رشته حسابداری

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبتهای مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی جهت ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

آذر ماه 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………1

1ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1ـ2ـ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 3

1ـ4ـ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 4

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

1-6- بهره­وران نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

1-7- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. …… 5

1-8- فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….5

   1ـ8ـ1ـ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………. 5

   1ـ8ـ2ـ فرضیه ­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-9- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء……………………………………………5

1-10- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ‏ها………………………………………………………………………………6

1ـ11ـ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………. 6

1ـ12ـ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ……………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ13ـ تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………… 7 1-14- خلاصه فصل یک………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

ادبیات‌ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- مالیات………………………………………………………………………………………………………………………………10

2­-2-1- مالیات در اسلام…………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2- اهداف مالیات در اسلام ………………………………………………………………………………………………12

2-2-3- ویژگی­های مالیات اسلامی……………………………………………………………………………………………13

2-2-4- فرهنگ و مالیات ………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-5- فرهنگ مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-6- مالیات و پس افتادگی فرهنگی……………………………………………………………………………………..17

2-2-7- نظام مالیاتی ایران و عوامل پس افتادگی فرهنگی ……………………………………………………………18

2-2-8- علل فرار مالیاتی در ایران……………………………………………………………………………………………..20

2-2-9- راهکارهای اصلاح فرهنگ مالیاتی…………………………………………………………………………………21

2-2-10- الزام دولت به حرکت در مسیر کاهش از سهم درآمدهای نفتی در بودجه…………………………23

2-2-11- لغو معافیت­های غیرضرور نهادی و الزام همه صاحبان درآمد به ارائه اطلاعات به دستگاه         مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-12- نرخ نهایی مالیات بر درآمد…………………………………………………………………………………………26

2-3- مربوط‌ بودن……………………………………………………………………………………………………………………….28

2-3-1- ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌………………………………………………………………………….28

2-3-2- انتخاب‌ خاصه‌……………………………………………………………………………………………………………29

2-4- رفتار سرمایه­ گذاران……………………………………………………………………………………………………………29

2-5- معافیت مالیاتی و شوق سرمایه­ گذاری……………………………………………………………………………………31

2-6- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6-1- پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………34

2-6-2- پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………….35

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 38

3ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..39

3ـ3ـ سؤالات و فرضیه ­های پژوهش…. ………………………………………………………………………………………….39

3ـ4ـ جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………….40

3-4-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………40

3-4-2- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..40   3-5- روش­ها و ابزار جمع ­آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………….40

3-6- محاسبه متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..40

3-7- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….41

3-8-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..42

3-9- آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………..42

3-9-1-آزمون کلموگروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………44

3-9-2-آزمون t یک نمونه ای یکطرفه……………………………………………………………………………………….44

3-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 48

4ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

4ـ2ـ ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری …………………………………………………………………………….. 49

4-2-1- توزیع فراوانی سمت……………………………………………………………………………………………………49

4-2-2- توزیع فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….50

4-2-3- توزیع فراوانی منبع تامین مالی………………………………………………………………………………………51

4-2-4- توزیع فراوانی سابقه کاری……………………………………………………………………………………………52

4-3- ویژگی های توصیفی.. ………………………………………………………………………………………………………….53  4-4- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-4-1- آزمون کلموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………..54

4-4-2  آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..55

4-4-3-طرح آزمایش ها…………………………………………………………………………………………………………..63

4-4-3-1- آزمون LSD………………………………………………………………………………………………………….64

4-4-4- بررسی تأثیر نوع شرکت………………………………………………………………………………………………65

4-5- آزمون فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………85

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 72

5ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

5-2- جمع بندی مطالب پیشین…………………………………………………………………………………………………….73  5ـ3ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

   5ـ3ـ1ـ آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………… 73

5ـ4ـ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………….76

 پیوستها  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

منابع فارسی: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 79

منابع لاتین: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(4ـ 1) : وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت……………………………………………………………………… 49

جدول (4ـ2): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان تحصیلات ……………………………………………………… 50

جدول(4ـ3): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان منبع تامین مالی ………………………………………………… 51

جدول(4ـ4): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان سابقه کاری ……………………………………………………… 52

جدول(4ـ5): میانگین و واریانس متغیرهای پرسشنامه …………………………………………………………………….. 53

جدول (4ـ6):  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه…………. 54

جدول(4ـ7): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه­ گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته………………………………………………………………………………………………………………….. 56

جدول(4ـ8): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………………………………………………………………………………………………………………………….58

جدول(4ـ9): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه­ گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………………  60

جدول(4-10) نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای برای متغیر سرمایه­ گذاری در شرکت­های تعاونی……….62

جدول(4ـ11): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر معافیت ها………………………………………………………. 64

جدول(4ـ12): نتایج آزمون LSD………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول(4ـ13): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع شرکت……………………………………………………….. 66

جدول(4ـ14): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت آیا نوع شرکت بر پاسخ دهی به سؤالات مربوط به فرضیه دوم تأثیر دارد یا خیر؟………………………………………………………………………………………………………. 67

جدول (4ـ 15): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه دوم……………. 68

جدول(4ـ16): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت که معافیت مالیاتی ماده 81 منجر به افزایش سرمایه­ گذاری در فعالیت­های کشاورزی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟.………………………………………………………..68

جدول(4ـ17): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت. در مورد فرضیه سوم…………….69

جدول(4ـ18): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت  . موضوع  که معافیت مالیاتی تبصره 6 ماده 105 منجر به افزایش سرمایه­ گذاری در شرکت­های تعاونی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟……………………………..70

جدول(4ـ19): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه چهارم…………… 71

 

 

فهرست نمودار­ها

عنوان صفحه

نمودار(4ـ1): توزیع فراوانی سمت…………………………………………………………………………………………………… 50

نمودار(4-2): توزیع فراوانی میزان تحصیلات………………………………………………………………………………….51

نمودار(4-3): توزیع فراوانی منبع تامین مالی……………………………………………………………………………………52

نمودار(4-4): توزیع فراوانی سابقه کاری………………………………………………………………………………………..53

نمودار(4-5): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه­ گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته…………………………..57

نمودار(4-6): هیستوگرام نرمال بودن متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………….59

نمودار(4-7): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه­ گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………..61

نمودار(4-8): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه­ گذاری در شرکتهای تعاونی…………………………………….63

چکیده

مالیات یکی از اساسی ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر درآمدها نهاده می شود و توان اجرایی دولت از همین راه تامین می گردد. معافیتهای مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت دهی به روند سرمایه گذاری قلمداد می شود.و هدف تحقیق حاضر ارانه رهنمود به قانون گذاران، دولت- مردان سرومایه گذاران در خصوص اثر گذاری معافیتهای مالیاتی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده می باشد بطوریکه با آزمون فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تحت عناوین :1- معافیتهای مالیاتی در تحقق سیاستهای دولت اثر گذار بوده است؟2- معافیت 132منجر به افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته گردیده است ؟3- معافیت ماده 138در بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی اثر گذار بوده است؟4- معافیت ماده 81 منجر به افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی گردیده است؟5- معافیت تبصره 6 ماده منجر به افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی گردیده است؟ این تحقیق از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در تصمیمات قانونگذاران، دولت مردان وسرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد، زیرا به توصیف شرایط می پردازد که به این ترتیب، از نظر استدلالی استدلال استقرایی است، همچنین از آنجایی که از طریق آزمایش داده های موجود به نتیجه ای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تحقیقات پیمایشی خواهد بود. ودر نهایت باآزمون فرضیات مشخص گردید که فرضیه های اول ودوم از نظر آماری تایید شده ومعافیت ماده 132و138موجب افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش تکمیل و بازسازی واحدهای موجود گردیده است وفرضیه های سوم وچهارم از نظر آماری رد گردیده است ومعافیتهای  تبصره 6 ماده 105از مشوقهای مالیاتی در جهت ترغیب سرمایه گذاران در این بخشها نبوده است.

 

واژه های کلیدی:

مالیات، معافیتهای مالیاتی، مناطق کمتر توسعه یافته

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­ شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­ توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­ شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه­ گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه ­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­ شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه­ گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

 

1-2- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­ گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه­ گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم­ گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­ شود، در زمینه­ های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه­ گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه­ گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه­ گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه­ گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­ شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه­ گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه­ گذاری به­ صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه­ گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه­ گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه­ گذاری از دیدگاه سرمایه­ گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه­ گذاران به­ دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه­ های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­ گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

1-5- اهداف تحقیق

 1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
 2. کمک به سرمایه­ گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
 3. کمک به سرمایه­ گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
 4. کمک به سرمایه­ گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی؛و
 5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­ های مالیاتی.

 

1-6- بهره­وران نتایج تحقیق

 • سرمایه­ گذاران استان کرمانشاه؛ و
 • سازمان امور مالیاتی.

 

 

1-7- سؤالات تحقیق

 1. آیا سرمایه­ گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن سایر هزینه­ های تحمیلی و مقایسه آن با هزینه مالیات، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
 2. آیا توسعه شرکت جهت استفاده مقطعی از معافیت قسمتی از سود ابرازی توجیه اقتصادی دارد؟
 3. آیا سرمایه­ گذاری در فعالیت­های کشاورزی توجیه مالیاتی دارد؟
 4. آیا ایجاد شرکت به صورت شرکت تعاونی توجیه مالیاتی دارد؟

 

تعداد صفحه:105

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.