مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

دانشگاه علوم وفنون مازندران

پایان ­نامه كارشناسی ­ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

زمان­بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت­های نگهداری

استاد راهنما:

دکتر جواد رضائیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  • مقدمه                                                                            2
  • تعریف مسئله                                                                                         3
  • فرضیات مسئله ماشین­های موازی این مطالعه                                                     3
  • اهداف تحقیق                                                                                         4

1-5. جنبه­ های نوآوری تحقیق                                                                                4

1-6. محتویات تحقیق                                                                                        4

1-7. جمع ­بندی                                                                                                 4

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه                                                                                                     7

2-2. تعربف اثر یادگیری در فن زمان­بندی                                                                 7

2-3. تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان­بندی                                                         9

2-4. ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                            10

2-4-1. مسائل ماشین­های موازی                                                                         10

2-4-2. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر یادگیری                                                  11

2-4-3. مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمان­بندی                             11

2-4-4. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر استهلاک                                                 12

2-5. جمع ­بندی                                                                                             13

فصل سوم: ارائه مدل ریاضی

3-1. مقدمه                                                                                                   14

3-2. تعریف مسئله                                                                                        14

3-3. فرضیات مسئله                                                                                       14

3-4. مدل ریاضی پیشنهادی                                                                              15

3-4-1. اندیس­ها                                                                                           15

3-4-2. پارامترهای مسئله                                                                                 15

3-4-3. متغیرهای تصمیم                                                                                 15

3-4-4. مدل ریاضی                                                                                       16

3-4-5. توضیحات مدل                                                                                   17

3-5. تحلیل حساسیت                                                                                      17

3-6. پیچیدگی مسئله                                                                                       22

3-7. مقدمه­ای بر الگوریتم ژنتیک                                                                         24

3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک                                                                     25

3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک                                                                        26

3-7-3. جامعه اولیه                                                                                       26

3-7-4. عملیات ژنتیک                                                                                   27

3-7-4-1.عملگر انتخاب                                                                                27

3-7-4-2.عملگر تقاطع                                                                                   28

3-7-4-3. عملگر جهش                                                                                 29

3-7-4-4.تابع برازش                                                                                   30

3-7-4-5. شرط توقف                                                                                30

3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری

3-8-1. مقدمه                                                                                            30

3-8-2. شکل­دهی امپراطوری اولیه                                                                    30

3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر                              33

3-8-4. انقلاب                                                                                          35

3-8-5. جا به ­جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره                                              35

3-8-6. رقابت استعماری                                                                              36

3-8-7. همگرایی                                                                                        37

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق

4-1. مقدمه                                                                                                 41

4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی                                                               41

4-2-1. ساختار کروموزوم                                                                               41

4-2-2. جمعیت اولیه                                                                                     42

4-2-3. تابع برازش                                                                                       42

4-2-4. عملگر تقاطع                                                                                    43

4-2-5. عملگر جهش                                                                                     44

4-2-6. ارزیابی فرزندان                                                                                 45

4-2-7. جست و جوی محلی                                                                           45

4-2-8. معیار توقف                                                                                      45

4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی                                                  46

4-4. نتایج محاسباتی                                                                                     47

4-4-1. تنظیم پارامترها                                                                                   47

4-4-2. روش تاگوچی                                                                                  47

4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک                                                   49

4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری                                     50

4-5. معیارهای عملکرد

4-5-1. شاخص زمان محاسباتی                                                                         52

4-5-2. روش­های اندازه ­گیری عملکرد الگوریتم­ها                                                   52

4-5-3. تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                       55

4-6. جمع ­بندی                                                                                             56

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات آتی

5-1. جمع ­بندی                                                                                             59

5-2. پیشنهادات آتی                                                                                     59

ضمیمه یک                                                                                                  60

ضمیمه دو                                                                                                   65

منابع و مراجع                                                                                               71

 

لیست جدول­ها

جدول 3-1. داده ­های مسئله اول برای کار و زمان                                                           18

جدول 3-2. داده ­های مسئله اول برای نرخ یادگیری                                                         18

جدول 3-3. داده ­های مسئله اول برای نرخ استهلاک                                                        18

جدول 3-4. داده ­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله اول                                           18

جدول 3-5. داده ­های مسئله دوم برای کار و زمان                                                           19

جدول 3-6. داده ­های مسئله دوم برای نرخ یادگیری                                                       19

جدول 3-7. داده ­های مسئله دوم برای نرخ استهلاک                                                       20

جدول 3-8. داده ­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله دوم                                           20

جدول 3-9. داده ­های مسئله سوم برای کار و زمان                                                         21

جدول 3-10. داده ­های مسئله سوم برای نرخ یادگیری                                                     21

جدول 3-11. داده ­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله سوم                                       21

جدول 3-12. داده ­های مسئله سوم برای نرخ استهلاک                                                     22

جدول 4-1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک در سه سطح                                                     49

جدول 4-2. مقادیر بهینه برای پارامترهای GA                                                               50

جدول 4-3. پارامترهای الگوریتم ICA در سه سطح                                                     50

جدول 4-4. مقادیر بهینه برای پارامترهای ICA                                                             51

جدول 4-5. نتایج بدست­آمده از روش دقیق، الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                    53

لیست شکل­ها

شکل 2-1. رویکردهای مدل­سازی اثر یادگیری                                                     9

شکل 3-1. سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف در مسائل زمان­بندی                         24

شکل 3-2. تقاطع تک­نقطه­ای                                                                       29

شکل 3-3. تقاطع دو نقطه­ای                                                                       29

شکل 3-4. نحوه تخصیص کشورهای مستعمره به کشور استعمارگر                         32

شکل 3-5. حرکت خطی مستعمره در راستای استعمارگر                                     34

شکل 3-6. زاویه انحراف رسیدن کشور مستعمره به امپریالیسم                               34

شکل 3-7. مسیر انقلاب در یک کشور مستعمره                                               35

شکل 3-8 .جا­به­جایی قدرت مابین کشورهای استعمارگر و مستعمره                       36

شکل 3-9. سقوط امپراطوری­های ضعیف­تر                                                     37

شکل 4-1. ساختار دو بخش و نحوه کدگشایی کروموزوم                                   42

شکل 4-2. نحوه عملکرد عملگرهای تقاطع                                                    44

شکل 4-3. نمایش و نحوه عملگر جهش                                                       45

شکل 4-4. مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم GA در نسبت S/N             49

شکل 4-5. مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم ICA در نسبت S/N           51

شکل 4-6. نمودار RPD مربوط به الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری               55

شکل 4-7. نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                 56

چکیده:

نگهداری ماشین در تولید اغلب برای ممانعت از شکست ماشین به منظور حفظ راندمان تولید انجام می­ شود. در این پایان نامه مسئله کمینه سازی بیشترین زمان تکمیل بر روی ماشین­های موازی غیرمرتبط باتوجه به تاثیرات استهلاک بر زمان کارها و فعالیت­های نگهداری و اثر یادگیری در افق زمان­بندی مورد بررسی قرار گرفت. یک ماشین بعد از عملیات نگهداری به شرایط اولیه خود بازمی­گردد و اثر استهلاک از نو، آغاز می­گردد. هدف در این مسئله پیدا کردن دفعات بهینه، بهترین زمان انجام عملیات نگهداری و توالی بهینه کارها روی ماشین­ها به طوری که بیشترین زمان تکمیل کارها کمینه گردد. برای مسئله مطرح شده یک مدل ریاضی خطی ارائه شد و بعد از اشاره به NP-hard بودن مسئله به ارائه روش فرا ابتکاری ژنتیک و رقابت استعماری جهت حل مسئله در ابعاد موجود در واقعیت پرداخته شد و در نهایت نتایج بدست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

مقدمه:

زمان­بندی[1] فرایند تخصیص منابع به فعالیت­ها با درنظرگرفتن دوره­ های زمانی مربوط به آن­ها به منظور بهینه­ سازی یک یا چند هدف می­باشد. این فرایند به عنوان یک فرایند تصمیم ­گیری مبنای کار بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی محسوب می­ شود. زمان­بندی کارای فعالیت­ها زمینه ساز بهبود عملکرد سیستم­های تولیدی می­باشد و ضرورتی برای بقا در فضای رقابتی بازار به شمار می­آید. تئوری زمان­بندی در ارتباط با مدل­های ریاضی است که فرایند زمان­بندی را تشریح می­ کنند. چشم انداز تئوریک یک نگرش کمی برای بدست­آوردن ساختار مسائل در چهارچوب مدل­های ریاضی بدست می­دهد که این امر با تشریح منابع و فعالیت­ها و تبدیل اهداف تصمیم ­گیری به یک تابع هدف، صورت می­پذیرد. درنتیجه، منابع، فعالیت­ها و توابع هدف عناصر کلیدی مدل­های زمان­بندی محسوب می­شوند. منابع برحسب قابلیت ­های کمی و کیفی خود مشخص می­شوند. به طوری که هر مدل نشان­دهنده نوع و میزان منابع به کاررفته در آن می­باشد. از سوی دیگر، فعالیت­ها برحسب اطلاعاتی از قبیل منابع موردنیاز، مدت زمان انجام، زمان آغاز و زمان پایان آنها توصیف می­شوند. توابع هدف نیز دربرگیرنده هزینه­ های سیستم برای اجرای تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به فعالیت­ها می­باشند. تصمیمات عمده در فرایند زمان­بندی شامل بهره برداری کار از منابع، پاسخگویی سریع به تقاضا و انطباق دقیق زمان های تحویل با موعدهای تحویلی تعیین شده می شوند.

انگیزه بسیاری از توسعه­ها و پیشرفت­های علمی در حوزه زمان­بندی برخاسته از محیط­های صنعتی است و به طورطبیعی در بیان مفاهیم زمان­بندی از واژه­ های به کار رفته درصنعت استفاده می­ شود. به همین خاطر منابع با عنوان ماشین به کار می­روند و به هرکدام از فعالیت­ها، کار اطلاق می شود بطوری که کارها اغلب به وسیله مجموعه ­ای از ماشین­ها در ایستگاه­های مختلف کاری با توالی مشخص پردازش می­شوند.

به طورکلی، مسائل زمان­بندی به صورت مسائل بهینه­ سازی محدودیت­دار بیان می­شوند که در آن­ها به بررسی تصمیمات مربوط به تخصیص ماشین­ها و توالی پردازش کارها پرداخته می­ شود. درحالتی که تنها یک ماشین موجود است، تعیین توالی پردازش کارها یک برنامه زمانی کامل را تشکیل می­دهد. مسائل تک ماشینه با وجود سادگی ذاتی، سنگ بنای درک فراگیر مفاهیم زمان بندی را تشکیل می­ دهند. در مقابل، زمان­بندی مسائل چند ماشینه شامل سیستم­های موازی، سیستم­های متوالی و سیستم­های ترکیبی می­باشد. در سیستم­های موازی، هریک از کارها با انجام یک عملیات همانند مسائل تک ماشینه بر روی یکی از ماشین­های موازی موجود پردازش می­شوند و مسائل مربوطه ساختار نسبتاً پیچیده تری را تجربه می­ کنند.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 93

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.