مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده ای شهری با افراز خطوط جاده ای و تنظیم هوشمند سیگنال های کنترل ترافیک

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده­ای شهری با افراز خطوط جاده­ای و تنظیم هوشمند سیگنال­های کنترل ترافیک

استاد راهنما:

پرفسور ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1- :مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- سیستم حمل ونقل.. 5

1-3- تقسیم بندی سیستم های حمل ونقل.. 6

1-4- طراحی شبكه ‏های حمل‏ونقل شهری و تقسیم‏بندی‏های مربوط.. 7

1-5- طراحی شبكه ­های معابر جادهای.. 8

1-6- جهت­دهی به معابر. 9

1-7- تنظیم چراغ راهنمایی.. 9

1-8- ظرفیت ذخیره شبکه حمل ونقل.. 10

1-9- مدل سازی مسایل طراحی شبكه ‏های حمل‏ونقل جادهای.. 11

1-10- محدوده پروژه 13

فصل 2- مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 14

2-1- مرور مطالعات انجام شده در زمینه RNDP. 15

2-2- مسایل طراحی تنظیمات سیگنال(SSDP) 21

2-2-1- رویکرد بهینه سازی موضعی.. 22

2-2-2- رویکرد بهینه سازی سراسری.. 22

2-3- مفهوم ظرفیت ذخیره سیستم. 22

2-4- یک طرفه یا دوطرفه کردن معابر و مسایل مربوط.. 26

2-5- توسعه‏ و نوآوری‏پایان نامه. 28

2-5-1- تركیب با تصمیمات RNDP. 28

فصل 3- مدل ریاضی پیشنهادی و روش حل.. 32

3-1- تعریف مساله. 33

3-1-1- ویژگی‏های كلی مساله. 33

3-1-2- فرضیات مساله. 33

3-1-3- ورودی‏های مساله. 34

3-1-4- خروجی‏های مساله. 34

3-1-5- تابع هدف مساله. 34

3-2- مدل سازی مساله. 35

3-3- مدل ریاضی.. 38

3-4- روش‏ حل توسعه داده شده 40

3-4-1- کلیات الگوریتم ژنتیک… 41

3-4-2- کلیات الگوریتم زنبور عسل.. 44

3-4-3- ویژگی مشترک الگوریتمها 45

3-4-4- الگوریتم ژنتیک تركیبی با شبیه‏سازی تبرید. 47

3-4-5- الگوریتم زنبور عسل.. 54

3-4-6- بهینه سازی موضعی تنظیمات سیگنال. 54

فصل 4- نتایج محاسباتی.. 57

4-1- مقدمه. 58

4-2- مساله در اندازه کوچک… 60

4-2-1- نتایج برای مساله کوچک… 61

4-3- مساله در اندازه متوسط TX.. 62

4-3-1- نتایج برای مساله متوسط.. 63

4-4- مساله در سایز متوسط CG.. 65

4-4-1- نتایج برای اندازه متوسط CG.. 68

4-5- مساله در اندازه بزرگ… 71

4-5-1- نتایج برای شبکه SF. 75

4-6- بررسی قابلیت الگوریتم ها 78

فصل 5- نتیجه‏گیری و تحقیقات آتی.. 81

5-1- جمع‏بندی و نتیجه‏گیری.. 82

5-2- پیشنهادها برای کارهای آتی.. 82

فهرست مراجع. 84

پیوست ها… 88

الف- مساله تخصیص سفر. 89

الف-1- توابع جریان ترافیك- زمان سفر. 90

الف-2- تخصیص سفر تعادلی.. 91

ب- روش جستجوی بخش­بندی طلایی.. 97

ج- الگوریتم دایسترا 98

چکیده انگلیسی.. 100

 

فهرست شكل‌ها

شکل ‏1‑1- اجزای سیستم‏های حمل‏ونقل.. 6

شکل ‏1‑2- تصمیمات مورد مطالعه. 9

شکل ‏3‑1- مدل سازی ریاضی یک معبر ]45[ 38

شکل ‏3‑2- یک نمودار گردشی برای الگوریتم ژنتیک… 43

شکل ‏3‑5- یک شبكه نمونه. 49

شکل ‏3‑6- نمایش كروموزوم شبكه نمونه. 49

شکل ‏3‑7- شماره‏دهی یال‏های شبكه نمونه برای گره محور 1. 50

شکل ‏3‑8- چگونگی اجرای عملگر تقاطع. 50

شکل ‏4‑1- شبکه کوچک ZY.. 60

شکل ‏4‑2- جهت­دهی بهینه شبکه ZY.. 61

شکل ‏4‑3- شبکه متوسط TX.. 62

شکل ‏4‑5- جهت­دهی بهینه شبکه متوسط TX.. 63

شکل ‏4‑7- شبکه متوسط CG.. 65

شکل ‏4‑8- جهت­دهی بهینه شبکه متوسط CG.. 68

شکل ‏4‑10- شبکه بزرگ SF. 71

شکل ‏4‑12- جهت­دهی بهینه شبکه متوسط SF. 75

شكل ‏0‑1- نمونه‏ای از یک نمودار تابع زمان سفر (]8[) 90

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1- خلاصه مطالعات انجام شده در زمینه MNDP…………………………………….. 26

جدول ‏2‑1-مقایسه مطالعات تركیبی در RNDP. 36

جدول ‏4‑1- مسایل آزمایشی و مشخصات آنها 58

جدول ‏4‑2- مقادیر پارامترهای الگوریتم‏های HGA و BA.. 59

جدول ‏4‑3- ورودی های مساله ZY.. 60

جدول ‏4‑4- ورودی های مساله TX.. 62

جدول ‏4‑6- مقادیر خروجی شبکه TX.. 64

جدول ‏4‑8 – ورودی های مساله CG.. 66

جدول ‏4‑9- مقادیر خروجی شبکه CG.. 69

جدول ‏4‑11- ورودی های مساله SF. 72

جدول ‏4‑13- مقادیر خروجی شبکه SF. 76

جدول ‏4‑15- خلاصه نتایج محاسباتی.. 78

جدول ‏4‑18- میزان بهبودظرفیت ذخیره مسایل آزمون. 79

جدول ‏0‑1- تعدادی از توابع زمان سفر ]9[ 91

چكیده

شبكه ­های حمل­ونقل شهری را می­توان مجموعه ­ای از شبكه معابر شهری و شبكه ­های حمل­ونقل عمومی فعال در آن در نظر گرفت. تصمیم­های مرتبط با طراحی شبكه ­های حمل­ونقل شهری سلسله مراتبی، تصمیمات بلندمدت، میان­مدت و كوتاه­مدت را شامل می­شوند. تصمیمات بلندمدت در ارتباط با طراحی و توسعه زیرساخت­ها و طراحی توپولوژی شبكه و تصمیمات میان­مدت در ارتباط با زیرساخت­ها و منابع شبكه مطرح هستند. جهت­دهی به معابر از تصمیمات میان­مدت و تنظیم چراغ­های راهنمایی از تصمیمات كوتاه­مدت در طراحی شبكه ­های حمل­ونقل شهری هستند.

در این پایان نامه مساله طراحی شبکه ترکیبی تصمیمات رده بلندمدت، میان­مدت و كوتاه­مدت با رویكرد بیشینه­سازی ظرفیت ذخیره شبكه ارائه شده است. ظرفیت ذخیره، بزرگترین مضرب ماتریس تقاضاست که میتوان به شبکه تخصیص داد بدون اینکه محدودیت ظرفیت معابر را نقض کند. مساله مورد مطالعه با رویكرد مدل­ ریاضی دوسطحی مدلسازی می شود. هدف سطح بالا بیشینه­سازی  ظرفیت ذخیره از طریق تنظیم سیگنال چراغ راهنما در تقاطع­ها ،جهت­دهی به معابر و افزایش ظرفیت معابر از طریق اضافه کردن خط به معابر است.مساله سطح پایین، تخصیص ترافیک تعادلی کاربر است که هدف آن کمینه­سازی  زمان سفر کاربران است. به دلیل نامحدب بودن مدل، از روش های فوق ابتکاری (الگوریتم ژنتیک ترکیبی با شبیه­سازی تبرید و الگوریتم زنبور عسل) برای حل آنها استفاده می کنیم. برای بررسی کارایی الگوریتم،برای حل مساله در سه سایز مختلف استفاده می شود. نتایج نشان داده که توانایی هر دو الگوریتم در بهبود وضعیت ظرفیت ذخیره یکسان است، ولی سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک ترکیبی با شبیه­سازی تبرید نسبت به الگوریتم زنبور عسل بیشتر است.

– مقدمه
گسترش شهرنشینی در دهه­های اخیر موجب شده است كه شهرها و حومه­های آنها به عنوان مهمترین مراكز سكونت و فعالیت انسان معاصر مطرح شوند. افزایش مستمر جمعیت شهرنشین در بسیاری از كشورها به موضوع چالش برانگیزی برای مسئولان دولتی تبدیل شده است. چرا كه محدودیت­های موجود در سیستم­های حمل­ونقل شهری از جمله محدودیت زمین، ظرفیت معابر و مسایلی از این دست مانع از توسعه آنها همگام با رشد جمعیت و در نتیجه رشد تقاضاهای سفر می­شوند. تصمیمات برای سرمایه­ گذاری و بهبود سیستم­های حمل­ونقل شهری باید با در نظر گرفتن مسایلی چون منابع مالی موجود، تاثیرات تصمیمات در بهبود ازدحام خودروها در معابر و مسایلی از این دست صورت گیرند.

در همین راستا، دسته­ای از مطالعات بهینه­ سازی به طراحی و بهبود شبكه­­های حمل­ونقل شهری می ­پردازد. شبكه ­های حمل­ونقل شهری شامل زیرمجموعه ­هایی چون شبكه معابر شهری و شبكه ­های حمل­ونقل عمومی هستند كه تصمیمات طراحی در آنها را می­توان در قالب سلسله مراتبی از تصمیم­های بلندمدت، میان­مدت و كوتاه­مدت تقسیم ­بندی کرد. تصمیمات بلندمدت بیشتر به توسعه زیرساخت­ها و توپولوژی شبكه ­ها اختصاص دارند. ساخت معابر جدید، توسعه ظرفیت معابر موجود، طراحی مسیرهای عبور و مرور شبكه حمل­ونقل عمومی مثال­هایی از این تصمیمات هستند. تصمیمات میان­مدت به نحوه بهره­ گیری از منابع فعلی می ­پردازد، مانند جهت­دهی به معابر و تخصیص خطها در دو جهت معابر دوطرفه. نهایتاً تصمیمات كوتاه­مدتی چون تنظیم چراغ­های راهنمایی، تنظیم عملیات روزمره را شامل می­شوند.مسایل طراحی شبكه حمل­ونقل شهری، با رویكرد نظریه بازی­ها مدلسازی می­شوند. به جهت نوع مساله، دو گروه بازیگر وجود دارند. گروه اول مسئولان دولتی و تصمیم­ گیران هستند كه نقش رهبر را ایفا می­كنند و گروه دوم كاربران شبكه هستند كه به تناسب تصمیمات اخذ شده برای شبكه توسط مسئولان، به انتخاب مسیر در شبكه می­پردازند كه نتیجه آن تغییر در الگوهای جریان­های ترافیكی در سطح معابر شهر است. این رویكرد مدل سازی منجر به توسعه مدل­های ریاضی دوسطحی برای این مسایل می­ شود كه نا محدب هستند و حل آنها به طور ذاتی NP-سخت است.

جهت­ دهی به معابر یا تصمیم­ گیری برای یک طرفه یا دوطرفه کردن آنها، از جمله تصمیماتی است كه می­توان ادعا کرد که به جهت نوع اثرات آن در شبكه حمل­ونقل شهری، باید با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. چنانچه در مطالعات اشاره شد، یک طرفه کردن معابر در عین حال كه منجر به افزایش ظرفیت 10 تا 20 درصدی ظرفیت جریان ترافیكی در آنها شود، می ­تواند موجب افزایش مسافت­های طی شده توسط بخشی از كاربران، افزایش ازدحام در بخش دیگری از شبكه و مواردی از این قبیل شود. با عنایت به توضیحات بالا، اهمیت استفاده از مدل­های تصمیم ­گیری كه تاثیرات تغییر جهات در معابر را بر روی الگوهای جریان ترافیكی و در نتیجه عملكرد شبكه در سطح كلان در نظر بگیرند، آشكار می­ شود.

تصمیم یک طرفه کردن معابر می ­تواند به طور همزمان با سایر تصمیمات طراحی شبكه معابر شهری همچون افزایش ظرفیت معابر موجود، ساخت معابر جدید ، تخصیص نامتقارن خط­ها در چگونگی جهت معابر دوطرفه و تنظیم چراغ راهنما در تقاطع­ها منظور شود. در این صورت، علاوه بر ایجاد هم­افزایی در بهبودهای ایجاد شده در ظرفیت ترافیكی شبكه، این احتمال وجود دارد كه هزینه­ های مورد نیاز برای سرمایه­گذری را، نسبت به وضعیتی كه هر یک از تصمیمات جداگانه مطرح شود، كاهش دهد.

تقاطع­های کنترلی(دارای چراغ راهنما) یکی از اجزای اصلی شبکه­ های حمل ونقل جاده­ای هستند که جریان وسایل نقلیه در سطح شهر را تنظیم و تعدیل می کنند. جریان­های ترافیکی در تقاطع­های کنترلی باعث ایجاد تاخیر در وسایل نقلیه می شوند. اگرچه چراغ راهنما از حرکت دایمی وسایل نقلیه در تقاطع­ها جلوگیری میکند، ولی به طور کلی در صورت محاسبه صحیح زمان بندی آن متوسط تاخیر وسایل نقلیه از زمانی که تقاطع بدون چراغ راهنماست، کمتر است. افزایش تاخیر در تقاطع­ها باعث افزایش زمان سفر کاربران، افزایش آلودگی­های محیطی وصوتی و کاهش قابلیت اطمینان شبکه می شود. بنابراین، باید به تقاطع­ها و بهینه­ سازی آنها از در مسایل توجه داشت.

در همین راستا، مساله مطرح شده در این پایان نامه موضوع كلی مورد بحث در سطوح بالا را در بر می­ گیرند. مساله مورد بررسی، اختصاص به تركیب تصمیم جهت­دهی معابر با سایر تصمیمات مربوط به شبكه معابر شهری دارد كه شرح آن در سطور بالا آمد. با توجه به ویژگی­های NP-سخت بودن و نامحدب بودن مدل­های دوسطحی، برای حل مسایل در این پایان نامه از روش­های بالا ابتكاری استفاده می شود.

با توجه با توضیحات بالا، در فصل اول به تعارف اولیه و تعیین محدوده مساله مورد بررسی می­پردازیم. فصل دوم شامل مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق است. در فصل سوم با تعریف متغیرها، پارامترها و مفروضات مساله، مدل ریاضی برای مساله و روش حل مدل ارائه می شوند. دسته­ای مسایل نمونه برگرفته از مقالات مرتبط با اندازه­ های مختلف با روش حل پیشنهادی حل می شوند و نتایج محاسباتی در فصل چهارم ارائه می شوند. در نهایت، به جمع ­بندی مطالب و ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی در فصل  پنجم می پردازیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.