مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: ” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی

عنوان :

” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “

استاد راهنما :

دکتر علی تاجدین

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………1
 • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………..2
 • ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..3
 • اهداف مدنظر تحقیق………………………………………………………………………………….4
 • نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………4
 • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….5
 • محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….5

فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………….7
 • بازار بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………….8

2-2-1   تاریخچه……………………………………………………………………………………………..8

2-2-2   تعاریف…………………………………………………………………………………………….12

2-2-2-1 بورس اوراق بهادار………………………………………………………………….12

2-2-2-2 سهم چیست ؟…………………………………………………………………………12

2-2-2-3 سرمایه گذاری………………………………………………………………………..12

2-2-2-4 انواع بازار ……………………………………………………………………………..12

2-2-2-5 سال مالی……………………………………………………………………………….13

2-2-2-6   صورت سود و زیان………………………………………………………………….13

2-2-2-7   ترازنامه………………………………………………………………………………….14

2-2-2-8 سود هر سهم (EPS)……………………………………………………………….14

2-2-2-9 سود تقسیمی هر سهم (DPS)……………………………………………………14

2-2-2-10 پیش بینی سود………………………………………………………………………15

2-2-2-11 تعدیل سود…………………………………………………………………………..15

2-2-2-12 قیمت پایانی سهم…………………………………………………………………..15

2-2-2-13 نسبت قیمت به درآمد………………………………………………………………15

2-2-3 شاخص کل………………………………………………………………………………………16

 • پویایی سیستم ………………………………………………………………………………………..19

2-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..19

2-3-2 کلیات پویایی سیستم……………………………………………………………………………20

2-3-3 اصول کلی در مورد دیدگاه سیستمی ……………………………………………………..20

2-3-4 ابزارهای تفکر سیستمی ………………………………………………………………………..22

2-3-4-1 نمودار های علی حلقوی……………………………………………………………..22

2-3-4-2 نمودار های حالت جریان……………………………………………………………23

2-3-5 فرایند مدل سازی………………………………………………………………………………..24

2-3-6 شبیه سازی………………………………………………………………………………………….27

 • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..28

2-4-1 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………..28
2-4-2 تحقیقات در زمینه پویایی سیستم در ایران ………………………………………………….29

2-4-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در جهان……………………………………………………31

فصل سوم : مدل سازی پویایی بازار سهام

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………..34
 • تعریف مساله………………………………………………………………………………………….34

3-2-1 ارزش معاملات…………………………………………………………………………………….36

3-2-2 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………………37

3-2-3 تورم…………………………………………………………………………………………………..39

3-2-4 تولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………………….44

 • فرضیه های دینامیکی……………………………………………………………………………….46

3-3-1 قیمت و تقاضای سهم……………………………………………………………………………..46

3-3-2 اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی…………………………………………………………..48

3-3-3 شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….49

3-3-3-1 بررسی تاثیر قیمت سهم های بزرگ بر شاخص کل……………………………..50

3-3-4 نوسان های شاخص کل و ریسک بازار……………………………………………………..54

3-3-5 سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی…………………………………………55

3-3-5-1 بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی………………………………….57

3-3-6 سپرده گذاری در بانک…………………………………………………………………………..58

 • سرمایه گذاری در بازارهای موازی………………………………………………………..59

3-4     نمودار علی حلقوی کل مدل……………………………………………………………………….61

 

فصل چهارم : شبیه سازی ، اجرای مدل و سناریوپردازی    

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………..63
 • مدل قیمت سهام……………………………………………………………………………………..63

4-2-1 اعتبار مدل……………………………………………………………………………………………66

4-2-2 تحلیل حساسیت و سناریو پردازی…………………………………………………………….66

4-2-2-1 مدت زمان سهامداری……………………………………………………………………..67

4-2-2-2 تعدیل سود هر سهم………………………………………………………………………..68

4-2-2-3 تعدیل سود و تغییر زمان سهامداری…………………………………………………..70

4-2-2-4 ورود سهامداران بزرگ به سهم………………………………………………………..71

 • مدل کلی بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………….73

4-3-1 اعتبار مدل بازار سهام……………………………………………………………………………..76

4-3-2 تحلیل حساسیت مدل بازار سهام……………………………………………………………….76

4-3-2-1 تاثیر مدت زمان سهامداری بر شاخص کل……………………………………………..77

4-3-2-2 تاثیر افزایش سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….77

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………80

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………..81

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..82

   فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1 نمایش ساختار حالت و جریان…………………………………………………………………23

شکل 3-1   نمودار خطی ارزش ریالی معاملات…………………………………………………………36

شکل 3-2   نمودار میله ای حجم معاملات سالیانه……………………………………………………….37

شکل 3-3   نمودار خطی شاخص کل بورس…………………………………………………………….38

شکل 3-4   نمودار خطی تورم ………………………………………………………………………………41

شکل 3-5   تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………44

شکل 3-6   حلقه علی حلقوی قیمت سهام و تقاضا برای آن…………………………………………47

شکل 3-7   حلقه اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی………………………………………………….48

شکل 3-8 حلقه شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………….52

شکل 3-9 حلقه نوسانات بازار و ریسک سرمایه گذاری…………………………………………….54

شکل 3-10 حلقه سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی………………………………56

شکل 3-11 حلقه سپرده گذاری در بانک………………………………………………………………..58

شکل 3-12 حلقه ثبات اقتصادی و جذابیت بازار های موازی……………………………………….59

شکل 3-13 نمودار علی حلقوی بازار بورس اوراق بهادار……………………………………………61

شکل 4-1   نمودار جریان مدل قیمت سهام……………………………………………………………….64

شکل 4-2   خروجی قیمت مدل قیمت سهام……………………………………………………………..65

شکل 4-3   حساسیت مدل قیمت نسبت به تغییر زمان سهامداری……………………………………67

شکل 4-4   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود هر سهم…………………………………….68

شکل 4-5   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود بعد از یک زمان خاص…………………69

شکل 4-6   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود و زمان سهامداری………………………..70

شکل 4-7   حساسیت مدل قیمت نسبت به تقاضا در زمان مشخص…………………………………72

شکل 4-8   نمودار جریان مدل ………………………………………………………………………………74

شکل 4-9   خروجی شاخص کل بازار سهام……………………………………………………………..75

شکل 4-10 حساسیت مدل بازار سهام به مدت زمان سهامداری……………………………………77

شکل 4-11 رفتار شاخص کل با تغییر میزان سرمایه گذاری در بورس……………………………78

فهرست جداول

جدول 2-1 قطبیت روابط علی…………………………………………………………………………………23

جدول 2-2 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………28

جدول 2-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در ایران……………………………………………………29

جدول 2-4 تحقیقات در زمینه بازار بورس با روش پویایی سیستم…………………………………..30

جدول 2-5 تحقیقات اقتصادی خارجی با روش پویایی سیستم……………………………………….33

جدول 3-1 تخمین رگرسیونی شاخص از سهم های بزرگ با روش حداقل مربعات…………..51

جدول 3-2 تخمین حداقل مربعات تولید ناخالص و درآمد ملی……………………………………..57

چکیده

بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد .برای اقتصاد ایران به دلیل داشتن شرایط تورمی سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه به جای بازار های موازی مانند ارز ، طلا و مسکن می تواند کمک شایانی به تولید و شکوفایی اقتصادی نماید .

بررسی روند تغییر قیمت سهم ها و عوامل موثر بر آن در بیشتر موارد با روش های کلاسیک تحلیل تغییرات قیمت قابل توجیه نیست . برای آن که بتوان شکاف های ناشی از عدم توجه به اثرات علی و معلولی در ارتباط با بازار سهام را پر کرد نیاز به یک دید سیستمی احساس می شود . بهترین روش برای توجه به روابط به صورت علی و معلولی ناشی از دید سیستمی روش پویایی سیستم است . با این روش می توان تاثیر اعمال تصمیمات گوناگون بر سیستم را مورد بررسی قرار داد .

در این تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش پویایی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . شاخص کل بازار نمایانگر وضعیت کلی بازار است و عامل مهمی برای جذابیت بازار سرمایه محسوب می شود . بازار بورس اوراق بهادار دارای پیچیدگی های پویا است و نیاز است روابط درون سیستم به صورت بازخوردی و در ارتباط با هم بررسی شوند . ویژگی اصلی پویایی سیستم شفاف کردن ساختار درونی سیستم با دید سیستمی و آزمایش تغییر این روابط در زمانی است که تصمیمات مختلف اعمال می شوند . از این رو عوامل موثر بر شاخص کل را با بهره گرفتن از روش پویایی سیستم بررسی و مدل کرده و تاثیر سناریو های مختلف را بر آن می سنجیم . نتایج حاصل از تاثیر سناریو های مختلف می تواند برای سیاست گذاری های کلان بازار سرمایه برای جذب سرمایه و جلوگیری از شکل گرفتن حباب در بازار مورد استفاده قرار گیرد .

 مقدمه

بازار بورس اوراق بهادار پیچیدگی پویای بسیار زیادی دارد . تحقیقات صورت گرفته برای بررسی بازار معمولا از کارایی لازم برخوردار نیستند ، دلیل آن همین پیچیدگی پویاست.

در این پایان نامه با بهره گرفتن از روش پویایی سیستم[1] بازار بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کنیم . در این فصل ابتدا تعریفی از مساله ارائه می دهیم و سپس ضرورت انجام این تحقیق و اهداف آن را بیان می کنیم . نو آوری ها و محدودیت های تحقیق در ادامه فصل مورد بحث قرار می گیرند .

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.