مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌ زیست در هزاره سوم

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان:‌

چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌ زیست در هزاره سوم

اساتید راهنما:

دكتر عبداله‌زاده

دکتر جهانگشای رضایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول(مقدمه، تعاریف و کلیات)               …………………………………………………………….. 1
1-1 مقدمه                                                                   …………………………………………………………………………. 2
1-2 تعاریف محوری                                                   …………………………………………………………………………. 2
1-2-1 چشم‌انداز                                                         ………………………………………………………………………….. 2
1-2-2 سیستم پویا                                                         …………………………………………………………………………. 3
1-2-3 سطح سرویس                               …………………………………………………………………………………………. 4
1-2-4 نقش‌های محوری معابر شهری         ………………………………………………………………………………………… 4
1-2-5 توسعه‌ی پایدار                                     ……………………………………………………………………………………… 5
1-2-6 محیط زیست                                 ………………………………………………………………………………………….. 6
1-2-7 فضای سبز شهری                           ………………………………………………………………………………………….. 6
1-2-8 آلودگی محیط زیست                                     …………………………………………………………………………… 6
1-2-8-1 آلودگی آب                             …………………………………………………………………………………………… 6
1-2-8-2 آلودگی خاک                           ………………………………………………………………………………………….. 7
1-2-8-3 آلودگی هوا                             ……………………………………………………………………………………………. 8
1-2-8-3-1کاهش آلودگی محیط زیست   ……………………………………………………………………………………….. 8
1-2-8-3-2   روش‌های کاهش آلودگی هوا               …………………………………………………………………………….. 9
1-9 جنگل                                               …………………………………………………………………………………………… 9
1-10 فرضیات تحقیق                               …………………………………………………………………………………………… 10
1-11سوالات تحقیق                                 …………………………………………………………………………………………… 10
1-12 اهداف تحقیق                                 …………………………………………………………………………………………… 10
1-13 کاربردهای تحقیق                           …………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم ( پیشینه و تاریخچه تحقیق)       …………………………………………………………………… 12
2-1 مقدمه                                              …………………………………………………………………………………………… 13
2-2 پیشینه و تاریخچه‌ تحقیق                 …………………………………………………………………………………………… 13
فصل سوم(روش تحقیق)                         …………………………………………………………………… 16
3-1 مقدمه                               …………………………………………………………………………………………………………. 17
3-2روش تحقیق                                                      ………………………………………………………………………….. 17
3-2-1 شناخت و تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-2-2 مفهوم سازی مدل           ……………………………………………………………………………………………………….. 20
3-2-2-1 نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسیدکربن و آلودگی هوا   ………………………………… 20
3-2-2-2 میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروها                                           …………………………………………… 21
3-2-2-3 آثار کاشت، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های شهری                     …………………………………………… 22
3-2-2-4 میزان آب مصرفی درختان جنگلی                                                   …………………………………………… 27
3-2-2-5 چگونگی تولید اکسیژن توسط درختان                                           …………………………………………… 28
3-2-2-6 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هرخودرو                            ………………………………………….. 29
3-2-2-7 میزان اکسیژن مورد نیاز برای هر انسان                                           …………………………………………….. 29
3-2-2-8 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هر انسان                             …………………………………………….. 30
3-2-2-9 میزان آلودگی هوای ناشی از شهرنشینی انسان                               ……………………………………………… 30
3-2-2-10 نقش انسان                                                                   ………………………………………………………….. 31
3-2-2-11 نقش جنگل                                                               …………………………………………………………….. 31
3-2-2-12 نقش خودرو                                                             …………………………………………………………….. 32
3-2-3 تبیین و تدوین مدل                                                        …………………………………………………………….. 33
3-2-4 شبیه‌سازی و اعتبارسنجی                                                …………………………………………………………….. 37
3-2-5 تحلیل سیستم و ارائه راهکار و پیشنهادات                         …………………………………………………………….. 43

    

3-2-6 پیاده‌سازی و اجرا                                                            …………………………………………………………….. 43
فصل چهارم ( بحث )                             ………………………………………………………………….. 44
4-1 عوامل اصلی ایجاد ترافیک شهری                                       …………………………………………………………….. 45
4-1-1 عابرین پیاده شهری                                                           …………………………………………………………….. 45
4-1-2 وسایل نقلیه شهری                                   ………………………………………………………………………………….. 45
4-1- 3 معماری شهری                                       ……………………………………………………………………………………. 45
4-2 شکل‌ها و نمودارهای حاصل از نرم‌افزار   ……………………………………………………………………………………… 45
فصل پنجم ( نتیجه‌گیری)                 …………………………………………………………………….. 58
5-1 نتیجه‌گیری(ویژگی‌های چشم‌انداز تعامل انسان+ جنگل+ خودرو)       ………………………… 59
5-2 پیشنهادات                                       …………………………………………………………………….. 60
5- 2-1 تفکیک سطح‌گذر و فضای سبز           …………………………………………………………………………………….. 60
5- 2- 2 ایجاد اختلاف ارتفاع مابین معابر         …………………………………………………………………………………….. 60
5- 2- 3 بلوک بندی در معماری شهری           ……………………………………………………………………………………… 61
منابع …………………………………………………………………………………………………………………… 63
پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………….. 67
پیوست 2 …………………………………………………………………………………………………………….. 68
پیوست 3 …………………………………………………………………………………………………………….. 69

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه ویژگی‌های چشم‌انداز معماری و افزایش سطح سرویس معابر شهری با اولویت حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری با بهره گرفتن از روش مطالعاتی “سیستم پویا” و نرم‌افزار “ون‌سیم” می‌باشد، در این تحقیق؛ با توجه به توانایی خاص نرم‌افزار؛ هم‌زمان تاثیرات متقابل معماری شهری و سطح سرویس معابر و آلودگی هوای شهری ناشی از مصرف سوخت خودروها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ساختار سلسله مراتبی تحقیق در شش مرحله عبارتند از: شناخت و تعریف مسئله، تعریف حدود و مرزهای سیستم با مفهوم‌سازی مدل بر اساس تعاریف حاصل از: چشم‌انداز، معابر شهری، نقش انسان در آلودگی محیط زیست و حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری با توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری، به‌دست آوردن نمودارهای حالت/جریان با بهره گرفتن از متغیرهای حالت و کمکی حاصل از مرحله قبل برای چشم‌انداز و سطح سرویس معابر شهری و نقش انسان در آلودگی محیط زیست شهری و توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری با بهره گرفتن از نرم‌افزار ، شبیه‌سازی و اعتبارسنجی از عملکردهای متغیرهای وارده و کسب اطمینان شده از مرحله قبل در نرم‌افزار ، تحلیل و ارائه‌ راهکارها و پیشنهادات به یکی از دو روش‌ تغییر سیاست‌ها یا تغییر ساختارها و اتخاذ سیاست نهایی و اخذ استراتژی منتخب، و در نهایت نیز پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌ها که بایستی توسط مجریان طرح‌های شهری عملیاتی گردد. و بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، ایجاد اختلاف ارتفاع ما‌بین معابر، همراه با تفکیک سطوح سرویس پیاده‌روها و خودروها برای افزایش سطح سرویس معابر، و جنگل‌کاری شهری برای پایداری توسعه‌ و حفظ محیط‌زیست شهری در تامین اکسیژن مورد نیاز انسان‌ها و خودروها، به عنوان راهکاری جدید در چشم‌انداز معماری و طراحی‌ شهری پیشنهاد شده‌اند.

مقدمه

کریستوفر الکساندر[1]، از نظریه‌پردازان بزرگ معاصر معماری و رئیس مرکز ساختار محیطی و استاد دانشگاه برکلی کالیفورنیا[2] معتقد است: شهر یک اثر هنری است که آفرینندگانی به تعداد جمعیتش دارد[1].

با احترام به آثار اندیشمندان شهر و شهرسازی و با توجه به بیش از پنجاه سال زندگی شهری و سه سال مطالعه درزمینه‌ی مباحث شهری و زیست‌محیطی و مشکلات ناشی از توسعه‌ی شهرنشینی، ایده‌ا‌ی جدید و قابل تحقق، با عنوان “چشم انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط زیست در هزاره‌ی سوم” خلق گردید، تا پیشنهادی برای آشتی انسان با طبیعت و تحقق آرزوی بر حق هر انسان زنده و آینده‌نگر در رسیدن به زندگی پایدار در محیطی سالم و عاری از مشکلات و معضلات ترافیکی و زیست‌محیطی باشد.

آشنایی با تعاریف محوری برای تسهیل در مطالعه ضروری بوده و به‌طور خلاصه در ادامه به آنها پرداخته شده است.‌

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 83

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.