مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارائه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

دانشگاه علوم فنون مارندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارائه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

     1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………..2

     1-2. مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………….3

     1-3. طراحی شبکه زنجیره تامین ……………………………………………………………………….7

   1 –4. ریسک و عدم قطعیت در زنجیره تامین   ………………………………………………………10

   1-5. انواع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….10

   1-6. منابع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….13

   1-7. مدیریت ریسک در زنجیره تامین ………………………………………………………………..14

   1-8. ریسک اختلال در زنجیره تامین   …………………………………………………………………15

   1-9. مثال های از اختلالات موردی اتفاق افتاده در دنیای واقعی   …………………………..17

   1-10. تاثیر اختلال بر عملکرد زنجیره تامین ………………………………………………………..18

   1-11. ضرورت مطالعه اختلال های زنجیره تامین   ………………………………………………19

   1-21. آسیب پذیری زنجیره تامین ………………………………………………………………………20

   1-13. عوامل تشدید کننده آسیب پذیری زنجیره تامین در برابر اختلال ……………………21

   1-14. راهکارهای مدیریت اختلال در زنجیره تأمین ………………………………………………24

   1-15. قابلیت هشدار و ترمیم در زنجیره تامین ……………………………………………………….27

1-16. تقسیم بندی راهکارهای مقابله با اختلال ……………………………………………………….27

1-17. راهکارهایی برای کاهش احتمال رخداد اختلال در زنجیره تأمین …………………….32

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1.   مرور ادبیات و پیشینه مدیرت زنجیره تامین   ………………………………………………….38

2-2. مرور ادبیات و پیشینه طراحی شبکه زنجیره تامین   ……………………………………………46

فصل سوم: بیان مساله و روش تحقیق

3-1. مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………55

3-2. فرضیات مساله   …………………………………………………………………………………………..56

3-3. متغییرها و پارامترها   …………………………………………………………………………………..58

3-4. مدل ریاضی    …………………………………………………………………………………………….60

3-5. شرح مدل        …………………………………………………………………………………………….62

3-6. روش های حل ارائه شده برای مساله   ………………………………………………………….64

         3-6-1. مقدمه   ………………………………………………………………………………………….64

           3-6-2.   روش اپسیلون محدودیت   ………………………………………………………….65

           3-6-3. الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب  NSGA-II   ………………………..66

                 3-6-3-1. نحوه کد کردن مساله   …………………………………………………………….67

                 3-6-3-2. نحوه دکدینگ کردن مساله   ……………………………………………………68

                 3-6-3-3.   مقدار دهی اولیه  ………………………………………………………………72

                 3-6-3-4.   اندازه جمعیت اولیه   ………………………………………………………..72

                 3-6-3-5.   تولید نسل     …………………………………………………………………..73

                 3-6-3-6. روش مرتب سازی سریع نامغلوب   ……………………………………….73

    3-6-3-7. فاصله ازدحام   ………………………………………………………………….74

       3-6-3-8. ارزیابی كروموزوم    ……………………………………………………………76

       3-6-3-9. استراتژی انتخاب  ……………………………………………………………..76

     3-6-3-10. عملگر تقاطع     ……………………………………………………………….77

     3-6-3-11. عملگر جهش     ……………………………………………………………….78

     3-6-3-12. نخبه گرایی   ……………………………………………………………………..78

             3-6-3-13. پیدا کردن همسایگی جواب ها …………………………………………..80

             3-6-3-311-. الگوریتم شبیه سازی تبرید   ……………………………………………80

                 3-6-3-14. معیار توقف     …………………………………………………………………84

       3-6-3-15. عملیات بایگانی   ……………………………………………………………..84

3-7 . روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه   …………………………..85

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

4-1 .   مقدمه      ……………………………………………………………………………………………….89

4-2 . نتایج مسایل طراحی شده   …………………………………………………………………………90

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی

5-1 .   جمع بندی و نتیجه گیری     ………………………………………………………………..103

5-2 .   پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی   …………………………………………………………..104

پیوست   ………………………………………………………………………………………………………..107  

     منابع   …………………………………………………………………………………………………………117

 

فهرست جداول

جدول 1-1   تصمیمات در زنجیره تامین و سطوح مربوط به آنها ……………………………………………………..5

جدول 1-2   انواع ریسک و منبع آن از نظر چوپرا و میندل 2007   …………………………………………………14

جدول 2-1   تحقیقات   صورت گرفته در زمینه مدیریت زنجیره تامین   ……………………………………………43

جدول 2-2   اصطلاحات و علایم اختصاری در طراحی شبکه زنجیره تامین   …………………………………..50

جدول 2-3   تحقیقات انجام شده در طراحی شبکه زنجیره تامین، مجید رمضانی و همکاران 2013 ……………….51

جدول 4-1   مقادیر پارامترهای الگوریتم NSGA II    …………………………………………………………………90

جدول 4-2   نتایج مسایل کوچک طراحی شده و مقایسه روش دقیق و فرا ابتکاری ……………………….. 91

جدول 4-3   اطلاعات مربوط نقاط کاندید تولید کننده برای مثال 8   ………………………………………..      92

جدول 4-4   اطلاعات مربوط به نقاط کاندید مراکز توزیع برای مثال شماره 8 …………………………..   93

جدول 4-5   اطلاعات مربوط به تقاضای مشتریان برای مثال شماره 8 ……………………………………..   93

جدول 4-6   اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از تولیدکننده گان به مراکز توزیع برای مثال8 ………….     93

جدول 4-7   اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از مراکز توزیع به مشتریان برای مثال شماره 8 ……….    94

جدول 4-8   حدود بالا و پایین توابع هدف برای مثال 8 ………………………………………………………..   94

جدول 4-9   مقادیر بهینه پارتو برای مثال 8 ……………………………………………………………………………… 95

جدول 4-10   اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید تولید ………………………………….. 95

جدول 4-11   اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید توزیع ………………………………….95

جدول 4-12   اطلاعات مربوط به نحوه انتقال از تقاط تولید به مراکز توزیع ……………………………….     96

جدول 4-13   اطلاعات مربوط به نحوه انتقال مراکز توزیع به مشتریان ……………………………………..   96

جدول 4-14   اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید ……………………………………………………… 97

جدول 4-15   اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید ……………………………………………………..   97

جدول 4-16   اطلاعات مربوط به زمان ترمیم نقاط تولید   ……………………………………………………………..97

جدول 4-17 اطلاعات مربوط به زمان ترمیم مراکز توزیع ……………………………………………………………..97

جدول 4-18   اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید …………………………………………………..97

جدول 4-19   اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید ………………………………………………… 98

جدول 4-20   نتایج حل مساله در ابعاد بزرگ با الگوریتم NSGA II   …………………………………………………….92

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 1-1 رویکرد تانگ برای مدیریت ریسک در زنجیره تامین ……………………………………………………15

شکل 3-1   نمایی از مدل مورد بررسی   …………………………………………………………………………………….57

شکل 2-3 نحوه نمایش بخش اول کروموزوم   ………………………………………………………………………….67

شکل 3-3 نحوه نمایش بخش دوم کروموزوم …………………………………………………………………………….68

شکل 4-3 مرحله اول دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری   ………………………………………………………68

شکل 5-3 مرحله دوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری ………………………………………………………..69

شکل 6-3   مرحله سوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………….69

شکل 7-3   مرحله چهارم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………..70

شکل 8-3 مرحله پنجم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………….70

شکل 9-3   شکل نهایی دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری   ……………………………………………….70

شکل 10-3 مرحله اول دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع  …………………………………………………………71

شکل 11-3 مرحله دوم دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع   ………………………………………………………71

شکل 12-3 مرحله نهایی دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع   ……………………………………………………71

شکل13-3 نمایش نهایی بخش اول کروموزوم تولید کننده   ………………………………………………………71

شکل 14-3 نمایش نهایی بخش دوم کروموزوم توزیع   ……………………………………………………………..71

شکل 3-15   قدم های الگوریتم NASG II    ………………………………………………………………………….72

شکل 16-3 روش مرتب سازی نامغلوب سریع ………………………………………………………………………74

شکل 3-17   رویه محاسبه فاصله ازدحامی …………………………………………………………………………….75

شکل 3-18   محاسبه فاصله ازدحام …………………………………………………………………………………………76

شکل 3-19   بخش اول عملگر تقاطع   ………………………………………………………………………………….77

شکل 3-20   بخش دوم عملگر تقاطع …………………………………………………………………………………..78

شکل 3-21   بخش اول عملگر جهش ………………………………………………………………………………….79

شکل 3-22   بخش دوم عملگر جهش   ………………………………………………………………………………..79

شکل 3-23 شبه کد الگوریتم شبیه سازی تبرید ……………………………………………………………………..84

چکیده

رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها ، اولویت ها و انتظارات مشتریان و همچنین توسعه سریع تکنولوژی و جهانی سازی ،سازمان ها را مجبور میکند که بجای فعالیت کردن به صورت انفرادی ،به صورت اعضای یک زنجیره تامین فعالیت کنند. یک زنجیره تامین شامل چهار نهاده اصلی شامل تامین کننده ها ، تولیدکننده ها ، مراکز توزیع ونقاط تقاضا است ، که شامل مسایلی مانند انتقال مواد خام جهت تولید محصول نهایی به تولید کنندگان و تحویل آن به مشتری نهایی است. مسایل در زنجیره تامین در سه سطح مورد بررسی قرار میگرد.سطح اول مسایل استراتژیک که جز برنامه ریزی بلند مدت محسوب میشود،که میتوان به جایابی تسهیلات، انتخاب تامین کننده گان وتولید کنندگان اشاره کرد، در سطح دوم که سطح تاکتیکی نام دارد و جز مسایل میان مدت است، مسایلی مانند لجستیک، تولید و موجودی مورد بررسی قرار میگیرد و سطح سوم مربوط به مسایل عملیاتی است و جز مسایل کوتاه مدت است که به مسایلی چون زمانبندی ، مسیر یابی و غیره میپردازد. مساله تعریف شده در این پایان نامه زنجیره تامین را در سطح استراتژیک و تاکتیکی مورد بررسی قرار می دهد. مهم ترین هدف این زنجیره بر طرف کردن نیازهای مشتری، با کمینه کردن هزینه هایی است که در این راستا بوجود می آید . امروزه زنجیره های تامین پیچیده ترشده و این باعث آسیب پذیرتر شدن و در معرض ریسکهای مختلف قرار گرفتن آن گردیده است. یکی از مهمترین ریسک هایی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است، اختلال در تسهیلاتی است که درون زنجیره تامین قرار دارند. این اختلال میتواند دلایلی چون عوامل بیرونی و حوادث طبیعی( سیل ،زلزله و…) وعوامل درونی زنجیره مثل ازکارافتادگی ماشین آلات و اعتصاب کارگران و… باشد.

امروزه مدیریت اختلال بسیار مورد توجه محققین زنجیره تامین قرار دارد و مهمترین هدف مدیریت اختلال انتخاب و اجرای مناسب ترین استراتژی جهت بازگرداندن زنجیره تامین به وضعیت نرمال با کمینه سازی هزینه های مرتبط است. زمان لازم برای ترمیم تسهیل مختل شده و برگرداندن آن به وضعیت نرمال عامل مهمی است که ارتباط مستقیم با هزینه های زنجیره تامین دارد که نیاز به ایجاد تعادل بین این دو است. در این پایان نامه یک مدل دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره پایا طراحی شد که هدف اول آن مینیمم سازی هزینه های زنجیره تامین و هدف دوم آن حداکثر کردن کاهش زمان ترمیم تسهیلات مختل شده است تا زود تر به وضعیت نرمال برگردند. این مدل با روش دقیق محدودیت اپسیلون و الگوریتم فراابتکاری NSGA II حل و مورد بررسی قرار گرفت .

مقدمه

رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها واولویت های مشتری و همچنین توسعه سریع تکنولوژی و جهانی سازی ،سازمان ها را مجبور میکند که بجای فعالیت کردن به صورت انفرادی ،به صورت اعضای یک زنجیره تامین فعالیت کنند.[109] تسهیم سود،به اشتراک گذاشتن ارزش و در نهایت تعدیل خطرات در زنجیره ای از اقدامات ارزش آفرین منجر به توسعه مفاهیمی راهبردی در یک نظام زنجیره ای شده است.در بازار رقابتی موجود در عصر حاضر بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان ومسایل داخلی خود،به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیز توجه زیادی میکنند. این یک آگاهی عمومی است که سازمان ها نمی توانند به عنوان نهاده‌های ایزوله شده رقابت کنند و واضح است که کارکردن با یکدیگر در یک شبکه میتواند راحتر باشد. .علت این امر دستیابی به مزیت یا مزایای بازار رقابتی و در نهایت با هدف کسب سهم بازار بیشتر است. از این رو موفقیت نهایی یک سازمان به توانایی مدیریتی آن در یکپارچه‌سازی شبکه پیچیده‌روابط کسب وکار بین شرکای زنجیره تامین‌بستگی خواهد داشت. [72]

موفقیت یک زنجیره تامین به یکپارچگی و هماهنگی همه نهاده های آن جهت ایجاد یک فرم از ساختار شبکه کارا،بستگی دارد.یک زنجیره تامین کارا منجربه فرایند های بهینه در سراسر زنجیره تامین میشود و به انجام واکنش سریع به نیاز های مشتری کمک میکند .[109] یک زنجیره تامین شامل چهار نهاده اصلی شامل تامین کننده ها[1] ، تولیدکننده ها[2] ، مراکز توزیع[3] و نقاط تقاضا[4] میباشد )، که شامل مسایلی مانند انتقال مواد خام جهت تولید محصول نهایی به تولید کنندگان و تحویل آن به مشتری نهایی است . مهم ترین هدف این زنجیره بر طرف کردن نیازهای مشتری، با کمینه کردن هزینه هایی است که در این راستا بوجود می آید . امروزه زنجیرهای تامین پیچیده ترشده و این باعث آسیب پذیرتر شدن و در معرض ریسکهای مختلف قرار گرفتن آن گردیده است. یکی از مهمترین ریسک هایی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است، اختلال[5] در تسهیلات در زنجیره تامین میباشد

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 136

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.