تربیت بدنی

پایان نامه مقایسه علل پرخاشگری تماشاگران فوتبال در شهرآورد بزرگ تهران در سال 1386 و سال 1392

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه

کارشناسی ارشد (A.M)

رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

(گرایش روانشناسی ورزشی)

عنوان:

مقایسه علل پرخاشگری تماشاگران فوتبال در شهرآورد بزرگ تهران در سال 1386 و سال 1392 ( از دیدگاه تماشاگران )

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                                 صفحه

1-1مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 بیان مسأله:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-1- هدف کلی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4-2- اهداف ویژه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-7 محدوده تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-8 تعریف واژه های کلیدی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم:پیشینه و ادبیات تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2 تعریف خشونت و پرخاشگری:…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1تئوری:وندال”:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2 نظریه دیگر این است که فوتبال، ذاتا ورزش خنثی است:…………………………………………………………………………….12

2-1-3 نظریه خرده فرهنگ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-4 سیاسی شدن فوتبال :………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2نظریه های مرتبط با خشونت و پرخاشگری:………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-1 نظریه خشونت زدایی برای اصلاح جامعه ورزشی:………………………………………………………………………………………….15

2-2-2 تئوری رفتار غریزی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-3 تئوری زیست شناسی اجتماعی:………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-4 نظریه پالایش روانی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-5 دیدگاه های فیزیولوژیکی و بیولوژِکی:……………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-6 تئوری ناکامی-پرخاشگری:…………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-2-7 نظریه یادگیری اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-8 نظریه کنترل اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-2-9 نظریه برچسپ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-10 نظریه رفتارگرایی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-11 نظریه انسان شناختی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-3 پیشینه تحقیقات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3-1 پیشینه تحقیقات ایرانی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3- 2 پیشینه تحقیقات خارجی:……………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-4 جمع بندی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

فصل سوم: روش و اجرای تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………….32

3-1 روش تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

3-2 جامعه آماری:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33

3-3 روش، حجم و نحوه گزینش نمونه:…………………………………………………………………………………………………………………………….33

3-4 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………35

3-5 ابزار گردآوری داده ها:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………….37

3-7 روش جمع آوری داده ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-8 روش های تجزیه و تحلیل داده ها و روش های آماری:……………………………………………………………………………………….39                                                                                                                                              ..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها:……………………………………………………………………………………………………………………………….40

4-1توصیف ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی:…………………………………………………………………………………………………..41

4-2 توصیف نمرات رفتار خشونت آمیز:…………………………………………………………………………………………………………………………46

4-3 توصیف نمرات گرایش به خشونت:…………………………………………………………………………………………………………………………47

4-4 سوالات تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل پنجم: خلاصه پژوهش و بحث و نتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………….55

5-1 خلاصه تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

5-2 نتایج تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

5-2-1نتایج توصیفی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

5-2-2یافته های استنباطی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

5-3بحث و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

5-4جمع بندی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

5-5محدودیت های غیرقابل کنترل:…………………………………………………………………………………………………………………………………62

5-6 پیشنهادات:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

5-6-1پیشنهادات برخاسته از تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………..62

پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….63

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

فهرست جداول

جدول3-1- نتایج آماری بدست آمده از مطالعه مقدماتی…………………………………………………………………………………………..34

جدول3-2- مولفه ها و تعداد سوالات پرسشنامه پرخاشگری…………………………………………………………………………………….37

جدول3-4- میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از شاخص های تحقیق…………………………………………………………..39

جدول4-1- توصیف وضعیت تأهل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………….41

جدول 4-2- توصیف سن آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………………….42

جدول 4-3- توصیف سطح تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………..43

جدول 4-4- توصیف سطح شغل آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………………44

جدول 4-5- توصیف درآمد ماهیانه آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………..45

جدول 4-6- موثرترین رسانه در دامن زدن به خشونت……………………………………………………………………………………………..46

جدول 4-7- توصیف نمرات رفتار خشونت آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………..46

جدول 4-8- توصیف نمرات گرایش به خشونت………………………………………………………………………………………………………….47

جدول 4-9- مقایسه ارتباط وضعیت تأهل با رفتار خشونت آمیز…………………………………………………………………………….47

جدول 4-10 مقایسه ارتباط وضعیت تأهل با گرایش به خشونت…………………………………………………………………………..48

جدول 4-11- مقایسه ارتباط شغل با رفتار خشونت آمیز………………………………………………………………………………………..48

جدول 4-12- مقایسه ارتباط شغل با گرایش به خشونت………………………………………………………………………………………..49

جدول 4-13- مقایسه ارتباط سن با گرایش به خشونت………………………………………………………………………………………….49

جدول 4-14- مقایسه ارتباط سن با رفتار خشونت آمیز………………………………………………………………………………………….50

جدول 4-15- مقایسه ارتباط تحصیلات با رفتار خشونت آمیز………………………………………………………………………………50

جدول 4-16- مقایسه ارتباط تحصیلات با گرایش به خشونت………………………………………………………………………………51

جدول 4-17- مقایسه ارتباط رسانه با گرایش به خشونت……………………………………………………………………………………..51

جدول 4-18- مقایسه ارتباط رسانه با گرایش به خشونت……………………………………………………………………………………..52

جدول 4-19- مقایسه ارتباط رفتار خشونت آمیز با گرایش به خشونت……………………………………………………………..52

جدول 4-20- مقایسه ارتباط رفتار خشونت آمیز با جونامطلوب ورزشگاه………………………………………………………….53

جدول 4-21 مقایسه ارتباط گرایش به خشونت با جونامطلوب ورزشگاه…………………………………………………………….53

جدول 4-22 مقایسه ارتباط درآمد با رفتار خشونت آمیز……………………………………………………………………………………….54

جدول 4-23 مقایسه ارتباط درآمد با گرایش به خشونت……………………………………………………………………………………….54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه علل پرخاشگری تماشاگران فوتبال شهرآورد بزرگ تهران در سال های 86 و92 (از دیدگاه تماشاگران) بود. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، تماشاگران هفتاد و ششمین دربی پرسپولیس- استقلال بود، که در استادیوم آزادی تهران حضور یافتند، به عنوان نمونه در دسترس در نظر گرفته شدند و جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامشخص استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته اکبری خرم(1386) استفاده شد. پرسشنامه مذکور پس از تعیین روایی صوری و محتوایی توسط اساتید و متخصصان و پایایی آن ها با بهره گرفتن از روش کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.. داده های حاصله با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل آزمون خی دو استقلال و آزمون اسپیرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون سوالات  نشان داد که بین رفتارخشونت آمیز با گرایش به خشونت، گرایش به خشونت با وضعیت شغل و هم چنین بین گرایش به خشونت و جو نامطلوب ورزشگاه رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین انگیزش بین رفتار خشونت آمیز و گرایش به خشونت با وضعیت تأهل، وضعیت درآمد، میزان تحصلیلات، موثًرترین رسانه و هم چنین بین رفتار خشونت آمیز با وضعیت شغل و جو نامطلوب ورزشگاه ارتباط معناداری وجود ندارد.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1مقدمه:

امروزه شاهد رشد و تحول عظیمی در جهان هستیم که از آن جمله جابجا شدن رکوردها در رشته های مختلف ورزشی است. با گسترش حرفه ای گری در ورزش، برنامه ریزان و مسئولین دنیای ورزش به دنبال آن هستند تا از آخرین دستاوردهای علمی و عملی بهره جویند. سال های زیادی است که ورزش از حالت سنتی خود خاج شده و اگر ملتی در این مبارزه علمی از قافله عقب بماند در جهان ورزش حرف برای گفتن ندارد.

بدیهی است که تمامی اعمال بشری از دو جنبه فیزیولوژیکی و روانی قابل بررسی است و با توجه به نقشی که جنبه های روانی در اعمال و رفتار بشر دارند، اهمیت دادن به مباحث روان شناسی از ارزش و اعتبار ویژه ای برخوردار است رحیمی،(1388).

یکی از مسائل مهمی که توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است، بررسی و تبیین پرخاشگری در ورزش است. در این زمینه انجمن بین المللی روانشناسی ورزشی منشا و عواقب اعمال پرخاشگری و خشونت را که در اغلب ورزش ها معمول شده، مورد بررسی قرار داده است. این انجمن اقداماتی را به منظور به حداقل رساندن چنین رفتارهایی در ورزش توصیه نموده و ورزشکاران جوان را به اجرای بازی های جوانمردانه تشویق و ترغیب می نماید (رحمتی، 1381).

دست زدن به رفتارهای پرخاشگرانه و تخریبی هواداران باشگاه ها در ورزشگاه یا خارج از آن، پس از شکست یا پیروزی تیم مورد علاقه از آن حکایت دارد که در کشور ما شرایطی ایجاد نشده است تا هیجانات دوره جوانی راه طبیعی خود را طی نماید. در خصوص علت شناسی و شناخت علل و عوامل موثر در شکل گیری ناهنجارهای رفتاری ذکر این نکته ضرورت دارد که در جامعه ما به بسیاری از نیازهای نسل جوان پاسخ مثبت داده نشده است، به همین خاطر جوانان خشم حاصله از ناکامی در دسترسی به فرصت های تحصیلی، اشتغال، ازدواج و تشکیل خانواده را برون فکنی کرده و به سوی دیگران و یا محیط پیرامونی پرتاپ می کنند و به ناهنجاری های رفتاری، پرخاشگری و رفتارهای تخریبی در ورزشگاه و یا خارج از آن دست می زنند. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که تماشاگران فوتبال رفتارهای خشونت آمیز را از ورزشکاران، مربیان، لیدرهای تماشاگران، طرفدارن و نیز یکدیگر می آموزند و به منظور همرنگی با جماعت و تحت تاثیر انبوه تماشاگران در ورزشگاه ها و خارج از آن به رفتارهای پرخاشگرانه دست زده و هنگام خروج از ورزشگاه به تخریب موال و تاسیسات میادین ورزشی دست می زنند (صفابخش، 1382).

محققین در یک نگاه کلی پرخاشگرانه را این گونه تعریف می کنند: هر نوع رفتاری که به قصد آسیب رساندن عمدی به شخص دیگر انجام شود که این آسیب ممکن است روانی یا فیزیکی باشد (برکویتز، 1986).

تحقیق حاضر سعی دارد که بعضی عوامل اثرگذار در بروز پرخاشگری تماشاگران فوتبال راشناسایی کند.

     1-2 بیان مسأله

امروزه در آمد ورزش و فعالیتهای مربوط به آن زمان و انرژی فراوانی هر جامعه را به خود اختصاص داده و جایگاه مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده است. رقابتهای ورزشی، ورزشکاران و تماشاگران را در وضعیت های قرار می دهند که ممکن است قواعد، هنجارها و تقسیم کارهای رایج به آسانی نقص و به رویارویی ها پرخاشجویانه و خشونت آمیز منجر شود (رحمتی و محسنی تبریزی، 1382)

به طوری که مسابقات ورزشی می تواند به حوادث جبران ناپذیر و زیان باری از جمله نابینا شدن سرباز نیروی انتظامی در جریان مسابقات در لیگ برتر فوتبال کشور، کشته و زخمی شدن تعدادی از تماشاگران در بازی مقدماتی جام جهانی 2006 ما بین ایران و ژاپن اشاره کرد (سلطان حسینی و همکاران، 1389).

پرخاشگری و خشونت به هم مرتبط هستند، اما وضعیت های متفاوتی را به وجود می آورند. پرخاشگری در عرصه فعالیت های ورزشی به شکل ابزاری و بازتابی یا کلامی و فیزیکی تجلی می یابد و از سوی افراد حاضر و شرکت کننده به عنوان تماشاگران در رویداهای ورزشی در قبال سایر تماشاگران، بازیکنان، مربیان، مقامات ورزشی، عام مردم و اموال صورت می گیرد (رحمتی و محسنی تبریزی 1382).

هر چه ورزش و بخصوص فوتبال در کشور ما به سمت جلو حرکت می کند بروز خشونت، ناهنجاری و مشکلات در میان تماشاگران افزایش پیدا می کند که این موضوع یک مشکل اساسی در جامعه ورزشی ما تبدیل شده (رمضانی نژاد و همکاران،  1391).

هر ساله در سراسر جهان میلیون ها دلار صرف تامین  وجایگزین چیزی می شود که وندال ها یا همان پرخاشگرها کمر به نابودی آن بسته اند. در سال 1989 در انگلستان به علت درگیری تماشاگران انگلیسی در استادیوم هیلزبرو، 96 کشته و صد ها مجروح  نفر مجروح شده اند (وثوقی و خسروی نژاد 1388).

خشونت در ورزش خاص فوتبال نیست و خشونت فوتبال نیز به منطقه جغرافیایی خاص یا فرهنگ ویژه ای محدود نمی شود، اما از آنجا که خشونت و پرخاشگری، پدیده هایی روانی _ اجتماعی هستند که در محیط های جمعی هیجان آور، امکان تجلی پیدا کنند و فوتبال بیش از دیگر ورزش ها زمینه ساز چنین محیطی به شمار می رود، خشونت در فوتبال پیش از رشته های ورزشی دیگر تجلی یافته و به آن توجه شده است (محسنی تبریزی، 1383 ).

البته این موضوع بارویکرد های مختلف علمی تجزیه و تحلیل شده است. صرفه نظر از بررسی های مبتنی بر نظریه و مدلهای مفروض علمی که بیشتر بر عوامل و فرایند های درونی پرخاشگری متمرکز شده اند (محسنی تبریزی و رحمتی 1381، رحمتی 1383)، به نظر می رسد عوامل محیطی و بیرونی بسیاری نیز در بروز پرخاشگری در میان تماشاگران نقش دارند. گزارشها و تحقیق های توصیفی فراوانی به این  موضوع پرداخته اند و هر کدام نیز واقعیت های پرخاشگری را از ابعاد مختلف آشکار کرده اند (چستر 2001 ).

از جمله تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می توان به  کواکلی و دانلی (2006)، دانیالو (2007) نصر اصفهانی (1389)، رمضانی نژاد و همکاران (1391) اشاره کرد.

با بررسی ادبیات پیشینه و تحقیقات پرخاشگری ورزشی به نظر می رسد می توان با مشخص کردن عوامل پرخاشگری علاوه برفراهم کردن بستر حضور امن تماشاگران در ورزشگاه ها و کنترل و کاهش عوامل بروز پرخاشگری از پیامدهای بروز پرخاشگری در فوتبال کاست. با توجه به پژوهشی که در سال 1386 انجام شد نتایج نشان داد، از بین متغیر های گوناگون اثر گذار بر خشونت تماشاگران، سن، تحصیلات، و وضعیت اقتصادی_اجتماعی، رابطه معکوس معنی دار و عوامل محیطی رابطه مسقیم معنی دار با بروز خشونت داشت، در مقابل وضعیت تاهل و شغل تماشاگران رابطه معنی داری با بروز خشونت نداشت، و همچنین بهبود عوامل محیطی ورزشگاه مانند سازوکار تهیه بلیط، سرویس های رفت و آمد، امکانات رفاهی و بهداشتی ورزشگاه، نحوه قضاوت داوران و عملکرد بازیکنان، مربیان و نیروی انتظامی بر گرایش و بروزرفتار خشونت آمیز تماشاگران اثر بازدارنده به سزایی داشت، که با توجه به گذشت زمان و تغییر امکانات این مقایسه منطقی به نظر می رسد (محسنی تبریزی، 1383). بنابراین در تحقیق حاضر سعی بر این است که عوامل موثر بر بروز خشونت تماشاگران ورزشی پرداخته شود و به دلیل جایگاه و اهمیت بازی شهرآورد در لیگ فوتبال ایران این پژوهش در این بازی انجام می شود، لذا مطالعه حاضر در مورد تبیین عوامل موثر بر بروز خشونت از دیدگاه تماشاگران می باشد تا به این سوال پاسخ دهد که آیا بین عوامل بروز خشونت تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ تهران در سالهای 1386 و 1392 تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

جامعه شناسان بر این باورند که حیات اجتماعی بر واقعیتی به نام هنجار استوار است. هنجار قواعد رفتار اجتماعی به شمار می روند که جای اصول وقواعد رفتاری هر جامعه را تضمین می کنند بقا و استمرار هر جامعه در گرو متابعت اعضای جامعه از هنجار و ارزشهای فرهنگی مقررات آن جامعه است .(اگ برون و نمیکف1372)

بر این اساس خشونت گرایی تماشاگران فوتبال به عنوان یک انحراف هنجار اجتماعی موجب اختلال در کارکرد نظام اجتماعی می شود، و از آنجا که مباحث مربوط به ناهنجاری ها، اختلالات رفتاری، انحراف اجتماعی به طور عام مسائل و مشکلات اجتماعی در جامعه شناسی تحت عنوان کلیه آسیب های  اجتماعی مطرح می شود از این منظر خشونت گرایی تماشاگران فوتبال می توان به مثابه یک آسیب  یا درد اجتماعی تلقی گردد. با توجه به این که آسیب های اجتماعی دامنه توسعه اجتماعی را محدود می کنند و خشونت در هر جایی که رخ می دهد مشکلات اجتماعی و فردی را به اوج خود می رساند (محسنی تبریزی، 1383) بنابراین مطالعه پدیده خشونت گرایی تماشاگران فوتبال در این چهار چوب ضرورت می یابند.

اهمیت و ضرورت این مطالعه زمانی بیشتر مشخص که به ابعاد مختلف این پدیده و آسیب های مختلف آن توجه کنید .گاهی اوقات دیده شده است که تعصبات تیمی تماشاگران و تأثیر جو ورزشگاه و سایر عوامل بر آنان که در زمان برگذاری مسابقه فوتبال به صورت شعار دادن علیه تیم های فوتبال برای تیم مقابل فحاشی به بازیکنان و مربیان تیم های مقابل ، داور و یا پرتاب اشیاء به درون زمین مسابقه نمود می یابد. پس از برگزاری مسابقات به خشونت و درگیری با دیگر تماشاگران و تخریب اموال و اماکن عمومی در خیابان های اطراف ورزشگاه می انجامد.

این رفتار از جنبه های مختلف مسئله ساز می شود:

زمینه های اقتصادی حاصل از آن که شاید در مقایسه با جنبه های فرهنگی اجتماعی و سیاسی آن قابل اغماض باشد، گاها بسیار زیاد می باشد به عنوان مثال در خاتمه بازی استقلال ـ پرسپولیس در نه دی ماه 1379 تعداد715 دستگاه اتوبوس دچار خصارت کلی شده اند(رحمتی ،ـ1381،ص40). در بعد اجتماعی رفتار خشونت آمیز تماشاگران با اختلال در نظر و اهمیت جامعه موجب از بین رفتن ثبات اجتماعی حاکم بر جامعه می شود.از سوی دیگر این خشونت که عمدتا برنامه ریزی نشده و ناشی از شرایط حاکم و گروهی بر فضای گروهی جماعت است، ممکن است با مدیریت گروهای فرصت طلب و مخالف به عرصه های سیاسی کشانده شود و مورد سوء استفاده قرار گیرد. همچنین سوء استفاده های زیاد و تبلیغاتی از این حوادث باعث ارائه چهره زشت از جامعه در سطح بین المللی خواهد شد.اهمیت این مسئله برای جامعه و کشور ما دو چندان است چرا که مسئولین کشور اهتمام به ارائه مدلی زیبا و کار آمد از نظام فرهنگی و اسلامی ایران در سطح بین المللی دارند(محسنی تبریزی، 1383) و از این رو بروز چنین صحنه هایی همواره موجب این سوال خواهد شد که علل و عوامل این نوع پرخاشگری ها چه می تواند باشد. هر چند که سطح فعلی رفتار خشونت آمیز در بین تماشاگران ایرانی در حدی نیست که این مسئله به عنوان یک معضل برسی شود و در صورتی که این رفتار تعریف وسازماندهی، به شیوه مناسب نظارت و کنترل نشود، در درازمدت پتانسیل تبدیل شدن به یک معضل را دارند با توجه به دلایلی که  برای اهمیت این موضوع  از جنبه های مختلف ذکر شد، مطالعه و برسی آن جهت شناسایی، ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر آن ضرورت می یابد.

 

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

مقایسه علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهر آورده بزرگ ایران (از دیدگاه تماشاگران) در سال 1385و 1392می باشد.

 

1-4-2- اهداف ویژه

1.توصیف ویزگی های جمعیت شناختی ازمودنی ها

2.توصیف نمرات رفتارخشونت آمیز و گرایش به خشونت آزمودنی ها

3.توصیف نمرات جو نامطلوب ورزشگاه

4.مقایسه ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی (وضعیت تاهل، سن، میزان درامد، شغل، سطح تحصیلات و رسانه) با رفتار خشونت آمیز و گرایش به خشونت، در سال های 92-86

5.مقایسه ارتیاط تاثیر جو نامطلوب ورزشگاه با رفتار خشونت آمیز و گرایش به خشونت در سال های 92-86.

  1. مقایسه ارتباط رفتار خشونت آمیز با گرایش به خشونت در سال های 92-86

1-5سوالات تحقیق

آیا بین ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی (وضعیت تاهل، سن، میزان درامد، شغل، سطح تحصیلات و رسانه) با رفتار خشونت آمیز  در سال های 92-86 تفاوت وجود دارد؟

آیا بین ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی (وضعیت تاهل، سن، میزان درامد، شغل، سطح تحصیلات و رسانه) با گرایش به خشونت، در سال های 92-86 تفاوت وجود دارد؟

.آیا بین ارتیاط تاثیر جو نامطلوب ورزشگاه با رفتار خشونت آمیز در سال های 92-86 تفاوت وجود دارد؟

.آیا بین ارتیاط تاثیر جو نامطلوب ورزشگاه با گرایش به خشونت در سال های 92-86 تفاوت وجود دارد؟

آیا بین رفتار خشونت آمیز با گرایش به خشونت در سال های 92-86 تفاوت وجود دارد؟

1-6پیش فرض های تحقیق

  1. همه ی پاسخ دهندگان درک مطلوبی از پرسش های پرسشنامه دارند و با دقت به پرسش ها پاسخ داده اند.
  2. همه ی پاسخ دهندگان با دقت به پرسشنامه پاسخ داده اند.

 

تعداد صفحه :85

قیمت :22 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

22,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.