مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی – اجتماعی

عنوان:

کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………….. 2
تعریف مسئله……………………………………………………………………….. 4
هدف از تحقیق……………………………………………………………………. 5
ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………6
شرایط و محدودیت های تحقیق………………………………………………7
راهنمای فصول آتی……………………………………………………………….9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه علمی تحقیق……………………………………………………………….11

فصل سوم: زمینه های علمی تحقیق

بازی چیست؟………………………………………………………………………. 18
تفاوت میان تصمیم گیری و بازی…………………………………………….22
طبقه بندی بازی ها………………………………………………………………..23
ایستایی و پویایی……………………………………………………..23
تعارض منافع یا تشریک مساعی………………………………….24
تعداد دفعات انجام بازی…………………………………………….24
بازی ها از نظر اطلاعات…………………………………………….25
ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی……………………………………26
همکارانه یا غیر همکارانه بودن بازی……………………………26
برخی مفاهیم و اصطلاحات در زمینه بازی………………………………..26

پ
استراتژی…………………………………………………………………..26

پیامد…………………………………………………………………………27
عقلانیت……………………………………………………………………27
آگاهی عمومی به قواعد بازی………………………………………28
تعادل……………………………………………………………………….28
برنامه ریزی استراتژیک چیست……………………………………………….29
مراحل مدیریت استراتژیک……………………………………………………..31
تدوین………………………………………………………………………31
اجرا…………………………………………………………………………32
ارزیابی……………………………………………………………………..32
برخی مفاهیم و اصطلاحات در برنامه ریزی استراتژیک………………33
استراتژیست………………………………………………………………33
بیانیه ماموریت…………………………………………………………..33
فرصت و تهدید…………………………………………………………33
ضعف و قوت…………………………………………………………..34
هدف بلند مدت………………………………………………………..34
استراتژی …………………………………………………………………34
هدف سالانه………………………………………………………………34
سیاست…………………………………………………………………….35
فصل چهارم : روش تحقیق

توصیف اجمالی شرایط کنونی اقتصاد ایران……………………………….37
نظریه تحقیق…………………………………………………………………………39
توصیفی بر کاربرد نظریه در فضای کنونی اقتصاد ایران……………….40
فروض حاکم………………………………………………………………………..42
ت

فصل پنجم: محاسبات و یافته های تحقیق

تعریف شرایط و جزئیات بازی…………………………………………………47
تعریف متغیرهای بازی……………………………………………………………49
هدف بازی……………………………………………………………………………51
بررسی بازی از دید دولت……………………………………………………….51
بررسی بازی از دید شرکت……………………………………………………..56
تجزیه و تحلیل رفتار دولت و شرکت………………………………………..59
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………63
محاسبه مطلوبیت دولت و شرکت……………………………………………..66
تحلیل حساسیت……………………………………………………………………..66
پیشنهادات……………………………………………………………………………..67
پیوست ها:

پیوست 1(متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها)……………………. 69
منابع و مآخذ:

منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. 80
فهرست جداول:

جدول 1-5…………………………………………………………………………… 50

فهرست نمودارها:

نمودار 1-5…………………………………………………………………………… 53

ث
نمودار 2-5…………………………………………………………………………… 55

نمودار 3-5…………………………………………………………………………… 57
نمودار 4-5…………………………………………………………………………… 58
نمودار 5-5…………………………………………………………………………… 61
تکرار نمودار5-5…………………………………………………………………….63
چکیده :
در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه، بررسی و بکار گیری اصول نظریه بازی ها ، فرضیه ای جدید در زمینه به کارگیری تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها ارائه شود تا تاثیر تغییرات محیطی بوجود آمده در طول زمان را بر استراتژی های تدوین شده شرکت ها کمتر کند. به عبارت دیگر به شرکت ها کمک میکند تا با در نظر گرفتن دولت به عنوان یکی از بازیکنان این بازی رقابتی که سیاست های اقتصادی او، در نتیجه کسب شده از سوی آنان تاثیر مستقیم دارد، در هنگام برنامه ریزی استراتژیک بتوانند استراتژی های کارآمد تری را در برابر تغییرات و عدم قطعیت های موجود، تدوین کنند. همچنین برای درک بهتر فرضیه ارائه شده، به بررسی این فرضیه در شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی تغییر تعرفه حامل های انرژی، پرداخته شده است. از آنجا که این تغییر به عنوان استراتژی بکار گرفته شده از سوی یکی از بازیکنان این بازی یعنی دولت، مطرح شده است، تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی بازیکن دیگر یعنی شرکت و همچنین عایدی او از این بازی خواهد داشت. دولت تسهیلات خود را به شرکت هایی ارائه می دهد که سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی را برای خود پیاده سازی کرده باشند. از طرفی شرکت ها نیز مخیر به پیاده سازی و یا عدم پیاده سازی چنین سیستم هایی در محل خود می باشند. بازی بوجود آمده بین دولت و شرکت ها تعریف گشته و سپس با تحلیل بازی بوجود آمده به کمک تئوری بازی ها، نقاط مختلف حیاتی شناسایی شد. برای مثال سطح تسهیلاتی که دولت باید به شرکت های پیاده کننده سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی بدهد تا آنها را ترغیب به این کار کند، چقدر است؟
مقدمه
در فرایند برنامه ریزی استراتژیک در دنیای امروز، زمان و عدم قطعیت، نقش مهمی ایفا می كنند. تغییرات غیرقابل پیش بینی در محیط ، بسیاری از صنایع را زمین گیر ساخته و یا از صحنه رقابت حذف كرده است و پیش بینی ها را مورد آینده با شكست روبه رو ساخته است. سازمانها به طور غیرقابل پیش بینی با تكنولوژیهای جدید ، محصولات جدید و بازارهای جدید روبه رو می باشند و استراتژیهای تدوین شده، پاسخگوی نیاز آنها در چنین محیط پویا و متغیری نیست.[1]

در زمان کنونی سرعت سرسام آور تغییرات باعث شده است دنیایی از تجارت به وجود آید که روش های متداول مدیریت نمی توانند در آن محیط ها مناسب سازمان ها باشند. هنگامی که تغییرات به صورت جزئی بود، می توانستیم از تجربه استفاده کنیم و تجربه به تنهایی راهنمای خوبی به حساب می آمد. ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و به نتایج بسیارعمده غیرقابل برگشت می انجامند، نمی توان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربه (مبتنی بر فلسفه های سنتی مدیریت) استفاده کرد.

در محیط تجارت کنونی، بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است همان پدیده «تغییر» می باشد. قدر مسلم اینكه آینده قابل پیش بینی نیست. اما نكته قابل توجه این است كه سازمانها می توانند خود را برای مقابله با آن آماده كنند و این آمادگی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود. هر چه تغییرات و عدم قطعیتها تشدید شود، مزیت رقابتی سازمان هایی كه استراتژیهای پایدار و مقاوم را در برابر تغییرات تدوین كرده اند، نیز افزایش می یابد. سازمان های موفق آنانند که می توانند به شیوه ای اثربخش خود را با پدیده تغییر سازگار نمایند.اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها درصدد تدوین استراتژی هایی برآیند . از آنجا که عدم قطعیت در محیط بتدریج به كانون توجهات در فرایند برنامه ریزی استراتژیک تبدیل شده است، از طرفی متفكران این حوزه، روش های سنتی مطرح در برنامه ریز ی استراتژیک را که بر مبنای پیش بینیهای قطعی از آینده اقدام به تدوین استراتژی می كنند در مقابله با آشفتگی و تغییرات محیط ناكارآمد می بینند، لذا این روش ها در مواجهه با عوامل غیر قطعی و تغییرات محیطی ، كارایی خود را از دست می دهند[1] .

این مسأله، سبب پیدایش و محبوبیت ابزارها یی شده است كه به برنامه ریزان، بینش و قدرت مواجهه با تغییرات محیطی را بدهند. ابزارهایی همچون برنامه ریزی استوكستیک ، برنامه ریزی سناریو ، آنالیز تصمیم گیری و تئوری بازی ها از این گونه می باشند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.