اتمام رسیده در شرکت برق آذربایجان  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4-5-1 پروژه طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه ای آذربایجان . .   . . . . .   . . .

4-5-2 پیاده سازی سیستم محاسبه مستمر تلفات انرژی در شرکت برق تبریز و اردبیل   . . .   .

4-5 تعیین فرایندهای کاری و تحلیل تطابق سیستم مدیریت سازمانی برای مطابقت . .   . . . . .

4-5-1   کمیته راهبردی . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

4-5-2 تیم پروژه ( PTC ) . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4-5-3 فرد خبره هر فرایند  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4-5-5 متخصصین فرایندSME . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

4-6 مدل سازی فرایندهای کاری و فواید . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .   .

4-6-1 فرهنگ سازی ERP . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

 

4-6-2 مدلسازی کلی سازمان  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .4-6-3 متدولوژی فرایندسازی  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

4-6-4 اولویت دهی فرِایندها .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

75

76

77

79

83

84

87

87

89

92

92

92

93

93

93

93

94

96

100

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهاده   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   .   . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . .

5-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

5-2 ارزیانی تاثیر اقتصادی برنامه ریزی منابع سازمانی عملکرد شرکت برق آذربایجان . .   . . .   .

5 -3 فاکتورهای لازم برای انتخاب یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مناسب . .   . . . . . .

5-4 تحلیل ساختار هزینه به کارگیری سیستم برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت برق آذربایجان .   .

5-5 نتیجه گیری  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

109

110

111

112

113

115

مراجع .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . 117
پیوست‌ها .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .   . . .   . . .   . .

پیوست شماره1 – برنامه زمانبندی پروژه . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .   . . .   . . .

 

119

119

فهرست اشکال

 
شکل (1-1 – )برنامه ریزی منابع سازمانی . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . 37
شکل (2-1) – توزیع کننده ها .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . 45
شکل (2-2)- مفهوم شماتیک برنامه ریزی منابع سازمانی .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . 50
شکل (2-3) – پیمانه‌های تشکیل‌دهنده ERP .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . 52
شكل (3-1) – فازهای متدولوژی ASAP .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . 65
شكل (3-2) – فازهای متدولوژی AIM .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . 67
شكل(3-3) – فازهای متدولوژی سیگنیچر .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . . . 70
شکل (4-1) – صقحه نرم افزار محاسته کننده و نشانگر تلفات انرژی .   . . . . . .   . . . .   . . . . . . 90
شکل (4-2) – دیاگرام نحوه مدل سازی فرایندها . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . . 97
شکل (4-3) – چرخه عملیاتی مستندسازی فرایندها . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . 98
شکل (5-1) – هزینه تمام شده مدیریت منابع شازمانی .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . 113
   
   
   
   

فهرست جدولها

 
جدول(3-1) – مقایسه سه متدولوژی متعارف ERP . . . . 72
جدول (4-1) – حوزه های کسب و کار . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . 94
جدول (4-2) – زیر فرایندها و فعالیت هر فرایند .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . 99

چکیده

رشد غیر قابل پیش بینی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های گذشته که با تکیه بر توسعه صنایع مختلفی ازجمله الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات و … صورت گرفته بر جنبه های مختلف عملکرد سازمانها تاثیرات شگرفی داشته است. همزمان با این تغییرات، محیط فعالیت سازمان های مختلف پیچیده تر شده و به همین جهت نیاز به سیستمهای مختلفی که بتواند ارتباط بهتری بین اجزای مختلف سازمانی برقرار کرده و جریان اطلاعات را در بین آنها تسهیل کند، افزایش چشمگیری یافته است.

در این تحقیق برنامه ریزی منابع سازمانی مورد تحلیل قرارگرفته شده و به نقش آن در پیشرفت و بقا سازمانها در عرصه منطقه ای و بین المللی و تاثیر آن در عملکرد بهینه سیستم ها اشاره شده است.

استراتژی به کارگیری مدیریت منابع سازمانی از طرف مسئولین کشوری در صنعت برق کشور مورد بررسی قرارگرفته و بعنوان نمونه عملکرد، تاثیرات مثبت و دورنمای برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت برق آذربایجان مورد بررسی قرار گرفته شده است.

مقدمه

چرخش سریع و صحیح اطلاعات در سازمان های بزرگ و سوق دادن فعالیتها و تصمیم گیریهای لحظه ای و بعضا” سلیقه ای به سمت سیستمهای مبتنی بر استانداردهای متداول و پذیرفته شده ، یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان به حساب می آید. اصولا” دامنه اطلاعات و داده هائیکه در کارخانجات و سازمان های بزرگ بایستی مبادله شوند به حدی است که نمیتوان در غیاب یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه به صحت آن اطمینان داشت و غالبا” گزارشات استحصالی تحت تاثیر شرایط خاص و تفسیرهای مختلف تهیه کنندگان متفاوت و مغایر می باشد و احتمالا” مدیریت را در تحلیل داده ها و اتخاذ تصمیم مناسب گمراه می کند.[1]

ERP به معنای برنامه ریزی منابع سازمانی (بنگاه اقتصادی ) كه مفهوم ساده این کلمات عبارت است از «یک راه حل نرم افزاری که می کوشد کلیه فعالیت های واحد های مختلف سازمان (اعم از صف و ستاد) را بطور یکپارچه در یک سیستم نرم افزاری واحد تعریف و ایجاد نماید، بنحویکه آن واحدها بتوانند نیازهای کاری و اطلاعاتی خود را از آن دریافت نمایند » اما از نظر علمی ERP مجموعه نرم افزار و سیستمی است که فرایندهای کاری یک سازمان را با به کارگیری محیط کاری یکپارچه ، داده ها و بانک اطلاعاتی یکپارچه و زبان برنامه ریزی یکپارچه در زمینه های مالی / فروش / خرید / انبارها / تولید ومنابع انسانی مکانیزه می کند.

مجموعه نرم افزارهای ERP نتیجه بیش از 40 سال تجربه و سعی و خطا است و بدلیل بهبود مستمر در تکنیک های موجود در مدیریت سازمان ها و رشد سریع تکنولوژی اطلاعات ، این مجموعه نرم افزار نیز به همراه آن رشد کرده و روند تکاملی خود را طی کرده است. این بسته های استاندارد به راحتی در هر سازمان در زمان نسبتاکوتاهی که فقط برای بومی سازی سیستم صرف خواهد شد قابل پیاده سازی و بهره برداری می باشد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 133

قیمت 70 هزار تومان

 

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.