مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی: ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان :

ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

استاد راهنما :

پروفسور ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4-فرضیات مسأله. 5

1-5-پرسش تحقیق.. 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. 7

2-1-مقدمه. 8

2-11-2- مفهوم تسلط(چیرگی) 26

2-11-4-6-الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چند هدفه. 31

2-12-روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه. 32

فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله وروش تحقیق.. 39

3-1-مقدمه. 40

3-3-2- پارامترها 43

3-3-3- متغیرها 43

3-3-5- محدودیت های مدل. 45

3-4-اعتبار سنجی مدل. 48

3-5- ساختار کلی الگوریتم مرتبسازی نامغلوب ژنتیک (NSGA-II) 57

3-6-تشریح مراحل الگوریتم (NRGA) 65

فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی.. 68

4-1- مقدمه. 69

4-2-2- نحوه تولید جمعیت اولیه. 72

4-2-5-1- عملگرهای تقاطعی.. 74

4-5-مقایسه وتحلیل نتایج.. 78

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی.. 79

5-1-نتیجه گیری.. 80

مراجع. 82

پیوست… 87

پیوست .بخشی از کد لینگو. 88

Abstract(چکیده انگلیسی) 91

 

فهرست جداول

جدول3-1- هزینه خرید یک واحد مواد اولیه از تأمین کننده s با سطح کیفی L  48

جدول3-2- هزینه تولیدمحصول با سطح کیفیq در کارخانه j  48

جدول3-3- هزینه حمل مواد اولیه ار تأمین کننده S به تولید کننده j… 49

جدول3-4- هزینه حمل مواد اولیه ار تأمین کننده S به تولید کننده j 49

جدول3-5-هزینه نگهداری یک واحد محصول در کارخانه j ………………………………………………  49

جدول3-6-هزینه اپراتور با سطح مهارت k  در دوره t درکارخانه  j 49

جدول3-7-هزینه اخراج اپراتور سطح k از کارخانه j در دوره t   50

جدول3-8-هزینه استخدام اپراتور سطح k در کارخانه j در دوره t ……………………………………..  50

جدول3-9-هزینه آموزش اپراتور سطح k’ به سطح k در کارخانه j در دوره t 50

جدول3-10-امکان پذیر بودن آموزش………………………………………………………………………….. 51

جدول3-11-تقاضای مشتریc در دوره  t……………………………………………………………………… 51

جدول3-12-ماکزیمم  ظرفیت فراهم کردن مواد اولیه نوع r با کیفیت L ……………………………….. 51

جدول3-13-تعداد کارگر مورد نیاز سطحk  در صورت کار…. 52

جدول3-14-میزان تولید محصول با کیفیت q .  53

جدول 3-15-میزان مواد خام حمل شده با کیفیت L در دوره اول . 54

جدول 3-16-میزان مواد خام حمل شده با کیفیت L در دوره دوم. 54

جدول 3-17-میزان محصول تولید شده با اپراتور سطحkومواد اولیه سطحLدر دوره دوم……………. 55

جدول 3-18-میزان محصول تولید شده با اپراتور سطحkومواد اولیه سطحLدر دوره دوم……………. 55

جدول 3-19-میزان محصول ارسالی به مشتری در دوره اول. 56

جدول 3-20-میزان محصول ارسالی به مشتری در دوره دوم. 56

جدول 3-21- برنامه نیروی انسانی به دست آمده از حل مدل. 57

جدول4-1- مقادیر متغیر  .. 70

جدول 4-2- ماتریس اولویتها 71

جدول 4-3- قیمت خرید ماده نوع L از تأمین کننده s. 71

جدول 4-4- بخش دوم کروموزوم………………………………………………………………………………. 71

جدول 4-5-ماتریس اولویتها بخش دوم. 72

جدول4-6-مقایسه عملکرد الگوریتم های NSGAII وNRGA.. 77

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1- یک شبکه زنجیره تأمین سه مرحلهای.. 5

شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین.. 9

شکل 2-2- شبکه سری.. 16

شکل2-3- شبکه زنجیره تأمین واگرا 17

شکل2-4-شبکه زنجیره تأمین همگرا 17

شکل2-5- شبکه زنجیره تأمین مختلط.. 18

شکل 2-5.مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف… 25

شکل2-6. بیان تصویری بهینگی پارتو در فضای هدف (الف) و 26

شکل 2-7-نمایش حل های مناسب… 35

شکل 3-1- نحوه مرتب سازی جواب های نامغلوب یک جمعیت… 59

شکل3-2. شبه کد رویه مرتبسازی نامغلوب سریع. 60

شکل3-2. فاصله تراکمی.. 61

شکل3-3. شبه کد محاسبه فاصله تراکمی.. 62

شکل3-5. شبه کد رویه تولید نسل بعد. 64

شکل3-4 . نمایشی از عملکرد NSGA-II 64

شکل3-6. فلوچارت الگوریتم NSGA-II 65

شکل 4-6- عملگر تقاطع. 74

شکل3-8- نخبه گرایی.. 75

چکیده

در رقابت جهانی عصر حاضر ، باید محصولات با کیفیت را با توجه به درخواست مشتری و در کمترین زمان، در دسترس وی قرار داد.بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین SCM)) اهمیت پیدا کرد ،زیرا ارضای نیاز ها وعلایق مشتریان نه فقط توسط آخرین موجودیت چسبیده به مشتری ،یعنی محصول نهایی است ، بلکه توسط تأمین کنندگان بالادست صورت می گیرد.در تحقیق حاضر ، به توسعه یک برنامه ریزی  سه سطحی پرداخته شده است که به دنبال بهینه کردن دو هدف متناقض ودارای تعارض مسأله  شامل: 1-مینیمم سازی هزینه ها و2- ماکزیمم سازی ارزش کل تولید که به عنوان تابع هدف کیفی در مدل پیشنهادی، در نظرگرفته شده و به معنی ماکزیمم کردن کیفیت است، می باشد.فرمول بندی مسئله، مدلهای ارائه شده در پیشینه پژوهش را به منظور ارائه مدلی واقع بینانه تر توسعه می دهد. به همین منظور در تحقیق پیش رو کیفیت نه تنها به مواد اولیه بلکه به تجربه وکارائی اپراتور نیز وابسته است .همچنین برای حل مدل مذکور از دو رویکرد مختلف دقیق وفراابتکاری استفاده شده ونتایج آنها مورد مقایسه قرار می گیرد.روش دقیق اتخاذ شده روش آرمانی فازی می باشد که با مطرح کردن مفهومی به نام تابع عضویت یا تابع مطلوبیت برای هر یک از توابع و سپس با ماکزیمم کردن آن برای تک تک اهداف به دنبال نزدیک کردن هر یک از اهداف به مقدار بهینه خود است. الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه بکار برده شده منجر به جبهه پارتوی نزدیک به بهینه یا اصطلاحا بهینه کارا می شوند ولی در زمان بسیار کم.الگوریتم های NSGAII وNRGA از جمله الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چند هدفه بکار رفته هستند که نتایج محاسباتی حاکی از برتری الگوریتم NSGAII نسبت به الگوریتمNRGA است ودر نتیجه می توان به این الگوریتم در یافتن جبهه های پارتوی کارآمد در مدت زمان منطقی وکوتاه اعتماد کرد.

مقدمه
در سالیان نه چندان دور، رقابت بین سازمانها وجود داشته ولی در طی سالیان اخیر رقابت بین سازمانی جای خود را به رقابت بین زنجیره تأمین آنها داده است.در رقابتهای جهانی عصر حاضر، باید محصولات با کیفیت را با توجه به درخواست مشتری ودرکمترین زمان دردسترس وی قرار داد.خواست مشتری بر کیفیت بالاوخدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، درنتیجه سازمانها قادر نیستند به تنهایی از عهده ی برآوردنیازهای مشتریان خود برآیند. دربازار رقابتی امروز، بنگاه های اقتصادی وتولیدی علاوه بر توجه به سازمان ومنابع داخلی، خودرابه مدیریت ونظارت برمنابع وارکان مرتبط خارج ازسازمان نیازمندیافته اند. علت این امردرواقع دستیابی به مزیت یامزایای رقابتی باهدف کسب سهم بیشتری از بازار است. براین اساس، فعالیتهایی نظیر برنامه ریزی عرضه وتقاضا، تهیه ی مواد، تولیدوبرنامه ریزی محصول، نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل وخدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شداینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیداکرده است. تأثیرگذاری وتأثیرپذیری تولیدکنندگان، تأمین کنندگان ومشتریان بریکدیگرونیزنتیجه این آثارکه درهزینه ها، کیفیت، زمان تولیدوتحویل نمایان می شوند، موجب شده است تازنجیره تأمین به عنوان یک نظام یکپارچه وهمبسته مطرح گردد.]4[

مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. ]5[  با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.