مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو با بهره گرفتن از الگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم‌و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

موضوع:

شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو بااستفاده ازالگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL

استاد راهنما:

آقای دكتر نیكبخش جوادیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

تقدیم به:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

سپاسگذاری:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-4- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-6- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و نخصصی……………………………………………………………………………………………… 19

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2- تكنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-1-تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-3-انتقال تكنولوژی…………………………………………………………………………………………. 27

2-3-1-ماهیت انتقال تكنولوژی………………………………………………………………………………… 29

2-3-2-چالش های موجود…………………………………………………………………………………….. 30

2-3-3-لزوم انتقال و انتخاب تكنولوژی نوین…………………………………………………………………. 31

2-4-فرایند انتقال تكنولوژی………………………………………………………………………………… 32

2-4-1-انتخاب و كسب تكنولوژی………………………………………………………………………….. 32

2-4-1-1-ارزیابی و تعیین تكنولوژی های مورد نیاز كشور/بنگاه……………………………………………….. 32

2-4-1-2-بررسی و انتخاب تكنولوژی های مناسب برای انتقال ………………………………………………… 33

2-4-1-3-بررسی و شناخت صاحبان تكنولوژی بنگاه/فرد و شناخت روش های انتقال آن…………………………….. 33

2-4-1-4-اولویت بندی روش های ممكن انتقال تكنولوژی……………………………………………………. 33

2-4-1-5-ارتباط با دارندگان تكنولوژی،متقاعد كردن آنها به همكاری و دریافت پیشنهاد………………………….. 34

2-4-1-6-مذاكره برای كسب بهترین شرایط ممكن……………………………………………………………. 34

2-4-1-7-تهیه پیش نویس و انعقاد قرارداد…………………………………………………………………… 35

2-4-1-8-اجرای قرارداد…………………………………………………………………………………… 35

2-4-1-9-خاتمه و مستند سازی نتایج……………………………………………………………………….. 35

2-4-2-انطباق،كاربرد و جذب تكنولوژی…………………………………………………………………….. 35

2-4-2-1-كاربرد تكنولوژی……………………………………………………………………………………. 36

2-4-2-2-جذب تكنولوژی……………………………………………………………………………………. 37

2-4-3-توسعه و انتشار تكنولوژی………………………………………………………………………………. 38

2-5-روش های انتقال تكنولوژی……………………………………………………………………………….. 38

2-5-1- قرارداد تحویل كامل………………………………………………………………………………….. 39

2-5-2-كسب پروانه……………………………………………………………………………………….. 39

2-5-3-حق استفاده از اسم تجاری………………………………………………………………………….. 40

2-5-4-تبادل و استخدام نیروی انسانی………………………………………………………………………. 40

2-5-5-آموزش و تعلیم……………………………………………………………………………………. 40

2-5-6-برون سپاری…………………………………………………………………………………………… 41

2-5-7-قرار داد بای بك………………………………………………………………………………………. 41

2-5-8- اتحاد استراتژیك…………………………………………………………………………………….. 41

2-5-9- قراردادهای بیع متقابل…………………………………………………………………………………. 42

2-5-10-همكاری فنی………………………………………………………………………………………… 42

2-5-11- قرارداد توسعه و تحقیق………………………………………………………………………………. 42

2-5-12- تحقیق و توسعه مشترك………………………………………………………………………………. 42

2-5-13- سرمایه گذاری در پروژه……………………………………………………………………………………………………………… 42

2-5-14- قرارداد خدمات فنی…………………………………………………………………………………. 43

2-6-عوامل موثر بر اتنخاب و انتقال تكنولوژی…………………………………………………………………… 45

2-6-1- مدل دسته بندی چان………………………………………………………………………………….. 45

2-6-1-1- عوامل سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-6-1-2- عوامل بازار-محیط تجاری………………………………………………………………………….. 46

2-6-1-3- هزینه……………………………………………………………………………………………… 46

2-6-2- مدل پاستور………………………………………………………………………………………….. 46

2-6-2-1- عوامل سازمانی راهبردی……………………………………………………………………………. 46

2-6-2-2- عوامل سازمانی تاكتیكی……………………………………………………………………………. 47

2-6-2-3- عوامل تكنولوژی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-6-2-4- عوامل تكنولوژی تاكتیكی…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-6-3- مدل ماركوس و تانیس………………………………………………………………………………… 47

2-6-3-1- فاز قرارداد………………………………………………………………………………………… 48

2-6-3-2- فاز اجرا…………………………………………………………………………………………… 48

2-6-3-3- فاز دوره آزمایشی…………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-6-3-4- فاز پشتیبانی……………………………………………………………………………………….. 48

2-6-4- انتقال تكنولوژی در صنعت خودروسازی………………………………………………………………… 49

2-7- روش های ارزیابی و بررسی فرایند انتقال تكنولوژی…………………………………………………………………………………. 49

2-7-1- روش دیماتل فازی……………………………………………………………………………………. 52

2-7-2-مزایای روش دیماتل فازی……………………………………………………………………………… 52

2-7-2-1- درنظر گرفتن ارتباط متقابل………………………………………………………………………………………………………… 53

2-7-2-2- ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروه های علت و معلولی……………………………………………………………. 53

2-7-3- مراحل روش دیماتل فازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-7-3-1- گام اول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-7-3-2- گام دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-7-3-3- گام سوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-7-3-4- گام چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-7-3-5- ماتریس روابط فازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-8- مروری به مطالعات پیشین……………………………………………………………………………………………………………………… 56

2-8-1- تكنولوژی و انتقال تكنولوژی……………………………………………………………………………………………………………… 57

2-8-1-1- مدیریت تكنولوژی و انتقال تكنولوژی……………………………………………………………………………………………….. 57

2-8-1-2- عوامل موثر بر موفقیت انتقال تكنولوژی…………………………………………………………………………………………. 57

2-8-2- انتقال تكنولوژی در صنعت خودروسازی……………………………………………………………………………………………………. 58

2-8-3- استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در مساله انتقال تكنولوژی………………………………………………………… 59

2-8-3-1- روش های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل های ریاضی…………………………………………………………………………….. 59

2-8-3-2- روش دیماتل فازی ………………………………………………………………………………………………………………… 60

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-3- فرایند پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 65

3-5- اعتبار و روایی ابزار نحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-6- مقیاس اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-7- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. 69

3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 70

3-8-1- روش دیماتل……………………………………………………………………………………………………………………………. 71

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… 74

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-2- توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-1- توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………………………… 75

4-2-2- توصیف جامعه آماری بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………………………………… 76

4-2-3- توصیف جامعه آماری بر حسب سابقه كار……………………………………………………………………………………………… 77

4-3- شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین در شركت های قطعه سازی خودرو…………………………………………. 79

4-4- تعیین شبكه علی و معلولی مساله با بهره گرفتن از روش دیماتل…………………………………………………………………………….. 83

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

5-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-2-1- نتیجه 1……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

5-2-2- نتیجه 2……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5-2-3- نتیجه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

5-3- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 102

5-4- پیشنهاد كاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………… 103

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………………. 105

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

 

فهرست نمودارها و شكل ها

شكل 3-1-مراحل اصلی فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 64

شكل 3-2- فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

نمودار 4-1- تركیب جامعه آماری بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………………… 76

نمودار 4-2- تركیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………. 77

نمودار 4-3- تركیب جامعه آماری بر حسب سابقه كار…………………………………………………………………………………………………. 78

نمودار 4-4- شمای گرافیكی از شاخص ها………………………………………………………………………………………………………………. 94

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1 – تعاریف ارائه شده برای تكنولوژی در تحقیقات پیشین…………………………………………………………………………. 25

جدول شماره 2- 2- مقایسه مفهوم و هزینه انتقال تكنولوژی در سطوح توانایی تكنولوژی…………………………………………………………. 29

جدول 2-3- روش های ارزیابی تكنولوژی های پیشرفته تولید………………………………………………………………………………………… 50

جدول 2-4- تناظر عبارات كلامی و مقادیر كلامی………………………………………………………………………………………………………. 54

جدول 4-1-تركیب جامعه آماری بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-2- تركیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………. 77

جدول  4-3- تركیب جامعه آماری بر حسب سابقه كار…………………………………………………………………………………………………. 78

جدول 4-4- خلاصه نتایج پرسشنامه تعیین شاخص ها…………………………………………………………………………………………………… 79

جدول 4-5- عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین……………………………………………………………………………………………… 82

جدول 4-6- عبارات كلامی بكار رفته در تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-7- میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی…………………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-8- ماتریس نرمال شده…………………………………………………………………………………………………………………………… 86

جدول 4-10- ماتریس روابط كلی………………………………………………………………………………………………………………………… 89

جدول  4-11- جداول محاسبات………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

جدول 4-12- عواملی كه علت هستند……………………………………………………………………………………………………………………. 92

جدول 4-13- عواملی كه معلول هستند………………………………………………………………………………………………………………….. 93

جدول 4-14- جدول روابط علی و معلولی حاكم بر عوامل مساله تحقیق…………………………………………………………………………….. 95

جدول 4-15- رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین………………………………………………………………………………… 96

جدول 5-1- روابط علی و معلولی حاكم بر مساله…………………………………………………………………………………………………….. 100

جدول 5-2- رتبه بندی هر یک از عوامل موثر بر انتقال تكنولوژی نوین……………………………………………………………………………. 101

 

چکیده

با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، تکنولوژی های جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند. مدیران بایستی از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال تکنولوژی آگاهی کافی داشته باشند. میزان اهمیت و درجه تاثیرپذیری هر یک از عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی به عواملی چون ماهیت تکنولوژی مورد نیاز و توانایی ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژی برای یادگیری و جذب دانش فنی و تکنولوژیک بستگی دارد. شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی، بستگی به تمایل دهنده تکنولوژی به عرضه آن به شکل مخصوص و نیز تمایل و توانایی گیرنده تکنولوژی در اکتساب و جذب آن دارد. در مورد تکنولوژی­های نوین، مواردی نظیر هزینه بالای تامین تکنولوژی جدید،‌ هزینه‌ی بالای نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری و آموزش این تکنولوژی­ها تنها گوشه ای از موارد بی شماری است که در انتقال تکنولوژی های نوین می بایست مورد توجه قرار گیرند. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موثر در انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو شناسایی می شود.  برای رتبه بندی این معیارها از یکی از مدل­های تصمیم گیری چند معیاره، Dematel، استفاده خواهد شد. روش دیماتل، تكتیک گرافیک تحلیلی است كه طی آن روابط بین متغیرهای وابسته یا شاخص های تاثیر گذار بر یک متغیر مستقل تعیین وتحلیل می شوند. اولین عامل  تاثیرگذار شناسایی شده در این تحقیق، سطوح پیچیدگی تکنولوژی می باشد. دومین عامل شناسایی شده عامل کیفیت می باشد. سهولت در پیاده‌سازی عامل حائز اهمیت دیگری است که باید بدان توجه اساسی داشت. با توجه به شرایط رکود و تحریم­ها و وضعیت اقتصادی نابسامانی که تقریبا بسیاری از شرکت ها و مشاغل کشور را در برگرفته، شاید نگاه واقع بینانه­تر این است که در شرایط حساس کنونی امکان ایجاد یا تولید ظرفیت­های جدید تولیدی اعم از فضای لازم و تجهیزات لازم وجود ندارد.

کلمات کلیدی: تکنولوژی­های نوین، انتخاب تکنولوژی، قطعات پلیمری، الگوریتم فازی، روش دیماتل فازی

 

  مقدمه

در محیط پویای تجاری امروز، انتقال تکنولوژی می تواند نقشی مهم و حیاتی در استراتژی های تجاری یک شرکت ایفا کند. شرکت­ها برای روبرو شدن با پیچیدگی های فزاینده تولید، مشتریان بیشتر، کیفیت مطلوب مورد نیاز برای خدمات خاص و بهتر و افرایش فشار رقابتی به انتخاب و انتقال تکنولوژی وابسته هستند]18[.  سیاست گزاران و برنامه ریزان باید به تکنولوژی به عنوان متغیری مهم در توسعه ملی نگاه کنند که برای بهبود برآورده سازی نیازهای ملی به آن نیاز است.

در واقع تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک كشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران در عرصه های جدید است. به عبارت دیگر آنقدر منابع انسانی، سرمایه و زمان وجود ندارد تا بتوان راهی را كه دیگران در مدت یک یا دو قرن و با سعی و خطاهای بسیار و صرف منابع زیادی طی كرده اند همانگونه پیمود. انتقال تكنولوژی راه كوتاهتر دستیابی به ثمره تحقیقات دیگر كشورها در حل مشكلات صنایع كشور است]5[  تجربه موفقیت آمیز کشورهای توسعه یافته نشان داده است كه فراگیری و استفاده گسترده از تكنولوژی های مناسب و مدرن در این كشورها، آنها را قادر ساخته تا بر بهره وری خود بیفزایند و در نتیجه منجر به توسعه سریع صنعتی این كشورها شده است.

انتخاب هر یک  از تکنولوژی های نوین به فاکتورهای بسیاری از جمله وضعیت تکنولوژی در صنعت مربوطه، نیازمندی ها، توانایی ها، امکانات و نقاط ضعف تکنولوژی، وضعیت تکنولوژی در کشورهای دیگر،  استراتژی های ملی و مانند این بستگی دارد. انتخاب یک روش مناسب، اصلی مهم در انتخاب تکنولوژی و نیاز اصلی برای دستیابی به هدف نهایی فرایند است

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.