مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: ارائه ی مدلی برای بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با بهره گرفتن از پویایی سیستم ها

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی- اجتماعی

عنوان:

ارائه­ ی مدلی برای بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با بهره گرفتن از پویایی سیستم ­ها

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..1

11 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

12 تعریف مساله و بیان موضوع………………………………………………………………………………………….2

121 نوسان قیمت مرغ……………………………………………………………………………………………………. 4

122 افزایش قیمت مرغ…………………………………………………………………………………………………… 4

13 ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4

14 پرسش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 8

15 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 9

16 روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9

17 مراحل اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 10

18 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 10

19 کاربرد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 11

110 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………………………… 12

21 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

22 علل نوسان قیمت و مقدار تولید در صنعت کشاورزی………………………………………………….. 13

23 سیاست­های دولت در صنعت مرغ……………………………………………………………………………… 14

231 دوره اول……………………………………………………………………………………………………………. 14

232 دوره دوم……………………………………………………………………………………………………………. 14

233 دوره سوم…………………………………………………………………………………………………………… 15

234 دوره چهارم………………………………………………………………………………………………………… 15

24 پژوهش های انجام شده……………………………………………………………………………………………. 16

24 نقد ادبیات………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 21

31 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

32 پویایی شناسی سیستم………………………………………………………………………………………………. 22

33 مدلسازی………………………………………………………………………………………………………………… 23

34 مدلسازی در سیستم های پویا……………………………………………………………………………………. 23

341 مدلسازی به عنوان یک فرایند تكراری………………………………………………………….. 24

342 رفتار مرجع………………………………………………………………………………………………………… 25

343 افق زمانی…………………………………………………………………………………………………………… 25

344 فرضیه پویا…………………………………………………………………………………………………………. 25

345 نمودارهای علی و معلولی…………………………………………………………………………………….. 26

346 نمودارهای حالت-جریان……………………………………………………………………………………… 26

347 شبیه سازی دینامیک…………………………………………………………………………………………….. 27

348 تست مدل………………………………………………………………………………………………………….. 27

349 طراحی و ارزیابی سیاست…………………………………………………………………………………….. 27

3-5 پیش بینی سریهای زمانی……………………………………………………………………………………………. 28

36 مدیریت زنجیره ارزش………………………………………………………………………………………………. 29

37 تحلیل زنجیره تامین با بهره گرفتن از پویایی سیستم ها……………………………………………………….. 29

38 متغیرهای کلیدی زنجیره ارزش صنعت مرغ………………………………………………………………… 30

381 تولید گوشت مرغ……………………………………………………………………………………………….. 30

382 قیمت گوشت مرغ……………………………………………………………………………………………… 31

3821 نوسانات قیمت مرغ………………………………………………………………………………………. 31

3822 روند افزایش قیمت گوشت…………………………………………………………………………….. 32

383 قیمت نهاده های مرغ …………………………………………………………………………………………. 33

383-1 بررسی قیمت دان آماده……………………………………………………………………………………. 33

383-2 بررسی قیمت كنجاله سویا……………………………………………………………………………….. 35

383-3 بررسی قیمت ذرت………………………………………………………………………………………… 36

383-4 بررسی قیمت جوجه………………………………………………………………………………………. 36

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………. 40

41 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

42 فرضیه پویا……………………………………………………………………………………………………………….41

43 مرز سیستم……………………………………………………………………………………………………………… 42

44 نمودار علت و معلول……………………………………………………………………………………………….. 42

44-1 تغییر در جوجه­ریزی به علت تغییر در قیمت مرغ……………………………………………………. 44

44-2 تغییر در ظرفیت پرورش مرغ مادر در اثر تغییر در قیمت جوجه………………………………… 44

44-3 تغییر در جوجه­ریزی به علت تغییر در قیمت دان ……………………………………………………. 45

44-4 حلقه تعادلی قیمت مرغ……………………………………………………………………………………….. 46

44-5 کاهش قیمت مرغ به علت افزایش مصرف گوشت قرمز………………………………………….. 46

44-6 تاثیر واردات، صادرات، نگهداری و عرضه گوشت یخ­زده……………………………………….. 47

44-7 افزایش تقاضای پیوسته گوشت مرغ………………………………………………………………………. 47

44-8 درآمد ملی………………………………………………………………………………………………………….. 48

45 آمارهای بکار رفته در مدل………………………………………………………………………………………… 49

45-1 تابع جوجه­ریزی مرغ مادر از مهر 85 تا آبان 93 ……………………………………………………. 49

45-2 تابع میانگین وزن استاندارد مرغ بر حسب مدت زمان پرورش…………………………………… 50

45-3 شاخص بهای کالاهای مصرفی……………………………………………………………………………… 50

45-4 نمودار تابع تورم ماهانه………………………………………………………………………………………… 50

45-5 درآمد­ سرانه………………………………………………………………………………………………………… 51

45-6 نرخ ارز دولتی…………………………………………………………………………………………………….. 52

45-7 تابع تلفات………………………………………………………………………………………………………….. 53

45-8 میانگین زمان رشد……………………………………………………………………………………………….. 53

45-9 تعداد کل واحدهای مرغداری……………………………………………………………………………….. 54

45-10 قیمت مکمل گوشتی………………………………………………………………………………………….. 54

45-11 قیمت گندم………………………………………………………………………………………………………. 55

45-12 بهسازی مرغداری­ها…………………………………………………………………………………………… 55

46 ساختمان کلی مدل…………………………………………………………………………………………………… 57

47 شرح معادلات مهم…………………………………………………………………………………………………… 58

48 نمودار جریان مدل…………………………………………………………………………………………………… 59

49 شبیه سازی مدل………………………………………………………………………………………………………. 61

410 اعتبار سنجی مدل………………………………………………………………………………………………….. 61

410-1 آزمون کفایت مرزهای مدل ……………………………………………………………………………….. 61

410-2 آزمون ساختار…………………………………………………………………………………………………… 61

410-3 آزمون حالت حدی……………………………………………………………………………………………. 62

410-4 آزمون ابعاد………………………………………………………………………………………………………. 62

410-5 آزمون باز تولید رفتار………………………………………………………………………………………… 62

411 تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………………………. 66

412 نحوه مقایسه سیاست های مهم………………………………………………………………………………… 67

413 شناسایی نقاط اهرمی مدل …………………………………………………………………………………….. 67

414 سناریو سازی………………………………………………………………………………………………………… 68

415 ساخت سناریو………………………………………………………………………………………………………. 69

415-1 استراتژی افزایش تولید خوراک آماده…………………………………………………………………… 69

41511 انواع خوراک طیور………………………………………………………………………………………… 69

41512 مزایای پلت کردن خوراک……………………………………………………………………………… 71

4152 بهسازی مرغداری­ها…………………………………………………………………………………………… 73

4153 بهینه­ سازی مصرف سوخت…………………………………………………………………………………. 73

4154 کاهش دوره پرورش………………………………………………………………………………………….. 75

فصل پنجم: یافته ها و پیشنهادات………………………………………………………………………………………. 77

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-2 نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………… 78

5-2-1 ارزیابی پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. 81

5-3 اعمال سیاستهای مختلف روی مدل و آثار آنها…………………………………………………………….. 81

5-3-1 نهاده­های مرغ……………………………………………………………………………………………………… 81

5-3-2 هزینه تولید…………………………………………………………………………………………………………. 84

5-3-3 شاخص تولید……………………………………………………………………………………………………… 85

5-3-4 میزان تولید ماهانه گوشت مرغ………………………………………………………………………………. 85

5-3-5 قیمت مرغ زنده…………………………………………………………………………………………………… 86

5-3-6 سود حاصل از صنعت مرغ گوشتی………………………………………………………………………… 87

5-4 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-6 منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-7 پیوست…………………………………………………………………………………………………………………… 94

فهرست جداول

جدول 11 استاندارد مصرف و ضریب تبدیل دان ………………………………………………………………. 6

جدول 12 ضریب تبدیل دان در سالهای اخیر……………………………………………………………………… 7

جدول 31 میزان تولید گوشت مرغ در کشور……………………………………………………………………. 31

جدول 32 درصد رشد متوسط قیمت مرغ در ماه های سال…………………………………………………. 31

جدول 33 متوسط قیمت سالانه گوشت مرغ…………………………………………………………………….. 32

جدول 34 رشد سالانه و قیمت دان مرغ…………………………………………………………………………… 34

جدول 35 میانگین قیمت جوجه در سالهای مختلف………………………………………………………….. 37

جدول 41 درآمد سرانه هر ایرانی در سال………………………………………………………………………… 51

جدول 42 درصد تغییر نقاط کلیدی زنجیره نسبت به یک درصد افزایش مقادیر اولیه متغیرها….. 67

جدول 51 تاثیر سناریو­های گوناگون بر قیمت ذرت …………………………………………………………. 83

جدول 52 تاثیر سناریو­های گوناگون بر هزینه تولید جوجه ……………………………………………….. 83

جدول 53 تاثیر سناریو­های گوناگون بر هزینه تولید ………………………………………………………….. 84

جدول 54 تاثیر سناریو­های گوناگون بر میزان تولید مرغ ……………………………………………………. 86

جدول 55 تاثیر سناریو­های گوناگون بر قیمت مرغ زنده ……………………………………………………. 86

جدول 56 تاثیر سناریو­های گوناگون بر سود صنعت مرغ گوشتی ……………………………………….. 87

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 11 وزن لاشه مرغ در کشور های مختلف …………………………………………………………………. 7

شکل 31 درصد رشد متوسط قیمت مرغ در ماه های سال………………………………………………….. 24

شکل 32 میانگین قیمت مرغ به صورت ماهانه بین سالهای 87 تا 92…………………………………….. 25

شکل 33 متوسط رشد قیمت دان در ماه های مختلف………………………………………………………… 26

شکل34 روند رشد قیمت دان…………………………………………………………………………………………. 27

شکل35 نمودار قیمت سویا……………………………………………………………………………………………. 28

شکل36 نمودار قیمت ذرت……………………………………………………………………………………………. 28

شکل37 در صد رشد ماهانه قیمت جوجه نسبت به ماه قبل………………………………………………….30

شکل38 روند رشد قیمت جوجه در ماه های مختلف…………………………………………………………. 31

شکل 41 نمودار علت ومعلول ………………………………………………………………………………………. 43

شکل 42 حلقه های تعادل جوجه­ریزی با قیمت مرغ…………………………………………………………. 44

شکل 43 حلقه کاهنده قیمت جوجه و پرورش مرغ مادر……………………………………………………. 45

شکل 44 حلقه کاهنده جوجه­ریزی و قیمت دان……………………………………………………………….. 45

شکل 45 حلقه تعادل قیمت مرغ و تقاضا…………………………………………………………………………. 46

شکل 46 حلقه های تعادل قیمت و تقاضای گوشت مرغ و قرمز…………………………………………. 46

شکل 47 حلقه تعادلی قیمت و موجودی مرغ…………………………………………………………………… 47

شکل 48 حلقه افزایشی تقاضا و مصرف سرانه…………………………………………………………………. 48

شکل 49 حلقه افزاینده درآمد ملی و مصرف مرغ سرانه…………………………………………………….. 49

شکل410 نمودار اندازه و پیش بینی جوجه­ریزی در واحد های مرغ مادر…………………………….. 49

شکل 411 تابع وزن استاندارد برحسب زمان پرورش………………………………………………………… 49

شکل 412 نمودار شاخص بهای کالاهای مصرفی……………………………………………………………… 50

شکل 413 نمودار تورم ماهانه………………………………………………………………………………………… 51

شکل 414 نمودار درآمد سرانه هر ایرانی…………………………………………………………………………. 52

شکل 415 نرخ ارز واردات نهاده های مرغ …………………………………………………………………….. 53

شکل 416 درصد تلفات هر دوره مرغ های گوشتی…………………………………………………………… 53

شکل417 میانگین زمان دوره رشد در سالهای مختلف……………………………………………………….. 54

شکل418 تعداد کل مرغداری­های گوشتی و تخم گذار کشور…………………………………………….. 54

شکل419 قیمت مکمل دان گوشتی در سالهای مختلف……………………………………………………… 55

شکل420 قیمت گندم در سالهای مختلف………………………………………………………………………… 54

شکل421 تعداد واحدهای بهسازی شده …………………………………………………………………………. 55

شکل422 تعداد واحدهای بهینه شده در مصرف سوخت……………………………………………………. 56

شکل 423 نمودار جریان……………………………………………………………………………………………….. 60

شکل 424 نمودار پیش بینی تقاضا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. 61

شکل 425 نمودار پیش بینی تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………… 63

شکل 426 نمودار پیش بینی ضریب تبدیل در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. 63

شکل 427 نمودار پیش بینی مصرف سرانه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. 63

شکل 428 نمودار پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………. 64

شکل429 نمودار پیش بینی قیمت ذرت در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………… 64

شکل430 پیش بینی قیمت سویا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… 64

شکل431 پیش بینی قیمت مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………………. 65

شکل432 پیش بینی میانگین وزن مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………… 65

شکل433 پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………….. 65

شکل434 پیش بینی مصرف دان در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… 66

شکل435 پیش بینی شاخص تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. 66

شکل436 میزان تولید خوراک پلت در استراتژی­ های گوناگون……………………………………………. 73

شکل437 تعداد واحدهای بهسازی شده در استراتژی­ های گوناگون…………………………………….. 73

شکل438 تعداد واحدهای بهینه در مصرف سوخت در استراتژی­ های گوناگون………………………… 74

شکل439 زمان رشد متوسط در استراتژی­ های گوناگون……………………………………………………… 76

شکل51 پیش­­بینی قیمت دان در مدل پایه…………………………………………………………………………. 78

شکل52 پیش ­بینی قیمت جوجه در مدل پایه ……………………………………………………………………. 78

شکل53 پیش ­بینی قیمت تمام شده مرغ در مدل پایه………………………………………………………….. 79

شکل54 پیش­­بینی میزان تولید مرغ در مدل پایه…………………………………………………………………. 79

شکل55 پیش ­بینی قیمت مرغ زنده در مدل پایه ………………………………………………………………… 79

شکل56 پیش ­بینی کل سود تولید گوشت مرغ در مدل پایه…………………………………………………. 80

شکل57 پیش ­بینی مقدار شاخص تولید در مدل پایه ………………………………………………………….. 80

شکل58 پیش ­بینی هزینه تولید جوجه در مدل پایه…………………………………………………………….. 80

شکل59 پیش ­بینی کل سود تولید جوجه در مدل پایه ………………………………………………………… 81

شکل5-10 پیش ­بینی میزان ضریب تبدیل در مدل پایه…………………………………………………………. 81

شکل5-11 نتایج سناریو پردازی- قیمت ذرت……………………………………………………………………. 82

شکل512 نتایج سناریو پردازی- قیمت سویا……………………………………………………………………. 82

شکل513 نتایج سناریو پردازی- هزینه تولید جوجه………………………………………………………….. 83

شکل 514 نتایج سناریو پردازی- قیمت جوجه…………………………………………………………………. 83

شکل 515 نتایج سناریو پردازی- کل سود تولید جوجه…………………………………………………….. 84

شکل 516 نتایج سناریو پردازی- قیمت تمام شده تولید مرغ……………………………………………… 84

شکل 517 نتایج سناریو پردازی-شاخص تولید………………………………………………………………… 85

شکل 518 نتایج سناریو پردازی- میزان تولید مرغ آماده…………………………………………………….. 86

شکل 519 نتایج سناریو پردازی- قیمت مرغ زنده…………………………………………………………….. 86

شکل 520 نتایج سناریو پردازی- کل سود مرغ گوشتی……………………………………………………… 87

چکیده

صنعت مرغ کشور هم از نظر اندازه و هم از نظر تعداد نیروی انسانی درگیر، یکی از بزرگترین صنایع کشور می­باشد. این صنعت همواره با چالش نوسان و رشد زیاد قیمت مرغ مواجه است. هدف این پژوهش ارزیابی زنجیره ارزش تولید گوشت مرغ کشور و پیشنهاد بهترین راهکار برای جلوگیری از رشد قیمت می­باشد. مدل مربوط به این زنجیره ارزش با روش پویایی سیستم­ها برای شناخت و ارزیابی عوامل اثرگذار بر آن بسط داده شده است. نوع مشکل و ساختار زنجیره، «قیمت مرغ» و «میزان تولید گوشت» را به عنوان متغیرهای کلیدی سیستم مشخص می­ کند. متغیرهای اصلی دیگر نیز شناسایی و روابط بازخوردی آنها در نمودارهای علّی حلقوی رسم شده و با بهره گرفتن از این متغیرها و وابستگی بین آنها مدل اصلی در قالب نمودار انباشت جریان ساخته شده است.

با توجه به راهکار­های موجود برای بهبود زنجیره ارزش استراتژی­ هایی پیشنهاد شد. این استراتژی­ها «کاهش زمان پرورش»، «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید»، «افزایش تولید دان پلت» و «بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری­ها» می­باشد. نرم افزار VENSIM PLE (version5) نیز برای شبیه­سازی مدل زنجیره ارزش صنعت مرغ و پیش ­بینی مقدار متغیرهای کلیدی در سناریوهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. پس از اجرای مدل و آزمودن سناریوهای گوناگون، راهبردها به ترتیب اثرگذاری بر شاخص ­های کلیدی اولویت­ بندی شدند. استراتژی «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید» به عنوان بهترین استراتژی در وضعیت امروز صنعت مرغ کشور برای دوره کوتاه مدت معرفی گردید. این رهیافت با پیش ­بینی افزایش تولید ماهانه گوشت مرغ و کاهش قیمت تعادلی، به طور کل بهترین عملکرد را در تمام شاخص ­ها نسبت به استراتژی های دیگر از خود نشان داده است. پس از این استراتژی، «افزایش تولید دان پلت» راهکار برتر بعدی است. در این راهبرد نیز شاخص ­ها، بهبود پیدا کرده ­اند، البته نه به اندازه استراتژی قبل. این مدل نشان داد استراتژی «بهینه سازی مصرف سوخت»
نمی­ تواند تغییر محسوسی در هزینه تولید و دیگر نقاط کلیدی زنجیره ایجاد کند، با اینکه از جنبه­ های بسیاری حائز اهمیت است. استراتژی «کاهش زمان پرورش» نیز با اینکه ضریب تبدیل را کاهش داده و باعث افزایش راندمان می­ شود، اما کاهش تولید ناشی از این استراتژی قیمت را به طور چشم گیری افزایش داده و پاسخگوی نیاز امروز این صنعت نیست.

مقدمه

مدیریت زنجیره تامین، یكی از استراتژی های رقابتی مهم برای افزایش بهره ­وری و سود­دهی در هر سازمان است. مفهوم «مدیریت زنجیره تامین» منجر به تغییر تفکر مدیران در جهت یکپارچه­سازی تمام مراحل تهیه و توزیع کالا و خدمت می­ شود. این نوع نگرش نه تنها مدیران را مجبور می­ کند که کارکرد های سازمان خود را کارا و بهره­ور نمایند، بلکه باید منافع کلیه حلقه­های زنجیره عرضه را نیز مد­نظر قرار­ دهند. چون ناکارآمدی هر یک از آنها روی کل زنجیره اثر منفی دارد. نگرش مدیریت زنجیره عرضه با مدیریت سنتی که قبل از آن متداول بود، کاملا متفاوت است. در مدیریت سنتی هدف بهینه­ سازی در درون مرزهای یک حلقه­ی زنجیره است در حالی که در مدیریت زنجیره­ی عرضه، بهینه­ سازی کل زنجیره مدنظر است. نتیجه­ این هماهنگی و یکپارچگی در حلقه­های زنجیره عرضه، ارائه کالا و خدمت با هزینه ی کمتر و کیفیت بهتر می­باشد.

در مدیریت سنتی پیکاری همیشگی بین دو حلقه­ی پیاپی زنجیره در میان بود. مثلا تولید­کننده و توزیع­کننده همیشه به دنبال قیمت مطلوب­تر و نگهداشت موجودی کمتر بودند. در حالی که شاید این پیکار به تضعیف یا نابودی هر دوی آنها بیانجامد. پیامد این کار پیدایش یک اختلال در کل زنجیره است که همه حلقه­ها از آن آسیب می­بینند. پس بهینه ­سازی هر یک از زیرسیستم­ها به بهینه ­سازی کل سیستم منجر نمی­ شود. اما در مدیریت زنجیره تامین با دید کل­نگر به سیستم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری می­ شود. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمام حلقه­های زنجیره­ی عرضه و روش­های جدید برنامه­ ریزی می­باشد و دانش مدیریت زنجیره تامین به دنبال گسترش این رویکرد است [1]. پورتر زنجیره تامین را شامل همه فعالیت­های مورد نیاز برای ارائه یک خدمت یا محصول به مشتری نهایی می­داند. از دیدگاه او به زنجیره تامین، مراحل ساخت و توزیع به عنوان قسمتی از جریان کالا و خدمات افزوده
می­ شود. به عبارت دیگر با این رویکرد، زنجیره تامین در بر گیرنده سه حوزه تدارک، تولید و توزیع
می­گردد [2]. این رویکرد می ­تواند تمام مراحل ایجاد ارزش در طول زنجیره را شناسایی و جایگاه آن را بررسی نماید. [1] [2] [3]

صنعت مرغداری دومین صنعت بعد از صنعت نفت كشور است. بر اساس آمار فائو صنعت مرغ ایران رتبه­ی هفتم در تولید مرغ در جهان را داراست [3]. با وجود گستردگی واحدهای تولید و اهمیت آن در سبد غذایی مردم، این صنعت در كشور ما با مشكلات فراوانی روبرو است که در نوسان و افزایش قیمت گوشت مرغ خود را نشان می­دهد و آنها را می­توان در دو دسته کلی برشمرد: (1) ضعف مدیریت مرغداری­ها و عدم تمایل به آموزش در مدیران سنتی، بالا بودن دوره پرورش، عدم فعالیت و یا نیمه­فعال بودن بسیاری از واحد­های تولیدی، فقدان مدیریت واحد در زنجیره تولید، نوسان تولید در جوجه یک روزه، مستقل بودن واحدهای تولیدی و عدم وجود سیستم قراردادی (2) هزینه بالای تولید به دلیل بالا بودن ضریب تبدیل، تجهیزات قدیمی، مصرف انرژی بالا، نوسان قیمت نهاده­های دان، عدم استفاده کامل از دان پلت.

نوسانات قیمت گوشت مرغ و نهاده های آن چالش های اساسی این صنعت است كه هر ساله موجب عدم تعادل در بازار می­گردد و چاره جویی برای كاهش این نوسانات یكی از نگرانی­های دولت است. این نوسانات می ­تواند تابعی از عوامل عرضه مانند تغییرات قیمت عوامل تولید و یا تقاضای مصرف كنندگان باشد. از این رو با وجود تلاش­ هایی كه دولت برای تنظیم بازار برداشته، اما هنوز به موفقیت قطعی كامل در تنظیم بازار این محصول دست نیافته است [4].[4]

گوشت مرغ به دلایل گوناگون اقتصادی و بهداشتی از جایگاه ویژه­ای در بین اقلام مختلف پروتئین حیوانی برخوردار است. این امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداری در ایران و جهان را به همراه داشته است به گونه ­ای كه تولید گوشت مرغ در ایران از 42 هزار تن در سال 1344 به رقم 1871 هزار تن در سال 1391 افزایش یافته و از این جهت رتبه هشتم را در بین كشورهای تولید كننده این محصول دارد. همسو با افزایش تولید، سرانه مصرف این محصول نیز از 18 كیلوگرم در سال 1350 به رقم 24.4 كیلوگرم در سال 1390 رسیده است و از متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در دنیا (14كیلوگرم) نیز بیشتر می­باشد [3].[3]

صنعت مرغداری به دلایل گوناگونی از جمله سرعت بالای رشد طیور در زمان كوتاه نسبت به سایر دامها، ضریب تبدیل غذایی پایین، امكان تولید در تمام شرایط آب­و­هوایی، سرمایه پایین نسبت به سایر صنایع دامپروری دارای اولویت است. افزون بر این، مصرف گوشت مرغ از لحاظ جنبه­ های بهداشتی نیز به دلیل عدم امكان انتقال سریع بیماریهای میكروبی، ویروسی و انگلی به انسان، ارزش غذایی بالا، تركیب مناسب اسیدهای آمینه ضروری، ضریب هضم بالا و کلسترول پایین­تر نسبت به گوشت قرمز برتری دارد. همچنین، شایان ذكر است كه این صنعت در سالهای اخیر پیشرفت های فناوری وسیعی در زمینه اصلاح ژنتیكی طیور داشته كه از لحاظ كمی و كیفی تولید را تحت تاثیر قرارداده است. اما به رغم این اهمیت و كوشش های دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش هنوز برای تقاضای داخلی هم کافی نیست.

بررسی­ های انجام شده توسط مركز پشتیبانی طیور شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور نشان
می­دهد كه به طور متوسط حدود 60 درصد هزینه تولید یک كیلوگرم گوشت مرغ اختصاص به هزینه خوراک (دان) دارد. در بین اقلام مختلف تشكیل دهنده غذای مرغ، ذرت، كنجاله سویا به طور متوسط 62 تا 70 درصد از هزینه خوراك مرغ را تشكیل می­دهد. آنچه بر اهمیت ذرت، كنجاله سویا، ذرت به عنوان نهاده های اصلی صنعت مرغداری می افزاید، آن است كه این اقلام عمدتاً وارداتی بوده و نوسانات ناشی از قیمت واردات این محصولات همواره باعث نوسانات شدید قیمت محصول نهایی این صنعت (گوشت مرغ) گردیده است. به رغم تلاش های صورت گرفته، صنعت مرغداری كشور هنوز نوسانات شدید قیمت نهاده های تولید و عدم كنترل مناسب قیمت آنها را از یک سو و كنترل شدید قیمت محصول تولیدی (گوشت مرغ) را از سوی دیگر تجربه می­كند، كه این امر به نوبه خود موجب كاهش سود تولید كننده و عدم رغبت به سرمایه گذاری در این بخش می­گردد

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.